OOSTENRIJK. WEENEN, 31 Augustus. De Keizer wordt den 6116,1 Sept. van zijne reize door Hongarije terug verwacht. Tijdens het verblijf van Z. M. te Presburg, ontving hij ook den voormaligen Vorst van Servië, Milosch Obrenowitschin een bijzonder ge hoor. Die Vorst verscheen in een rijk met diamanten en paarlen overdekten uniformwaarvan de waarde op verscheiden honderd duizenden guldens ge schat werd. Zeer rijke geschenken zijn den Keizer op verschillende plaatsen van Hongarije aangeboden. In onderscheidene fabrieken hier ter stede heeft men, bij gebrek aan arbeid, vele werklieden moeten wegzenden, iets dat altijd zorg verwekt. De bedevaarten zijn thans aan de orde van den dag, vooral naar het wonderdoend Maria-beeld te Mariazel. Men gelooft dat voor het einde van dit jaar het getal der bezoekers van dat beeldstellig 200,000 zal bedragen. Te Ofen is cene leerstoel voor de Turksche taal- en letterkunde opgerigt. Frans Erkel, bekend kapelmeester en toonzetter, is te Praag overleden. IIU SLiND. De Keizer heeft aan Vorst Gortschakofï berigt, dat hij voornemens is den O"6" September te Warschau te komen, en aldaar lot den 12ien te ver blijven. Van daar zal de Keizer zich naar Berlijn begeven. Tl UK V K. De gebeurtenissen in Indië hebben diepen indruk op de Mahomedaan- sche bevolking in Turkye en Perzie gemaakt. Men beschouwt den opstand als het gevolg van de verdrukking en de verachting waaraan de niet- Christelijke bevolking is blootgesteld geweest. Te Teheran is de gisting zoo groot dat de leden van het Engelsche Gezantschap, indien zij op de straat waren verschenen, waarschijnlijk hetzelfde lot hadden ondergaan als die van het Russische Gezantschapeen 20-tal jaren geledendie dooi de bevolking, in woede ontstoken over een nadeelig vredesverdrag, werden vermoord. I18C E Z OlIMKS. In hel Nommer dezer Courant van 26 Aug. 11. werden eenige bijzonder heden medegedeeld omtrent de plaatsing en inwijding van het orgel in de Oosler kerk der Ned. llerv. gemeente alhier. Wij hebben zulks met veel genoegen gelezenwant de behoefte aan een doelmatig orgel in dat gebouw was sedert langen tijd niet te ontkennen'). Men ziet hieruit dat vereende pogingen veel kunnen uitwerkenindien maar met kracht de hand aan 't werk wordt geslagen. Wat ons echter tot dit schrijven bewoog, was de gedachte aan den hoogst gebrekkigen toestand waarin zich de bestaande orgels in de llooglandsche en Mare ker ken der gemeente bevinden; het laatste vooral, ofschoon uitwendig over vloedig met goud opgesierdis indedaad inwendig niets dan eene ellendige vcrvallene boel. Zal die toestand zoo nog langen tijd blijven voortduren? maar met elk jaar wordt het erger en erger en eindelijk zal er niets meer aan te doen zijn. Het komt ons voor dat de Ned. Herv. gemeente van Leydenzoo zij slechts met dien ireurigen toestand harer kerkorgels regt bekend gemaakt wordt, gaarne bereid zoude zijn om 1111. Kerkmeesters met krachtige middelen te ondersteunenwanneer liet er op aankwam om door eene be hoorlijke reparatie een einde aan dezelve te maken. Is hare belangstelling en bovenal hare hulp zoo allerduidelijkst met het eerstgenoemd orgel in de Oosterkerk openbaar geworden, wij twijfelen er dan ook niet aan of zij zou zich ook niet onbetuigd laten wanneer het de meer aanzienlijke kerk gebouwen gold. Wij geven gaarne toe, alles kan niet op-eens geschieden, maar met niets te doen komt men toch ook niet verder. Onze R. K. Medebroeders, die zich intusschen ook niet kunnen beroemen op hunne fraaije kerkorgels, schijnen er evenzoo over te denken, getuige de fraaije nieuwgebouwde orgelkast in hun kerkgebouw aan de Havenwaarin men met der tijd ook het inwendige hoopt aan te brengen. Zoodoende zullen wij nu wel geene kunstwerken verkrijgen als b. v. te Haarlem, Rotterdam enz. worden aangetroffen, maar ten minste meer bruik bare orgels dan de tegenwoordigewier geluid zelfs het minst muzikale oor dikwerf pijnlijk aandoet. Misschien ja misschien zullen onze Organisten dan hunne roeping ook beter begrijpen, en zich meer en meer er op toeleggen om waarlijk goede Organisten te worden. Wie toch, die eenigermate gevoel heeft voor mu ziek, bovenal voor de verhevene, deftige kerkmuziek, betreurt het niet met ons, dat onze Organisten over 'talgemeen daarvoor zoo weinig sym pathie aan den dag leggenen zich vooral in hunne naspelen immer verge noegen met de gemeente hunne eigene en eeuwig dezelfde fantaisien op te dringen, in stede van, zoo als in sommige kleinere gemeenten geschied, door gepaste en waardige kerkmuziek hare godsdienstige stemming te helpen bevorderen. Wij meenden deze opmerking in 't belang der zaak zelve niet te moeten terughouden, overtuigd als wij zijn, dat velen met ons in dit gevoelen deelen, en alleen door de waarheid niet te verzwijgen er mogelijk heid bestaatdat men ook ten deze eene betere toekomst verwachten mag. En hiermede eindigen wijin de hoop dat onze verwachting niet zal worden teleurgesteld, maar, zij 't spoedig, ook de lloogelandsche en Mare kerken onzer Ned. Herv. gemeente door hare eendragtige zamenwerking even als hare overige kerkgebouwen met doelmatige orgelwerken moge prijken. Leyden, 28 Augustus 1857. 1) In het genoemde berigt wordt melding gemaakt van 16 vocts werk, ongetwijfeld is dit eene vergissing, vermits het maar een 8 voets werk is. [Ontslaan door mis vatting eener gedane opgave. Red.] STADS BERICTEN. De BURGEMEESTER van LEYDEN doel te weten, dat, ter vervulling der vacatures, ontstaan door de periodieke aftreding van de Wethouders 11. P. C. Stoffels en Mr. N. Olivierde Raad in zijne Vergadering van heden tot Wethouders heeft benoemd de HH. .- HENDRIK PHILIP CHRISTOFFEL STOFFELS, en Mr. NICOLAAS OLIVIER. De Burgemeester voornoemd, Leyden, 1 September 1857. VAN LIMBURG STIRUM. De BURGEMEESTER van LEYDEN doet te weten, dat, ten gevolge der jaarlijksche aftreding van de Leden der vaste Commissiën, door den Gemeenteraad voor dit jaar uit zijn midden zijn benoemd de volgende Le den als a. voor de Commissie van Fabricage: De HH. M. G. ten SANDE Mr. 11. GEVERS, van welke Commissie de Wethouder M'. J. C. BUCAILLE Voorzitter is. b. voor de Commissie van Finantie De 1111. J. B. de MOEN, Voorzitter, B. F. KRANTZ, en Mr. M. H. A. LISMAN. c. voor de Commissiebelast met het ontwerpen en herzien der Plaat selijke Verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd: De HU. Mr. N. OLIVIER, Mr. D. TIEBOEL SIEGENBEEK van welke Commissie de Burgemeester Voorzitter is. en d. voor de Commissiebelast met het ontwerpen en herzien der Plaat selijke Verordeningen betreffende de huishouding der Gemeente: De IIH. Df. C. W. H. van KAATHOVEN, Voorzitter, Mu N. SIKKEL GROOS, en Mr. H. C. 11UYSER. En zal deze door plaatsing in de Leydsche Courant worden afgekondigd. De Burgemeester voornoemd, Leyden, 1 September 1857. VAN LIMBURG STIRUM. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LEYDEN doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den 30slen Julij 1857 is vastge steld de volgende VEKORDEMSG waarhij worden gewijzigd de artikelen 59, 61 en 74 der Algemeene Politie-Verordeningvastgesteld den 9den October 1856. Art. 59. Zonder schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethonders, is hel verboden gemeentegrond te gebruiken tot het opslaan, uitstallen, bergen of be werken vau goederen. Art. 61. Onverminderd het bepaalde bij art. 471 4o. van het AVelboek van Straf- regt, is het verboden zonder schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethon ders, en niet dan tegen betaling volgens een door den Gemeenteraad vastgesteld tarief, de straat te beleggen, bezeilen of behangen met werktuigen of gereedschappen, met materialen kleederen of eenigerlei andere goederen. Bij misbruik van dit verlof zal het door Burgemeester en AVethouders worden ingetrokken. Ingeval bovengenoemde voorwerpen zonder verlof op gemelde plaatsen gelegd, gezet of gehangen zijn, en niet terstond, op eene waarschuwing van wege den Burgemees ter gedaan, worden weggeruimd, worden zij van gemeentewege weggevoerd. Ditzelfde heeft plaats, wanneer na bekomen verlof rneer plaats ingenomen wordt dan afgestaan is. Art. 74. Niemand mag, tenzij bij daartoe van Burgemeester en AVethouders schriftelijk verlof bekomen hebbe, eenige secreten, secreetputten of riolen ruimen of doen ruimen, noch eenig beer of secreetvuil vervoeren of doen vervoeren, dan lus- schen 11 ure des avonds en 5 ure des ochtends Aldus vastgesteld door den Raad der Gemeenle Leyden, in de openbare vergadering van den 30sten Julij 1857. De burgemeester VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTTK.4MMER. Zijnde deze A'erordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuidbolland, volgens bun berigt van den 26st™ Augustus 1857, B. N". 4640, (1 Afd.) G. S. N°. 8, in af schrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den September 1857. Burgemeester en AVethouders van Leyden, VAN LIMBURG STIRUM, Burgemeester. v. PUTTK.AMMER, Secretaris. Burgerlijke ^taub. Van den 2? Aug. tot en met den 2 September 1857. BEVALLEN: M. Schoutengeb. Reinhart, Z. C. C. Ouwerkerlc, geb. Bredeveld D. J. Paalsgeb. Galjaard D. M. C. Briedégeb. Slegeman Z. J. van der Tuingeb. van dei- Kleyn Z. C. Slootsgeb. de Ridder, Z. J. M. van der Biezen, geb. van der Meulen Z. M. Spek, geb. Selier, D. M. L. Teunisse, Z. M. Brouwer, geb. Tegelaar, Z. A. J. H. Bonte, geb. van OerleD. J. AV. van Reen geb. lleykoopD. C. Madergeb. van dei- Linden Z. E. de Laaf, geb. van der Burgh Z. M. J. Thijsscngeb. van der Areer,Z. J. Arnoldns, geb. van DuurenZ. J. Versney, geb. Terdu, Z. C. Boëhmer, geb. Verhoogt, Z. tweel. M. Mulder, geb. de Krijger, D. M. J. Flippo, Z. J. C. Brugman, geb. Hellings, Z. J. E. Noordeloos, geb. van den Berg, D. A. M. KohlbeckZ. 15. Lepelaar, D. F. J. M. P. van Leeu wen geb. lloubaerZ. M. Mullergeb. DecoeneZ. GEHUWDD. van Leeuwen Jm. en P. van den Burg ld. A. Gerritsen Jrn. en M. W. Brussee, Jd. P. Bekooy, Jm. en J. P. deCler, Jd. J. P. Koevermans, Jm. en C. M. van Kampenhout, Jd. D. van Duyvenbode, Jm.en A. den Router, Jd. A. van 'tHooft, Jm. en A. S. van Leeuwen, Jd. OVERLEDEND. Meuleveld 67j. G. de JongZ.9 m. Cath3. Pont, 74 j. M. van der Burg, D.14 m. 11. Lipse, D.10 m. A. Klein D. 4 d. A. Piket, Z.3 j. en 10 m. M. Marks68 j. T. van derBurgh 48 j. H. den OsZ.4j. en 4 m. D. van den Dop51 j. S. M. C. Koeken D., 11 d. M. van den Broek, geb. de Bruyn, 83j.H. Blijleven 53 j. II. SneevlietD.3 w. H. van Wouwgeb. A'erbeek 71 j. Ma. Calh". de Zwager, 33j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 3