LEYDSGHE COURANT. WOENSDAG 2 MAART. De Courant wordt MaandagWoensdag en V> ij dag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond De Prijs der Courant is f 12 in het jaar; de afzonderlijke Hommers worden tegen 10 Centen afgegeven. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. LEYDEN1 Maart. Gisteren werd alhier de verjaardag van Z. K. II. prins Frederik der Ne derlanden op de gebruikelijke wijze gevierd, door het uitsteken der vlaggen van de openbare en bijzondere gebouwen en het houden eener parade door de bezetting op het Ruïne-plein. Deze parade werd thans opgeluisterd door eene zeldzame plegtigheid. Daar het Z. M. den koning behaagd had de gouden medaille van 50-jarige getrouwe dienst, benevens eene geldelijke gratificatie, toe te kennen aan den opperschipper der lsle klasse bij de ma rine J. II. Volkerts vau Hoogendaal, kommandant der bij de kweekschool voor zeevaart alhier gestationeerde kanonneerboot n». 71, zoo werd hem nu, op verzoek der commissie van oppertoezigt en beheer over de genoemde in- riglingna afloop van de inspectie dit ceremelaal uitgereikt. Terwijl de troepen der verschillende wapenen in carré geschaard stonden riglte de 1 luit.-kolonel van Wickevoort Crommelin eene indrukwekkende toespraak tot den hoogbejaarden zeeman, waarin dezen, met vermelding van zijneervollen staal van dienst, geluk werd gewenseht met de hem te beurt gevallen onder scheiding en bij opgewekt werd om in de gewigtige betrekking die hij nog bekleedde, door getrouwe pligtsbetrachting, anderen ten voorbedde, aan 'skonings gunst te beantwoorden. Daarna werd, namens de commissie die mede tegenwoordig was, door haren voorzitter aan den kommandant van hel garnizoen, voor de wijze waarop hij deze plegtigheid had laten geschie den, met een enkel woord hulde toegebragt, en dank gezegd voor de eer die ook de kweekschool was aangedaanwaarop de daarbij uitgespro ken heilwensch voor vorst en vaderland en voor Neèrlands land- en zcemagl met een leve de koning! door krijgslieden en burgers beantwoord werd. Met het gewone défilé werd daarop deze militaire plegtigheid besloten. Op verzoek van de Dordrechlsche commissie tot oprigting van een monument voor Ary Scheffer in zijne geboorteplaats Dordrecht hebben de heeren inr. D. Tieboel Sicgenbeek, J. Kneppelhout en J. L. Cornet zich insgelijks tot eene commissie gevormdten einde alhier voor hetzelfde doel werkzaam te zijn. Wij meenen te mogen vertrouwen, dat de bemoeijingen der Lcydsche commissie met ecnen goeden uitslag zullen worden bekroond en onze stadgenooten tooncn zullen, dat nationale roem hen niet onver schillig laat. Te Scheveningen overleed op den 17den der vorige maand de heer Cornelis Gebel, een man die in zijne onderscheidene maatschappelijke be trekkingen eene algemeene en welverdiende achting genoot en zich ook als dichter heeft bekend gemaakt. De maatschappij der Ned. letterkunde alhier benoemde hem in 1834 tot haar medelid. Aan den heer H. Mollenberg te Alphen is de levering gegund van 40 paarden voor het reg. rijdende artillerie, alhier in bezetting, voor ƒ416 per paard, alsmede de levering van 35 paarden voor het 4de reg. dragonders, te 's Gravenhagea ƒ397.49, van 30 paarden voor het lsle reg. dragonders te Haarlem a ƒ384.49 en van 60 paarden voor het reg. veld-arlillerie te Utrecht voor ƒ394.99. liet ontwerp van wet regelende het geneeskundig bestuur enz. is bij de tweede kamer ingediend. Dit wels-ontwerp doet ondér het opper toezigt van den minister van binnenl. zaken in elke provincie een ambte naar met den titel van rijksartsin elk reglerlijk arrondissement een ge neeskundigen raad en in elke gemeente een gezondheidsraad optreden. Kr zullen slechts twee standen van geneeskunstoefenaren zijndie van arts en die van officier van gezondheid. Tot toelating als arts wordt ge vorderd het afleggen van een examen. Het bezit van den doctors titel is daartoe geen vereischte, echter zal academische opleiding steeds hoog ge waardeerd worden. Ook zijn er strenge straffen bepaald tegen onbevoegde uitoefenaren der geneeskunst. Te middernacht, tusschen den 3de° en 4den Maart aanst.wordt het kantoor der internationale lelegraafmaatsehappij te Amsterdam opgeheven en moeten de berigten, welke men na dat tijdstip langs de lijnen der maat schappij naar Groot-Brittannie en Ierland wil doen overbrengen, bij het rijkstelegraafkantoor worden aangeboden. Met ingang van den 4de" Maart zal op de beurs te Amsterdam van 3 lot 4 ure des namiddagseen hulp kantoor van den rijkstelegraaf gevestigd zijn, waar berigten ter verzending worden aangenomenen ook de aflevering van ontvangen lijdingen geschiedt, voor zoo veel de geadresseerden het verlangen daartoe vooraf, inliet register der afwijkingen van de gewone wjjze van bezorgingaan hel hoofdkantoor hebben ingeschreven. Uit Rotterdam meldt men dat aldaar Zaturdag avond een stoute dief- j stal plaats had. De horologiemaker Landheeraan de Nieuwehavenwas I met drie bedienden in zijn winkel werkzaam, toen eensklaps een vensterruit verbrijzeld en op hetzelfde oogenldik zeven van de voor het venster han gende gouden horlogiën werden weggenomen. De heer Landheer en zijne bedienden wilden naar builen snellen om den dief te grijpendoch zij kon den de deur niet terstond open krijgen en slaagden daarin eerst door groote krachtsinspanning, dewijl de knop van de schel aan dien der deur was vast gebonden ten einde het naar builen komen te bemoeijelijken. Op de straat gekomen vond men nu vier der zeven ontvreemde horlogiën beschadigd op den grond liggenmaar de dief was verdwenen. Aan het Brielsche hoofd nabij Brielle heeft een vreeselijk ongeluk plaats gehad. Een man, die met eene roeiboot zijne huisvrouw en 3 kinde ren aan boord van de stoomboot wilde brengengeraakte met zijn vaartuig onder de raderkastenmet het ongelukkig gevolg dat de boot omsloeg en de vrouw en de 3 kinderen zijn verdronken, terwijl de man niet dan met veel inspanning werd gered. Te Alkmaar is Vrijdag 11. gevankelijk binnengebragt een kastenma kersknecht sedert eenige dagen te Haarlem wonendeals beschuldigd van bigamie. Hij zou onlangs eene weduwe hebben gehuwd, zonder dat het huwelijk met zijne vorige vrouw, met 3 kinderen te Amsterdam wonende, ontbonden was. De Arnh. C. meldt dat eerlang de nachtdienst op den rijnspoorweg op nieuw in werking zal treden. Te Leeuwarden werden onlangs door een koopman 4 bankbilletten, ieder van ƒ1000 verloren, waaromtrent alle nasporingen vruchteloos bleven. In de vorige week werd er echter des nachts ten 12 ure bij hem gescheld en toen vertoonde zich aan den koopman een onkenbaar gemaakt persoon, die aanbood hem het verlorene terug te geven tegen de uitgeloofde belooning ven ƒ800, zonder verdere navraag. Natuurlijk voldeed hij aan dien eisch liever dan alles kwijt te zijn. Te Oude Pekel-A is Woensdag 11. in den ouderdom van 63 jaren over leden de om zijne bijzondere kleinheid en welgevormdheid bekende Edzert Scherpbier. Hij was een Ned. el groot en 16 halve Ned. ponden zwaar. 's GRAVENHAGE, 1 Maart. Z. M. heeft aan den majoor van het corps ingenieurs, mineurs en sap- peurs M. D. graaf van Limburg Slirum, werkzaam bij het dep. van oorlog, vergunning verleend tot het dragen van de ridderorde van S'. Wladimir kl. hem door den keizer van Rusland geschonken, en aan den kolonel, chef van de geneeskundige dienst in Nederl. Indië, G. Wassink, het aan nemen en dragen der onderscheidingsteekenen van kommandeur der 2dc kl. der orde van Albrecht den Moedige, hem door den koning van Saksen geschonken. Door Z. M. zijn benoemd: lot notaris te Brielle, de heer II. L. M. van Kruyne, thans griffier bij het kantongeregt aldaar, en te Heerlen (Lim burg) de heer J. A. Lemmens, cand.-notaristot ontvanger der directe be lastingen te Haren, de heer J. F. Obbes, thans te Ruinen, en lot griffier van het kantongeregt te Winschoten de lieer mr. E. Koning. Z. M. heeft op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan jhr. mr. M. C. Paspoort van Grijpskerkc, als burgemeester van Middelburg. Door Z. M. is, als blijk zijner goedkeuring en tevredenheid wegens het verrigten van menschlievende daden, de zilveren medaille, ingesteld bij kon. besluit van 22 Sept. 1855, toegekend aan: J. van Mecrendonk, commies bij de dir. belastingen te Middelburg; C. L. Smit, matroos derlstckl.; J. II. van Dieke, matroos der 2de kl.; II. A. B. Hugenhollz, gezaghebber van het stoomschip Ambon, F. A. Schut, matroos der 2de kl.G. llelsdingen, agent van politie te Rotterdam; F. W. Wiendamp, te Amsterdam, en Bette, kapitein van het Ilanov. schip Alwina. De bronzen medaille aan: J. Knol, bootsmansmaat; F. J. Kerstiens, matroos der lstc kl.; J. van den lleuvell, matroos der 3dc kl.; M. Vos, te Roermond; T. .1. Darrimont en A. J. CollardBelgische linie-ambtenaren en A. Pulman, koster te Lauagc. Voorts nog eenige gratificatiën aan onderscheidene personen. Gisteren werd de verjaardag van Z. K. II. prins Frederik, oom des konings, op de gewone wijze gevierd. Des morgens ontving de prins de gelukwenschingcn van al de leden der kon. familie en had bij Z. K. II. een dejeuner plaats. Des middags ten 12 ure werd door de troepen van bet gar nizoen in de Maliebaan eene luisterrijke parade gehouden. Des middags was er ten hove groot diner en gala, hetwelk, behalve door de leden van het vorstelijk huis, werd bijgewoond door de ministers, het corps diplomatiek en vele andere aanzienlijke genoodigden. Heden middag heeft er bij Hf!. KK. IIII. prins cn prinses Hendrik een groot diner plaats gehaddat door vele hooggeplaatste personen werd bijgewoond. De ridmeester W. A. Bech, van den staf der kavallcrie, die werk zaam was bij het departement van oorlog, is op zijn verzoek in rang en anciënniteit overgeplaatst bij het 4dc reg. dragonders.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1859 | | pagina 1