LEYDSCHE Ciifl® COURANT. 1857. "VRIJDAG 7 AUGUSTUS. De Courant wordt MaandagWoensdag en fflrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke Nonwiers worden tegen 10 Centen afgegeven. BIMXENLAIXDSCnE BERIGTEN. LEYDEN, 6 Augustus. PROCES-VERBAAL van de opening der Stembriefjesdie ter benoeming van twee Lede?i van den Gemeenteraad van Ley den, den 4,Ien Augustus 1857 zijn ingeleverd. Op heden den vijfden Augustus des jaars achttienhonderd zeven en vijftig, is door het Bureau van stemopneming in de Gemeente Leyden,in de ter inlevering van stembriefjes bestemde zaal op liet Raadhuis plaats genomen des morgens ten negen ure. Het Bureau is zamengesteld uit den Heer Mr. A. O. E. Grave van Limburg Stirum, Burgemeester, Voorzitter, en de Heeren Mr. G. H. Ysselsteyn en Mr. C. W. llubrccht, Leden van den Gemeenteraad, Stemopnemers. De Voorzitter plaatst op de tafel twee stembussen, hij hem den 4den Augustus 1857, overgebrngt uit deze Gemeente van het Hoofdbureau en van het Onderbureau der inlevering van stembriefjes. De zegels der bussen worden onderzocht en bevonden ongeschonden te zijn. De bussen worden achtereenvolgens geopend en bevonden zeshonderd en drie slembriefjes te bevatten. Dit gelal met de lijst der Kiezers die briefjes hebben ingeleverd, vergeleken zijnde, is gebleken te zijn éven groot, als het getal dier Kiezers. Nadat de briefjes zijn dooreengemengdworden zij door den Voorzitter een voor een geopend en overluid voorgelezen. Het Bureau beeft van onwaarde verklaard drie slem brie fjesdie niet inge vuld zijn. Het getal der geldige nitgebragte stemmen is mitsdien geweest zeshonderd. Van dit getal zijn uitgebragt op de Heeren: Mr. H. P. J. Tollens 349 stemmen, Mr. N. Olivier 317, Mr. K. J. F. C. Kncp- pelhout 281 A. C. Leembruggen 237. Hebben alzoo de meeste stemmen vei kregen de Heeren Mr. il. P. J. Tollens en Mr. N. Olivier. Zijn derhalve verkozen tot Leden van den Gemeenteraad van Leyden de Uecrcn M»\ HENDRIK PETRUS JACOBUS TOLLENS, en M«\ NICOLAAS OLIVIER. En zijn tegen deze opening van slembriefjes, door de in de Zaal aanwezige Kiezers geene bezwaren iogebragt. En is na alloop van dit een en ander Proces Verbaal opgemaakt, in tegenwoor digheid van allen die zich in de zaal bevonden. Gedaan te Leyden den 5den Augustus 1857. VAN LIMBURG STIRUM, Voorzitter, G. 11. YSSELSTEYN, I c# C. W. tlUBHECHT. Stemopnemers. Gisteren is de verjaardag van II. K. II. de Kroonprinses van Zweden dochter van Prins en Prinses Frederik, op de gebruikelijke wjjze alhier gevierd. Vergelijkende Staal var. de zuivere opbrengst der opcenten en eigene middelenten behoeve dezer gemeente gehevengedurende de maanden Julij 1856 en 1857, alsmede van die opbrengst over de zeven eerste maanden dier beide jaren. MIDDELEN. Geslagt(6yV)/jee)?te»i eri invoer Binnenl. Gedistilleerd (idem) Buitenl. Gedistilleerd (idem) Likeuren (idem) Gemaal eigen middel) "Wijn, Fruit enKunslwijn(i'tf Turf (idem) Steenkolen (idem) Brandhout (idem) Zuivere opbrengst over de maand Julij. 1856 1489.47 4631.66' 7.614 3.66j 4043.72 1026.15 /T 1202.28; 1857 1479.644 5075.14 82.974 2.344 4632.07 1297.35 760.73 400.674 522.95 Zuivere opbrengst over de 7 eerste maanden. 1856 1857 11629.80 24124.694 1887.39 1016.834 32479 394 7866.924 ƒ14314.48 \f 79005.04 11807.29.4 28626.33.4 1175.67 116.25 32909 73 9988.12 1780.774 1454 57 1101.80 89026 554 Omtrent het reisplan van Z. K. H. den Prins van Oranjeverneemt men het volgende: Het plan is om een 25-tal Portugesche, Spaansche en andere Middellandsche zeehavens te bezoeken. De eerste havensteden die zullen worden aangedaan, zijn Fcrrol cn Corunha. Omstreeks dc helft dezer maand dacht men te Lissabon te zullen binnen loopen. Daarna zou Gibraltar worden bezocht en vervolgens de geheele reeks van havens aan de Oostkust van Spanje gelegen: Malaga, Alicante, Valencia, Barcelona, enz. Van daar zou men over Port Mahon cn Cagliari koers zeilen naar de Iialiaansche kust, Nizza, Genua, Spezzia, Livorno (welligt ook Rome) en Napels, Messina cn verdere Siciliaansche havens aandoen, om alsdan langs Malla naar de Afrikaansche kust over le steken en onder anderen Algiers le bezoeken. Na vervolgens te Cadix binnengcloopen te zijn, zou de terugreis naar het vasteland worden ondernomen dal men in liet begin van November weder lioople te bereiken. Op deze reis wordt dc Prins, behalve door de reeds vroeger opgegeven personenook vergezeld door den met hem bevrienden Baron van Pallandt. De Maatschappij lot Nut van 't Algemeen heeft zich bij verzoekschrift gewend tot Z. M. den Koning, daarbij aandringende op cene spoedige en volkomcne afschaffing der slavernij in de Nederlandsehe bezittingen. In Julij zijn op den iloll. spoorweg vervoerd 126,323 personen cn is ontvangen ƒ122,113.46.4; °I> den Rijnspoorweg vervoerd 103,812 personen en ontvangen ƒ180,480.06.;. Te Vlaardingen zijn weder aangebragt 26 ton volle en 16 ton maatjes haring, van de eerste qualitcit. Bij den verkoop heeft die haring 234 per ton opgebragt. Na een kinderloozen echt van ruim 8 jaren beviel den 31slc™ Julij jl. de vrouw van den bakker M., te Colijnsplaat, van drie levende welgescha pen dochters. De 22slc Algemeene Vergadering der Herstelde Luthersche kerk is gis teren te Amsterdam geopend, onder voorzitting van Ds. G. W. Slemier. Bij het Prov. Hof van Noordholland is behandeld de zaak van den brievenbesteller v. W.beschuldigd van in Januarij II. uit een brievenbus te hebben ontvreemd ccn brief, waarin een coupon was van ƒ23.60, na de bus zoodanig te hebben geplaatst dat de brieven daarvoor en niet daarin moesten vallen. De zaak werd als eene correctionele behandeld, daar bet Hof in Raadkamer beslist had, dat cene brievenbus niet is eene openbare bewaarplaats in den zin der strafwetmaar eene verzamelplaats van brie ven even als de afzender niet is een bewaargever en de directie van liet postkantoor niet een bewaarneemsler. Het openb. minisl. cischie eene 5-ja- rige correctionele gevangenisstraf. De uitspraak is bepaald op Dingsdag aanst. Maandag 11. is dc thermometer van Fahrenheit te Utrecht ter hoogte van bijna 94° cn te Nijmegen van 95° waargenomen. Te Nijmegen is eergisteren de Algemeene Vergadering gehouden van de Broederschap van Notarissen. 86 leden waren daartoe opgekomen. Tc llarlingcn vond nten 11. Maandag bij de vlasbrakerij eene vrouw in bewusteloozcn toestand liggen. Zij bad een man ontmoet die baar nog eenig geld wegens gekochten jenever schuldig was, en deze om dat geld gemaand hebbendehad hij haar verscheidene slagen met een knuppel ge geven. Er is weinig hoop op het behoud van haar leven. De dader, die beschonken was, is in verzekerde bewaring genomen. Te Bergum in Friesland zijn door een aanial poldergasten ongeregeld heden gepleegd. Uit Leeuwarden is eene kleine afdeeling militairen derwaarts gezonden, om de herhaling daarvan te voorkomen. Volgens berigt uit 's Hertogenboseh is de mededeeling omtrent de voor- genomene herstelling van de SE Janskerk aldaar voorbarig te noemen. Er is daaromtrent nog geen vast plan aangenomen. 'sGRAVEN!!AGE6 Augustus. Bij Kon. besluit is de Heer Mr. A. J. Dnymaer van Twist, laatstelijk Gouverneur-Generaal van Nederl. Indië, benoemd tol Minister van Slaat. Door Z. M. is aan den Heer Mr. J. S. Lolsy, Minister van Marine, en aan den Schout bij-Nacht F. X. R. 'I Hooft, vergunning verleend lot liet, aannemen van de Ridderorde van St. Anna lste kl.hun door den Keizer aller Russen geschonken. Tol Referendarissen bij liet Depart, van Binnenl. Zaken zijn benoemd Jlir. E. W. J. Six tot Olerleek, thans Commies, en M*. M. M. von Ilaum- liaucr, thans Hoofd-Commies. Tot Advocaat-Generaal bij het Prov. Ge- regtsbof in Noordliolland Mr. M. Schooneveld PJz.thans Rcgler in de Arr.- Reglbauk te Amsterdam, en tot Officier van Justitie bij de Arr.-Regtbank te Utrecht Mr. A. W. Wiehers, thans Regter in de Arr. Regtbank te Groningen. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot Adelborsten der lsle ld. bij de Ne derl. zeemagl: J. H. Bcnthem Reddingius, L. J. E. Ilajenius, A. J. Thur- kow, J. W. Visser, F. H. van der Kop, C. E. Uhlenbeck, C. ten Bosch, J. Isebree Moens. C. C. Vermeer, J. J. Engelvaart, C. Schuylenbttrg, J. J. le Fèvre de Montigny, Jhr. T. E. de Brauw, G. M. Schuurman C. J. Marinkelle, A. J. Willekens, II. II. Broers, II. B. van Daalen, C. de Klop per, C. A. Niesen, J. M. II. Bervoets, K. A. Slakman Bosse, P. E. Win kelman, G. J. W. Hooghwinkel, J. P. Mercier, L. D. A. Fontein en J. D. Ilooglandt; en tot 2dc Luitenants bij het corps mariniers J. P. Smith cn A. II. W. de Gelder. Voorts heeft Z. M. goedgevonden te benoemen lot zijn Ordonnans-Officier den l5lcn Luit. C. A. de Favauge, van het reg. grenadiers en jagers; bij hel lslc reg. infanterie, tot Majoor, den Kapitein lsle kl. L. G. Worbert, van het 7de reg. cn lol Ist™ Luit. den 2dcn Luit. J. F. J. Strengnart, van het corps; bij hel 7dc reg. infanterie, tot Kapitein 3dc kl.den ls,en Luit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1