LEYDSCHE COURANT. MAANDAG 3 AUGUSTUS. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond De Prijs der Courant is f 12 in het jaarf de afzonderlijke Nommers worden tegen 10 Centen afgegeven Bij deze Courant behoort Bjjblatl 2Q. BINNENLAN DSCHË~BK"lTl'at EN LEYDEN, 1 Augustus. Het heeft Z. M. den Koning behaagdaan het Kabinet van Pleisterbeel denPrenten, Teekeningen enz. bij de Hoogeschool alhier, ten geschenke te geven, eene zinnebeeldige voorstelling ter eere der geneeskunde, beslaande in het beeld eener vrouw, met toepasselijke opschriften, ter grootte van half leven, vervaardigd door den beeldhouwer Aug. van den Kerekhove, te Brussel. Het getal der in het Werkhuis alhier opgenomeuenbedroeg gedurende deze week dagelijks 103 lot 121 personen. Bij de alhier plaats gehad hebbende verpachting van het ophalen van de haardasch enz. binnen de gemeente vallendeis zulks bij het in bod stel len gemijnd door den Heer van Haaflen, van Sliedrecht, voor 5200 'sjaars. Te Parjjs is in den ouderdom van 54 jaren overleden Charles Bonaparte, Prins van Canino, zoon van l.ucien Bonaparte, broeder van Napoleon I. De overledene heeft 12 kinderen gehad waarvan 9 nog in leven zijn. Een zjjner zonen is de Abt Bonaparte, die in den geestelijken stand is opgeno men, en van wien reeds dikwjjls sprake is geweest, dat hij tot Groot- Aalmoezenier van Frankrijk zou benoemd worden. De Prins van Canino onderscheidde zich reeds in zijne jeugd door eene groole gave van opmerk zaamheid en eene bijzondere neiging tot het onderzoeken der naluur. Zijn eerste werkOrnithologie Americaine maakte een grooten opgang. Later gaf hij nog een werk uit getiteld: Iconographie de la Faune Jtalienne, en daarna: Observations sur l'état de la Zoologie en Europe. In de laatste dagen hield hij zich onledig, in verceniging met den Heer Meunier, met de uitgave vanLa Faune Frangaisehistoire naturelle des animaux de la France. Ook in verschillende wetenschappelijke tijdschriften vindt men stukken van zijne hand. Lid van onderscheidene Academiën, was hij ook de grondlegger van het grootc Wetenschappelijke Cong:es, dat voorliet eerst te Pisa is bijeengekomen. In de staalkundige gebeurtenissen der laatste jaren heeft hij mede eene rol gespeeld. In 1848 werd hij lot Voor zitter van de Wetgevende Vergadering te Rome gekozen. Daarna de staatkunde vaarwel gezegd hebbende, leefde hij alleen voor de wetenschap, en ook in onze stad heeft hij vroeger langdurig verblijf gehouden, om de schatten van het Museum van Nat. Historie voor zijne werken te raadplegen. Het stoffelijk overblijfsel van den Prins zal naar Corsica worden overgebragt. De St. Cour. van gisteren bevat het Kon. besluit van C Julij 1857, houdende aanwijzing van hel Reglement waarnaar het Hoogheemraadschap van Rhijnland zal worden beheerd en bestuurd en waaruit wij in een vol gend nommer cenige hoofdbepalingen zullen mededeelen. Het is bekend hoe ontzettend het gas-verbruik zich in de laatste jaren heeft uitgebreid. Met belangstelling zal men daarom vernemen, dat is uit gevonden ruim 50 pCt. op het gas-verbruik te besparen, en zulks gepaard met hel genot van nog helderder en beter licht dan het gewone gaslicht. De Heercn Gne'ritault en van Veenendaal, burgerlijke Ingenieurs te Rot terdam hebben een toestel vervaardigdwaarbij twee gasometers nevens elkander zijn geplaatstaan den gas-toestel der eene van welke de nieuwe uilvinding is aangebragt en nu blijkt ten duidelijkste, dat, wanneer de beide meters een gelijk verbruik van gas aanwijzendie aan welks gas- toestel de nieuwe uitvinding is aangebragt, een viermaal sterker licht geeft, terwijl bij gelijk licht, met aanwending van de nieuwe uitvinding, ruim 50 pCt. minder gas wordt verbruikt. Deze uitvinding heeft men te danken aan de Ilceren Chopin en Launay te Parijs, terwijl voor de invoering daar van hier te lande octrooi is verleend en worden bereids te Rotterdam en te Amsterdam voorbereidende maatregelen in het werk gesteld, tot toepassing der uitvinding. Men mag er niet aan twijfelen, of deze zaak zal ruimen bijval vindenen terwijl zij den gas-verbruikcr eene besparing van 50 pCt. verzekert, zal ook de gas fabriekantten gevolge van den Iageren prijs van verlichting, het aantal der verbruikers aanzienlijk zien toenemen. Volgens de Arnh. Cour. zijn er in den laalsten lijd uit verschillende oorden van ons vaderland bij liet Ministerie van Justitie klagten ingekomen omtrent de hooge gereglskoslcnwelke vooral opzigtens de failliet-verkla ring van eenen kleinen handelaar gevorderd worden, en het ongelijkmatige, waarop dusdanige zaken hier en daar behandeld worden. De Regering zon genegen zijn, deze aangelegenheid door nadere wellen spoedig Ie wij zigen en zooveel mogelijk trachten aan de wenschen van den handelstand ie voldoen. Het omslagtige en kostbare van sommige proccsvormen zou in kleine zaken daardoor komen te vervallen. Te Vlaardingen is weder aangebragt 35 ton puikharing, waarvan de eerste qualiteit verkocht is a 229 per ton. De vangst is buitengewoon schraal. Naar men verneemt is een der ontwerpen voor het Nijverheidspaleis te Amsterdamhetwelk met een accessit van 300 is bekroond, en wel dat gemerkt Kohinoor, door de IIH. James Weir en C°. te Londen, ingezon den, vervaardigd door den fleer A. J. Sevenhuysente Amsterdam. Te Gameren (Gelderland) werd dezer dagen een zeldzaam feest gevierd. Ten huize van den Burgemeester, den lleer J. W. van Kerkwijk, waren de leden zijner familie aan een huiselijk feestmaal vereenigd, ter gedachtenis van de merkwaardige bijzonderheiddat nusedert 200 achtereenvolgende jaren, altijd een lid der familie van Kerkwijk, in de regte lijn, aan het hoofd van het plaatselijk bestuur dier gemeente had geslaan. Te Buurmalsen (Gelderland) had Dingsdag II. op den steenoven van den lieer van Dam van lsselt ecu droevig ongeluk plaats. Door het omvallen van een zoogenaamden voormuur, geraakten 3 kruijers daaronder, met dat ongelukkig gevolg, dat een hunner, een man en vader van 5 kinderen, op de plaats dood bleef en de beide anderen zwaar gekwetst van onder de sleenen werden gehaald. Eergisteren is te Leeuwarden, onder voorzitting van den lieer Mr. J. Dirks, de 87sle vergadering gehouden van het Friesch Genootschap voor geschied-oudheid- en taalkunde. In Noordbrabant is van 's rijkswege de opneming der schade bevolen, welke door den hagelslag van den 5d™ Julij jl. is veroorzaakt. In sommige streken is men daarmede reeds ijverig bezig. Van de schade geleden heb bende percelen zal aan de eigenaars kwijtschelding of afslag van grondbelas ting worden verleend. 's GRAVEN1IAGE1 Augustus. Bij Kon. besluit is benoemd tot Commissaris-speciaal van Rijkspolicie te Zevenaar, Mr. W. L. Baron van Heeckeren van Brandsenburgthans Commissaris van Policie te Utrecht, en lot Commissaris van Policie te Utrecht Mr. S. II. Vernède, Advocaat aldaar. De Minister van Justitie zal op Dingsdag aansl. geen gehoor verleenen. L. Exc. zal voor cenige dagen de residentie verlaten. Door den Gemeenteraad alhier is tot Architect der stad benoemd de lieer W. C. van der Waaijen Pietersen en op voorstel van Burg. en Weth. is bepaald, de betrekking van Onder-Architect vacant te stellen, ten einde jonge menschen van bekwaamheid daarnaar zouden kunnen dingen, doch de belooning daarvan niet hooger te stellen dan ƒ1200 'sjaars. In de zitting van de Prov. Stalen van gisteren is beraadslaagd over hel rapport der Commissie nopens het voorstel van Gedep. Staten, omtrent de opheffing der ambachten in het Hoogheemraadschap van Delfland. Na langdurige beraadslaging is besloten die ambachten op 1 Julij 1858 op te heffen. Daarna is op voorstel van den Voorzitter besloten, Donderdag aanst.' eene zitting te houden, behoudens het regt van den Voorzitter, om, zoo zich bezwaren nopens het locaal mogten voordoen (van wege de zitting der Eerste Kamer)de vergadering op een naderen dag te beleggen. Naar men verneemt, hebben de lleeren L. J. Enthoven en C°.een' brief van dankbetuiging gezonden aan den Heer Kolonel, van het regi ment grenadiers cn jagers, met eene gratificatie voor de onder zijne be velen staande brandweer, en een soortgelijken brief, met gratificatie aan den Brandmeester-Generaal, den Heer van Hulst, voor de stedelijke brand weer, voor de ijverige en moedige hulp door hen tot blussching van den brand op Dingsdag avond 11. verleend. Hel bouwen der armenkerk voor de Ned. Ilerv. gemeente alhier, is gegund aan den Heer van Malsen aannemer alhier, voor 32,273. BUITENLANDSCIIE BElllGTEiN. BËLGIB. BRUSSEL, 31 Julij. Eergisterenden vierden dag der huwelijksfeestenhebben onderscheidene volksspelen plaats gehad, waaraan de deelneming bijzonder groot was. Van wege de groote menigte der toeschouwers zijn eenige personen daarbij in hel water geraakt. Aan den avond van dien dag had er in den schouwburg een groot concert plaats, dat zeker een gelukkig denkbeeld van de commis sie ter feestregeling mag genoemd worden. De voornaamste toonkunstenaars des lands, zooals Vieuxlemps, Servais en anderen, lieten zich daarop hooren. De geheele Koninklijke familie woonde dit concert bij. Gisteren hebben de jonggehuwdenalsmede de Aartshertog Karei Lode- wijk en zijne echtgenoole het Kasteel van Laeken verlaten, zich naar Wecncn begevende, alwaar zij tegen Maandag verwacht worden. Het af scheid tussehen de Koninklijke familie en de jeugdige Aartshertogin moet zeer treffend zijn geweest. Voor het vertrek heeft de Aartshertogin, met haar gemaal, nog een bezoek gebragt aan het graf van hare moeder, in de kapel van de kerk te Laeken, en gedurende geruimen tijd lag zij bij het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1