Pahud, thans Minister van Koloniën, die met 1 Jannarij 1856, als zoodanig eervol is ontslagen; en tot Minister van Koloniën, niet ingang van 1 Januarij 1856, de Heer Mr. P. Mijer, lid van den Raad van Ned. Indie. Door Z. M. is benoemd tot Griffier bij de Arr.-Regtb. alhier, Mr. II. J. Soury, thans Substituut-Griffier bij die Regtbank. Voor de noodlijdenden door den watersnood is nog bij het Ministerie van Binnen. Zaken ingekomen 36,40zijnde de opbrengst van een door den Heer A. Clavereau te Maastricht uitgegeven werkje. Den 4tlcn December a. s. zal voor den lloogen Raad (Kamer van Straf zaken), in cassatie behandeld worden de zaak van Jhr. M. Salvador en S. Fongers. Ttveetle Biattier tier S$taten-f*en.erufiSt. Vervolg van de Zitting van Dingsdag 20 November. Bij de algemeene beraadslagingen over Hoofdstuk IV Justitievoerden verder het woord de Heeren van Lynden, ter Bruggen Hugenholtz, van Eek en de Minister. Na de goedkeuring van art. 1 der lste afdeeling Kosten van het Depar tementdroeg de Heer van Eek op art. 2 traclementen van den Secretaris- Generaal, de ambtenaren enz. 45,944" een amendement voor, strekkende om die som met ƒ1000 te verminderen en alzoo te brengen op ƒ44,944. De Heeren van Akerlaken, van Iloëvell Elout van Soeterwoudevan Nispen van Sevenaer en de Minister hebben behalve den voorsteller daarbij het woord gevoerd, waarna het amendement met 42 tegen 21 stemmen ver worpen en het artikel onveranderd aangenomen is. De vergadering heeft de lste afdeeling afgedaan en zal morgen met de be handeling der overige onderdeden voortgaan. In deze zitting zijn de afdeelingen vernieuwd voor de maanden November en December. Deze hebben verkozen tot hare Voorzitters de Heeren van Zuylen van Nyevelt, de Kernpenaer, van Piappard, Storm van 's Gravesande en van Bosse; tot Ondervoorzitters de Heeren Heemskerk, Baud, Schimmel- pennirick van der Oye, Elout van Soeterwoude en Groen van Prinslerer, en tot leden van de Commissie voor de Verzoekschriften de Heeren Meylink, de Poorter, Sander, van Roede van Oudtshoorn en Wybenga. De Commissie van Rapporteurs voor het wets-onlwerp tot verhooging van Hoofdstuk IX B der Staatsbegrooting voor 1854, heeft daaromtrent haar eind verslag uitgebragt. De dag der beraadslaging over dat wets-ontwerp zal later worden vastgesteld. Zitting van Woensdag 21 November. In deze zitting is ingekomen een wets-ontwerp tot regeling van het fonds der koopprijzen van domeinen voor 1855. De beraadslagingen over Hoofdstuk IV Justitiezijn heden voortgezet en is dit Hoofdstuk met 53 tegen 9 stemmen aangenomen. Tegen hebben gestemd de Heeren: van Uoëvell, van Eek, Hoynek van PapendrechtDullertvan Zuylen van NyeveltThorbecketer Bruggen Hu genholtz, Storm en van der Linden. Daarna zijn aangevangen de algemeene beraadslagingen over Hoofdstuk V Binnenl. Zakenwaaraan deel namen de Heeren van Akerlaken, van Nispen van Sevenaer, van Goltstein, Thorbecke, Schimmelpenninck van der Oije en de Minister van Binnenl. Zaken. Voortzetting op morgen. De Vergadering heeft bepaald dat aanstaanden Woensdag, of den volgenden dag, zal opgemaakt worden de nominatie voor den Hoogen Raad. Zitting van Donderdag 22 November. Aan de orde van den dag is de voortzetting der algemeene beraadslagin gen over Hoofdstuk V Departement van Binnenl. Zaken]. De HH. Mackay, van Goltstein, van Akerlaken, de Kernpenaer, Thor becke, van Ler.nep en Schimmelpenninck voeren het woord. De zitting duurt voort. UTRECHT, 21 November. Aan onze Hoogeschool zijn sedert den Dies Natalis, welke op 26 Maart in valt ingeschreven 105 studenten. Daarvan behooren 20 tot de zoodanigen die lot het afleggen van examen hebben moeten ingeschreven worden, of die wegens verzuimde recensie op nieuw zijn ingeschreven. Het getal nieuw aan gekomen studenten bedraagt in de Reglen 34, voor de Geneeskunde 10, voor de Godgeleerdheid 38, en voor de Letteren 3. [U. C.) Aan den Emeritus-IIoogleeraar Mr. A. van Goudoever, is door eene com missie, namens eenigen zijner leerlingen, studenten aan onze Hoogeschool, als blijk van hoogachting en dankbaarheid, eene fraai met zilver versierde kris tallen vaas. benevens een keurig album, bevattende de namen der deelne mers aangeboden en door den Hoogleeraar met welgevallen aangenomen. BREDA, 21 November. Mons. Samhiri, Patriarch van Antiochie in Syrië,'heeft ook alhier 2 da gen doorgebragt. Ilij is vergezeld van zijnen Secretaris en een priester uit dal land. Het doel zijner reize door Europa is voornamelijk om liefdegiften in te zamelen ten behoeve zijner landgenooten. De Keizer van Frankrijk heeft hem met de Orde van het Legioen van Eer en den Koning van België met de Leopolds-Orde begiftigd. Gisteren is alhier in de St. Anthonius kerk een jong Belgisch schilder van eene stelling gevallen, waarop hij werkzaam was. Hij heeft zich daarbij ernstig aan het hoofd gekwetst, zoodat men voor zijn behoud vreest. BUlTENLANDSCinrBÊÏÏlGTËN. SSELGIE. De Thïeltetuier verhaalt dat zekere kleedermaker Ferfaille genaamd, in de vorige week op den weg werd gezienkruipende op zijne knieën. De man had door dik en dun van 't Schufïerskapel tot aan de L. V. Kapel van la Salette te Thielt, van 's morgens 4 tot 11 uur gekropen en kwarn uitge put met bebloede beenen en handen aan. Op de vragen der menigte ant»' woordde hij slechts: Zwijg, ik kan niet spreken." Men hoorde hem echter zeggen: «Die dommeriken, zij doen geloften die ze zelf niet eens kunnen volbrengen." Hij deed dus deze boetedoening in commissie. EUrGELAK». LONDEN, 19 November. De Hertog van Argvle is als Postmeester-Generaal aangesteld, en zal zijne betrekking van Geheim-Zegelbewaarder daarbij behouden. De dagbladen laten zich over het algemeen gunstig uit over de optre ding van den Heer Lahouchère, als Minister van Koloniën, echter ontvangt, volgens hen, het Ministerie daardoor geen nieuwe kracht, daar hij nooit als openbaar redenaar heeft uitgeblonken. Zijn geheele leven was aan de staat kunde toegewijd. Onder Lord Melbourne is hij Lord der Admiraliteit geweest en vervolgens Muntmeester, en onder Lord Russell, Staats-Secretaris voor Ierland. Hij heeft zich steeds een getrouw aanhanger van de Whig-partij betoond. De Koninklijke munt werkt dag en nacht, vooreerst om het gemunt goud van de Bank te smelten en ten anderen, om te voorzien in de 200,000 medailles, die van wege onze Regering aan de soldaten van de legers in het Oosten zullen worden uitgereikt. Dagelijks worden er 2000 geslagen. De Generaal Simpson wordt nog in deze week uit de Krim terug ver wacht. De Generaal Campbell is reeds aangekomen. Aan de dagbladen is van Regeringswege mededeeling gedaan van onze verliezen bij de ontploffing van het artilleriepark, nabij Inkertnann. Volgens die opgave bedraagt dit verlies aan dooden 21 manschappen en 1 Officier en aan gewonden 116 manschappen en 3 Officieren, terwijl 4 manschappen ver mist zijn. De Poolsche Graaf Zamoyski heeft in eene vergadering zijner landslie den alhier te kennen gegeven, dat hij door onze Regering geir.agtigd was een Poolscii hulpcorps op te rigtenonder den naam van Kozakken van den Sultanen tevens den wensch uitgedrukt dat alle Polen die in de vijande lijke gelederen streden, daartoe zouden overloopen. Te Chatham wordt een dépot van de sappeurs gevestigd, om steeds be kwame lieden te hebben om naar het oorlogstooneel ^e zenden. De Martello-torenbestemd om de monden van de Theems te beheer- schen, is thans voltooid en zal van zwaar geschut worden voorzien. Te Portsmouth zullen 200 mortierbooten worden gebouwdop zoo danige wijze dat zij ook als pontons gebezigd kunnen worden. Volgens een buitenlandsch blad is op de Finsche kust een Amerikaansch schip in beslag genomendat met wapenen voor Rusland geladen was. Te Merthyr heeft een kind bij den doop de namen van James Lode- wijk Napoléon Malakoff ontvangen. Van Riga wordt geschreven dat de winter in die streken is begonnen. Al de kleine stroomen zijn reeds met ijs bedekt. In het vorige jaar was er op dezen tijd geen spoor van vijandelijke schepen in de Oostzee te vinden thans echter zijn alleen de groote schepen naar de haven van Kiel gestevend en blijven er nog 23 korvetten en stoomboolen, onder bevel van den Vice- Admiraal Baynes, kruisen. Onlangs zou te Kingstown, eene veel bezochte uitspanningsplaats nabij Dublin, onder leiding van Redemptoristen in hunne kapel, met staatsie een aantal Bijbels verbrand zijn; te Dublin werd een half verbrande Bijbel ver toond; die daar uit het vuur gered zou zijn; en er werd een adres rondge zonden aan de Ilooge Regeringom zulke aanrandingen te straffen en voor te komen. Door een lersch R. K. dagblad, werd verklaard dat het auto-da-fé te Kingstown alleen aangelegd was tot verdelging van anti-Katholieke tractaatjes en twistschriftendat er uitdrukkelijk bevel was gegeven om de Bijbels te sparen, en dat, indien er Bijbels verbrand waren, dit bij misvatting moet geschied zijn. Een ander lersch dagblad behelst eene verklaring van een der Redemptoristen van dezen inhoud lk heb geen bevel of toestemming gege ven tot het verbranden van Bijbels, maar alleen van onzedelijke boeken. De Protestantsche Bijbels, die ik in den loop mijner zendelingsreize ontvangen heb, zijn nog in mijn bezit. Zoo er een Bijbel verbrand is, moet het bij misvatting geschied zijn." In de Globe leest men deswegensdat van wege de Regering in Ierland last gegeven is om terstond eene regtsvervolging in te stellen tegen alle per sonenleeken of geestelijken, die vermoedelijk deel genomen hebben aan die Bijbelverbranding. Aan den eenen kant is de waarheid van het feit zeer stellig en met aanvoering van bepaalde omstandigheden volgehouden; aan de andere zijde is zij even stellig ontkend, en daarbij beweert, dat de aantijging een laaghartige toeleg was om die geestelijken in moeijelijkheden te brengen. Is het schandelijke feit in de daad gepleegd, dan zal ieder voorzeker met ge noegen de bestraffing der daders zien; is het alleen eene valsche aantijging, dan is het voor allen wenschelijk dat de laster door openbaar onderzoek oul- maskerd worde. Berigten uit N.-Amerika melden dat op den spoorweg tusschen St. Louis en Jefferson een betreurenswaardig ongeluk heeft plaats gehad. Terwijl dé trein de rivier Gasconnade overging, bezweek de brug en al de rijtuigen vielen 30 voet in de diepte, ten gevolge waarvan 22 personen gedood en een 50-tal gekwetst werden. De aanzienlijkste ingezetenen der beide steden wa ren op den treinomdat de dienst daarmede zoude worden geopend. Men

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 2