STEDELIJK GYMNASIUM. JAARLIJKSCHE OPRUIMING. OPEISBARE VERKOOP! NG OPEISBARE VERKOOP1ISG, De STAATSRA AD COMMISSARIS des Koningsin de provincie Zuidholland, Gezien het besluit van Gedep. Staten van den 25slen Augustus 1857N°. 42 Gelet op art. 11 der Wet van den 13de" Junij 1857 Staatsblad N°. 87); Brengt ter kennis van de belanghebbenden, dal, ingevolge bovengemeld besluit 1». de opening der jagt op klein wild, opgenoemd in dc 2de zinsnede van art. 17 der Wel van den 13de" Junij 1857 Staatsblad N". 87), voor dit jaar, in de provincie Zuidholland is vastgesteld op Woensdag den 9dc" September aanstaande, met Zons opgang, 2°. dat van die opening is uitgezonderd de uiloefening der jagtbedrijven vermeld in art. 15, lett. e en g der aangehaalde Wet, met dien ver stande, dal het laatstgenoemde jagtbedrijf op Donderdag den l!t<n Oc tober aanstaande, een half uur vóór Zons opgang, wordt toegelaten; en 3°. is bepaald, dat de korte jagt dagelijks, en de lange jagt slechts drie malen 's weeks, en wel des Woensdags, Vrijdags en Zaturdags zal mogen worden uitgeoefend. En zal deze kennisgeving in het Provinciaalblad, in de Nederlandsche Staals-Courantalsmede in het Dagbl. v. Zuidholland en 's Gravenhage worden geplaatst. De Staatsraad Commissaris des Konings voorn., 's Gravenhage. 27 Augustus 1857. van der HE1M. 233ste Staats-Loterij. Trekking der Vierde Klasse. 2de Trekking. N". 19583 een prjjs van ƒ5,000. Nos. 11128 cn 14644 ieder een prijs van ƒ1,500. N°. 13655 een prijs van ƒ1,000. 3de N°. 1992 een prijs van ƒ1,000. AD VERTEKTIE1V. Getrouwd Leyden, 2 September 1857. A. van 't HOOFT, en A. S. van LEEUWEN. Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, bij gelegenheid van onze Vijftigjarige Echlvereeniging ondervonden, betuigen wij bij deze onzen har- teliiken en welmeenenden dank. H. R. van GELDER, Leyden, 3 September 1857. G. van GELDER, gcb. Sala. De Ondergeleekende betuigt bij deze zijnen dank, voor de blijken van belangstelling, bij de bevalling zijner Echtgenoote ondervonden. W. F. STEYGERWALT. DIRECTEUREN van het Kantoor van Administratie van Nationale Fondsen, gevestigd te Leyden, berigten, dat van heden af zal worden ge vaceerd lot Betaling der Coupons, verschenen 1 September 1857, van de Certificaten 3 pCt. Nationale Schuld hunner Administratie, en wel behalve Dingsdag van 12 tol 2 ure, ten Kantore der Administratie op de Rooglandsche Kerkgrachl, ook des Woensdags, Donderdags en Vrijdags, van 10 tot 12 ure, ten Kantoren van van der SPRUYT de GRAAF en van HARTEVELT ROSKES. Ten Kantore van LEZWYN EIGEMAN, op het Rapenburg, Wijk I. N°. 240, te Leyden, wordt gevaceerd Dingsdags, Woensdags en Donder dags, van 9 tot 11 ure, ter Betaling van al de COUPONS, verschenen primo September 1857, van de 3pCts. CERTIFICATEN der volgende Admi nistratie-Kantoren, als van: De Heeren KETWICII VOOMBERG11 AVed. W. BORSKI. A. K. P. K. van HARPEN en PLUYM en BACKER. S. D. SAPORTAS, van MAARSEVEEN le JOLLE en BUYS KERKHOVEN. En De Wed. II. F. TJEENCKc. s. De jaarlijksche Promotie en Prijsultdeeling onder de Leerlingen van het STEDELIJK GYMNASIUM, zal gehouden worden op Zalurdag den rijfden September 1857, des namiddags te één uur, in de Stads- Gchoorzaal. Tot bijwoning dezer plegligheid worden bij deze uitgenoodigd de Ouders en Betrekkingen der Leerlingen en al de voorstanders van Wetenschap en Letterkundige beschaving. Namens Curatoren, de Rector van het Gymnasium W. H. D. SUR1NGAR. ana, Bij den Ondergeleekende zijn voortdurend verkrijgbaar de Theeën uit hel Magazijn van van HOUWENINGE en VISSER, afgewogen in verze gelde pakjes van 2j Ned. ffi, 1 Ned. ffi, 5—2£ en 1 Ons, waarop nommer en prijs, die zich bepaalt van 80 Cis en hooger, zijn vermeld. Prijs-Couranten zijn gratis te bekomen. S. W. WOLVEKAMP, Banketbakker Aalmarkt, Wijk IV. N°. 128, te Leyden. De Ondergeleekende zal op Maandag 8 September opruiming houden van eene groote partij Zijden Lappen, Shawls, Doeken, Linten enz. en op Dingsdag en Woensdag daaropvolgende, van eene partij Wollen en Katoenen Manufacturen, waaronder vele Witte Goederen. Alles tot zeer lage doch vaste Prijzen. Leyden, 4 September 1857. D. WAFELBAKKER. op Woensdag den 9Jfn September 1857, des voormiddags ten elf ure, in het Logement de Zwaan te Rijnsburgvan: N°. 1. Eene partij best TEELLAND, gelegen binnen de Gemeente Rijns- burg, in den Elstgeester-polder, aan den VoorhouterwegKadastraal bekend Sectie A. N°. 83, groot 84 roeden. N". 2. Eene partjj dito LAND, gelegen binnen de Gemeente Rijnsburg, aan den weg naar Noordwijk, nabij de Schuurlaan, Kadastraal bekend Sectie B. N°. 51groot 47 roeden en 50 ellen. Nu. 3. Eene partij dito LAND, gelegen binnen de Gemeente Oegstgeest tusschen den Valkenburgerweg en den RijnKadastraal bekend Sectie B. N°. 46, groot 1 bunder, 14 roeden cn 90 ellen. N'°. 4. Eene partij dito LAND, gelegen binnen de Gemeente Oegstgeest, aan den begrinden Leyderweg, tegen of langs de Groenesteeg, Kadastraal bekend, Sectie B. N°. 402 en 403, groot te zamen 1 bunder, 40 roeden cn 50 ellen. De percelen N». 1—3, zijn Verhuurd aan Klaas van Delft, tot 31 December 1861, voor ƒ300 'sjaars en voldoening van de helft der lasten door den Huurder; zijnde het perceel N°. 4 te aanvaarden met Kersmis 1857. Nadere onderrigtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris A. E. ROEST van LIMBURG, te Katwijk aan den Rijn. 11 ij Opbod eis Afslag, Op Donderdag den 24slen September 1857, des voormiddags ten 11 ure, in hel Logement het Schippershuisaan dc Oude Wetering binnen Alkemade, ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris A. W. E. GUNNING, van: N°. 1. Eene GRUTTERS-AFFA1REbestaande in een onlangs nieuw gebouwd ruim WOON- en WINKELHUIS, met Grutlerij en toebehooren Stalling, verder Getimmerte, ERF en TUIN, slaande en liggende aan de Rijpweteringbinnen Alkemade, op den Kadastralen Legger dier Gemeente bekend in Sectie D. onder de Nos. 981 en 982te zamen ter grootte van 9 roeden en 88 ellen. N°. 2. Een HUIS, bestaande in 4 Dagloonerswoningen met ERF en TUIN, slaande en liggende als en ten Noorden van hel voorgaande, op den Kadastralen Legger der Gemeente Alkemade bekend in Sectie D. onder de Nns. 979 en 980, te zamen ter grootte van 4 roeden en 90 ellen. Kunnende een en ander dadelijk worden aanvaard, terwijl nadere inlichtingen le bekomen zijn, zoo ten Kantore van den Procureur M. E. BOOY", te Leyden, als van bovengenoemden Notaris. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. WOENSDAG 2 September. 251 S7A 45 43Tff 1054 Nederland Werkelijke Schuld a 2| pCt. Dito Certificaten3 Dito dito4 r Amortisatie Syndicaate 3|- Handelmaatschappij 4 4 O. I. Leening4 Aandeelen Holl. Spoorweg4} Dito Rijn-Spoorweg4j België,2} m Dito bij rothschild#24 Dito dito4| Frankrijk Certif.3 Dito dito4j Spanje, Obligation Dito Obligatiën3 Dito Binnenl. a 6 m#3 Bewijzen Coupons Portugal, te Londen3 Rusland, Obl. hope 1798 en 1816 5 Dito dito 1828 en 1829 5 Certif. bij dito 1831 en 1833 5 Dito 1840 4 Dito bij stieglitz C°4 Dito dito Nieuwe#4 Inschrijving in Assign#6 Certificaten van dito «6 Polen, Aandeelen 1835 fl. 500 f Dito Obligatiën4 pCt. Pruissen, Obl. te Londena 4J Oostenrijk, W. B bij Goll5 Dito'4 Dito Metal!....'5 Dito Nieuwe#5 Dito 1847 2j Brazilië, 1824 100 5 Sardinië,'5 Peru, Geldleening 1854 44 Venezuela, Obligatiën 6 pCt. nu 44 Grenada, Obligatiën34 Mexico, Obligatiën 18513 N.-Amerika, Bankactiën Braz. 1843, 100, 4} pCt. 98J. Koers van het GeldBeleening 4 pCt. Prolongatie 4 pCt. Wissel-Disconto 44. De, Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken is ƒ9.85 a 9.95. Laagst koer*- Hoogst.koer*. 63 77 774 96J 97 155 1554 98 254 42fJ 37 j's 25 A 42» 374 45,' l 1054 45| 1044 105» 94| 864 86| 86 f 1 2 1 to- 1 1 to-* 743 865s 74|i se; 3S| 3«44 30 2044 21A 21 Gebleven* 774 96|4 1554 74 '*1 ff Tc Leyden ter Boekdrukkerij van de Wed. LA LAU,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 4