LEYDSCIIE COURANT. WOENSDAG 29 JULIJ. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond. De Prijs der Courant is 12 in liet jaar de afzonderlijke Hommers u-orden tegen 10 Centen afgegeven. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. LEYDEN28 Julij. De Kapitein A. F. M. d'IIamecourt, van het regiment rijdende artillerie, alhier in bezetting, is door Z. M. den Koning der Belgen benoemd tot Bidder van de Leopolds-orde. Gisteren morgen is uit de Binncnveslgracht nabij de Hoogewoerdspoort alhier, het lijk opgehaald van een 19jarig jongeling. Naar wij vernemen had hij in den nacht van Zaturdag op Zondag aan de kermisvreugde deel genomenen zich daarna op een schuit met hooi geladen te slapen gelegd. Vermoedelijk is hij daaraf in het water gegleden en alzoo verdronken. Ten opzigle der bekrooning van de HH. Sanders C°. alhier met de 2dc gouden medaille bij de Maatschappij van Nijverheid te Haarlem, in ons vorig nommer vermeld, diene nog ter nadere inlichting dat die bekrooning is toegewezen voor ingezondene monsters van door hen gefabriceerde Mar- seillaansche zeep, en de hekrooning van de Vennootschap, onder directie van de IIII. Dartevelt O.mede alhier, met de zilveren medaille, voor ingezondene monsters van in de bierbrouwerij van die Vennootschap ge brouwen Beijersch bier. Men verneemt dal de verdienstelijke Ingenieur, C. Ottlshoorn, vroeger Ingenieur van den IIoll. ijzeren spoorweg, benoemd zou zijn tot Iloofd- Architect voor den aanstaanden houw van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. (A. C.) Uit het Julij-nommer van het tijdschrift, uitgegeven van wege de Nederlandsche maatschappij tot bevordering van de afschaffing der slavernij blijkt o. a.dal gedurende 1856 eene som van ongeveer/7,300 is besteed geworden tot vrijkoop van 39 slaven (waaronder 16 van hel mannelijk en 23 van het vrouwelijk geslacht). Gewigtig en verblijdend wordt in het jaarlijksch verslag der maatschappij gezegd, zijn de medegedeelde bijzonder heden ten atnzien van het gedrag der aldus vrijgekochten; de berigigcver zegt daaromtrent het volgende: Zij leveren het bewijs, dat de negers den vrijdom niet zoeken om ledig te loopenwant allenmet eene enkele uit zondering, werken voort. Dat zij niet zoo hard werken als toen de zweep gedreven werd, spreekt van zelf. Ambachtslieden blijven in hunnen stand en men bemerkt geene verandering na verkregen vrijdom. Voor eenen slaaf is de vrijheid gewigliger, wanneer hij die heeft verkregen door eigen arbeid; maar er zijn ook voorbeelden van brave en degelijke negers, die door hunne meesters werden vrijgegeven en aan deze levenslang dankbaar blijven. Niet allen, helaas! die hulp inroepen, kan men helpen; dezulken die altoos een onordelijk leven hebben geleid, mogen daarvoor nog niet in aanmerking komen; het zou een nadeel voor hen wezen. Te Rotterdam heeft van wege het Ned. Zendelinggenootschap de aan besteding plaats gehad van de oprigling van een gebouw, bestemd voor eene kostschool uitsluitend voor kinderen van ouders in Indië gevestigd of daar mede gelijk staande, en daaronder in de eerste plaats voor de kinderen der zendelingen van het Genootschap. Dit werk is aangenomen door den Heer W. A. Vrolijk aldaar, voor de som van 37,873. Het Armbestuur van de Herv. gemeente te Delftshaven heeft van wege de erfgenamen van den Heer P. Kruyff Jr.onlangs te Rotterdam oierle- den, eene gift van ƒ1000 ontvangen, ingevolge eene mondelinge beschik king van den overledene. Op het buitengoed 't Klooster, nabij Haarlem, staat thans eene Agate americana (Aloë) in bloei. Deze plant heeft een stengel van ruim 20 voet. Omtrent het eerste Nijverheids-Congres in de vorige week te Haarlem gehouden, wordt nog gemeld dat in twee vergaderingen al de punten van het programmabetreffende landbouwfabriekwezenkoophandel en volks huishoudkunde zijn behandeld. Er hadden belangrijke beraadslagingen plaats, betreffende het landbouwkundig onderwijs, de veredeling van het vee, de broodfabrieken, de kustlichten, de spoorwegen, het stelsel van in komende reglen, de aceijnswetien en andere onderwerpen. In een alge meen verslagdal weldra zal worden uilgegevenzullen de beraadslagingen en besluiten van dit eerste Nederlandsche nijverheids-congres worden open baar gemaakt. Aan den Hoogleeraar v. d. Boon Mesch is de dank der vergadering betuigd voor de uitnemende wijze, waarop hij de beraadslagin gen der vergadering heeft geleid. Te Hoorn kwam op den laatslen marktdag (Zaturdag) eene boerin in een meubelmagazijn, om eenige aar.koopen te doen, naauwelijks was zij in onderhandeling, of zij gevoelde zich ongesteld. Kort daarop gaf zij den geest, waarschijnlijk door eene beroerte getroffen. In de Amst. Cour. leest men het volgende vreemdsoortige berigt uit Schokland: Ons eiland zal gesloopt worden. Dit is geen sprookje, maar eene daadzaak geworden. Reeds is men bezig de woningen te waardeeren en even als van de vroeger beslaan hebbende Middenbuurl, zal men spoedig van dit eiland kunnen zeggendaar stonden woningendaar woonden men- schen. Velen zijn tegen de verhuizing, maar de meeslen haken er naar, het ellendige bedelaarsoord te verlaten en zich op hel vasteland le vestigen; men begrijpt, dat met de som van ƒ600 of meer, benevens een behoorlijk vaartuig en wanldaar beter fortuin le maken is dan op het zedelijk be dorven eiland. Deze week zijn de huizen enz. getaxeerd; men hoopt dat er weldra algemeen een einde aan het lijden zal komen. Uit Deventer wordt gemeld dat in die streken de oogst van tarwe en rogge bijzonder was meêgevallen. Men rekende 27 mud per bunder. Het instructie-balaillon uit Kampen, heeft thans hel kamp op den Zandberg, onder de gemeente lJsselmuiden betrokken. In de Prov. Gron. Cour. leest men een berigt uit Tolbert, omtrent de begrafenis van den overleden Onderwijzer der jeugd aldaar, J. M. ter Hoor, waarbij door den Predikant E. van Bolhuis, op het kerkhof een troostwoord werd uilgesproken en door de aanwezig zijnde Onderwijzers eenige zangverzen uit Gez. 187 zijn gezongen. In een schrijven, in die Courant opgenomenwordt gemelddat door een Rijksveldwachter in die streken legen deze begrafenis-plegtigheid proces verbaal van bekeuring is opgemaakt, of nog opgemaakt zal worden, als vermeenende, dal deze han delwijze in strijd zou zijn met de bestaande wetten op het stuk der uiloe fening van de godsdienstop grond dat hier godsdienstplegiigheid in de opene lucht en voor elks oog ziglbaar, zou plaats gehad hebben. Uil Wemeldinge (Zeeland) wordt gemeld, dat de werkzaamheden aan het kanaal door het eiland tot hiertoe geregeld zijn voortgegaanmaar thans verlaten geheele ploegen hun werkomdat de bewerking van den grond zoo uitermate begint tegen le vallendat zijbij eene gemiddelde betaling van 20 cent per kubieke Ned. cl, niet in staat zijn het allernoodigste le verdienen. Natuurlijk is zulks ook niet ten voordeele der aannemers, die genoodzaakt zijn hel bedrag voor velen aanmerkelijk te verhoogen. Men vreest zeer dat men, vóór het invallen van den winter, op verre na het verlangde werk niet zal afgedaan hebben. Tegenwoordig doen zich somtijds tnsschen de boeren en de aannemers ernstige en belagchelijke looneclen voor. Vele boeren hebben hunne reeds voor 2 jaren verkochte landen be bouwd en bezaaid, alleen om nog slechts eene hun niet toekomende rente van die landen te trekken. De aannemers zijn nu begonnen, om zich al dal graan toe te eigenenop grond dat hun alles toekomt wal op hun ge kocht land groeit, terwijl de boeren slaande houden, dat zij alleen het regt daarop hebben. Men is van beide zijden (aannemers en boeren) begon nen met het oogsten van het graanwaardoor vechtpartijen ontstondente Vlake is mengewapend met griepenhevig slaags geweest. In de gemeente Ileusel (prov. Noordbrabant) heeft in de vorige week een verschrikkelijke brand gewoed. Vier huizen met de daarbij behoorende schuren zijn daardoor vernield. Bij den landbouwer Vorsters zijn mede 6 koeijen, I paard en 2 varkens verbrand; hij zelf, zijne vrouw en een 6-jarig zoonlje zijn sterk door de vlammen geteisterd en daarin bijna omgekomen; bet kind is ten gevolge der bekomene brandwonden reeds overleden. Ook te Goirle nabij Tilburg zijn 23 woningen, waaronder het hulpkan toor der brievenposterrjafgebrand. Uit 's llerlogenkosch wordt gemeld dat de Zuid-AViücmsvaart thans weder heropend is. Te Weer.er in Oosifriesland is op den 13Jcn dezer overleden de persoon van M. Schaaf, in den ouderdom van bijna 102 jaren. Hij was tot op het laatst van zijn leven bijzonder vlug en legde in 1854 nog een voetreis af van bijna 9 uren. Uit Suriname verneemt men, dat er gebrek bestaat aan ondermeesters, hetwelk van zeer nadeeligen invloed is op het onderwijs. Uittreksel uit het verslag van Gedeputeerde Staten aan de Staten der provincie Znidhollandover 1856. (Vervolg). Hoofdstuk IX. Openbare veiligheid enz. Onder meer andere bijzonder heden wordt vermeld dat het aantal branden in de provincie 75 heeft be dragen en dus 20 meer dan in 1855, waardoor o. a. zijn aangetast of ver nield: 57 huizen, 34 schuren, 12 bouwmanswoningen en 2 molens. Voor zoo verre men heeft kunnen te weten komen, bedraagt het totaal der daar door veroorzaakte schade 382,284 50en dat der assurantiën ƒ495,623. Hoofdstuk X. Rijksmiddelenniets belangrijks vermeldende gaan wij over tot Hoofdstuk XI. Waterstaat. De verbetering der rivieren in dit gewest is voor rekening van het Rijk in het jaar 1856 met kracht voortgezet. Onder anderen zijn de voor de verbetering van den Hollandschen IJssel aangelegde waaijerschutsluis in die rivier nabij Gouda, en de duikerslui.s naast de gemelde vvaaijersluisbeide in 1856 voltooid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1