LEYDSCïIE COURANT WOENSDAG 4 FEBRUARIJ. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. De Prijs der Courant ïs ƒ12 in het jaar j de afzonderlijke No miners worden tegen 10 Centen afgegeven 1857. BINXENLANDSC1IE BERIGTEN. LEYDEN3 Eebruarij. De 49stc verjaardag van H. K. H. Prinses Frederik is Zondag II. alhier op de gewone wijze gevierd. Z. M. heeft benoemd tot 2de" Luitenant bij de dienstdoende schutterij alhier L. 1). Suringar, thans schutter. De Dies Natalis onzer Iloogeschool zal uithoofde de 8sle Februarij op aanst. Zondag invaltdes Maandags den 9den worden gevierdwanneer de Hoogleeraar J. H. Scholten met het houden ecner plegligc redevoering het Rectoraat aan de voor het nieuwe Akademiejaar benoemden Hoogieeraar F. Kaiser zal overdragen. Dezer dagen zijn het llde en 12de nommer van 1856 der Mitlheilnngen über wichtige neue Erforschungen au f dein Gesammlgebiete der Geographie von Dr. A. Peterman, die maandelijks te Golha uit de uitgebreide en voortreffelijke aardrijkskundige inrigting van den met roem bekenden Justus Perthes voortkomenin het licht verschenen. Zij bevatten weder hoogst belang rijke bijzonderheden op hel gebied der aardrijkskunde, in zijn wijdsten ont vang, waaronder dan ook de statistiek der voortbrengselen de volkenkunde en natuurkundige kennis der aarde worden opgenomen. Zoo vindt men hier zeer vernuftig ir.gerigte kaarten van de Vereenigde Stalen van N.-America, ter aanwijzing der verschillende voortbrengselen, en bevatten deze afleverin gen eenen schat van wetenschappelijke mededeelingen van verschillenden aard, alsmede de vermelding van al wat er in het aardrijkskundige in de laatste dagen belangrijks is uitgekomen. O. a. vindt men hier eene opgave van de bevolking der Spaansche en Porlugesche steden, uit welke wij bier de voornaamste Spaansche laten volgendrie boven de 100,000Ma drid 259,000; Barcelona 121.800; Sevilla 100,500; vijf boven de 50,000: Malaga 74700; Murcia 73250; Valencia el Cid 67230; Grenada 66820; Ca- dix 61340; en vijf van de 30- tot de 50,000: Palmer de Mallorca 48900; Cordova 37140; Jerez de la Frotera 35,000; Carlhagene 33600; en Lorca 30930. Verder negen van 20- lot 30,000 en zeventig van 10- tot 20,000, terwijl er voorts nog 1046 worden geleld van 5- tot 10,000 en 1809 bene den 5000 tot 1000. De bevolking van al die sleden bedraagt 7,281,290 zielen. Die ten platte lande is daaronder niet begrepen; daar de ganschc bevolking van Spanje op ongeveer 14 millioen wordt opgegeven, zou het platte land dus eene bevolking van ruim 6j millioen bevatten. Te Rotterdam heeft Zondag 11. de Heer S. Hoekstra Bzn. Pred. bij de Doopsgezinde gemeente aldaar, benoemd Hoogleeraar aan de Doopsgezinde kweekschool te Amsterdam, van zijne gemeente een pleglig afscheid geno men, met eene leerrede over II Joh. vs. 3. Naar men verneemt is door den Minister van Koloniën aan verschil lende Kamers van Koophandel en Fabrieken een schrijven gerigt, houdende mededeeling, dat in de maand Julij jl. op de builenreede van Batavia is ten anker gekomen het Ned. schip Bellona, Kapt. ten Ham, aan boord heb bende 500 a 600 Chinezenwelke te Canton door een agent van de Spaan sche Regering waren ingehuurd en wier bestemming was Cuba. Deze men- schen zouden in een door opium bedwelmden slaat aan boord zijn gebragt en ten gevolge daarvan later in verzet zijn gekomenwaardoor onderschei den hunner het leven zouden hebben verloren, terwijl een 30-lal aan het bovendek in den ketting werd geklonkeneen 40-tal zou bovendien sedert hun vertrek van Canton reeds overleden zijn. De voornoemde Kamers van Koophandel zijn nitgenoodigd haren invloed dienstbaar te maken dat, èn om de eer der Ned. vlag èn in het belang der menschheidhet gebeurde ter kennis koine van onze handelaars en reedersbij wie het er voor gehouden mag worden dat het eene regtmalige afkeuring zal ontmoeten. Omtrent het gebeurde te Ameidc, in ons voorlaatst nommer medege deeld, wordt nog gemeld dat de ontmenschte vader van den jongeling, een griendwerker is die zeer goed zijn brood heeft. Hij heeft voor 6 maanden zijn' ongelukkigen zoon aan een touw in het hok gebondenzonder eenige andere bedekking dan een slecht hemd en eene oude boezeroen. Sedert al dien lijd heeft het deerniswaardig voorwerp, volgens zijne eigene getuigenis, geen ander voedsel genuttigd, dan slechts éénmaal 's daags een weinig aardappelen met water, terwijl hij bovendien, de wreedste mishandelingen te verduren had. Zijn toestand blijft intusschen hoogst treurig en men ver wacht dal hem eerstdaags heide voelen zullen afgezet worden. De Heeren Kemink en Zoon te Utrecht hebben aan den Gemeente raad aldaar kennis gegeven, dat zij voornemens zijn een nieuw Dagblad uit te geven en daarvoor verzocht om mededeeling der officiële stukken van het Bestuur uitgaande. De Gemeenteraad van Middelburg heeft besloten tot het stichten van een nieuw gasthuis, ter plaatse waar thans het werkhuis en de botanische tuin der geneeskundige school gelegen is. Men verneemt dat een der aldaar beslaande familiefondsen aan die stad een renteloos voorschot van ƒ40,000 daartoe heeft aangeboden, aflosbaar jn 20 jaren. 'sGRAVENlIAGE3 Februarij. Tot Burgemeester van de gemeente BarradeelFrieslandis benoemd de lieer T. M. W. E. Baron Collot d'Escury. II. M. de Koningin heeft gisteren aan het wintervermaak deelgeno men en, gezeten in eene prachtige arreslede, bespannen met 2 paarden, door de hoofdstraten der stad getoerd. Z. K. H. de Prins van Oranje be stuurde de paarden. De verjaardag van H. K. II. Prinses Frederik is ook alhier op de ge wone wijze gevierd. De parade van de bezetting hadvan wege de gevallen sneeuw, geen plaats. Ten 1 ure was er receptie en familie-déjeuner bij Prins en Prinses Frederik, en des middags groot diner ten Hove. De Engelsche Gezant zal Donderdag aanst. een groot diner geven. De Minister voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz. zal des Donderdags van iedere weck, des namiddags ten één ure, gehoor verleenen. Bij den Minister van Finanlien is ontvangen eene som van ƒ20, door een onbekende, onder het postmerk Woerden tot voldoening van verschul digde registralie-regten ingezonden. Zaturdag avond is alhier overleden Jhr. Mr. J. T. II. Nedermcijer Ridder van Rosenthal. Hij was geboren te Culemborg, den 27stcn Maart 1792 en had alzoo den ouderdom van bijna 65 jaren bereikt. Gedurende een aantal jaren was hij Advocaat te Arnhem, terwijl hij ook vele jaren tot lid van de Tweede Kamer der Stalen-Generaal gekozen werd, lot dat hij in 1849 benoemd werd tot Minister van Justitie. Hij vervulde die be trekking tot in 1852. Sedert heeft hij geene openbare betrekking meer be kleed. Sedert 1852 was hij ook lid van de Maatschappij der Ned. Letter kunde te Leyden. Volgens de bij het Dep. van Koloniën uit Suriname ontvangen berig- ten was de gezondheidstoestand aldaar voldoende, en heerschten rust en orde allerwcge. De lieer Rochussen heeft zijn ontslag genomen als lid van de Tweede Kamer der Stalen-Generaalzoodat er eerlang in het hoofdkiesdislrict Alkmaar lot eene nieuwe verkiezing zal worden overgegaan. AMSTERDAM2 Februarij. Zaturdag II. hield de Natuurkundige afdeeling der Kon. Akademie van Wetenschappen eene gewone vergadering. Tegenwoordig waren de Heeren van der Hoeven, Yrolik, Donders, van der Boon Mesch, Lobatto, Storm Buysing, Stamkart, Miquel, de Vriese, van Breda, var. Hasselt, Schroeder van der Kolk, Bierens de Haan, van Rees, Mulder, Harling, Matthes, van Geuns en Voorhelm Schneevoogt, en van de Letterkundige afdeeling de lieer 11. J. Koenen. De Secretaris deelde mede de ontvangst: van een groot getal boekge schenken, waaronder een wer> ingezonden door den Minister van Builenl. Zaken over de vervalsching van levensmiddelen in Engelandvan eene missive van den Minister van Koloniën, ten geleide van eene door Dr. A. Tama uit Suriname gezonden kistje met planten lot genezing der lepra, en van eene missive van den Minister van BinncnI. Zaken ad interim, ten ge leide van een adres van de Ilecren van den Bosch te Goes en van de Sande Lacosle te Amsterdam, die de ondersleuning van de Regering verzoeken omtrent de voortzetting van het door wijlen Dr. Dozy uitgegeven werk Brio- logia Javanica; op voorstel van den A'oorzilter wordt besloten de missive en het adres in handen te stellen van de Heeren Blume en Miquel. Ook was ontvangen een brief van den Ileer B. lleidingen te Weenenhoudende dal het fregat IVovara eene wetenschappelijke reis zal ondernemenwaartoe zich reeds vier geleerden hebben aangemeldwaartoe aanbevelingsbrieven naar eenige der Nederl. overzeesche bezittingen, die zij zullen bezoeken, worden verzocht en waarbij de Akademie gelegenheid wordt gegeven, ver langde vragen te doen. De Ileer Brants had eene verhandeling ingezonden betreffende boomschors bepaaldelijk die van den beuk, die hij hoopte later zelfs te komen voor lezen. De lezing wordt dan ook lot eene volgende vergadering uitgesteld. De Heer Mulder hield ter vervulling zijner spreekbeurt, eene voordragt over de wegings- en metings-methode tot bepaling van hel hoeveel in sa mengestelde ligchamen, en helderde haar op door verschillende proeven. De lieer Donders deelde eenige beschouwingen mede over de ontwikke ling en vericisscling van het haar, waaromtrent eene gedachtenwisseling plaats had tusschen de HH. Harling, van der Hoeven, Schroeder van der Kolk en Mulder. Daarna maakte eerstgenoemde Heer de uitkomsten van het onderzoek bekend, door hem en den Adsislent Moll in het werk gesteld over de beweging der oogleden en den musculus orbicularis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1