Sedert eergisteren bevinden zich te Scheveningen op de kust acbt kleine vaartuigen, zooals men meende, kollen en schooners. Door den storm, die gisteren uit bet noordwesten beeft gewoed, is een dier scheepjes ten vijf ure, onder Loosduinen gestrand. Het is een Deensch vaartuig. Het was zoo hoog op bet strand geworpen, dat de bemanning (5 man) met behulp van eene lijn zonder gevaar het boord beeft kunnen verlaten. Men wil dat bet enkel •was geballast. Nog twee koffen bevinden zich voor deze plaats. Blijft de storm voortduren, dan beslaat er ook vrees dat zij het op zee niet zullen kunnen houden. AMSTERDAM, 10 October. De afschaffing van den gemaal-accijns, ook in onze hoofdstad, belooft reeds goede vruchten. Door de Vereeniging voor Volksvlijt is verspreid eeh plan tot het oprigten van Broodfabriekenten einde het brood zoo goed en zoo goedkoop mogelijk te verkrijgen. Met eene loffelijke belangeloosheid wil die Vcrceniging tot de oprigting van zoodanige fabrieken medewerken en zegt daaraan zelfs bare voortdurende ondersteuning toe. Zij stelt voor, eene ven nootschap daartoe op te rigten met een maatschappelijk kapitaal van 250,000 to verdeelcn in aandeden van ƒ100 ieder. De vereeniging heeft te regt be grepen dat zoodanige fabriekenom niet eenmaal misbruik te kunnen ma ken van het te verkrijgen monopolie, de eigendom moeten zijn van velen, en dus zoodanig moeten zijn ingerigt, dal zeer vele, ook uit den burgerstand, daaraan deel kunnen nemen. Om de maatschappij te kunnen vestigen, moe ten 1500 aandeden door minstens 300 personen zijn ingeschreven. Direc teuren en Commissarissen zullen door de deelhebbers worden benoemd. Ubl Het Prov. Gereglshof in Noordholland heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van dc llecren Jhr. M. Salvador en S. Fongers, appellanten van een vonnis van de Arr.-Reglbank te Haarlem, bij welk vonnis zij waren veroor deeld wegens lasterlijke aanbrenging en wegens laster, de eerste tot eene ge vangenisstraf van 4 maanden, twee geldboeten, eene van ƒ500 en eene van ƒ300, alsmede ontzegging der region, vermeld in artikel 8 der wet van 29 Junij 1854 gedurende 7 jaren, de tweede tot eene gevangenisstraf van 3 maanden en twee boeten dc eene van ƒ1000, de andere ƒ50 en ontzeg ging van dezelfde regten gedurende 5 jaren. Het Hof beeft het appel te niet gedaan, hel vonnis vernietigd, hen vrij gesproken van lasterlijke aanbrenging, alsmede van laster in dc advertentiën van 19, 22, 23 en 24 December 1853 doch schuldig veiklaard aan laster in dc aankondiging van G Januarij 1854, geplaatst in het Handelsblad. Dientengevolge zijn zij veroordeeld, ieder tot eene gevangenis van eene maand door hen in eenzame opsluiting te ondergaantot betaling eener boete van 25, met ontzegging der regten van letter a en h van art. 8 der wet van 29 Junij 1854 (kiesregt en waarneming van openbare bedieningen) gedu rende 5 jaren en vcroordeeling in de kosten. AmstC.) De twee knapen, die onlangs door het onvoorzigtig spelen met lucifers den dood eener dame hebben veroorzaakt, zijn door de Arr. Reglbank alhier tot 11 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De Regtbank heeft aangenomen dat alhier slechts kon gedacht worden aan doodslag uit onvoorzigtigheidge pleegd met oordeel des onderscheids. -Bij dc gedane aanbesteding van het monument op den Dam van wege het Hoofdbestuur der Vereeniging het Metalen Kruis te plaatsen, zijn de minste inschrijvers geweest de Hoeren II. Kooy en A. M. Toepoel, voor ƒ16,800. Dit aanbod is 8 dage., in beraad genomen. De dicht- n prozawerken van Mr. J. van Lenncp, zijnde fondsenarti kelen van de firma P. Meijer Warnars alhier, hebben bij verkoop de aanzien lijke som va ƒ18,517.91 opgebragt. Van de daaronder voorkomende romans en dichtwerken werden de Ileeren M. Wijt en Zonen, te Rotterdam, en van de Geschiedenis van Hoord-Nederland, Gebr. Kraay alhier, eigenaars. De Heer J. Radink heeft de afzonderlijke tooneclstukkcn aangekocht. De overige artikelen kwamen in het bezit van de II. Swarts, te Leeuwarden, C. van der Post Jr., te Utrecht, en J. de Rriyter, alhier. HÜlTI'ÏNLA.MlSCilE UERltrTEiX. BS Bi L I K- BRUSSEL, 10 October. De Heer Tack, voormalig Zee-Officier, thans tot gezagvoerder benoemd van een der stoombooten tusschen Antwerpen en New-Yorkheeft aan de beide zonen des Konings een opstel ingeleverd, houdende uiteenzetting van de nood zakelijkheid d oprigting eener oorlogs-marine. De Katholieke partij wendt alle middelen aan, om betrekkingen in het leger aan te knoopen. De Vereeniging S'. Vinccnlius a Paula, tracht Onder officieren en soldaten lot leden aan te wervenzeer tegen den zin der Oversten. Eenige dagen geleden is de Luitenant-Kolonel de Jaegher in het locaal van genoemde Vereeniging verschenen, met de karwats in de hand, en heeft er 53 soldaten van zijn regement doen uittreden. In de nabijheid van dc gemeente Stoekheim, heeft een treurig ongeval plaats gehad. Een zekere Leesten voer met een zwaar geladen schuit over de Maas naar Maastricht. Een rukwind gaf zul' eenen schok aan het vaar tuig, dat twee zijner zonen, die hem behulpzaam waren, over boord sloegen en voor zijne oogen verdronken. ENGELAND. LONDEN, 8 October. Volgens bcrigt van Generaal Simpson was dc gezondheidstoestand van ons leger voldoende. In de laatste week, eindigende 18 Sept. waren in de hospitalen 10G man aan de gevolgen hunner wonden bezweken. De meesten hunner waren in de borst gewond. In 14 dagen hadden 1000 anderen, die ligt gekwetst waren geweest, het hospitaal verlaten. Voorts verneemt men nog dat de soldaten thans weinig te doen en ver booging van soldij hebbende, weder tot een buitensporig gebruik van sterken drank vervielen. Aan de benoeming tot Grootkruis van de Batb-orde zijn niet onaanzien lijke onkosten verbonden, belgeen blijkt uil dc navolgende giften die de be noemde verpligt is te doen: Aan den Deken van de orde £22.6.8, aan den- Genealogist £22, aan den Wapenkoning £22, aan den Registrateur £22, aan den Secretaris £22, aan den Deurwaarder £22, aan den- Bode £18.13.4, aan den Wapenkoning voor een exemplaar der statuten 6.13.4, aan den Secre taris voor het berigt van de benoeming £6.13.4. Totaal 164.6 8 (ƒ1,972). De Economist schat de oorlogskosten der Zeemogendheden lot biertoe op niet minder dan 100 millioen of 1200 millioen Ned., welk kapitaal, deels vernietigd werd, deels aan de takken van nijverheid wordt onttrok ken, in welke het tot hiertoe gestoken was, en vermaant verder om in tijds wel te overwegenhoe veel opofferingen de oorlog nog zal vorderen daar alleen goede voorzorg de middelen kan doen vinden om alle hinderpalen te boven te komen. In ons legerkamp in de Krim liep het gerucht dat de Franschen van eene verkenning in het binnenland geen aanmoedigende berigten hadden medegebragt; zij zouden de Russische stelling tusschen Sebastopol en Baktschi- Scrai zoo goed door natuur en kunst versterkt, en 's vijands legermagt aldaar zoo talrijk bevonden hebben, dat het roekeloos zou zijn dc Russen in die stelling aan te tasten; hierom zou men het plan eener expeditie naar het binnenste des schiereilands vooreerst hebben laten varen. Uit hoofde van de menigvuldige depêches wordt een tweede kabel voor de onderzeeschc telegraaf van hier naar Nederland gelegd. Dc Admiraal Slopford heeft met 4 schepen en 4 stoomvaartuigen dc wa teren van de Krim verlaten, om voor Napels te gaan kruisen. De thans ingezamelde oogst, beeft dc verwachting overtroffen. Vooral in Ierland is de inzameling overvloedig geweest. FRANKRIJK. PARIJS, 9 October. Men zegt dat de Keizer geneigd is omten einde de moeijelijkhedcn over den Sondtol uit den weg te ruimen, dc beslissing daaromtrent aan een Eu- ropeesch Congres op te dragen. De berigten uit het Oosten bepalen zich hoofdzakelijk tot het volgende i De krijgsmagt der bondgenooten aan de Tschcrnaia was in den laatsten lijd aanmerkelijk versterkt, en verwachtte zeer spoedig bevel om voorwaarts te rukken. Het garnizoen en legerkamp van Eupatoria, die tot nog toe alleen uit Turksche troepen bestaan hadden, waren in de laatste dagen vermeerderd met eene afdeeling Franschc ruiterij, twee regemcnlen Fransche infanterie, een regement Engelsche infanterie en eene batterij artillerie. Er was alzoo thans een legercorps van aanmerkelijke sterkte hij Eupatoria vcrccnigd het stond onder het bevel van den Franschen Generaal d'Allonville, en scheen bestemd te zijn om tegen Simferopol op te trekken of om de gemeenschap der Russen met Pcrecon te stremmen, of welligt zelfs om aan het Russische leger den tcrugtogt af te snijden, indien het, na een beslissend treffen aan de Tschcrnaia, dc wijk binnenwaarts mogt nemen. De laatste over Konstantinopel ontvangen berigten meldendat onze troe pen aan gene zijde van Baïdar belangrijke stellingen innamenen dat van beide kanten te Sebastopol het vuur verdubbeld en de versterkingen vermeer derd waren. De Russen hebben een hunner afdeclingen in de rigting van Eupatoria afgezonden. Naar men zegt is in ccncn groolcn krijgsraad besloten de dokken van Sebastopol te vernielen. Het dagblad Le Pays maakt gebruik van de vroeger vermelde verkla ring van de Regering ten opzigtc van de familie Murat, om de staatkunde van de verbondene Mogendheden te verdedigen. Deze verklaring, zegt dit blad, zal een einde maken aan al do kwaadwillige geruchten, door de bui- tenlandsche dagbladen in omloop gebragt met het oogmerk om de bedoelingen der Westersclie Mogendheden verdacht te maken. De Weslerscbe staatkunde is eene staatkunde van orde en evenwigt; zij zoekt geenen steun in eenig ele ment van revolutionairen aard zij onthoudt alle aanmoediging aan avontuur lijke ondernemingen, die bij de reeds al te bedenkelijke verwikkelingen in Europa nieuwe zouden voegen. De aanhangers van Rusland doen alle moeite om het buitenland in den waan te houdendat men bij dc oorlogsverkla ring aan Rusland, geheime bedoelingen en plannen van wijden omvang bad, die aan bet licht zouden komen naar mate de krijgskans gunstiger voor de Mogendheden wierd. De Westersclie Mogendheden hebben geen ander doel, dan Ruslands streven naar magtsvci grouting le fnuiken en deszeifs gevaarlijke magt aan de wet van Europa's belang te onderwerpenmaar zij denken niet aan zulke doortastende omkeeringen, welke de grenzen en onderlinge betrekking der volken ver anderen. Zoo ver behoeven zij niet te gaan om het beoogde doel te berei ken. Ruslands ovcrwigt in Europa is reeds door hare wapenen vernietigd dc vrijmaking der hedendaagsche Staten is reeds een zedelijk en stoffelijk voldongen feit. De vrede zal, ten dage waarop Rusland hare voorwaarden zal gelieven aan te nemen, niets anders doen dan voor de toekomst bekrach- t n, betgeen thans reeds feitelijk bestaat; intusschen is de Russische staat kunde meer dan eene eeuw achteruitgezet. Wat eerzuchtigen of najagers van hersenschimmenwat revolutionairen of kwaadwillige ook zeggen of doen, de Westcrsche staatkunde zal blijven wat zij is: eene krachtige en bij uitstek conservative staatkundeeene staatkunde vari orde en algemeen magtsevenwigl, die de vrijheid der volken wil zonder de schokken der omwentelingen, de onafhankelijkheid der Stalen zonder ommekeer der Europesche Statenhuishouding, den oorlog zonder veroverin-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 2