LEYDSCHE COURANT. 1857. VRIJDAG 23 JANUARIJ. X'. 10. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag homt uit Zaturdag Avond De Prijs der Courant is ƒ12 in het jaar de afzonderlijke Hommers worden tegen 10 Centen afgegeven. BWNENLANDSCBE BERIGTEN. LEYDEN, 22 Januarij. Eergisteren avond hield de Leydsche Afdeeling van de Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen eene openbare vergadering. De aankon diging dat Mr. J. van Lennep daarbij als spreker zou optreden was genoeg zaam geweest om een zeer talrijk publiek bijeen te brengen, waarvan de hoog gespannen verwachting niet is te leur gesteld. Spreker droeg in den hem zoo bijzonder eigen ouderhoudenden stijl en toon een verhaal voor uit de 17de eeuwbetreffende de familie van den Iloogleeraar Vossius. Gisteren had te 's Gravenhage de openbare verloting plaats van kunst werken onder de inteekenaars op den 18dcn jaargang van de Kunstkronyk. Van de schilderijen is N°. 7 van S. L. Verveer, een landschap bij Wijk aan Zee, te beurt gevallen aan de HH. Schreuder en van Baak alhier, en N°. 9 van J. Spoel, eene schaakpartij aan den Heer E. J. Brillmede alhier. Gisteren namiddag ten half vijf ure viel Sara Laurier, huisvrouw van J. Guley, wonende op de Binnenvestgracht, in het water, door het opvan gen van warm water uit de waterloozing der stoomfabriek van den Heer van Geer op hel Levendaalen was weldra van den kant gedreven en in zinkenden staat. Op het angstgeschreeuw van eenige vrouwenkwam een fabriek-arbeider van genoemden Heer, met name Izak Korenhof, oud 24 jaar, toesnellen, sprong zonder aarzelen in het water en redde de vrouw van een' anders gewissen dood. De vrouw is welvarend. Men zegt dat Korenhof zich reeds vroeger door eene gelijksoortige daad lofwaardig heeft onder scheiden. Uit het verslag dat de Commissie van opperloezigt en beheer van de in December 1855 alhier opgerigte Kweekschool voor de Zeevaartonlangs van het eerste jaar van haar bestaan heeft gegevenonlleenen wij hier het volgende De Commissie roemt velerlei welwillende medewerking en krachtdadige ondersteuning die van haar van vele kanten te beurt viel. Zij brengt vooral haren dank aan den voormaligen Minister van Marine den Heer Smit van den Broecke, die al het mogelijke heeft gedaan om de zaak op goeden voet te brengen. De stedelijke Regering stond een stads gebouw voor takelplaats af, eenige aanzienlijke ingezetenen schonken hunne giften; dit fonds werd later aan zienlijk vermeerderd door de opbrengst van een declamatorium door HH. Studenten. Voorts kwamen er boeken in voor een leesbibliotheeken deden 2 Heelmeesters het aanbod om bij voorkomende gevallen gratis hunne dienst te bewijzen. Zoo kwam de inrigting tot stand en gelukte heteen kanonneerboot met 10 koppen bemand, door de stad heen in het Galgewaler bij de takelplaats op stroom te krijgenen werd onder 's Ministers goedkeuring een reglement op de school vastgesteld. De lessen begonnen met een 20-tal, en slaagden, in weerwil van het vreemde der zaak, uitnemend. In dit eerste jaar meldden zich 120 knapen aanvan welke er wel om verschillende redenen velen afvielen of terug traden; maar toch 38 als scheepjongens werden toegelaten en 5 als matrozen 4de klasse, en nog 2 als stuurmansleerlingen, terwijl er weldra nog 3 voor de dienst zullen gereed zijn. De uitkomst is derhalve, dat 48 jongelieden, die kort geleden nog voor een groot deel nutteloos en werkeloos ronddoolden cn eene donkere toe komst te gemoet gingen, nu tot een nuttig bedrijf, tot eene eervolle be trekking, tot een gezonde levenswijs, lot een voordeelig bestaan, wij zouden haast zeggen lot hunne maatschappelijke beslemming zijn gebragt, en dat binnen zoo kort tijdsbestek; terwijl de kosten, die hun verblijf op de kweekschool aan de Commissie veroorzaakt heeft, niet meer hebben be dragen dan ƒ10 per hoofd. Wat hun tot geene geringe voldoening verstrekt, is dit, dat zij van geen dezer in dienst zijnde jongelingen, andere dan gunstige rapporten ont vingen, zoo wat hun gedrag als wat hunne bruikbaarheid aangaat, en bijzonder gunstig zelfs was het bcrigt aangaande een 9-tal hunnerdie het voorregl genoten van geplaatst te worden op 's Lands stoomschip de Merapi, aan boord waarvan Z. K. H. de Prins van Oranje zijne laatste reis ge daan heeft. De staat waarin thans de kweekschool verkeert, kan voldoende geacht worden. Voor den goeden staat van het oorlogsvaartuig met toebehooren en ma terieel wordt op de uitslekendste wijze van wege het Gouvernement zorg gedragen. Aan het gansche personeel der equipage mogen zij lot hunne bljjdsehap een goed getuigenis geven. Hun goed voorbeeld oefent een gunsti- gen invloed op de kweekelingen uit. Orde en tucht worden met gepaste gestrengheid gehandhaafd. Onzedelijkheid en ruwheid in woorden of ma nieren worden niet geduld. Voor de godsdienstige opleiding der kweeke lingen wordt, naar den cisch hunner respective kerkgenootschappenge waakt en gezorgd. De lessen worden met stiptheid gehouden en dikwerf door een der leden van de Commissie bijgewoond. De oefeningen inenteren, rocijen enz. geschieden nimmer dan onder het zorgvuldigste loezigt der leermeesters, en opmerkelijk is het dat daarbij nog geen enkel ongeluk heeft plaats gehad. Ook de tegenwoordige Minister van Marine, gaf reeds menig blijk zijner goedkeuring en welwillendheid. Men teil daaronder ook de toezending van een volledig modelvaartuigten gebruike bij de instructie. Dit keurig en kostbaar voorwerp heeft de noodzakelijkheid doen inzien om, na ver kregen verlof van de stads Regering, eene belangrijke verandering van het inwendige der takelplaats te bewerkstelligen. Dit heeft wel eene aanmer kelijke vermindering van het kleine fonds te weeg gebragt; maar tevens eene in 'l oogvallende verfraaijing en meer doelmatige inrigting der geheele localiteit. liet bovengemeld modelschip is nu geplaatst in een wel verlicht, geheel afgeschoten vertrek, dat in den winter behoorlijk verwarmd, aan al de vereischten van eene geschikte leerkamer voldoet. Aan de zijde van een kleiner vertrekdat vroeger reeds werd afgeschoten om te dienen lot kan toor en bewaarplaats der bibliotheek en van de door liet Gouvernement verstrekte matrozenpakjeszal eerlang een eenvoudige toestel ingerigt worden voor gymnastische oefeningenwaarin het geven van onderwijs door een bekwaam leermeester in dat vak gratis is aangebodenterwijl ook het Genootschap Mathesis Scientiarum Gcnetrix, op zeer billijke voor waarden, den toegang lot zijne lessen heeft opengesteld voor zulken der kweekelingen, die begeerte en aanleg mogten hebben, om in reken- en wiskunde en regtlijnig leekenen verder opgeleid te worden. Door de beide sluurmans-lcerlingen wordt hiervan geregeld gebruik gemaakt. De Commissie bestaande uit de 1IH. A. Rulgers van der Loeff, M. A. Kluit, J. F. Sandifort en C. W. Hubrecht, eindigt haar verslag met den wensch naar meer middelen om beter te kunnen zorgen voor de voeding der armste kweekelingenvoor hunne physische ontwikkeling zoo onont beerlijk. Zij betuigt haar leedwezen en verwondering, dal ouders en voog den en regenten van weeshuizen voor de hunnen niet meer van deze zoo gunstige gelegenheid gebruik maken. Moge de uitkomst van het eerste jaar daartoe gunstig op de toekomst werken, terwijl de Commissie ten slotte verklaart dat iedere bijdrage tol hare kas, die er, al heeft de Commissie uit bescheidenheid geene opzeltelijke aanvraag gedaan, zoo groote behoefte aan heeft, haar hoogst welkom zal zijn. En waarlijk de Commissie heeft wel aanspraak op medewerking; want onder veel bezwaren hebben zij eene inrigting tot stand gebragt, die voor onze stad op den duur rijke vrucht kan dragen, en waarbij de gevers de aangename voldoening smaken kunnen dat ze nu hun geld niet meer behoe ven te wagen aan nog onzekere pogingen om zulk een school op te rigten maar dat het dient tot bevestiging en meerderen bloei dezer indedaad lof waardige en hoogst nuttige instelling. De Agent voor het Dep. van Koloniën te Amsterdam, zal op Zatur dag 31 dezer in 's Rijks koloniaal magazijn op den Buitenkant aldaar, aan den minst inschrijvende bij gezegelde biljetten aanbesteden: de levering van gedurende dit loopende jaar benoodigde kooi- en baksgoederenvoor de uitzending van troepen naar de Oost- en West-Indiën, bestaande in: hang matten, matrassen, kussens, wollen dekens, enz. enz. Door het Prov. Gereglshof in Noordholland is G. G. Valk, beschuldigd van poging tot moedwilligen manslag met voorbedachten rade, in het vorige jaar op een der bewaarders in de gevangenis te Hoorn gepleegdveroordeeld tot 15 jaren tuchthuisstraf. Ten gevolge van den nadeeligen afloop der vischvangst is de armoede op het eiland Schokland ditmaal weder zeer groot. Vele personen steken van daar naar Kampen over om in die streken het noodige voedsel af te bedelen. Uit 's Hertogenbosch wordt gemeld dat de economische hroodbakkerij welke men voornemens was aldaar op te rigtenniet tot stand zal komen daar de prijs van het roggebroodhet gewone voedingsmiddel der arbeidende klasse in die strekenniet hooger is dan 28 cent de 3 Ned. en de hoedanigheid van het brood tevens niets te wenschen overlaat. De Noordbrabanter deelt uit St. Oeder.rode berigt mede, omtrent het vatten van eenige belhamels van eene dievenbende: Tusschen den 12 en 13 dezer werd in de nabijheid van het dorp op 7 plaat sen ingebroken en gestolen. In den nacht van den 15 en 16 dezer brak een getal dieven op het gehucht Verrenhout in een huis, bewoond door de wed. H. de Kinderen, met hare dochters en slechts eenen knecht. Den vorigen dag had zij eene koe verkocht en de dieven eischlen dat geldalsook de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1857 | | pagina 1