BEKWAME SIGARENMAKERS BEURTSCHEPEN MANUFACTUREN EN MODES D. WAFELBAKKER. LAKEN-MAGAZIJN. AANBESTEDING. VERPACHTING. PUBLIEKE VERKOOP1NG, VRIJWILLIGE VERKOOPING, lieden Maandag namiddag ten 5 ure. Dingsdag namiddag 9 October, LADING LIGGENDE TE LEYDEN IN DE HAVEN. n H Rusland.OW.hopeI 79Senl8I6 Dito dito 1828 en 1829 Polen Aandeelen 1835 Spanje Obligatiënal pCt. Oostenrijk, W. B. bij Goll. e 5 Belgie - 91 Brazilië, 1824 100 Js Portugal te Londen Peru Venezuela, Mexico, Amerika, Bankactiën De Oiidergelcekendcmeermalen aangezocht zijnde om ten zijnen huize, \oornamentlijk in het liloeilltcekenen en Scllilvlci'cil les te geven, en hiermede reeds aangevangen hebbende, heeft de eer zich hiertoe verder bij den fatsoenlijken burgerstand aan te bie den, en wel des Woensdags en Zatnrdags van een tot twee ure voor het Teekenen a '23 Cis de Lésen voor hel Schilderen een afzonderlijk uur 60 Cts. Oude Vest bij het Nosoeomium. J. GAYKEMA. TAN Ontvangen een groot en rijk assortiment Lange en Vierkante Shawls, benevens vele Aiieuwc Stoffen voor het saisoen. I.dvden, 6 October 1855. é&Z - «'CBOflCrDB Bi op de Botermarkt zal Dingsdag 9 October en de twee volgende dagen, zeer goedkoop opruimen eene partij Lappen Manufacturen, waaronder ook zwarte en gekleurde Zijden Lappen, geschikt voor Japonnen, alsmede Wollen ItorstrokliCIt en Housen, voor welker soliditeit zij instaat; tevens worden half October verwacht een keurig assortiment gckleede Dames-Mutsenwelke zoowel van goeden smaak als billijken prijs zullen getuigende nog voorhanden zijnde Mutsen, zullen h ƒ1.30 tot ƒ2.worden opgeruimd. Verders neemt zij de vrijheid haren Winkel op het minzaamst aan te hevelen en maakt de Dames opmerkzaam op alle Goederen voor hel tegenwoordig saisoen. Ook nog ont vangen beste Jouvin Glaeé-Handsehoeiienzwart en gekleurd a 1.20, gekleurde, witte en paillc a 70 Cent, die niet scheuren. Utrecht Oude Gracht. G. N". 40. Leyden Hoogstraat, Wijk VII. N'\ 3. DUITSS I V VVV BEKTEN, hebben de eer te beriglen, dat zij de nieuwe ]Vajaar- en Winterstoffen ontvangen hebben, bestaande in eene exquise sortering der nieuwste Paletot-, Pantalon- en VestensloHènCl wakings, lladway-Wrappers, Cache-neiZijden en .Satijnen Cravaltes. OverhemdenBoorden, ManchettenHandschoenen en Hceren Wollen en Katoenen Tricol Onder-Par.talons en Sokken. Waarmede zij zich minzaamst aanbevelen. I.EmEJt, 8 October 1855. kunnen dadelijk geplaatst worden aan de Sigarenfabriek van P. ROUWENHORST MULDER, op ile Koepoortsgracht, TV ij k If. N°. 134. Mie Commissie van Administratie over tie Cicvanfje- nissen te l^eyden zal, onder nadere goedkeuring van liet Departement van Justitie, op Woensdag den 17dcn October 1855, des middags ten 12 ure, in het Huis van Arrest te Lepelen, in het Openbaar aanbesteden r De LEVERING dek BENOOD1GD11EDEN tot onderhoud en verzorging der Gevangenen in de Gestichten onder haar beheer gesteld, voor het jaar 135G, en bestaande in: RoggeTa neeAardappelenBlind en KalfselecsvhRundvet en BoterSchenkelvleesch GortRijst Gele en Groene ErwtenGroentenZoutPeperAzijn, Groene ZeepOlieKaarsenKoflijCichoreiZoete- en KarnemelkWijn en Bier voor Zieken, StrooSteenkolenTurf en HoutStal- en Heidelezems en tleideboenders. Voorts eenige Bureaubehoeftenals: PapierPennen en Potlooden. Van onderscheidene Artikelen zullen Monsters ter bczigliging voor de be langhebbenden voorhanden zijn, in het Huis van Militaire Detentie, en aldaar e\ en als in hel Huis van Arrest, de Voorwaarden ter lezing liggen. De Billctleri van Inschrijving zullen voor elf ure van den dag der Beste ding ingeleverd moeten zijnen worden daarna niet meer aangenomen. Mie Commissie Administratie over de Hcvange nissen te tTcifdenzal, onder nadere goedkeuring van liet Departe ment van Justitie, op Woensdag den 17llc" October 1855, des middags ten 12 ine, in bet Iltiis van Arrest te Ley denin bel Openbaar Verpachten: De VUILNIS en daarónder begrepen MESTSPEC1EN, welke het Huis van Militaire Detentie eren buiten Ley den gelegengedu rende het jaar 1856 zal opleveren. De Voorwaarden der Verpachting liggen ter lezing in genoemd Gesticht, alwaar dc Billelten van Inschrijving voor elf ure van den dag der Verpach ting zullen moeten zijn ingeleverd, en worden later niet meer aangenomen. Op Dingsdag den 9,lcn October 1855 des voormiddags ten tien uren op liet Erf, gelegen aan den bock der Heeren- en Sulomonstegente Ley den, van eene groote partij Afbraak, voornamelijk beslaande in Kozijnen, Ramen, Deuren, Vensters, Blinden, Sehetwerkeneene aanzienlijke partij Bindten, Rib- en Kaphout, Planken, Latten en Brandhoutalsmede eene partij beste oude Dakpannen. Alles daags voor dc Verkooping te zien. bij Opbod, op Maandag den 5J"> November 1855, en bij Afslag., «J||p|L op Maandag den 12dcn November 1855, beide des voormiddags t§SèR-SS3?i- ten elf uren in bet Logement aan den Burit binnen Lendm van - ten elf urenin bet Logement aan den Burg binnen Leyden, van Het LANDGOED Avleervoonienmet deszelfs Huizingen, Stallin gen, SdiurenBoomgaarden, Bossclien, Tuingronden, Wei- en Hooilanden, Woeste Gronden, Visscherij, Tiendregt en verder toebehooren, staande en ge legen onder Lisse en Voorhoutvoor het geheel groot ongeveer 32 bunders; zijnde in drie percelen verhuurd. Alles bij aangeplakte Billelten breeder omschreven. Kunnende dagelijks worden bezigtigd, terwijl men desverkiezende dc ver langde aanwijzing kan bekomen bij den brniker D. MENSop Ackervoorden. Zijnde inmiddels nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris A. B. BAF.KEY Nz., te Leyden, alwaar de Voorwaarden van verkoop met de Kadastrale Kaarten, 14 dagen vóór de Veiling ter visie zullen liggen. zal de Boekhandelaar C. C. vak der HOEK verkoöpen, de oude en nieuwe Dichtkundige Werken, waarbij vele van BILDERDIjK. Oude en Nieuwe Letterkunde en Romans. in 8 October 12 uur, Schipper KRUL. Naar DordrechtMaandag Zwolle AlkmaarWoensdag Amersfoort Sneek, DeventerDonderdag Zutphen Kampenu Hoorn, Vrijdag Alle Goederen zullen desverkiezende bij den Bes leider in 't Veerhuis tot de eerst afvarende gelegenheid aangenomen worden, als voor geheel TioordhollandGelderland, Overijsselfriesland, Groningen Drentheenz. De Verlrek-uren zijn opgegeven volgens de Reglemen ten, echter komen sommige schepen wel eens later door. 8 12 J. KOSTER. 10 10 L. KROON. 10 11 J. HOUTZAGER. 10 11 2> K. V1ERSMA. 11 12 H. J. BOSCH. 11 12 J. de HAAS. 11 12 2) K. ROZENDAAL. 12 10 J. RAJER. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE WAAG TE LEYDEN. Zaturdag 6 October. Van ƒ51 tot 56. 3 «4 V 3J e e 4 r 4 4} 4 #3 45 .5 r 5 .5 #4 e 4 e r 4 #6 e ,6 fl. 500 r 4 2} 5 3 4 45 Laagst.koers. 63} 76 93 89} Hoogst koers. »3r'e lOO' QO IV* 37} 31} 19} 311* 62,5s 73} 311 62» 31 50 99 39}} C-ICO 1 1 IS 1 26' 20} 1,T* [Gebleven. 93 GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 6 October. Oude Witte Tarwe ƒ16.50 tot 17.00. Nieuwe Tarwe 15.80 tot ƒ16.20. Oude Rogge 12.00 lot 12.20. Nieuwe Kogge ƒ11.75 tot 12.00. Gerst 7.80 lot 8.00. Haver 5.20 tot ƒ5.60. Paardeboonen 8.50 tot 8.75. Duivenboonen ƒ9 50 tot ƒ9.75. BEURSPRÏJS VAN SCHULDBRIEVEN. VRIJDAG, 5 October. Nederland, Werkelijke Schuld a 2] pCt. Dito Certificaten Dito dito Amortisatie Syndicaat Handelmaatschappij O. I. Leening Aandcelen Holl. Spoorweg Dito Rijn-Spoorweg Frankrijk, Certif Dito dito C'ert. hij dito 1831 en 1833 Dito 1840 Dito bij stieglitz O. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Dito Obligatiën Dito Obligatiën 3 Dito Binnenl. a 6 m. 3 Bewijzen Coupons Dito«4 Dito Metall. 5 Dito Nieuwe#5 t Dito 1847 2' Dito bij rothschild Dito dito 62! 39} Te Leyden ter Boekdrukkerij von J. G. LA I.AU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 4