1 lasten op te leggen, doet de toekomst zeer donker inzien. fn Solothurn heb ben de armen-onderstenningen eene hoogere som bereikt dan ooit, en de geldmiddelen zijn uitgeput. Alleen de geestelijke corporatiën hebben in het kleine kanion Solothnrn een gezamentlijk vermogen van meer dan 5; mil- lioen fr. Hetzelfde wordt ook uit de overige kantons gemeld. Sedert de opening van de werving voor het Britsche vreemden-legioen te Hiiningen, hebben zich aldaar reeds 2200 Zwitsers laten aanwerven. SPAUJE. MADRID, 27 December. Bij een Koninklijk besluit wordt Don Enrique de BorbonSpaansch Infant, broeder van Koning Don Francisco, hersteld in de titels en waardigheden welke hij in 1848 had verloren. Den 20sten was, ter gelegenheid van den verjaardag van de Prinses der Asturiën, algeineene handkus ten hove en groot bal op het paleis. Dc Ko ningin heeft op dien dag 40,000 realen geschonken ter bekostiging van de inrigling van het hospitaal, en voorts aan 31 veroordeelden, waaronder een die de doodstraf moest ondergaan, geheele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf verleend. ITALIË. ROME, 20 December. Een neef van den Onder-Koning van Egypte is alhier aangekomeu, een brief van Saïd-Pacha aan den Paus overbrengende. De Vereeniging voor de drukwerken, die op de lijst der verbodene boe ken moeten worden geplaatst, heeft dezer dagen veroordeeld: VObservateur Catholiquerevue des sciences ecclésiastiques et des faits religieux. Dit blad bestreed de Ultramontanen en het leerstuk der onbevlekte Ontvangenis. In den tuin van het klooster van Santé Sabine alhier, heeft men eene belangrijke ontdekking gedaan, namelijk, te midden van de ruïnen van een prachtig huis, heeft men een gedeelte van de muren van Servius ontdekt, die tot fondament van dat paleis hebben gestrekt't welk ten tijde der Cesars gebouwd is. Alhier hebben in den laalsten tijd weder een aantal gevangennemin gen plaats gehad. De gevangenissen zijn zoo vol, dat men niet meer weet waar men de gevangenen plaatsen zal. Men schrijft aan de Sardinische Regering het voornemen toe om een nieuw corps van 10,000 man bijeen te brengen, dat in het aanstaande voor jaar bij de Fransche landingstroepen, naar de Oostzee bestemdzal gevoegd worden. De Generaal de la Marmora zal uit de Krim naar Turyn komen en zich waarschijnlijk naar Parijs begeven, om aldaar deel te nemen aan de te houden beraadslagingen. Een jong Milaneesch Edelman, Graaf Rossi, had te Livorno een zeil boot met twee rocijers gehuurd om een eind in zee te roeijen. In zee stak de wind zoo op, dat ze de haven niet meer konden bereiken, maar naar Corsica afdreven. Drie dagen zwierven zij zonder eten of drinken. De roeijers stierven van vermoeidheid eri gebrek. De Graaf moest hen over boord wer pen. De storm had de boot van zeil, roer en riemen beroofd, zoo dreef hij op Gods genade, en alleen zijn hoed die hij voor hoosvat gebruikte, hield nog te midden der stortzeeën zijn rank vaartuigje boven. Eindelijk liep de wind om en Rossi zag weder land. Hij landde op een vrij ongenaakbaar punt, Calombrone geheetcn, doch inoest daartoe nog een eind door de zee waden. had nu van Maandag tot Donderdag middag tusschen leven en dood ge- dobberd. De tolbeambten vonden hem bijna stervende, kleedden hem, gaven hem voedsel en zorgden voor een rijtuig om hem naar Livorno terug te brengen. OOSTEAKI.IIL. WEEN EN, 26 December. De Aartshertog Albrccht ?al aftreden als Gouverneur-Generaal van Hon garije en vervangen worden door Gyulay. Hij zal zich alhier vestigen en in plaats van Aartshertog Wilhelm tot Voorzitter der bijeenkomsten van dc hoofden der afdcelingen bij het opperbevel des legers worden benoemd. Graaf Coronini treedt af als Opperbevelhebber der Oostenrijksche troepen in de Donau-Vorstendommen en wordt opgevolgd door den Luitenant-Veldmaarschalk Paar. Coronini verkrijgt eene hooge betrekking ten hove. Men verneemt j ook nog, dat Aartshertog Alhrecht lot den rang van Minister van Oorlog zal worden verheven. De Baron von Hess heeft op den 2islcn zijn 50-jarig jubilé gevierd. Des morgens ontving hij dc gelukwcnschen van de Generaals en van den Staf. Van de onmiddellijk onder zijne bevelen slaande Ofiicieren ontving hij eene fraaije schilderij, den slag van Novara voorstellende en vervaardigd door den Beijcrschen schilder Adam. Onze Minister van Financien, de Heer v. Br nek, is voornemens alle pogingen in het werk te stellen om een duurzaam evenwigt tusschen de staats-inkomsten en uilgaven te brengen. Aan zijn volharding is het te danken, dat in de begrooting van oorlog eene bezuiniging van 120 millioen gulden is gehragt. Hij zal ook in de overige takken van bestuur belangrijke hervormingen tot stand brengen en wordt hierin ten sterkste ondersteund door den Keizer zeiven wiens stellige wil het is, dat de volkomenste orde in dc buishouding van slaat heersche. Voor dc 60 ambtelijke betrekkingen bij de crediet-bank, in wier ver vulling moet worden voorzien, hebben zich 2500 sollicitanten aangemeld. De Hoogleeraar Oppolzer, uit Warschau teruggekeerdheeft verklaard dat Vorst Paskewitsch bezwaarlijk het voorjaar zal beleven. Men verzekert dat Prins Gorlschakoff dezer dagen te kennen heeft gege ven, dat Rusland onder geene voorwaarde deel zoude willen nemen aan een congres, dat zijne zittingen te Parijs zoude houden. RVSLAN I». Men beschouwt het verblijf van de Koningin-Weduwe der Nederlanden te Petersburg, als gunstig voor de pogingen tot herstel des vredes. Ook de gemalin des tegenwoordigen Keizers wordt gezegd zeer vredelievend te zijn. Als de Westcrsche Mogendheden in het voorjaar het oorlogstooneel naar de Oostzee verplaatsen, zullen zij Rusland niet verrassen. In Finland staan 35,000 manin de omstreken van Petersburg 55,000 en verder in de Oostzee provinciën nog 80,000 man, behalve nog de ongeregelde troepen. Den ÏG^™ werden de te Kars veroverde vaandels in plegtigcn optogt door de straten van Petersburg gedragen, bij welke gelegenheid het geschut van de Peler-Paul citadel bulderde. Vorst GortschakofF meldt van den 20stcn, dat eene afdeeling Kozak ken op den 16(ltn in de nabijheid van Kertch een escadron Engelsch-Turksche ruiterij heeft aangevallen en verslagen. ITI III I I I I lil 1 r III Hill lllll IIIIIH I IBIIIII II ■till fll III fllllfl MIBIf IWI IIWIim^llllHIMimi— STABS BEK I ft TEA. «1rationale Jflilitie. Ligling van het Jaar 1856. Oproeping tot de Inschrijving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LEVDEN, gezien hebbende art. 51, 52, 53, 56, 57, 60 tot 68, en 166 der wet van den 8sten Januarij 1817, alsmede art. 5 der wet van 27sten April 1820; Doen te weten, dat de inschrijving voor de ligting der Nationale Militie van dit jaar, geschieden moet voor hen, die geboren zijn in het jaar 1837. Dat alle Ingezetenen zonder onderscheid, welke redenen tot vrijstelling van de dienst zij ook zouden mogen hebben, en of zij tegenwoordig of afwezend of al dan niet in Militaire dienst zijn, verpligt zijn zich te doen inschrijven; dat Ouders, Voogden of Bloedverwanlsnin deze, voor hunne naaslbestaan- den of pupillen, mitsgaders Regenten van publieke Gestichten, voor de onder hun bpheer staandende belangen moeten behartigendoor de bij de wet gevorderde opgave te doen, en daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat onder de Ingezetenen ten deze ook worden gerekend de vreemdelingen, die den zetel van hun vermogen of hun verblijf in het Koningrijk zijn komen vestigen; alzoo zij, even als de Inboorlingenverpligt zijn mede te werken tot de gemeenschappelijke verdediging van den Staat, welke hun veiligheid en bescherming verleent. En roepen dien ten gevolge op, alle de in de termen vallende Ingezetenen, om te compareren in een der vertrekken van het Raadhuis: Op Dingsdag den 8 Januarij 1856, Des voormiddags van 10 lot 3 ure, de bewoners van Wijk 12 en 3. En die van het buiten-territoir der Gemeente. Op Woensdag den 9 Januarij 1856, Des voormiddags van 10 tot 3 ure, de bewoners van Wijk 4 en 5. Op Donderdag den 10 Januarij 1856, Des voormiddags van 10 tot 3 ure, de bewoners van Wijk 6. Op Vrijdag den 11 Januarij 1856, Des voormiddags van 10 tot 3 ure, de bewoners van "Wijk 7 en 8. Vermanende Burgemeester en Wethouders voornoemd wel uitdrukkelijk de belanghebbenden, zich, door getrouwelijk op te komen, vrij te waren tegen dc nadeelige gevolgen, welke uit nalatigheid in deze onvermijdelijk zouden voorlvloeijende boven opgegeven tijdsbepaling in het oog te houden, en bij de inschrijving zich te voorzien van hunne geboorte-akten alsmede schrifte lijk op te geven hunne woonplaatsen, en het wijk en noramer hunner hui zen, ten einde hierdoor voor te komen dc onaangenaamheden, welke voor de ingeschrevenen volgen moet uit eene verkeerde spelling van den naam of een abuis in de opgave der woonplaatsen, waardoor dikwijls de ingeschrevenen te vergeefs worden gezocht bij oproepingen, welke voor hun wezenllijk belang gedaan worden. Zullende er, van heden af, ter Secretarie gevaceerd worden ter afgifte der geboorte-akten, voor diegenen, welke binnen deze Gemeente zijn geboren, 's morgens van 10 tot 3 ure. En zal deze door aanplakking en plaatsing in de Leydsche Courant wor den afgekondigd. Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN LIMBURG STIRUM., De Secretaris v. PUTTKAMMER. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 29sten Dec. 1855. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Leydcn Leiden, 29 December 1855. VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTTKAMMER. KEKKNIEirWS. LEYDEN, 28 December. De Algemecne Kerkeraad der Nederd. Herv. Ge meente, heeft in zijne vergadering van heden uit het vroeger vermelde zestal Predikanten het volgende drietal gemaakt: DD. Schuuring, te Iloorn; van Wetering, te Breda, en Ilooykaas Herderschee, te Nijmegen; en is daaruit beroepen: Ds. Willem van Wetering, Predikant te Breda. Z. M. heeft goedgekeurd de beroepingen van Predikanten door de Ilerv. Gemeenten, als: van Monnikkendamop E. de Visser, Pred. te Bunschoten; en van Beers en Jellum, op J. Jansonius Kylslra, Pred. te Rottum. Bestuurderen van het Werkhuis geven te kennen dat bij hen ontvangen is onder de Lett. A. Z. ƒ25, door tusschenkomst van den Heer de Moen. Bestuurderen voornoemd, B. F. KRANTZ, President. H. P. C. STOFFELS, Secretaris. ADVERTENTIES Heden overleed na een kortstondig lijden, mijn geliefde Echtgenoot JOHANNES MATTHEUS GUTBERLET, in den ouderdom van ruim 59 jaren. J. A. JONGENEEL, Leiden, 28 December 1855. Wed. J. M. Guteeriet. De Ondergeteekenden beluigen bij deze hunnen hartelijken dank, voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden gedurende de ziekte van hunne jongste Dochter. L. SPRINGER Leiden, 29 December 1855. C. S. SPRINGER, Geb. Vinck.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 3