LEYDSCHE COURANT. VRIJDAG 10 APRIL. De Courant wordt Maandag, Woensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke Hommers worden tegen 10 Centen afgegeven BINNENLANDSCHE BERIGTEN. LEYDEN, 9 April. Gisteren is alhier op de gebruikelijke wijze de 33sle verjaardag gevierd van 's Konings zuster, de Groothertogin van Saksen-Weimar-EisenachOp den middag hield het bataillon jagers en het regement rijdende artillerie, alhier in bezetting, ecne luisterrijke parade op het Ruïneplein. Bij Kon. besluit is benoemd lot Substituut-Officier van Justitie bij de Arrondisseinents-Reglbank alhier, Mr. L. Eyssonius Wichers, Advocaat te Groningen. LI. Dingsdag overleed bij Utrechtde sedert 1843 emeritus-Hoogleeraar aan onze Hoogesehool J. Nieuwcnhuis, die verscheidene jaren onderwijs gaf in de Bespiegelende Wijsbegeerte, en wiens belangrijke geschriften in dat vak bekend zijn. llij was ook sedert 1823 lid van de Maatschappij der Ned. Letterkunde. Het nader berigt omtrent het onheil zekeren v. d. Hoek overkomen was ons door eene geachte hand ter plaatsing gegeven overigens was ons niets van 'l gezin bekend. Deswege ingelicht, plaatsten wij volgaarne een I uilnoodiging van HU. Diakenen der Ned. Herv. gemeente, daar 't volgens de inlichting ons daarbij gegevenallezins wensehelfjk is dat aan die uil noodiging gehoor wordt gegeven. Even voor het ter perse gaan dezer, ontvingen wij een afdruk van het voorloopig verslag op de wet van 't lager onderwijs; wij behouden ons voor in een volg. Nommer er eenig kort verslag van te geven. Hel is zeer uitvoerig, bevattende 55 bladzijden in folio. Art. 20 over de benoeming en schorsing of ontslag van Onderwijzers en liet bewuste art. 21 ter wegruiming van de gemoedelijke bezwareu omtrent de godsdienstige rigting, nemen er meer dan 8 bladzijden van in. Dezer dagen is te 'sHage bij M. M. Couve'e uitgekomen een werkje, getiteld: Het Gebed, een middel nan kuip en troost in alle tijdperken en omstandigheden van den levensweg des 'Christensopgehelderd en gestaafd door voorbeelden uit den Bijbel. De jeugdige boekhandelaar wiens eerste uit gave het is, zag er gaarne de aandacht onzer lezers op gevestigd, liet is in 12 hoofdstukken verdeeld, die te zamen 100 bladzijden bevatten, en handelt over de waarde van 'tgebed, hoe en om welke dingen men bidden moet, over de verhooring, over het gebed in de verschillen tijdperken des levens, als troost en hulpmiddel voor kranken, behoeftigen en lijdenden, als middel tot verlossing van en bewaring tegen de zonde. Hel werkje bevat geene gebeden, maar dat zeker verkieselijker is, nuttige beschouwingen en behar- tigingswaardigc wenken over het gebeden zal door velen met vrucht kun nen worden gelezen, liet beantwoordt door nette uitvoering en fraai bandje aan de eischen van den tijd. Ten opzigle der geldleening ten behoeve der Evangeliebediening in de llerv. kerk in ons vaderlanddie overigens over 't algemeen geenzins on gunstig wordt beoordeeld is de bedenking gemaakt dat bij verdeeling der aandeelen van ƒ1000, ƒ500 en ƒ100, de laatste nog te hoog zijn voor kleine gemeenten, waar het in 't geheel aan meer vermogenden ontbreekt. In dergelijke gemeente in Noord-Holland, te Opperdoes, is men daarom op het denkbeeld gekomen om eene inleekening te openen, waarop ieder zelfs tot 50 centen inschrijft. De Predikant v. Campen van daar, deelt in de Kerk. Cour. mede dat hij zich vleit alzoo ƒ300 bij een te zullen krijgen. De aan deelen worden genomen op naam van het kerkelijk fonds der gemeente, en zoozegt liij leenen wij eerst aan anderenterwijl het geleende als gave tot ons zelve terugkeert. Ook te Brummcn in Gelderland, heeft de Predi kant Wildschut iets dergelijks tot stand gebragt. Volgens opgave in de St. Cour. zijn in 1856 als landverhuizers uit Nederland over zee vertrokken 1924 personen, waaronder 997 kinderen. Van dit getal kunnen er 81 als gegoeden beschouwd worden; 138 waren behoeftig. Van 469 was verbetering van stand, bestaan en vermogen de reden van vertrek en van 9 hunne godsdienstige begrippen. Op de Maandag 11. te Utrecht gehouden palm-paardenmarkt, waren 722 paarden aangebragt. Eenige Fransche kooplieden hebben voor de goede soorten hooge prijzen betaald; dat op de mindere soort mede gunstig werkte. Een span 10 jarige middelmatige Slichtsehe paarden, zijn verkocht, met inbegrip der kosten, voor ƒ740. Bij deze gelegenheid heeft op het Vreeburg een hengst aan een persoonte Beusekom woonachtig belangrijke verwondingen toegebragt. Nadat de verwonde de noodige hulp had ontvangen, is hij echter tegen den middag huiswaarts kunnen keeren. De boekhandelaar H. Kuipers te Leeuwarden geeft een nieuw maand blad uit, aan de zaak van de afschaffing van sterken drank gewijd. Dit blad voert tot titel den naam van Vader Mattheioden onlangs overleden R. K. Priester in Ierlanddie zich in de zaak der afschaffing zeer verdien stelijk heeft gemaakt. De Staats-Cour. bevat heden het Rapport van de Commissie voor de Internationale Ruiling van voorwerpen van Wetenschap en Kunst, over het jaar 1856, aau den Minister van Binnenl. Zaken, waarin een overzigt wordt gegeven van de ten behoeve van het buitenlandsche ruilingsfonds in den af- geloopen jaarkring ontvangen boekenzijnde 160 zoo werken en verhande lingen in 390 exemplarente zamen 474 declen. Wanneer ecliLer hiervan worden afgezonderd1°. de boekwerken die of regelregt óf door magliging van het Depart, van Binnenl. Zaken ontvangen zijn, en 2°. de dissertation door de Leydsche sub-commissie verstrekt, zouden er slechts 21 nommers van werken of verhandelingen overschieten, die door vaderlandsehe instellingen en particulierenuit eigen beweging geschonken zijn, en van deze zijn er 9 afkomstig van den Heer Directeur van het Rijks-Museum van Nat. Historie te Leyden. Ten behoeve vau ons Vaderland ontving de Commissie in het afgeloopen jaar van den agent Valtemare twee bezendingen, de eene bestond in 125 nommers boekwerken, in 167 exemplaren, te zamen 196 deelen. De tweede in voorwerpen van nat. historie, landbouw en nijverheid, af komstig uit Mexico, en was door dien Staat bestemd voor de wereld tentoonstelling te Parijs, in 1855, en daarna den Heer Valtemare ten geschenke aangebodenals tegengeschenk voor de boekwerken door hem naar Mexico overgezonden. De collectie, tot dusver vermoedelijk eenig in Europahad drie hoofd-afdcelingen1°. eene verzameling van honderderlei producten van landbouw en nijverheid, van eliquctten en catalogus voorzien; 2°. eene rijke verzameling Mexicaansche houtsoortenin vierkanten plank jes, tafelvormig ingevat, en eveneens van etiquetten en catalogus voorzien; en 3". omstreeks 50 stuks verschillende opgezette vogels; terwijl ecne ver zameling insectenuit plaatsgebrek achtergehoudeneerlang zou worden nagezonden; waarvan de vogels (benevens de nog te wachten insecten) aan 'sRijks-Museum voor Nat. Historie te Leyden; de houtsoorten aan de Kon. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam; en de voortbrengselen van nijverheid en landbouw (te zamen in e'e'nc lade vereenigd) aan de Ycreeniging van Volksvlijt te Amsterdam is geschonken. Ten slotte wordt geklaagd over 'tgebrek aan medewerking, zoo bij vcr- eenigingen als bij bijzondere personen, en gewezen zoo op 'tnut, termeer dere bekendwording onzer letterkunde in den vreemdeals voor ons vader land in het ontvangen van werken die bij de bekendheid van vreemde talen onder het wetenschappelijk gedeelte onzer bevolking, dadelijk bruik baar zijn. 'sGRAVENHAGE9 April. Bij Kon. besluit zijn benoemd: tot Rogier in de Arr.-Regtbank te Zwolle Mr. II. E. C. van Kerckhoff, thans Regler-Plaatsvervanger in de Arr.-Reglb. te Rotterdam; tot Substituut-Officier van Justitie bij de Arr.-Regtbank te 's Herlogcnbosch Jhr. Mr. L. B. C. L. van Sasse van Ysselt, thans in die betrekking bij de Arr.-Regtbank te Eindhoven; en tot Substituut-Officier van Justitie bij de Arr.-Ilegtb. te Eindhoven Mr. C. A. D. Molhuysen, Advocaat te 's Uertogenboscli. Heden middag ten 12 ure heeft, aan het paleis van Z. M. den Koningde aflegging van de geloofsbelijdenis en de bevestiging plaats gehad van Z. K. II. den Prins van Oranje. Die plcgtigheid werd verrigt door den Hofkapel laan Ds. Ruitenschildbijgestaan door den Ouderling den Heer Schmolck. Zij werd bijgewoond door II. M. de Koningin-Moeder, Prins en Prinses Hendrik, Prins en Prinses Frederik, Prinses Maria en den Hertog Beril- hard van Saxen Weimar en de Hertogin Anna. Tot de genoodigden be hoorden de geheele Koninklijke Hofhouding, de YVel-Eerw. Ilceren D*. Mo lenaar en Sccrelan, de Heer Margadant, voormalig onderwijzer van den Prins, de Heer de Raadt, Instituteur op Noorthey en de Hoogleeraren van de Hoogesehool te Leyden, alle in gala of ambtscostuum. Ten half twee ure was deze godsdienstige plegtigheid afgeloopen. Z. M. heeft den Wel-Ecrw. Heer G. Ruitenschild benoemd tol Komman- deur der orde van den Nederl. Leeuw. I Gisteren is alhier met de gebruikelijke plegtigheden de verjaardag ge- S vierd van II. K. H. de Groothertogin van Saksen-Weimar, Zuster van Z. M. den Koning. Ten 12 ure is er eene luisterrijke parade door de troepen van de bezetting gehouden en des middags was bij die gelegenheid familie diner bij H. M. de Koningin-Moeder. lieden is voor hel Prov. Geregtshof behandeld de zaak van L. Huis man en S. van Ullera, wegens den bekenden inbraak den 25stcn Januarij 11. te Leyden gepleegd. De eisch is tuchthuisstraf voor den tijd van 5 tot 10 jaren. De uitspraak is bepaald op aanst. Zaturdag. Z. M. heeft in een bijzonder gehoor ontvangen den Prins Caradja, Gezant van de Verhevene Porte bij het Nederl. Hof, die aan Z. M. heeft voorgesteld den nieuw benoemden Secretaris bij dat Gezantschap, Messou-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1