Per Telegraaf. FRANKRIJK. PARIJS, 16 April. 2)e Constitutionnel bevat een artikel van den lieer Panlin de Limayrac, waarin de stappen worden toegelicht, door de mogendheden bg het kabinet van Petersburg gedaan. Deze stappen zijn, volgens den schrijver, ten eenen- male in overeenstemming met heigeen altoos op het gebied der diplomatie is verrigt. De drie in gelijken geest vervatte depêches hebben hetzelfde doel en daarin wordt op dezelfde gronden de noodzakelijkheid betoogd van het doen van pogingen om den terugkeer van zulke schokken legen te gaan f die den vrede van Europa kunnen in gevaar brengen. In de Engelsche de pêche beroept men zich bovendien op de tractaten van 1815. Heden of morgen worden de depêches medegedeeld, zegt genoemd blad. «Europa doet zijnen pligt, wij hopen dat Rusland ook den zijnen zal volbrengen. In dit geval zullen de volken, wier sympathie voor de edele Poolsche zaak zoo krachtig gebleken is, den magtigen souverein toejuichen, en zal deze een liberaal werk verrigt hebben door gehoor te geven aan de wenschen van bet behoudende Europa." De Köln. Zeit. bevestigt dal de Oostenrijksche depêche aan het hof van Petersburg later afgezonden en minder dringend is, dan de Fransche en Engelsche; en dal de amnestie moest strekken om de tusschenkomst der mogendheden voor te komen. Naar men uit Madrid meldt heeft de koningin een eigenhandig schrij ven van keizer Napoleon ontvangen, waarin voor de wegens bijbelversprei ding veroordeelde Spanjaarden genade gevraagd zou zijn. Een der grootste beursspeculanten alhier is gevangen genomen en naar Mazas gebragt. De regering heeft niet minder dan 275 kisten met gouden baren nil Cochin-China ontvangen, zijnde het eerste gedeelte der schadeloosstelling, door den koning van Anam aan Frankrijk verschuldigd. Deze kostbare la ding is door het stoomfregat Labourdonnais Ie Marseille aangebragt. In de Rue de la Chaumière alhier heeft een hevige brand gewoed, waardoor onder anderen een groot fabriekgebottw in de asch werd gelegd; de schade wordt op een millioen begroot. Volgens een brief van een officier van het leger in Mexico hadden de troepen in last den 8slfI1 dezer, des morgens ten 4 ure, eene voorwaartsche beweging te maken en naar Pttebla op te rukkende marschdagen waren zóó berekend, dat men er zeker van was den IS15"1 voor de mnren der ves ting aan te komen. Omtrent de jongste voorvallen in Syrië meldt men thans hel volgende: Zonder de krachtdadige houding der consuls van Frankrijk, Engeland en Spanje, zou Damascus hoogst waarschijnlijk weder het tooneel zijn geweest van een vreeselrjk bloedbad. Door dweepzieke Turkenopgeruid door eenige Ulemas, was in verband met Mohammedanen, die onlangs uit Mecca waren teruggekeerd, eene zamenzwering gesmeed. Twee der voornaamste opper hoofden der Drusen waren bereids de stad genaderd; de woeste Arabieren, die als bij instinct welen waar te moorden en te plunderen valthadden overal het wachtwoord verspreid, en alle stammen waren bereid om Da mascus te overvallen. Men had den 29stfD Maart, den dag van het palm- feest, die in hel Oosten met buitengewone feestelijkheden wordt gevierd, als het tijdstip bepaald, waarop de slagting en de roof een aanvang zou den nemen. Doch juist bij lijds nog werd de zamenzwering door eene Turkscbe vrouw verradenwier leven in 1860 door een Franschen soldaat was gered geworden. De gezanten belegden eene vergadering en stelden voorzorgsmaatregelen vast; de Christenen wapenden zich; dag en nacht hield men de wachtde gezanten lieten zich in vollen uniform bij den paclia aanmeldendie hun echter te kennen gaf dal hij geenszins den angst begreep, welken de Christenen aan den dag legden. De Engelsche consul evenwel gaf hem de noodige ophelderingen en noemde hem zelfs de namen der hoofdleiders van de zamenzwering. De Fransche gezant de heer Mouslier, overhandigde hem tevens eene nota, waarin werd te kennen ge geven, dat indien de omstandigheden het noodzakelijk maakten, dal Frank rijk nogmaals in Syrië moest tusschen heide komen, er maatregelen zouden genomen worden, die voor goed een einde aan die moordzuchtige plannen der Mohammedanen en Turken zonden maken. Dien ten gevolge was de pacha wel gedwongen om den aanslag te helpen verijdelen. PKC1SSEN. BERLIJN, 16 April. De koning, die na zijne laatste ziekte nog aan zenuwaandoeningen lijdt, zalna eenigen tijd op hel slot Itabelsberg te hebben doorgebraglzich in den loop van den zomer naar Baden-Badenen in den herfst van daar naar Ostende begeven. De verecniging van Duilsche natuuronderzoekers en geneeskundigen zal dit jaar te Stettin hare algemeene vergadering houden. Ter bestrijding der kosten is uil de schatkist eene bijdrage verleend. In brieven uit Petersburg wordt gezegd, dat de militaire toerustingen der regering het publiek in spanning hebben gebragt. Zonder juist te we ten, hoever die toerustingen gingen, wist men toch dat zij van grooter omvang waren dan vereischt werd om in het koningrijk Polen en aan des- zelfs grenzen de orde te herstellen. Eene oorlogsverklaring aan Zweden werd door sommigen, eene vredebreuk met Frankrijk door meer personen voor mogelijk of waarschijnlijk gehouden. De berigter. uil Polen zijn van weinig belang. Uit Krakau meldt men dal er in het gouvernement Plock drie nieuwe corpsen opstandelingen ge vormd zijn. De majoor Lapazki, die met zijne bende aan de vervolging der Russische troepen was ontsnapt, had eene sterke stelling ingenomen. Te Kalisch zag men dage ij! s eenen aanval van de zijde der opstandelingen te gemoet. Uit üstrowo waren 200 Polen over de grenzen gegaan. Aan de Joden aldaar was door hel revolutionair bewind eene schatting van 5000 roehels opgelegd; zij die daaraan niet voldoen wilden waren vogelvrij ver klaard. Uil Ostrowo wordt gemelddat de Prnissische troepen in hel dis trict Pleschen, bij het aanhouden van het naar Polen bestemde transport, eene bende opstandelingen ontmoet hebben, die over de grenzen gekomen waren om het transport in ontvang te nemen. Rel kwam tot een gevecht;. 30 gevangenen zijn naar Pleschen gebragt. Die stad is gesloten. Een be- rigt uil Warschau zegt, dat eene bende opstandelingen, op 20 wersten afstands van die stad, door de treepen is uiteengejaagd, waarbij rttim 10D opstandelingen sneuvelden. Men meldt, dat in den nacht van 11 op 12 April jl. vele honderden jon gelieden en personen van meer gevorderden leeftijd, men spreekt van een 1500-tal, Warschau hebben verlaten en naar de opstandelingen zijn over- geloopen. Hoedanig de toestand der opstandelingen is, Iaat zich eenigzins afmeten uit hetgeen Mieroslawski dezer dagen heeft openbaar gemaakt, wiens teleurstelling bij zijne komst en verblijf in Polen verbazend groot moet geweest zijn. Hij onderstelde op grond der ontvangen berigten dal hij een leger van ruim 15000 man infanterie en 5000 man cavalerie zou vinden, goed uitgerust en vooral met de noodige wapenen-voorzien en in plaats daarvan trof hij naar zijne mededeelingen niet meer dan 1500 man aan met jagtgcwcren en zeissen gewapend. KRAKAU, 16 April. Eeu corps van 1500 opstandelingen heeft Zawichost bezet. WILNA, 15 April. Nadat de door den Czaar uitgevaardigde amnestie afgekondigd was, heeft de opstand zich meer dan vroeger uitgebreid. Er hebben talrijke gevechten plaats gehad. De Russen ontvangen voortdurend versterking. LONDEN, 17 April. De Morning Post zegt, dat het berigtvolgens hetwelk prins Christiaan van Denemarken van den afstand van koning Olto eene voorwaarde heeft gemaakt voor de aanneming der Grieksche kroon voor zijn zoon onjuist is. Prins Christiaan zal zich verheugen indien Otto vraagt om afstand van den troon te doen. Indien hij afstand doet dan is het bezwaar van zelf uit den weg geruimd; indien hij echter weigert, dan zal het Deensche koningshuis den Griekschen troon toch als vacant beschouwen. TURYN, 17 April. In de zitting van den senaat op heden zijn door den minister van finantiën mededeelingen gedaan, waaruit blijkt dat de rijksinkomsten steeds toenemen, en dat het in de bedoeling ligt de domeinen binnen een of twee jaren te gelde te maken. DANTZIG, 18 April. De Dantziger Zeilung meldt uit Warschau van eergisteren: «Volgens den hier ter stede officieel openbaar gemaakten tekst van het amnestie-decreet, afwijkende van den tekst die in het Journal de St. Pétersbourg is medegedeeldis de amnestie alleen verleend aan dezulken die tot deelneming aan den opstand zijn medegesleept geworden, zoodat de leiders en aanvoerders zouden zijn uitgesloten." ALEXANDR1E, 17 April. De Sultan is heden namiddag ten drie ure van hier vertrokken. De onderkoning is lot het laatste oogenblik aan boord gebleven. Het afscheid was zeer hartelijk. INGEZONDEN. ABTSPOEL. Minder om den bouwtrant van de huizing dan wel om de oudheid van de plaats, mogt «het vermaaklijke Abtspoel" als van Mieris het noemt, gewis een beter lot verdiend hebben dan door sloopers handen te val len. Gebouwd in hel begin der vijftiende eeuw door heer Willem van Mathenes, 30s,en abt van Egmond, (waarschijnlijk verwant aan Elisabeth van Mathenes, door het kapittel var. Rijnsburgs abdij in 1460 aldaar tot abdis gekozen voornamelijk om zich daar te onttrekken aan den heer van Egmond, die 'them moeijelijk maakte; na hem vele jaren door de abten van Egmond tol eene lustplaats gebruikt; tijdens de belegering der stad door de Spanjaarden afgebrand, verkeerde hel lot 1591 bijna in een puinhoop, als Abtspocl met 14 morgen land door de staten verkocht werd aao heer Foy van Brouckhoven, Baljuw van Rijnland en Schout van Leydendie het huis liet opbouwen en den hof met plantagic versieren. Sedert dien tijd bleef dit buitenverblijf door erfenis grootendcels onder e'éne familie; werd in 1685 zoowel wat de timmeragie als den hof aangaat geweldig" ver beterd en vergroot, kwam in 1762 door aankoop in hel bezit van den heer Pieter Cornelis van Leydenen uit het geslacht van Leyden in hel bezit van den heer Diderik van Leyden Gael. Het huis is niet merkwaardig. De vergrootingen en verbeteringen, daaraan van tijd tot tijd toegebragt, hebben het tot eene massa zonder orde of stijl doen aangroeijen. Van ouden oorsprong schijnen alleen nog te zijn een paar gewelfde vertrekkenwaarvan er een, iets in den grond afdalende, tot keuken was ingerigt. Op eene vergeten plek achter in de plaats staat eene, van gelijkzijdig driehoekigen vorm naar den top spits toeloopende, steenen naald, van boven met drie becldtcnissen (medaillons)naar 'l schijnt kerkhervormers voorstel lende, beneden met: Mozes op de steenrots slaande, de Israëlieten om het gouden kalf dansende, de oprigling van de slang in de woestijn, op ieder der zijden en relief gebeiteld. In dat beeldwepk, schoon verweerd en door vocht geleden hebbende, zijn sommige figuren, vooral op den voorgrond, niet onverdienstelijk behandeld; althans deze naald mogt in oudheidlievende han den vallen en eene betere plaats verkrijgen. Op het basement staal: VPB (gekoppeld) I F A° 1723. Na nog een blik te hebben geworpen op de tcekenachlige knoestige stam men van eenige boomendie om het huis geschaard staan en van hoogen ouderdom getuigen, verliet ik Abtspoel, dat welligl het volgende jaar door den ploeg zal omgewoeld of in vlak en zonnig weiland zal herschapen zijn. A. J. K. Zie Schotel, de A Inly van Ilijnsburg, p. 199. Dc Soirees Musicales, gegeven iloor de Ilecren de Groot, Simon, Zllriiaar en van Gelder. Voorzeker heeft 'l wel sommigen met mij reeds bevreemddat van boven gemelde soire'es ook in dit jaar door niemand openlijk melding is gemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1863 | | pagina 2