Bij den Minister van Financiën is onlvangen ƒ65, door een onbekende onder letter H., postmerk Amsterdam, tot voldoening van te weinig betaald successieregt ingezonden. Voorts van een onbekende, onder het postmerk 'sGravenhage ƒ230, tot herstel van de gevolgen eener schrijffouten onder het postmerk Arnhem, mede van een onbekende, eene aan 's Rijks schat kist verschuldigde som van 775.60. Men verneemt met leedwezen, dat de Baron van Aerssen Beijeren van Voshol, Zr. Ms. Minister-Resident bij het Hof van Portugal, den 20st™ Aug., na eene ernstige ongesteldheid van eenige weken, te Cintra, nabij Lissabon, overleden is. De lieer van Aerssen was een man algemeen geacht om zijnen ijver voor 's lands dienst en zijne maatschappelijke hoedanigheden. Eergisteren avond werd alhier de jaarlijksche vergadering der Evange lische Maatschappij geopend, door eene openbare godsdienstoefening in de Groote kerk. Dr. L. W. E. Rauwenhoff, Pred. te Dordrecht, sprak bij die gelegenheid over de betrekkingwaarin de Evangelische Maatschappij zich stelt tot de Gemeente der Protestanten. De vraag van den wetgeleerde (Lucas X: 29b) en wie is mijn naastetot grondslag nemende, ontwik kelde de redenaar, hoe de Evangelische Maatschappij die vraag en hare beantwoording door den lieer, ten opzigte der R.-Kalh., aan de Protestan ten in herinnering gebragl heeft, wat zij met de herinnering dier vraag van de Protestanten verlangt en welke gevolgen zij zich van die herinnering, zoowel bij de Roomschen als bij de Protestantenmag voorstellen. De geheele rede strekte tot een openbaar getuigenis, hoe een tolk der Evangelische Maatschappij de waarheid in liefde weel te betrachten, opdat èn Roomschen èn Onroomschen allezins zouden opwassen in Hemdie het hoofd is, namelijk Christus. Gisteren werd de vergadering in de zaal Diligentia voortgezet, waaraan ruim 70 medestichters en afgevaardigden deel namen. Uit het verslag van den Secretaris bleek, dat de Maatschappij zich over aanwinst van 4 nieuwe departementeneenige correspondentschappen en ledenthans tot 2800 en 2400 begunstigers cn begiftigers gestegen, verheugen mag. Ook de finan ciële toestand van de Maatschappij is, volgens de afgelegde rekening, vrij gunstig. Naar men verneemt zullen aanst. Dingsdag, onder bevel van den Generaal-Majoor van Mülkende groote oefeningen van de troepen uit 'sGravenhage, Leyden en Delft, in de vlakte van Waalsdorp aanvangen. Naar men verneemt zal in het plan van de 234ste Staals-Loterijde huur ook voor de eerste week der 5de klasse vervallen. Gisteren is alhier in hechtenis genomen de persoon van Apeker, ook genaamd van der Venvoormalig uitgever van het beruchte Haagsche blaauwboekjeen zulks, zoo men verneemt, ter zake van het schrijven van brieven, bedreigingen inhoudende tot openbaarmaking van quasi-gehcimen zoo niet zekere geëischte geldsommen tot afkoop werden ter beschikking gesteld. -De persoon, die onlangs te Scheveningen zich te ver in zee begevende, bijna was verdronken, maar toer. nog werd gered, is dezer dagen aan de gevolgen overleden. BU1TENLANDSCHE BERIGTEN. BELGIS. BRUSSEL, 2 September. Voor de correctionele regtbank te Bergen in Henegouwen is dezer da gen behandeld de zaak van een 30-tal personenbeschuldigd van deel te hebben genomen aan de onlusten die in Mei II. te Jemmapes hebben plaats gehad, tijdens de zoogenaamde kloosterwet bij de Kamer aanhangig was. De hun ten laste gelegde feiten warenverbreking der sluiting van het ge sticht van de broeders der Christelijke leering, waardoor eene schade van 2800 fr. aangerigt is; plundering en slooping van het mobilair van dat ge slicht. mishandeling en verwonding der broeders, diefstal van een hun loe- behoorend voorwerp en verzet tegen de dienaren van het openbaar gezag. De opgelegde straffen bestaan in gevangenis van 3 jaren tot eene maand. Aan 6 personen is daarenboven eene boete van 700 fr. opgelegd. Te Brugge heeft een hevige brand plaats gehad in de tabaks-fabriek van den lieer Badrehaye. De schade is zeer aanzienlijk. ENGEL AA». LONDEN, 1 September. De Heer Vernon Smith, Lid van het Kabinet en Voorzitter van het bureau voor de Indische zaken, zal, naar men zegt, aftreden. De laatste gebeurtenissen hebben hem ter ncér geslagen cn de slaat zijner gezondheid Iaat hem niet toe langer de vermoeijenissen en de verantwoordelijkheid van zijn ambt te dragen. Bij de sluiting van het Parlemenl trok het reeds ieders aandacht, dat hel uiterlijk voorkomen van dien Minister zeer vervallen was. Als zijn opvolger noemt men of Sir James Graham of Sidney-Herbert. De laatste heeft echter meer kans. Onderscheidene dagbladen verzekeren dat de vermaarde geschiedschrij ver Macauly tot Pair zal worden benoemd. Te Woolwich zullen proeven worden genomen met eene 36 duims mor tier. De daarbij bchoorende bom heeft eene zwaarte van 26 centenaars. De Mom. Post is van gevoelen dat de inneming van Delhi ontwijfel baar zal plaats hebbenen alsdan is het volgens genoemd blad de eerste pligt der Regeling een uitgebreid spoorwegstelsel in Indië ten uitvoer te brengen. De muitelingen, wier leven men mogt willen sparen, zonden lot levenslangen dwangarbeid aan het maken van die wegen kunnen worden aangewend. Men verdeele hen in verschillende troepen en late hentwee aan twee geketend, gedurende het overige van hun verachtelijk leven wer ken. Een zoodanig schouwspel zou als straf doel treffen en een afschrik kend voorbeeld zijnterwijl het meer lot uitroeijing van het Brahmismus zou medewerken dan al de zendelingen gezamentlijk. De Parijsehe Constilutionnel komt tegen zoodanige gevoelens op, en zegt dat hoewel eene krachtige onderdrukking van den opstand noodig is, men echter de ónschuldigen met de schuldigen niet mag straffen. Eene voorzig- tige en verzoenende staatkunde zal in dit geval met de belangen van Engeland het meest overeenkomen. De correspondent van de Times te Bombay berigt, dat het kruidmaga- zijn te Delhi, toen het in handen der muitelingen viel, 10,000 vaten bus kruid bevatte. Het magazijn dat Luitenant Willoughby heeft doen springen hield 2,500,000 bommen in. Bijzondere brieven uit China melden dat de Engelsehc handelaren te Canton aan Lord Elgin hebben verzochtom zich zoo spoedig mogelijk van die stad meester te maken. Lord Elgin heeft geantwoord, dat hij nog te kort in China was, om een bepaald stelsel van handelen aan te nemen, maar dat hun verzoek in overweging zou worden genomen. FRANKRIJK. PARIJS, 1 September. Men kan thans als zeker aannemendat de zamenkomst van de Kei zers van Frankrijk en Rusland, waarover reeds zoo dikwijls gesproken is, zal plaats hebben. Keizer Napoleon heeft zelf aan eenige Afgevaardigden van den Algemeenen Raad van La Moselle verklaard, dat hij voornemens was naar Duitschland te gaan, na zijn vertrek uit het kamp van Chalons. Gelijk men weet moet aldaar de zamenkomst plaats hebben; het bepaalde punt is echter nog onzeker. Men noemt daartoe Darmstadt of Stuttgart. Het geslicht voor ziekelijke werklieden te Yincennes is plegtig door den Aarlsbisschop Morlot ingewijd. De Minister van Binnenlandsche Zaken hield daarbij eene rede, waarin hij al de weldaden opsomde die de arbei ders aan de vaderlijke Regering van den Keizer hadden te danken, en legde de verklaring af dat het de bedoeling was van Z. M. om voortdurend ten hunne nutte werkzaam te zijn. Na de inwijding werden er medailles, ter herinnering aan deze gebeurtenis, uitgereikt. Het kamp van Chdlons is reeds geheel ingerigt en moet een treffend gezigt opleveren. De Keizer heeft de Maarschalken Pélissier, Canrobert, Bosquet en Barraguay d'Hilliers uitgenoodigd aldaar eenige dagen door te brengen. Er zullen ook prachtige feesten plaats hebbenminstens vvckelijks een carrousel. De Aartsbisschop Morlot, die de dienst in het kamp moet verrigtenzal te Reims verblijven. Het is thans zeker dat genoemd kamp in de eerste jaren niet zal worden opgebroken. De Maarschalk Randon, Gouverneur-Generaal van Algerie, wordt met verlof alhier verwacht. Daar er hier te lande meer dan eens brand is ontstaan door vonken, j die door locomoliven op de spoorwegen worden verspreid, zoo is volgens ministeriële beschikking bepaald dat alle locomoliven voorzien moeten wor den met toestellen ter voorkoming van dat gevaar. De echtgenoote van den nieuw benoemden Gezant te Rome, Mevrouw de Grammont, is dezer dagen van de Prolestantsehe geloofsbelijdenis tot de Roomsch Katholieke overgegaan. Le Pays deelt, volgens een brief uit Londen, eenige bijzonderheden mede omtrent den dood van Dr. Vogel. Deze reiziger was, gelijk men weet, doorgedrongen tot aan de hoofdstad van YVadaï. De Sultan aldaar ontving hem eerst met welwillendheidmaar daar zich het gerucht ver spreid had dat hij verborgen schatten bezat, deed hij hem aanzeggen dat hij die op straffe des doods binnen drie dagen moest aanwijzen. Dr. Vogel antwoordde dat hij niets bezat dan eene natuurkundige verzameling en eenige werktuigen voor niemand van waarde dan voor hem alleenmaar dat hij het geheel echter ter beschikking van den Sultan stelde. Deze laatste was hiermede niet te vrede, maar liet hem drie dagen daarna, onder het oog van eene menigte volks, onthoofden. De Sultan maakte zich daarop meester van al hetgeen Dr. Vogel bezat, en ontdekkende dat van een der gouden ringen de diamant ontbrak, zoo schreef hij de ontvreemding daar van toe aan hen die het slagtoffer in de laatste uren van zijn leven hadden bewaakt. Hij deed henten getale van zevenspitsenen onder deze mar teling, legde een hunner de verlangde bekentenis af. Voor Dr. Vogel is te Mourzouck een eenvoudig gedenklceken opgerigt. ITT A LIE. Naar men verneemt zijn de pogingen, aangewend om, tijdens het ver blijf van den Paus te Florence, een concordaat tot stand le brengen, mislukt. Op 31 Aug. heeft de Koning van Sardinië, in tegenwoordigheid van Prins Napoleonle Modane de werkzaamheden geopend lot het doorboren van den berg Cenis. Z. M. heeft het eerste vuur aangebragt tot het doen springen van de eerste daartoe uilgehouwen mijn. De pleglighcid is zeer gelukkig afgeloopen. Op den volgenden dag is, in bijzijn van de genoemde personen le Culoz de eerste steen gelegd voor de brug van den spoorweg die Frankrijk en Savoye zal verbinden. Prins Napoleon is daarop weder naar Parijs teruggekeerd. I' 56 FISSEN. BERLIJN, 1 September. De Koning heeft bepaald dat het standbeeld van Handel te Halle zal worden opgerigt. Te Kloppenburg, niet verre van Oldenburg, is voor de kleine aldaar aanwezige Prolestantsehe gemeente eene nieuwe kerk gebouwd. Aan de inwijding nam zoowel de R. K. als de Proteslanlsche bevolking deel, en het stadje was hij die gelegenheid feestelijk versierd. Na den afloop der plegtigheid zalen Katholieken en Protestanten, vol blijdschap over het vol trokken werkaan eenen feestmaaltijd. Nabij Hamburg is op 26 Augustus overleden de weduwe Holtz, in den ouderdom van 106 jaren. Te Bingcn zijn 10 woonhuizen en eenige pakhuizen afgebrand.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 2