LEYDSCHE COURANT. WOENSDAG 10 JUNIJ. De Courant -wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond De Prijs der Courant is ƒ12 in het jaar de afzonderlijke Nomtners worden tegen 10 Centen afgegeven BIMENLANDSCOE BERIGTEN. LEYDEN, 9 Junij. Bij de vermelding van een tweetal moedige en menschlievende daden in onze vorige nommers, kunnen wij thans nog een derde voegen. Zondag namiddag was een kinderwagentje eenige oogenblikken onverantwoordelijk, het zij hier ter waarschuwing in 't voorbijgaan gezegd, zonder opzigt op straat gelaten. Door de helling van den grond liep het wagentje met twee kinderen van A. Oudshoorn, 1 en 3 jaren oud, als van zelf in het water. Gelukkig bevond zich op dit oogenblik aan de overzijde de Brigadier W. Beyer, van het reg. rijdende artillerie alhier in bezetting, die hoewel niet kunnende zwemmen, zich le water begaf en het geluk had, in vereeniging met den vader, die mede op het angstgesehrei was toegeschoten, beide kin deren, waarvan een reeds was gezonken, behouden aan wal le brengen. Beide kinderen zijn thans redelijk wel. Gisteren zag men op een onzer achtergrachten weder een treurig voor beeld van de verdierlijking waartoe het misbruik van sterken drank den mensch kan brengen. Een voormalig zeemandie als onbekwaam om verder te dienengepensioneerd isverkeerde in zulk een verregaanden staat van dronkenschap, dat hij, in twist met zijne moeder zijnde, onder het uiten vat de ijselijkste vervloekingen, achteruil loopende in het water viel. Hij had zelfs de bewustheid niet een stok, die men hem toereikte, te vatten. 11e oms'aaders waren toen genoodzaakt al hunne krachten in te spannen om hem te redden. Een ooggetuige verklaart dat dit tooneel op een ieder een pijnlijken indruk maakte. Uit het 13dt verslag van den toestand en de verriglingen der Nederl. vereeniging tol afschaffing van sterken drank blijkt, dat de toestand dier vereeniging steeds gunstiger wordt, liet getal leden bedraagt 11,090, waar onder 1951 vrouwen. liet getal afdcelingen bedraagt thans 51en het getal correspondenten 306. Het Zondagsblad bevat een uitvoerig stuk waarin het de aandacht vestigt op het 25 jarig beslaan der stichting van de Geneeskundige Inrigting Zuiderburg nabij Voorburg, onder bestuur van Dr. W. Hendriksz; welk jubilé in den loop van dezen zomer zal invallen. Genoemd blad levert daarbij eene schels van de lotgevallen dier inrigting, van hare oprigling af door wijlen den Groninger Hooglceraar Hendriksz tot nu toe, alsmede van de vruchten die daarvan door de lijdende menschheid zijn geplukt, iu weerwil van de dikwijls ondervonden tegenwerking. Aan bet. slot van dit beloog leest men de volgende opwekkingliet is te hopendat belang stellenden in hare weldadige werkingdal besturendie zich nooit vergeefs tot Zuiderburg hebben gewendde zoo zeldzame gelegenheid van een 25-jarig jubilé, niet zullen laten voorbijgaan en aan den lieer Dr. W. Hendriksz op vereerende wijze zullen doen blijkenhoe zeer zij zijne menschlievende pogingen welen te waarderen en hoeveel belang zij stellen in het behoud van eene inrigting, die in haren aard een sieraad des Lands mag geheelen worden. liet onweder van Zondag middag, dat van hevige windvlagen was ver gezeld, heeft op onderscheidene plaatsen zwaar gewoed. In de omstreken van Delft zijn vele hoornen ontworteld en aan daken en schoorstcenen is veel schade loegebragl. Onder Nootdorp zijn de kap en wieken van een molen afgeslagen. Ook uit Uarlingen schrijft men dat aldaar op Za turdag avond een zwaar onweder had gewoeden dat in het dorp Surig eene boerderij door den bliksem was in brand gestoken en vernield. Door Bestuurders van het Ned. Zendelinggenootschap te Rotterdam, is de Heer G. II. Lamers, Tlteol. Cand. le Utrecht, aan den Directeur van bet Zendelingshuis toegevoegd, om hein in zijne menigvuldige werkzaam heden ter zijde te staan. De jaarlijkschc algemcene vergadering der Maatschappij tot nut der Israëliten in Nederland, zal op den 2dcn Augustus te Utrecht worden ge houden. Te Zwolle heeft Vrijdag II. voor het eerst eene openbare veiling plaats gehad van eene partij Amerik. rogge, congo thee, krenten, rijst, koffij. Hoewel zeer veel is opgehouden, is er nog al legen goede prijzen verkocht. Uit Groningen wordt gemeld: Dezer dagen is in het Nosocomium Acadcmicum opgenomen een 13-jarig jongeling, die door eene betreurenswaar dige onvoorzigtigheid geheel van zijn gezigtsvermogen is beroofd. Hij werd door een metselaar met een truffel kalk in de oogen geworpenwaardoor de doorschijnende deelen der oogen geheel zijn onvatbaar geworden om lichlindrukken op le vangen. De algemeenc vergadering van het Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant zal op 9 Juljj te 's Hertogenbosch worden gehouden. In de Köln. Zeit leest men het volgende: Joost van den Vondel, de grootste dichter der Nederlanden in de 17dc eeuw, Hollands Shakespeare, werd, zoo als men weet, in 1587 le Keulen geboren. Thans is met juist heid de straat bekend waar hij het levenslicht aanschouwde, namelijk de Weezenslraat Platea orphanorum)op het voormalige vrijgebied van het stift S'. Gereon. Thans worden pogingen aangewend om het huis te vin den, daar eenige vereerders van den grooten hooggeroemden Nederlandscheti dichter het met een gedenksteen willen sieren. De Delftsche Cour. meldt dat er uit de Kaapstad bcrigt is ontvangen, dat aldaar voor jongelieden uit Nederland afkomstig, nog gunstige gelegen heid tot plaatsing beslaat. Ouders van de Prol. godsdienst, die verlangen mogten hunne kinderen derwaarts te zenden, worden verzocht zich te ver voegen bij de Wed". Versteeg, op de Gasthnislaan le Delft. Alleen jongens van 14 lol 16 jaren en meisjes van 11 lol 14 jaren oud, zullen in aanmer king kunnen komen. De N. R. C. deelt nog het volgende berigt uil Suriname mede: Op 14 April werd de plaritaadje Badenstein, waarop p. m. 350 slaven aanwezig zijn, voor 57,600 gekocht door den lieer W.bekend wegens zijne manier otn slaven in bedwang te houden. Vermits die lieer, voor 2 jaren, de slavenmagt van de plantaadje Leidenshoop had gesplitst en ver kocht, weigerden de negers van Badenstein nu den Heer W. als hunnen meester te erkennen, tenzij hij, in tegenwoordigheid van den Procureur- Generaal, pleglig verklaarde hen niet van hunnen grond te zullen verwij deren en niet te zullen mishandelen. 30 slaven begaven zich uit aller naam, naar den Officier en leverden daar protest in tegen den Heer W. en ver zochten dat daarvan kennis zou worden gegeven aan den Procureur-Gene raal. Dit had ten gevolge, dat de Proc.-Gen. den 24ste° April derwaarts is gereisd en aan de slavenna hunne belangen te hebben gehoordde verze kering heeft gegeven, dat hunne reglcn zouden worden gehandhaafd tegen elke poging, die zou aangewend kunnen worden, om hen van het goed te verwijderen, en legen elke daad in strijd met het slaven reglement. De lleer W. hierover alles behalve geslicht, begaf zich naar den Heer Gefken. Doch die geachte magistraal, die nu reeds met de slavenhouders beter ken nis heeft gemaakt, heeft den Heer W. ontvangen zoo als het behoorde. Dit is echter niet het eenige geval van dezen aard; de lieer Gefken heeft zich in korten tijd, ten gevolge van ingekomen klaglen wegens mishandeling van slaven, genoodzaakt gezien tegen eenige slaveneigcnaars, waaronder een uit Coronie, die verscheidene landgoederen bezit, gevangenisstraf leeischen. Uit het in ons vorig nommer vermelde rapport der Dep. van Koloniën en Buitenl. Zaken, betreffende de Japanschc aangelegenhedendeelen wij hier cenigzins verkort mede het daarbij gevoegde overzigt der reis van den Kapitein-Luitenant ter Zee Fabius tot het bezoeken der havens van Hakodate en Simoda met de Nederl. schroefkorvet Medusa, in September en Oct. 1856. Bij aankomst te Hakodate, kwam een Ambtenaar en Nederduitsche tolk aan boord, die een Engelsch havenreglemenl hragtenhetwelk ik wei gerde met te zeggen, dat ik in Japan, daar waar een Nederl. tolkeu- collegie gevestigd is, geen officiëel stuk van de Japansche zijde, in de Engelsche taal verlangde aan te nemen, en verlangde het in de Nederlandsche taal. Ook droeg ik den tolk eenen brief op om daarmede onmiddellijk naar den Gouverneur le gaan en den inhoud mondeling mede te deelen, waarop reeds spoedig de Yice-Gouverneur met een aantal Secretarissen en andere volgelingen de boodschap hragten dat het Z. Exc. aangenaam zou zijn, mij den volgenden morgen met 4 leden van het état major aan het Gouvernementshuis le zienhem tevens medebrengende het alsnu in het Nederl. gestelde havenreglement. Ik voldeed aan deze uilnoodiging en werd in staatsie opgewacht. Dadelijk tegenover den Gouverneur plaats ge nomen hebbende, werd het Japansche pijpje, thee en gebak aangeboden. Na de gewone verwelkoming, en over en weèr naar de gezondheid ge vraagd zijnde, kwam het gesprek onder het gebruiken van een Japtnsch dejeuner, op staatkunde, handel, Rusland, de rivier Amur, vrijen en transito-handel en algemeene openstelling van het Japansche rijk. Z. Exc. is, geloof ik, van gevoelen, dat die openstelling plaats zal moe ten hebben, en hel tol heden toe gevolgde stelsel van afsluiting niet lang meer in werking zal kunnen blijven. Z. Exc. beloofde den volgenden dag een tegenbezoek te zullen brengen. Van de Kommandantcn der Engelsche oorlogsschepen Winchester en Raracouta vernomen hebbende, dat het den Officieren toegestaan was, aan de overzijde der baai in de vlakte te jagensprak ik daarover met den Gouverneur en verzocht dezelfde toestemming, waarop ik tot antwoord be kwam, dat nog nimmer de toestemming daartoe gegeven was, maar wel om lot oefening enkele malen met de geweren te schietenen er alzoo geen bezwaar bestondmet de jagtgeweren tot dat einde le landen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1