LEYDSCHE COURAN WOENSDAG 3 JUNIJ. De Prijs der Courant is ƒ12 in het jaar de afzonderlijke Notnmers worden tegen 10 Centen afgegeven. De Coura?it wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. LEYDEN, 2 Junij. Bij de Commissie tot oprigling van een Monument op het graf van den Dichter H. Tollens Cz.is ontvangen eene som van ƒ110.80, zijnde de op brengst van eene tot dat doel op den 17 December 1856 gehoudene open bare Vergadering der Rederijkerskamer Vondel alhier. De Vereeniging voor de Flora van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen zal op Vrijdag 3 Julij aanst. de algemeene Vergadering houden op Zomerzorg nabij deze stad. Een aantal reeders van haringschepen voor VlaardingenMaassluis en meer andere plaatsenhebben zich bij verzoekschrift tot de Eerste Kamer gewend, ter zake van de wetsvoordragtin de zitting der Tweede Kamer van 6 Maart jl. aangenomen. Zij achten de voordragt zeer noodlottig voor hun bedrijf. Ook de Gemeenteraad van Vlaardingen heeft zich aan dit verzoekschrift aangesloten. In de diergaarde van het Kon. Zoölogisch Genootschap te Amsterdam is aangekomen eene zoogenaamde veelvraat of Glouton Gulo borealis). Dit zeldzame dier werd door den Heer J. E. Bensdorff, Hoogleeraar te Helsing- fors, ten geschenke gezonden, en in goeden slaat ontvangen. Op morgen en overmorgen zal te Nijmegen onder voorzitting van Mr. H. J. Koenen, van Amsterdam, de algemeene vergadering van de Nederl. Vereeniging tot uitbreiding des Evangelies onder de Chinezen worden gehouden. Volgens een schrijven van de centrale Commissie van de Gustaaf- Adolfs-Vereeniging, verkeerde de Heer Grossmann, de stichter en voorzitter dier Vereeniging, in hoogst bedenkelijke omstandigheden. Zijn dood zou een zwaar verlies zijn voor de Protcstantsche kerk, waaraan hij al zijne BELGIE. BRUSSEL, 1 Junij. Niet alleen in deze hoofdstad maar ook op andere plaatsen des lands heb ben ongeregeldheden plaats gehad. De bekende liefdadigheids-wet heeft aller gemoederen verontrust. Te Antwerpen heeft eene volksmenigte van 4000 lieden reeds Donderdag avond de straten doorloopenonder de kreten van: Leve de Koning! Weg met de kloosters! Weg met de Jesuiten! Voor het. huis van den Burgemeester Loos deed men vreugdekreten hoorenterwijl de Heer Delafailleeen clericaal Afgevaardigdewerd uitgejouwd. De beide collegien van de Jesuiten in de Nieuwslraat en in de Keizersstraaten het bureau van het Journal d'Anvers zijn deerlijk gehavend. Al de ruiten zijn verbrijzeld. Een persoon die de vermetelheid had den kreet van Leve de Jesuiten te uilen moet mishandeld en op den grond zijn geworpen. Het gemeente-bestuur en de policie hebben al hel mogelijke gedaan om verdere buitensporigheden te verhoeden. Te middernacht is de menigte uiteengegaan. Te Bergen (Henegouwen) hebben zamenscholiugcn plaats gehad. Men hoorde de kreten: Leve de Broeckere! Leve Rogier! LeveFrère! Weg met de kloosters! Voor het geslicht der Jesuiten had een wezentlijk gevecht plaats. Het volk wierp de glazen in met steenen en uit de vensters beant woorde men dit met het werpen van ledige flesschen enz. Men had aldaar veel moeite om de talrijke werklieden in bedwang te houden. Ook te Gent en te Luik zijn de glazen der Bisschoppelijke paleizen ingeworpen. Hier ter slede hoopt men de rust te blijven handhaven. He bezelling is versterkt en er mogen niet meer dan 5 personen bij elkander op straat staan. Bij het uiteendrijven der volksmenigte voor het Nationaal Paleis is naar men verneemt eene vrouw door een bajonetsteek gewond. Het onder zoek der zaak is aan den Regler-Commissaris Holvoet opgedragen. De schul digen zullen te regt staan wegens aanranding van het constitutioneel gezag der Kamers. In het geheel zijn 70 personen gevangen genomen, waaronder eenige Studenten uit Leuven. 38 zijn reeds ontslagen. In de laatste zitting der Kamer is door den Minister van Binnenl. Zaken een Kon. besluit voorgelezen, volgens 'twelk de zitting der Kamers voor ecnen onbepaaldcn lijd worden verdaagd. Men gelooft dal dit eene intrek king van de beruchte wet zal ten gevolge hebben. Misschien heeft daartoe medegewerkt het besluit van den Gemeenteraad alhier, om een adres aan den Koning te zenden, met verzoek dat hel Z. M. mogt behagen gebruik te maken van zijn regt, en de oorzaak der rustverstoring weg te nemen. De Ind. Beige zegt dat men de wel als dood kan beschouwen. ENGEL, ANi S3. LONDEN, 31 Mei. De Grootvorst Constanlijn is gisteren avond op Osborne aangekomen. De Koningin heeft den Russischen Gezant uilgenoodigd zich mede derwaarts te begeven. Z. K. H. zal deze stad niet bezoeken. Morgen vertrekt de Vorst weder naar Calais, om zich over België naar Nederland te begeven. Het Huis der Gemeenten heeft de begrooting van oorlog, 1857—1858 aangenomen, zoo ook de opheffing van de schatting die in aelu Icrsche sleden voor de Proteslanlsche eeredienst werd opgebragt. Onze dagbladen vestigen de aandacht op eene bijzonderheiddie gunstig voor de standvastigheid van het nationaal karakter en onzer instellingen pleit. Dezelfde Minister die de begrooting voor 1809 verdedigde, toen Napoleon nog op het toppunt zijner grootheid stond en toen de Hertog van Wellington zijne loopbaan in Spanje aanving, heeft diezelfde taak dezer dagen ander maal volvoerd. De 73-jarige Lord Palmerston heeft bij deze laatste gelegen heid met niet minder vuur gesproken dan vroeger. Volgens beriglen uit China vaR 18 April begon de Engeischc vloot al daar reeds versterking te ontvangen. Men verwacht dat er gedurende den zomer weinig zal verrigt worden, maar dat de operaliën éferst tegen den herfst zullen aanvangen. De handel was nog al levendig. In het binnen land namen de rooverijen meer en meer toe. Onder de Chinesche soldaten heerscht groole ontevredenheid wegens het niet ontvangen van soldij. Tijdens het laatste bombardement van Canton hebben onze troepen gele genheid gehad in het paleis van den Onder-Koning Yeh door te dringen. Men heeft aldaar eene officiële opgave gevonden van de bevolking van China en zijne koloniën volgens de telling vap 1852. Volgens die opgave was de bevolking in 1815 371 millioen en in 1852 396 millioen zoodat men die op dit oogenblik stellig op 400 millioen kan bepalen. FRANKRIJK. PARIJS, 31 Mei. De Keizer en de Keizerin bevinden zich thans op S*. Cloud. Het bal op het stadhuis ter eere van den Koning van Beijeren is zeer luisterrijk geweest. De Keizer was er niet tegenwoordigomdat hij den Koning daarbij als hoofdpersoon wilde doen optreden. Het is le hopen dat er geene Vorstelijke personen meer in onze hoofdstad verschijnen, want de stedelijke finanliën zijn letterlijk uitgeput. Graaf Walewski heeft van den Koning van Beijeren de Kon. Huisorde van den H. lluhertns ontvangen. krachten wijdde. Het Diaconie-Bestuur te Meppel is door het overlijden van Mej. H. Holleboer aldaar, in het bezit geslelt van een kapitaal van 15,000 a ƒ16,000. Deze som, oorspronkelijk slechts 8,000 bedragende, was vroeger aan ge noemd bestuur vermaakt door Dr. van der Sande en diens broeder, ten einde door de gedeeltelijke rente daarvan in het onderhoud hunner nicht, de overledene bovengenoemd, te voorzien, daar de verstandelijke vermogens van dit meisje te beperkt waren om zonder opzigl in de maatschappij te verkeeren. Heden betrekken de kadets der Koninkl. Akademic te Breda van het 3de cn 4de studiejaar het nabijgelegen kampop de Oostcrhoutsche heide, om aldaar tot half July te verblijven, terwijl de adelborsten zich lot omstreeks half Junij dagelijks daarheen begeven, om daarna aan boord van 's lands brik Zeehond een kruislogt in de Noordzee te ondernemen. 'sGRAVENHAGE, 2 Junij. Z. M heeft vergunning verleend aan de Heereu L. J. A. van der Kun, Inspecteur van den Waterstaat, J. C. Eyssell, Referendaris bij het Dep. van Binnenl. Zaken en en W. C. P. Baron van Reede van Oudtshoorn, Ingenieur bij de Ned. Rijnspoorwegmaatschappijtot het aannemen der Ridderorde van den Rooden Adelaar, hun door den Koning van Pruissen geschonken. Z. M. de Koning is gisteren avond omstreeks 8 ure van het Loo al hier aangekomen. Het verblijf van Z. M. zal slechts van korten dtmr zijn. HH. KK. IIH. de Prinsen van Oranje en Hendrik zullen zich naar Rotterdam begevenom den Grootvorst Conslantijn daar te verwelkomen en herwaarts te begeleiden. Eene rijksstoomboot is door den Koning ter beschikking van den Grootvorst gesteld, om hem naar Rotterdam over te brengen. Z. Keiz. H. de Grootvorst Gonstantijn van Rusland wordt heden avond alhier verwacht. Gisteren heeft de Graaf von Sievers, Zaakgelastigde van Rusland bij het Nederl. Hof, zich naar Antwerpen begeven, ten einde den Grootvorstdie daar heden ten 12 ure zal aankomente verwelkomen. Morgen avond zal er in den Kon. Franschen schouwburg, op hoog bevel, eene buitengewone voorstelling ter eere van Z. Keiz. H. den Groot vorst Constantijn worden gehouden. Gedurende de beide Pinksterdagen is het te Scheveningen buitenge woon druk geweest. De leden van de Kon. familie hebben aldaar een ge- ruimen tijd vertoefd. Donderdag aanst. zal de Eerste Kamer hare werkzaamheden hervatten. BU1TENLANDSCHE BEItlGTEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1