LEYDSCHE COURANT. "VRIJDAG 4 SEPTEMBER. proces verbaal» De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. De Prijs der Courant is ƒ12 in het jaar; de afzonderlijke Hommers worden tegen 10 Centen afgegeven. BINNENLANDSCHE BERÏGTEN. LEYDEN3 September. van de opening der Stembriefjesdie ter benoeming van ée'ti Lid voor de lweede Kamer der Staten Generaal den 2^en September 1857 zijn ingeleverd. Op heden den derden September des jaars achttien honderd zeven en vijftig, in de Gemeente Leyden. hoofdplaats van het hoofdkiesdistrict Leyden, is doorliet bureau van Stemopneming in de ter inlevering van Stembriefjes bestemde Zaal op het Raadhuis plaats genomen, des morgens te negen ure. Het bureau is zamengestcld uit den lieer Mr. A. 0. IC Grave van Limburg Stirum, 1 Burgemeester, Voorzitter, en de Heeren M. G. ten Sande en Mr. P. du Rieu Jr.j Leden van den GemeenteraadStemopnemers. De Voorzitter plaatst op de tafel negen en twintig Sternbussen, bij hem gisteren cn heden overgchragt uit de Gemeenten Leyden, Oegstgeest, Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn, Katwijk aan Zee, Valkenburg, Sassen hei mWarmond, Leyderdorp, Kou dekerk, Soelerwoude, Voorschoten, Alkemade, Woubrugge, Rijnsaterwoude, Aalsmeer, Leymuiden, Ouder-ArnstelUilhoorn, Nieuwer-ArnstelTer-Aar, Nieuw veen, Bodegra- j ven, Zwamrnerdam, Alphen, AarlanderveenOudshoorn. Hazerswoude en Benthuizen. De zegels der bussen worden onderzocht en bevonden ongeschonden te zijn. De bussen worden achtereenvolgens geopend en bevonden vijftienhonderd aclit en zestig stembriefjes le bevatten. Dit getal met de lijsten der Kiezers, die briefjes hebben ingeleverd, vergeleken zijnde, is gebleken te zijn één meer dan bet getal dier Kiezers. Nadat de briefjes zijn dooreengemengdworden zij door den Voorzitter een voor een geopend en overluid oorgelezen. Het bureau beeft van onwaarde verklaard acht stembriefjes, waarvan zeven zijn oningevuld en één, dal geen persoon duidelijk aanwees. Het getal der geldige uitgebragte stemmen is mitsdien geweest vijftienhonderd zestig. Van dit getal zijn uifgebragt op de Heeren: Mr. R. J. Schimmelpenninck 908 stemmen, Mp. N. Olivier 650 en Mr. J. J. Teding van Berkhout, ééne stem. Heeft al zoo dc meeste stemmen verkregen, zonder dat het verschil tussehen het getal gevonden briefjes en dat der Kiezers, die sternden, daarop van invloed is, de Heer Mr. R. J. Schimmelpenninck. Is derhalve verkozen tot Lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal de Heer: Mr. RUTGER JAN SCHIMMELPENNINCK, Lid van den Gemeenteraad te Amsterdam. En zijn tegen deze opening van stembriefjes door dc in de zaal aanwezige kiezers geene bezwaren ingebragt. En is na afloop van dit een en ander Proces-Ver baal opgemaakt, in tegenwoordig heid van allen die zich in de zaal bevonden. Gedaan te Levdcn den 8Jen September 1857. VAN LIMBURG STIBUM. Voorzitter. M. G. ten SANDE,| c, P. du KI EU jr. j Stemopnemers. Met genoegen hebben wij vernomendat de in het voorjaar alhier op- gerigte Rederijkerskamer Tollens, dezer dagen hare werkzaamheden heeft hervat. Gaf deze Kamer in de maand Maart van dit jaar een luisterrijke soiréemet verlangen zien wij de eerstvolgende te gcmoel, en zijn wij wel onderrigt, dan zal de Kamer Tollens een drietal zoodanige soirees het Leydsch publiek aanbieden. Wij mogen met vrijmoedigheid, na wat wij cr van gezien cn gehoord hebbende aandacht van het kunstminnend pu bliek op deze jeugdige Kamer doen vestigen en ons doet het genoegen ecne vereeniging in onze stad le bezitten die zich naar den onvcrgetelijken Volksdichter noemt, wier streien het is, zijne nagedachtenis in eere le houden, en liet natuurlijk schoon van zijn werk bij het publiek te doen kennen. Ingezonden In de maand Augustus zijn binnen deze Gemeente overleden 94 personen als: 13 mannen, 17 vrouwen, 28 zoons en 36 dochters, daarenboven als levenloos aangegeven 5. Geboren 112 kinderen, als: 55 zoons en 57 doch ters; waaronder zijn begrepen 2 paar tweelingen. Voltrokken 38 huwelijken. Omtrent de reis van Z. K. II. den Prins van Oranje, deelt het Dagbl. v. s Gravuit eencn bijzonderen brief op nieuw hel volgende mede: Na van het uilstapje mei den Koning van Portugal te Lissabon teruggekeerd te zijn, kwam de Prins van Oranje den 19dc" Aug. weder aan boord van de Groningenvergezeld door den oudsten broeder des Koningsdie met eenige Generaals het middagmail met den Prins gebruikte cn des avonds half tien «re weder naar den wal vertrok. Den volgenden ochtend begaf zich onze Kroonprins naar den wal, om met 's Konings broeder al het merkwaardige van Portugal's schoone hoofdstad te bezigtigen, na afloop waarvan beide weder naar boord terugkeerden. Den 21stcn Augustus (Vrijdag) vertrok de Prins reeds vroegtijdig van boord, om bij den Russischen Gezant het ontbijt »e gebruiken; waarna Z. K. H. hel arsenaal en nog eenige andere inrigtin- gen in oogenschouw nam, vervolgens aan een collation op het Koninklijk paleis deel nam, legen half zes nre des namiddags met den broeder des Konings de Nederlandsehe sloomfregatten da Ruyler en Admiraal van Wassenaar bezigtigde, en tegen half negen ure 's avonds aan boord van de Groningen terugkeerde, om het diner te gebruiken. Zaturdag, 22 Aug. kwam de broeder des Konings ten half negen ure aan boord om afscheid van onzen Kroonprins te nemen; cn begaf zich na een half uur loevens weder naar den wal. Behalve onze Kroonprins, zijn ook de Oversten Caseinbroot en Wolter- beek, de lstc Luit. de Koek en de Baron van Pailandt, door Z. lil. den Koning van Portugal met Ridderorden begiftigd. Omtrent liet verblijf te Vigo, kan ik u nog mededeelcn, dat ook aldaar Z. K. II. de Kroonprins met de meeste eerbewijzen ontvangen is. Ter eere van den Prins werd er des avonds cene militaire muziek gegeven terwijl al de klokken der stad werden geluid en er een fraai vuurwerk werd afgestoken. Om aan deze eerbewijzen le beantwoorden, werden van al de ra's der Groningen blikvuren ontstoken. Dc najaarsvergadering van de Prov. Commissie van Onderwijs in Zuid holland is vastgesteld op 12 October. Bij de veiling van 190,328 balen en 88 vaten koffij door de Nederl. Handelmaatschappij, den 31stcn Augustus te Botterdam gehoudenis alles verkocht; sommige nommers een weinig beneden de taxatie. Te Alkmaar is dezer dagen van de zoo gunstig bekende werf Nicolaas Witsen, van den Heer 11. M. T. van Cieef, van stapel geloopcn het nieuw gebouwde brikschip Wilhelinina en Elise. Dit schip is gebouwd voor rekening eener reedcrijonder bestuur van den Heer Teengs Tellingen zal gevoerd worden door Kapt. M. Pribe'e. Na afloop van het examen der adelborsten aan bet Instituut der Marine te Willemsoord, is aan den Luit. ter Zee Ist6 kl.J. M. Brutel de la llivière, die, als oudste Officier, belast is geweest met de opleiding der adelborsten, en die thans ais zoodanig aftreedt, van wege de andere Officie ren en Lectoren aan genoemd instituuteen fraai en sierlijk stuk zilver ten geschenke gegevenals bewijs hunner bijzondere hoogschatting. Ten huize van den Gemeente-Ontvanger te Dedemsvaart heeft men in de vorige week des nachts het kantoor opengebroken, maar de dieven zijn niet. noemenswaard voor hunnen arbeid beloond, daar zij slechts een bak met centen, ongeveer ƒ10, hebben gevonden. In onderscheidene streken van Overijssel blijven de veenbranden nog voortwoeden. De gemeentebesturen geven zich veel moeile om die le be dwingen, maar liet vuur zit te diep; men iioopt op regen, als wanneer de voortgang spoedig zal gestuit zijn. De Kon. sociëteit St. Cecilia, van Mccheienheeft Maandag 11. een bezoek gebragt aan de stad Middelburg. De opbrengst van twee door dit muziekgezelschap gegeven coucerlen, is besteed tot het doen eener buiten gewone uildeeling van brood aan de behoefligen. Te 's Uertogenbosch heeft Maandag li. de uitreiking der medailles en getuigschriften plaats gehad, aan hen die op de 1« provinciale tentoonstel ling van nijverheid in Noordbrabant zijn bekroond. Gelijk te verwachten was had zulks op ecne piegtigc wijze plaats. Des namiddags verzamelden zich niet alleen de bekroonden, maar ook al de daar ter stede bestaande corporaliën, op de Koornbeurs en trokken in slaligen optogt, voorafgegaan door muziek en gevolgd door eene aanzienlijke volksmenigte, naar hel stad huis. Aldaar bragt de Voorzitter van het Bestuur in hartelijke bewoordin gen zijnen dank aan allen die lot het welslagen der tentoonstelling hadden bijgedragen en reikte onder toepasselijke aanspraken de eereblijken uit. Deze dag werd vreugdevol besloten door muziek onder eenc verlichte tent op de markt en bet verlichten der Koornbeurs en Koornhallen. Te Chaam (Noordbrabanl) is Zondag avond een landhoeve met den daarin opgeslagen oogst geheel afgebrand. Ook in het gehucht Goirlc heeft een zware brand gewoed. 'sGRAVENHAGE3 September. Bij Kon. besluit is benoemd tot Raadsheer in het Prov. Gereglsliof in Noordbrabant Mr. F. G. J. Baron van Rijckevorsel van Kesselthans Beg ier in de Arr.-Regtbank le 's Hertogenbosch. H. Keiz. 11. de Grootvorstin Maria Nicolaewna van Rusland, weduwe van den Hertog van Leuchtenberg en zuster van Keizer Alexander IIis alhier aangekomen. De Minister van Oorlog heeft goedgevondenaan de Israëlitische mi litairen welke zich bij de verschillende corpsen van bet leger in dienst bevinden, een verlof te verkenen van den 15de" dezer tot den 14d™ Oetober aanst.ten einde bun in de gelegenheid le stellentot het bijwonen der in genoemd tijdvak invallende feesten. Dc Minister van Binnenl. Zaken zal op Zaturdag aanst. geen gehoor verlecnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1