'sGRAVENHAGE, 2G Januarij. Z. M. lieefl benoemd tot Ridder der Orde van den Ned. Leeuw den Heer W. G. C. Geil, gepensioneerd Ingenieur der lste klasse van den Water staat in Nederl.-Indië. Prinses Marianne der Nederlanden beeft in de vorige en deze week eene ruime uildeeling laten doen aan de behoeftigen, bestaande in bons voor le vensmiddelen of turf, ter keuze van de ontvangers. Dingsdag aanst. zal Prins Frederik een groot bal geven. Gisteren avond heeft in het holel de Oude Doelen, het eerste Casino plaats gehad, hetwelk vereerd is geworden met de tegenwoordigheid van H. M. de Koningin, de Prins van Oranje, Prins cn Prinses Frederik, Prins en Prinses Hendrik en een groot aantal voorname personen. De Heer Voelkel, Ned. Consul te Petersburg, is alhier aangekomen. Bij het Ministerie van Financiën is ten behoeve van 's Rijks schatkist ontvangen, een bankbillet groot ƒ40, onder het postmerk Tilburg en een postwissel groot ƒ10, onder het postmerk Amsterdam. Volgens de Am ut. Cour. zal er eerstdaags eene reorganisatie van het personeel bij het Dep. van Oorlog plaats hebben. Door liet Prov. Gereglshof van Zuidholland, is heden P. van Rhoon, gewezen brieven-conducteur bij het Postkantoor te Rotterdam, schuldig verklaard aan het verduisteren van bescheiden hem toevertrouwd, en ver oordeeld tot 7 jaren tuchthuistraf. (Hij werd vervolgd wegens het ver duisteren van eene brief, geadresseerd aan de lleeren Reynvaan te Amster dam, waarin een bankbillet van 200 was gesloten.) BUITENLANDSC1IE liElUGTBN. BEIjGIE. Het dagblad de Schelde te Antwerpen deelt den volgenden raad mede Men zal in ons blad kunnen bemerkendat de prys der granen en andere levenmidelenten gevolge der gegronde hoop van vrede, op al de markten merkelyk gedaeld is. Op sommige markten is die daling van dry tot vyf franks den hekloliter sedert acht dagenen alles doet onderstellendat de pryzen nog van markt tot markt zullen verminderen. De landbouwers, die tot nu toe hunne granen cn aerdappelen bygehouden hebbenzullen dus zeer wel doen met er zich ten spoedigste van te ontdoen, 't Is een goede raed, dien wy hun geven. Wee degenen dien maer wys worden als zy van de markt komen Van het eiland St. Thomas is als zeldzaamheid een aardappel van 25 Ned. aangebragt. ENC1ELAND. LONDEN, 24 Januarij. De Mom. Adv. meldt, dat de Lords Palmerslon en Clarendon voor nemens zijn terstond na de bijeeenkomst. van het Parlement, hun omslag te nemen als leden van het Kabinet en zulks om redendat zij oordeelden dat men de vredes-voorwaardenzooals die door Oostenrijk aan Rusland zijn gedaan, niet had moeten goedkeuren. De Heer Macauly heeft zijn ontslag als lid van het Parlement geno men en aan de kiezers te Edinburg een brief gerigtwaarin hij ver klaard dat de staat zijner gezondheid hem niet langer veroorlooft, die be trekking naar behooren te vervullen. De Hertog van Cambridge benevens de Generaals en Vlootvoogden, die den grooten Krijgsraad te Parijs hebben bijgewoond, zijn alhier terugge keerd. De Sardinische Generaal La Marmora vergezelde hen. Dp. Rae heeft van de Admiraliteit eene der premiën van 10,000 ge- eischt, die gesteld waren op de ontdekking van sporen der schepen en be manning tot den togt van Franklin behoord hebbende. Binnen drie maan den zal hierover beslist worden. Door middel van den telegraaf is aan de drijvende batterijen Glalton en Meteor, last gezonden om uit de Middellandsche zee terug te keeren. Het reeds vroeger geopperde, doch voornamelijk om godsdienstige be denkingen verlaten plan, om de menschen-lijken te verbranden, is weder ter sprake gekomenen zal thans welligt minder tegenkanting ondervinden daar men algemeen de groote nadeelen ondervindt van het begraven der lijken te midden der levenden. De aandeelhouders in al de Engelsche spoorwegen worden door aan plakbiljetten tot eene groote meeling in London-Tavern opgeroepen, ten einde middelen te beramen tot voorkoming van verdere gevallen van slecht beheer, van de zijde der verschillende besturen. Het onlangs vermelde monstermortier, dat te Liverpool werd vervaar digd, is thans gereed. Het is 15 voet lang, heeft eene opening van 13 duim cn zal een kogel van 300 IS op 5 mijlen afstand kunnen werpen. Volgens de Iersche dagbladen neemt de landverhuiziug uit die streken meer en meer af. Ook komen vele personen terug om hunne in den vreemde bijcengebragte kapitalen in hun vaderland te beleggen. De British Empire is met 4000 ton guano te Queenstown binnenge- loopendit is de grootste lading van dit artikelwelke ooit een schip naar Europa heeft overgebragt. De Britsche post administratie heeft voor de briefwisseling tusschen Engeland en Indië het briefport verlaagd. Voor eenen brief van de gewone zwaarte zal voor het vervoer tusschen Engeland en de plaats van bestem ming in Britsch-Indië slechts zes pence betaald worden. Deze vermindering komt ook ten goede aan de brieven die door tusschenkomst der Britsche post-administratie naar Java, Sumatra, Borneo, Laboari' en de Philippijnsche eilanden verzonden worden. Zij komt met Februarij aanst. in werking. FRANKRIJK. PARIJS, 24 Januarij. De Keizer heeft aan eene vereeniging van regtsgeleerdende vervaardi ging van een nieuw wetboek voor de militaire regtspleging opgedragen. Volgens Keizerlijk besluit zullen in Algerië twee nieuwe dorpen wor den gevestigddie de namen van Bizot en Lourmel zullen ontvangenter gedachtenis aan die gesneuvelde Generaals, die vroeger in Afrika hebben gediend. De leden van den grooten Krijgsraad hebben Zondag 11. bij den Keizer gedineerdna afloop waarvan een algemeen verslag der werkzaamheden is opgemaakten de zittingen zijn gesloten. Heden heeft alhier de uitreiking plaats gehad van de eereteekenen der Bath-Orde, die door de Koningin van Engeland aan onderscheiden perso nen was toegedacht. De Generaals Bosquet en St. Jean d'Angely zijn tot Grootkruisen, de Generaals Niel, Martimprey, Mellinet en Dalesme tot Koinmandeurs en onderscheiden andere Hoofdofficieren Lot Ridders benoemd. Bij die gelegenheid is een feestmaal gehoudenwaarop door Prins Napoleon een toast op Koningin Victoria en Keizer Napoleon is uilgebragt, en door Lord Cowley, op de spoedige sluiting van den vrede. De laatste zeide, dat men thans de hoop koesterde, dat de onderhandelingen aan de Mogendhe den en vooral aan Engeland voldoening zullen schenken, en een einde maken aan de rampen van eenen oorlog, waarvan de dappere soldaten thans de geheele uitgestrektheid hebben leeren kennen. De Secretaris van de Keizerin komt tijd te kort om al de blijken van deelneming te beantwoordendie uit alle oorden des lands komenvoor de gelukkige bevalling van de Keizerin. Die blijken bestaan voornamelijk in de toezending van overblijfsels van heiligen, gewijde voorwerpen enz. Een volligeur van het leger heeft eene duif gezondendie hij in den Malakoffs- toren had buit gemaakt, welke gift in dank is aangenomen. De laatste lijdingen omtrent de instorting van Koningin Maria Amelia worden tegengesproken. Het huwelijk tusschen den Prins van Drago en de tweede dochter van de Koningin Maria Christina van Spanje is alhier voltrokken. Genoemde Prins is afkomstig van een aanzienlijk geslacht uit Rome. Het wordt meer en meer duidelijk dat de Heer von Seebach een grooten invloed heeft gehad op de laatste besluiten van den Russischen Keizer. De Constitutional deelt het volgende hieromtrent mede: De Heer von Seebach wastijdens de Keizer nog Grootvorst waseen zijner voorzigtigste raads lieden en een getrouw vriend. Daarom heeft de Keizer aan hem zijn ge heele hart geopenbaard en een naauwkeurig verslag van den staat van zaken gegeven. De Kanselier von Nesselrode heeft, terwijl de Heer von Seebach bij den Grootvorst Konstantijn was, mede ernstig bij den Keizer op toe gevendheid aangedrongen. De Keizer heeft hem welwillend aangehoord en gezegd, dat hij de verantwoordelijkheid die op hem ruste, levendig ge voelde en verder met hem de middelen beraamd om eenen vrede, op duur zame grondslagen gevestigd, te verkrijgen. Eenige dagen geleden onder vond een hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandsche Zakeneen voorstander van den oorlog en die zeer in gunst bij den Keizer stond, eene koele ontvangst. De Keizer zeide o. a. tot hem»Gij hebt mij altijd doen gelooven dat de tegenwoordige oorlog met de begeerte des volks overeenkwam daar hij in tegendeel nadeelig voor zijne belangen was vooral ten opzigte van handel en nijverheid. De inneming van Kars en onze overwinningen in Azie, geven mij eene grootere vrijheid, die ik ten voordeele van mijne onderdanen zal aanwenden. Ik verlang in het vervolg beter ingelicht te worden omtrent de behoeften en de wenschen van het volk, om aan het vertrouwen dat zij in mij stellen, te beantwoorden." De benoeming van den Heer Franck tot Hoogleeraar in bet Natuur lijk Regt is thans genoegzaam zeker. De ultramontaansche partij had zich hevig tegen die benoeming verzet, uithoofde genoemde Heer een Israëliet is. Negen nieuwe standbeelden zijn in eene der galerijen van het Louvre geplaatst, namelijk die van M. Molë, Turgot, St. Bernard, Labruyere, Su- ger, de ThouBourdaloue, J. Racine en Voltaire. Ilet getal honden, dat men in de Seine geworpen heeft, om de belas ting niet te betalen, is zeer groot. Zij waren zoo vel, dat de industriëlen te Javelie ze op hun doortogt opvischtencn van die dieren eenige duizende kilogrammen vel hebben gewonnenhetwelk tegen 2.50 fr. het Ned. ft' aangekocht wordt door de fabriekanten van handschoenen. De spoorweg-maatschappij van Orleans heeft rijtuigen met bedden in- gerigt tot het vervoer van zieken. Te Marseille zijn 26,000 vaten meel uit Noord-Amerika aangebragt. De prijzen der granen blijven dalende. Van Havre zijn 65 landverhuizers naar Buenos-Ayros vertrokken. Een grooler aantal zal nog volgenom zich aan de rijke 'hoorden van de Plata- rivier te vestigen. Met de Thahor zijn berigten uit Konstantinopel aangekomendie wei nig belangrijks opleveren. De Generaal Vaillant, Bevelhebber van Sebasto- polis met dit schip in ziekelijken toestand teruggekomen. Er viel te Se- bastopol veel sneeuw en het vuur uit de forten hield met tusschenpoozen aan. Twee dokken had men reeds laten springen. De Russen hebben hunne winterkwartieren te Simpheropol en Baktschisarai gevestigd. Een aantal van 30,000 Russen was gelegerd tusschen Petrouska cn Ockzakoff. De Hongaren en Polendie uit Kars komenzijn vol van lof over Ge neraal Muravieff, aan wien zij zeggen het leven verschuldigd te zijn. Als de Generaal hen voor een krijgsraad had gesteldzouden zij als deserteurs zijn doodgeschoten. Sommigen hunner hebben hem brieven van dankbetui ging gezonden. SPANJE. MADRID, 21 Januarij. De Commissie voor de begrooling heeft de post van 5) millioen realen goedgekeurd, te betalen aan de Fransche Regering als schadeloosstelling voor een wederregtelijk genomen schip. Dit bedrag is hetzelfde als vast gesteld was door den Koning der Nederlandendie in deze zaak tot scheids- regter was gekozen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1856 | | pagina 2