LEYDSCHE COURANT. 1857. WOENSDAG 13 MEI. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. De Prijs der Courant is 12 in liet jaar de afzonderlijke Nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. BHVNENLANDSCIIE BERIGTËN. LEYDEN, 12 Mei. Uit het Jaarlijksch Verslag omtrent den toestand der Gemeente, door Burgemeester en Wethouders aar. den Gemeenteraad ingediend, deelen wij de volgende hoofdbijzonderheden mede Hoofdstuk I. Bevolking. De wettig gedomicilieerde bevolking bedroeg op 1 Januarij 1856 een getal van 3G,129 personen, deze onderging gedu rende dal jaar eene vermeerdering door geboorte van 1228 en door vestiging in de gemeente van 1318; daartegen eene vermindering van 881 door sterfte en van 1686 door vertrek uit de gemeente, zoodat die bevolking op den 3D'™ December 1856 was gedaald lot 36,108; opleverende eene vermindering van 21 personen. Feitelijk waren evenwel op dat tijdstip aanwezig 36,451 personen, daar zich alhier bevonden 886 personen, die niet lot de wettige bevolking behoorenmaar daarentegen 543 personentot die bevolking be- hoorende, elders lijdelijk verblijf houden. Voorts waren er 857 personen tot de landmagt behoorende, 35 gevangenen, 288 besledelingen en bedelaars in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid, die gedeeltelijk ouder de wettige en overigens onder de feitelijke bevolking begrepen zijn. Hoofdstuk II. Verkiezingen en Gemeentebestuur. Blijkens de kiezers lijsten was het getal kiezers voor de Tweede Kamer 1021voor de Prov. Staten 1019 en voor den Gemeenteraad 1441. De gewone verkiezing voor de Tweede Kamer had plaats op den 10den Junij. Van de 1151 geldig uit- gebragte stemmen verkreeg Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegecst 833 stem men en dus de volstrekte meerderheid. De benoemde kon van wege zijne verkiezing tot Minister van Binnenl. Zakendeze betrekking niet aannemen. Dien ten gevolge had eene nieuwe stemming plaats, die, daar het getal stem briefjes grooter was dan het aantal kiezers, niet geldig was. Bij eene tweede stemming verkreeg Mr. G. Groen van Prinsterer 1126 stemmen en dus de volstrekte meerderheid. Deze laatste heeft de benoeming aangenomen. Voor de Prov. Staten werden herkozen de 1111. Mr. H. C. Huyser en Mr. H. Cock. Ook moest er nog eene buitengewone verkiezing plaats hebben voor de opengevallen plaats door de verkiezing van den Heer A. Hartevelt Jz. tot lid der Eerste Kamer. In zijne plaats werd gekozen Mr. N. Sikkel Groos. Bij de verkiezing voor den Gemeenteraad, wegens het overlijden van Mr. G. P. van Outeren en het bedanken van Dr. H. R. de Breuk, werden tot die betrekking gekozen Mr. C. W. Hubrecht en Mr. P. du Rieu Jr. Hoofdstuk III. Beheer der Gemeente. De regeling en beschrijving van de boeken, charters en papieren, lot het Archief der Gemeente behoorende, gelijk die laak bij Raadsbesluit van den 19don April 1855, voor den tijd van twee jaren aan Jhr. W. J. C. Rammelman Elsevier werd opgedragen, is gedurende het jaar 1856 met ijver en zorg voortgezet, ten gevolge waarvan den 15d(,n Mei weder aan den Gemeenteraad werden overgelegd twee regis ters, als: a. van handschriften van kerkelijke zaken in betrekking tot deze Stad van 1578—1749; b. van adviezen en rapporten van het llof van Holland en der gecommitteerde Raden, alsmede reqnesten en andere stukken, bij de Staten van Holland ingekomen van 15971644. Alsmede later eer. register van stukken de gilden betreffende en in het Archief dezer Gemeente aanwezig. Hoofdstuk IV. Geldmiddelen. De rekening over 1855 bedroeg in ontvang ƒ338,091 28) en in uitgaaf 327,335.01 ij, en sloot dhs met een batig slot van ƒ10,756.27. Bij de begrooting der inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1857 werden de inkomsten geraamd op ƒ332,638.361 en de uilgaven op ƒ326,892.87, .zoodat men op een batig slot van 5,745.49j rekent. Ten opzigte van de plaatselijke belastingen besloot de Gemeenteraad den ;30ste" October dat voor het jaar 1857 eene andere belasting dan de inge voerde hoofdelijke omslag zou gevolgd worden. Nadat verschillende voor stellen ter uitvoering van dat besluit waren gedaanin beraadslaging geko men en verworpen, kwam den 24slcn December eene herziening lol stand, bij de behandeling der begrooting voor 1857waarbij bepaald werd dat er plaatselijke belastingen zouden worden geheven op den turf, de steenkolen en cokes, het brandhout, de boter, de honden, een wig- cn weegloon en eindelijk het ontbrekende door eenen hoofdelijken omslag, onder de oude benaming van lantaarn- en brandspuilengeld, nacht-, brand- en klapwa- kersgeld, zoude worden gedekt. Hoofdstuk V. Gemeente-werkenenz. De gebouwen der Gemeente, tot verschillende einden bestemd, zijn in behoorlijken staat onderhouden. De kosten voor gewoon onderhoud zijn geweest 14,595.10. Door den afstand van het onbebouwd gedeelte van den grond der kleine Ruïne ter bebouwing, is dat plein't welk in de laatste jaren in een als zoodanig bruikbaren toestand was gebragt, aan de openbare dienst onttrokken en voor dat gedeelte van den open grond, dat aan den voor velen onvergetelijkcn ramp van Leyden herinnert, het vooruitzigt geopend om in vorigen bebouwden staat te worden hersteld. De Gemeenteraad heeft bij besluit van den 3dc" Julij dezes jaars, dien grond afgestaan aan IIH. Curatoren van 's Rijks Hoogescboolten einde daarop te stellen een Rijksgebouw ten dienste van het PhysischChemisch cn Anatomisch onderwijs. Hoofdstuk VI. Medische Politie. De krankzinnigen uit deze Gemeente worden in den regel, wanneer zij op kosten der Gemeente moeten geplaatst worden, verpleegd in het St. Joris Gasthuis te Delft; hun getal bedroeg op 31 December 1856 36. In het Caecilia-Gasthuis zijn in 1856 verpleegd 446 zieken, een getal veel grooter dan in vorige jaren doch kleiner dan in 1855. Van die zie ken zijn 321 hersteld ontslagen, niet hersteld ontslagen 35 en 48 overleden. De staal der sterfte was dus gunstiger dan in 1855. Op 1 Januarij 1857 bleven er in behandeling 42 lijders. In de Stads-Apolheek zijn gereed ge maakt 28,205 recepten, dus 9,526 minder dan in 1855. In het Nosoeouiium Academicum zijn gedurende dat jaar opgenomen: 322 lijders. Vervolg hierna). Door het Prov. Genootschap voor Kunsten cn Wetenschappen in Noordbrabant, is de Heer Dr. J. F. F. Wap met de zilveren medaille be kroond geworden, voor zijne ingezondene geschiedkundige verhandeling over de Heeren van Cuyck. Aan 't Nieuwe. Diep is van Amsterdam aangekomen, het op 'sRijks werf aldaar nieuw gebouwde oorlogsfregat met sioomvermogen Wassenaar, hetwelk om deszelfs schoonen en kolossalen vorm een ieders bewondering wekt. Dit schip zal daar opgetuigd worden en vervolgens naar Ylissingcn vertrekken, om gekoperd en verder gereed gemaakt te worden. Uil Harderwijk wordt aan het Ubl geschrevenRuim 2 jaren gele denvlugtte uit Groningen een Kapitein-Doctor, nalatende eenige aanmer kelijke schulden, ten bedrage van p. m. ƒ9000. Zich welligt thans veilig wanende, liet hij zich te Lorrich voor de Ilollandsche dienst werven en kwam zoo hij mecHde, geheel onbekend te Harderwijk aan. Doch bij de eerstvolgende keuring werd hij door de Doctoren de Meijer en Raland, herkend. Eerstgenoemde gaf daarvan onmiddelijk kennis aan den Kolonel, die den voortvlugtige op liet rapport deed komen. Hij werd ondervraagd en terstond in verzekerde bewaring gebragt, om binnen weinige dagen voor den krijgraad teregt te staan. In genoemde stad zijn in de vorige weck door een span vissehers 14,000 en later nog 16,000 stuks ansjovis aangebragt. De Herv. gemeenten te Oost-Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Westzaan, Krommenie en Jisp, hebben onder elkander eene beurs gesticht, ten behoeve der weduwen en weezen harer leeraren. Zij hebben zich ver bonden om voor ieder harer dienstdoende Predikantengedurende 10 jaren jaarlijks eene som te storten van ƒ100. Te Stadskanaal (Groningen) is ter bevordering der Synodale leening door den Kerkeraad eene inteekening geopend, die weldra 1,200 opbragt. De nasporingen omtrent de verzakking langs den kaaimuur te Nijme gen hebben, naar men verneemt, met zekerheid doen blijken, dat die ver zakking niet ontstaat van de rivierzijde, maar door van boven komende wellen. Bij de reeds gedane uilgravingen is binnen de kaai een muur ge vonden, en in dien muur eene scheur, die waarschijnlijk het welwater doorlaat, ten gevolge waarvan eene uitspoeling of ontgronding plaats heeft, waardoor de verzakking ontstaat. Men hoopt spoedig middelen in hel werk te kunnen stellenom de verzakking duurzaam tegen te gaan. De Leeuw. Cour. berigt dat de vrouwdie aldaar zoo noodlottig een einde aan haar leven heeft gemaakt (zie ons voorlaatste nommer)zulks niet uit vrees voor haar man heeft gedaanmaar wel om dat in het huis mede een aantal voorwerpen waren gevondendie men gelooftafkomstig te zijn uit huizen waarin zij werkte. Te Zwolle ging 11. Zaturdag het eenigst meisje eencr arbeidende weduwe bij vrij hevigen wind, vuur halen; op straat komende, vatten hare kleederen vlam en in een oogenblik stond het meisje in lichtelaaijen gloed. Niette genstaande er oogenblikkelijk ludp werd verleend, is haar toestand aller treurigst. Uit Goes wordt gemeld dat er verregaande ongeregeldheden hebben plaats gehad onder de arbeiders aan het kanaal te AYcmeldingen. Zij wil den de overige arbeiders mede tot staking van het werk overhalenplunder den de zoetelaarstenten enz. Men heeft de militaire magt van het fort Bath moeten ontbieden om aan dit alles een einde te maken. Vrijdag middag is er door het slooken van vuur op de heide brand ontstaan in een mastenbosch, ouder het gehucht de Wildert, gemeente Zundert (Noordbrabant), toebehoorende aan den Heer Michauxwonende te Bibemonl in Frankrijk. Meer dan 400 personen in den omtrek werkzaam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1