LEYDSCHE COURANT. 1857. MAANDAG 17 AUGUSTUS. Pe Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. De Prijs der Courant is ƒ12 in het Jaar j de afzonderlijke Nommers worden tegen 10 Centen afgegeven BIJ ilc7.c Courant behoort Bijblad N'. 31.I BINNENLANDSCHE BERIGTEN. i LEYDEN, 15 Augustus. Woensdag 11. werd ie 's Ilertogenbosch de algcnieeue vergadering gebonden van de Vereen, lot bevordering van handwerk- en fabrieksnijverheid, onder liet voorzitterschap van Z, Esc. den Baron Forslner van Dambenoy. De Voor zitter sprak ter opening cene sierlijke rede uit, waarin hij o. a. wees op het heilzame van eene gezamenllijke medewerking, daar waar het geldt de alge- meene belangen der nijverheid, alsmede op het belang, dat iedereen moet stellen in den bloei der nijverheid, en op het noodzakelijke om door het oprigten van industrie-scholenvoornamelijk te trachten in het opkomend geslacht den grondslag te leggen lot wezenllijken vooruitgang. Nadat de Secretaris hel verslag over het afgeloopen jaar had voorgedragen en de rekening van den Penningmeester was opgenomen, werden aan 15 werk lieden door eene commissie daartoe voorgedragen verecrende getuigschriften uitgereikt. Voorts werden de aftredende leden van het Hoofdbestuur her kozen en het besluit genomen om in dit jaar geene prijsvragen uit te schrij ven. De afdeeling Dordrecht verzocht dat de volgende bijeenkomst in haren kring mogt worden gehouden. Hiertoe werd besloten. Bij het eindigen dei- vergadering heeft de Heer P. van Geer, uil deze stad afgevaardigd, den Voorzitter dank gezegd voor zijne bemoeijingen en het voorstel gedaan diens aanspraak inhei Verslag op te nemen, hetgeen algemeer.en bijval verwierf. Des namid dags vereenigden zich de leden aan eenen vriendschappelijke!! maaltijd. Het getal der in het Werkhuis alhier opgenomenenbedroeg gedurende deze week dagelijks 97 lot 116 personen. Te Dordrecht is eergisteren de algemeene vergadering gehouden van liet Nederl. Onderwijzersgenootschap. De lieer A. Beeloo, van Amster dam sprak bij die gelegenheid eene schoone rede uit, Sedert October 1856 zijn van Uarderwjjk naar de beide Indien ver trokken 3132 manschappen, waarvan 317 naar YVesl-Indië. Hel gewone contingent bedraagt 1200 man in hel jaar. Dit het huis van verzekering te Leeuwarden is dezer dagen onlvlugl een deserteur uit de Koloniën van Weldadigheid, die verdacht van mede- pligligheid aan diefstalaldaar gevangen zal. Hij is door een der sehoor- steenen en daarna over de daken der belendende huizen ontkomen. Dezer dagen wordt de provincie Drenthe bezocht door den Heer Ilolm, uil Kopenhagen, die door de Deensche Begering is afgevaardigd, om de veenderijen en de praclische behandeling van turfgraven in oogensehouw te nemen. Genoemde Heer heeft tot dat doel ook Hanover, Beijeren, Ierland en Frankrijk bezocht. In het Hollandsche Veld is de woning van W. ten Oever, met schuur enz. afgebrand. Van den inboedel werd weinig gered. Een paard, een koe, 6 varkens, 70 balen rijst en aanzienlijke partijen rogge, haver en hooi zijn mede door het vuur vernield. Alleen huis en inboedel waren verzekerd. Te Roermond heeft men op nieuw proeven genomen met brandkasten uit de fabrieken van de Heeren Böcker en C". en Giesbers en van Deun, beide aldaar gevestigd. Gedurende cenige uren werden zij aan een hevig vuur blootgesteld, ten gevolge waarvan de kast uit de laatstgenoemde fabriek uit elkander sprong. De andere kast hield stand, maar bij de opening op den volgenden dag, was de inhoud evenwel tot stof verbrand. Betreffende den moordonlangs in Hanover gepleegd op een Israëlitsch koopman, wordt uit dat rijk gemeld, dat de gesignaleerde W. Weinrich is aangehouden, doch zich van het vermoeden van moord heeft gezuiverd door zijn alibi te bewijzen. 'sGRAVENIIAGE, 15 Augustus. Z. M. heeft goedgevonden in de Orde van den Nederl. Leeuw Ie benoe men: tot Ridder Grootkruis Jhr. Mr. A.G.A. Ridder van Rappard, Minister van Binnenl. Zaken; lot Kommandeur, den Heer Mr. J. J. L. van der Brugghen, Minister van Justitie; en tot Ridder, den Heer Mr. J. W. van Romunde, Minister voor de Zaken van de R.-K. Eercdiensl, en den Heer Mr. M. Wiardi Beekman, Minister voor de Zaken der Herv. en andere Eeredienslen. Het heeft Z. M. den Koning behaagd de wet tot regeling van het lager onderwijs, die door de beide Kamers van de Slaten-Gencraal was aangenomeneergisteren op het Loo te bekrachtigen. Die wet zal onder N°. 103 in het Staatsblad verschijnen. Naar men verneemt zal H. M. de Koningintegen hel laatst dezer maandweder eene builenlandsche reis ondernemenen wel naar Wurtem- bergom haren vader te bezoeken. Volgens een schrjjven aan de Vtr. C. zullen de Heeren A. E. C. de Sturler de Frienisberg, Luit.-Kolonel en A. 0. n. Baron Gansneb genaamd TengnagelRitm.-Adj. bij het 5dt reg. dragonders, zich op hooger last naar Dresden begeven, ten einde aldaar officieel de verschillende militaire oefenin gen bij te wonen. Ook zou tegen 1 Oct. a. s. de lste Luit. A. J. M. C. Baron de Possou, van het 5dc reg. dragonders, zich voor den tijd van twee jaren naar Schived (Pruissen) begeven, zijnde hij gedetacheerd bij de Rjj- school aldaar. Door den Minister van Marine zijn tegen 1 Oct. 40 jongelingen be noemd als Adelborsten der 3de kl. bij het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord. Gisteren morgen is een der wachthebbende manschappen, zijnde een grenadier, aan de zwemschool in het Scheveningschc kanaal, die zich met zwemmen heeft willen verlustigen, omgekomen. Hij had zich het oogen- blik dal de Korporaal der wacht afwezig was, ten nutte gemaakt om, hoewel zulks verboden was, te water te gaan. PARIJS, 13 Augustus. Be benoeming van den Aartsbisschop Morlot lot Groot-Aalmoezenier is thans zeker, want de Moniteur kondigt zulks aan, alsmede de benoeming van de Heeren Laity en Daumas tot leden van den Senaat. Genoemd blad bevat ook vele benoemingen lot Ridders van het Legioen van Eer, en een besluit waarbijter gelegenheid van 's Keizers naamdagaan 1142 personen kwijtschelding of vermindering van straf wordt geschonken. Na de ontvangst van uitvoerige berigten omtrent den stand der ge schillen ten opzigle van de Vorstendommen, is hel gebleken dat het verblijf van onzen Keizer op Osborne het onnoodig heeft gemaakt, dal de Mogend heden de beslechting daarvan aan eene afzonderlijke conferentie opdragen. Engelandzonder echter in alles de onwettigheid der verkiezingen te erken nen, heeft zich aan de zjjde van Frankrijk geschaard, en aan de Porte den raad gegeven om aan de eischen der vier Mogendheden te voldoen. Turkyc zal waarschijnlijk hieraan gehoor geven, en alsdan zal de bevolking BUITENLANDSCHE BERIGTEN. BELGIR. BRUSSEL, 14 Augustus. Van 13 tol 16 September zal alhier, onder medewerking der Regering, eene vergadering van deskundigen uit onderscheiden landen gehouden wor den tot bevordering der oogheelkunde. Aangezien de oogziekten veel onder de militairen heerschenverwacht men van deze bijeenkomst heilrijke gevolgen. Bij den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen heeft eene vergadering van Bisschoppen plaats gehadomtrent den uilslag der aldaar gevoerde beraadslagingen heeft men niets vernomen. Van wege de droogte moet men in onderscheidene oorden des lands het water van verre aanvoeren, om de spoortreinen aan den gang te houden. Het vee komt bijna van dorst om. In een kolenmijn te Seraing heeft eene instorting plaats gehad, waar door 3 werklieden gedood en 7 zwaar gekwetst werden. ENGELAN l>. LONDEN13 Augustus. In liet Lagerhuis is door den Kanselier der schatkist voorgesteld de vroeger vastgestelde verlaging van hel invoerregt van thee en suiker, tot in 1860 te schorsenten einde middelen te vinden om de buitengewone uit gaven te dekken. Dit voorstel is aangenomen. Men heeft thans weder berigten uit Bombay ontvangen. Delhi was op 27 Junij nog niet ingenomen, maar de muitelingen, die zich voor de poorten der stad hadden genesteldwaren teruggeworpen. De Engelsche legermagt voor de stad bedraagt omtrent 8000 man en 5000 getrouw gebleven eipayers. Nabij Tliansi en Hissar waren de muiters door Generaal Courtland geslagen, waarbij zij 200 dooden en gevangenen op het slagveld lieten. Uit negen onderscheidene sleden waren op nieuw berigten ingekomen omtrent opstan den onder de troepen. Bombay en Madras bleven getrouw. De eerste troe penvroeger naar China bestemd, waren thans met de Simoon te Calcutta aangekomen. Dit is de hoofdinhoud van het door Lord Clarendon aan de dagbladen medegedeelde berigt. Uit bijzondere brieven verneemt men dat bij voortduring de verschrikkelijkste wreedheden legen de Europeanen worden gepleegd. Op eene enkele plaats zijn 120 Europesche vlugtelingenmannenvrouwen en kinderenop eene gruwzame wijze ter dood gebragtvan voren en van achteren werd op hen gescholen en de ligehamen dier ongelukkigen vlogen aan stukken. De Regering heeft het noodig geacht de gemoederen gerust te stellen door een artikel in den Morning-Post. Daarin wordt o. a. gezegd dal Delhi voor eerst nog niet zal bemagtigd worden. FRANKRIJK.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1