RORT VERSLAfi ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VA.A LEYDEN. (Behoorende bij de Leydsche Courant van 3 December 3855, iF°. 346.) Tegenwoordig de I1H. de Breuk, Leembruggen, Gevers, ten Sande, Stoffels, Luzac, van der Boon Mesch, Sikkel Groos, Driessen, le Poole, Olivier, de Moen, Lisman, Siegenbeek, Huy- ser, Kranlz, van der Hoeven en de Voorzitter. Le Voorzitter deelt mede dat de Heer Bucaille kenis heeft ge geven, verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goedge keurd. Le Voorzitter legt over: 1°. 10 adressen om tot ambtenaar bij de plaatselijke belastingen te worden benoemd, als van: P. van den Berg, F. Las, P. Duk, C. Larrewijn, J. J. van der Linden, B. Montagne, J. W. le Noble, L. Noordeloos, C. Plu en G Trago. Gesteld in handen van den l3ten Commissaris van politie en van den Hoofdcommies der plaatselijke belastingen, ten fine van berigt en raad. 2°. Rapporten van Burgemeester en Wethouders en de Com missie van Fabricage op het adres van J. F. Sandifort c. s. tot het in gebruik bekomen van een gemeentelokaal. Nedergelegd ter visie van de leden in de leeskamer. 3°. Adres van den keurder van het vleesch G. P. van der Hart, om verhooging zijner jaarwedde. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders en de Commissie van Finantie ten fine van berigt en raad. De Voorzitter stelt aan de orde van den dag 1°. Adres van W. van Wouw, houdende het verzoek om aan de kelder van zijn huis op de Oranjegracht een deurkozijn te plaatsen met drie tredendie ongeveer negen palmen aan de straat zouden uitspringen. Na deliberatie is met algemeene steramen hein dit verzoek toegestaan mits daarvoor betalende eene jaarlijksche recognitie van 60 cents. 2°. De Staat der gemeente-eigendommen naar het burgerlijk regt opgemaakt naar aanleiding van art. 229 der Gemeentewet. Gelet op het rapport van de Commissie ter dezer zake benoemd. Is na deliberatie deze staat vastgesteld met 17 stemmen, heb bende het lid Lisman zich buiten stemming gehoudenterwijl voorts met algemeene stemmen goedgevonden is dien staat te doen drukken, alsmede om, op de voordragt van Burgemeester en Wethouders en bovenbedoelde Commissie, aan den jongsten beambte ter Secretarie P. de Haas, die dezen staat en de vele bijlagen daartoe behoorende heeft geschreven, eene gratificatie van f 50 te verleenen. 3". Het rapport van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium betreffende die instelling. Na het wisselen van vele consideratiën is op voorstel van het lid Lisman met 11 tegen 7 stemmen, zijnde die van de leden van der Boon Mesch, Olivier, Siegenbeek, Iluyser, van der Hoe ven, Leembruggen en de Voorzitter, besloten dit rapport alsnog te stellen in handen van Burgemeester en Wethoudersten einde dienaangaande te rapporteren naar aanleiding van het in deze vergadering verhandelde. 4°. Rapport van de Commissie ad hoe omtrent de regeling der politie. Met algemeene stemmen is besloten op liet voorstel van liet lid Siegenbeek, dit rapport te stellen in handen van de Commissie van Finantie, ten fine van berigt en raad. Waarna de Vergadering is gesloten. Tegenwoordig de HU. Stoffels, Driessen, Luzac, Huyser, Bucaille, de Breuk, Ysselsleyn, Sikkel Groos, Olivier, Gevers, Leembrug gen, Lisman, de Moen, ten Sande, Siegenbeek, Krantz, van der Boon Mesch, van der Hoeven, Kluit, en de Voorzitter. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goedge keurd. De Voorzitter legt over: 1°. 13 adressen om tot ambtenaar bij de plaatselijke belastingen te worden benoemd, als van: S. van Beemen, J. J. F. Beuzema- ker, II. Bos, L. L. Cohen, A. V. E. S. Desplantes, J. van Duuren, A. A. de Graaff, J. II. Haak, J. P. Hemerik, P. L. van der Noordaa D. Smith, A. G. Traa en A. van der Walle. Gesteld in handen van den lsleu Commissaris van politie en den Hoofdcommies der plaatselijke belastingen, ten fine van berigt en raad. 2". Voordragt ter vervulling der vacature bij de periodieke aftreding van Mr. D. Tieboel Siegenbeek, als Commissaris van de Stads Bank van Leening. 3°. Rapport van Burgemeester en Wethouders op een adres van A. van Haastert, om continuatie van huur van het land in den Stadspolder. 4°. Voordragt ter vervulling der vacature bij het Collegie van Regenten van het Gereformeerde Minnehuis, door de periodieke aftreding van den Regent G. J. Rollandet. Nedergelegd ter visie van de leden in de leeskamer. De Voorzitter stelt aan de orde van den dag: 1°. Benoeming van 2 leden voor het stembureau bij gelegenheid van de verkiezing van een lid voor de Provinciale Stalen, op den 5 December aanstaande, alsmede van plaatsvervangers. Nadat de leden LuzacLeembruggen en Siegenbeekwaren aangewezen om met den Voorzitter het bureau van stemopneming uit te maken, is men tot de stemming overgegaan, en zijn bij een getal van 17 billelten, uitgebragt op de HH. ten Sande 10, de Breuk 8, Kluit 8, Huyser 3, Driessen 3, Sikkel Groos en Lisman ieder ééne stemmen j Is alzoo als eerste lid benoemd de Heer M. G. ten Sande. Voor het 2do lid niemand eene volstrekte meerderheid van stem men op zich vereenigd hebbende, is tot eene 2ie vrije stemming overgegaan en zijn daarbij met 17 stembillelten, overeenkomende met het getal aanwezige leden, uitgebragt op de HH. de Breuk 9, Kluit 4, Driessen 3 en Sikkel Groos 1 stemmen. Is derhalve de Heer H. R. de Breuk tot 2de lid benoemd. Eindelijk is met algemeene stemmen besloten, de overige leden van den Raad tot plaatsvervangers der benoemden aan te wijzen. net lid van der Boon Mesch komt ter vergadering. 2°. Adres van J. F. Sandifort c. s.bestuurders eener op te rigten Kweekschool ter opleiding van scheepsjongens en ligt- matrozen voor 's rijks zeemagt, houdende het verzoek om koste loos gebruik van een stads lokaal aan den vestwal bij de Witte- DER «OM® Zitting van 32 November. Zitting van 29 November.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 5