Z OM ER ZO R G. SOIRÉE MÜSICALE, BEYERSCH BIERHUIS. PUBLIEKE YERKOOPIiNG, LEESBIBLIOTHEEK. STARS BERICTEN. VERGADERING van den Gemeenteraad van Leyden, Donderdag den 4<tc" October 1855, 's namiddags ten 2 ure. Onderwerpen 1°. Requester! van A. XV. Sythoff en J. Dee, tot afstand van gemeentegrond. 2°. Idem «an G. Tibboel, tot een gelijk einde. 3°. Idem «an Gebis. van Wensen, tot een gelijk einde. 4°. Idem van Eigeman C°.lol een gelijk einde. 5°. Idem «an D. Koremantot bet leggen van duikers. 6°. Idem van L. G. Bedettot bet leggen van een' duiker. 7°. Idem «an W. S, Milders, tot bet plaatsen van eene pomp op de straat. 8". Adres van den 2<feo doeenl in de Wiskunde G. van Hennekeler, om ontslag uil de/.e betrekking. 9°. Voordragt tot verkoop van de afbraak afkomstig van de Pensbal. 10°. Ver roek van Regenten van het Minnebuis, betrekkelijk eene verhoogde subsidie over 1854. 11°. Idem van Regenten van bet R. K. Armbestuur en Wees- en Oudelie- denbois, met staat van af- en oversell rij ving. 12°. Idem van Regenten van bet Lulherscb Weeshuis, tot een gelijk einde. De BURGEMEESTER der Gemeente I.EVDEN doet te weten, dat, aan den Ontvanger der Directe Belastingen alhier, is verzonden, een, op beden inge komen Kohier van bet Patenregt, over het dienstjaar 1855 en 1856, eerste kwartaal, invorderbaar veiklaard op den 25s'en der vorige maand. En zal deze door plaatsing in de Leydsehe Courant worden afgekondigd. De Burgemeester voornoemd Leyden 2 October 1855. VAN LIMBURG ST1RUM. AU VERTEATI ES. Ondertrouwd Arnhem, 27 September 1855. ZAALBERG, van Leyden EN J. A. PLOEG. 22fste gtaats-Loterij. Trekking der Vijfde Klasse. ls,e Trekking. N®. 8956 een prijs van ƒ1,500. N®. 19657 een prijs van 1,000. Heden beviel voorspoedig van een ZOON, C. G. M. van TROTSENBURG, geliefde Eebtgcnoote van Leyden31) September 1855. II. van ROMBURGII. Heden overleed na eene kortstondige doch hevige ziekte, in den ouderdom van ruim 46jaren, mijn geliefde Echtgenoot JOHANNES MOLENAAR ROSE. AVat ik en mijne zes nog onmondige Kinderen in hem verliezen, zullen zij beseffen die den Overledene van nabij hebben gekend. Ik hoop echter Gode te zwijgen en op Hem te vertrouwen, die beloofd beeft een Man van Weduwen en een Vader van Weezen te zullen zijn. Leyden, 27 September 1855. S. C. BOSE, gcb. Janszen. De Affaire zal provisioneel door de Weduwe worden aangehouden. Heden overleed mijne hartelijk geliefde Echtgenoole, OCTAVIE CHARLOTTE ADELE STEENLACKin den ouderdom van 35 jaren. Leyden, 29 September 1855. J. van IIEUKELOM Jr. De Fainitiën BREUNISSEN TROOST en TiCllLER, beluigen bunnen har- telijken dank aan allen, die van hunne deelneming hebben doen blijken in hunne (misselijke vreugde. Leyden, 27 September 1855. De OndergeteeUeiide l>etuigt zijn' innigen dank, voor de belangstelling, die bij zoo ruimschoots bij de bevalling zijner Echtgenoote heeft inogen onder vinden. Ieyden, 2 October 1855. LOLIS DR1ESSEN. BIDSTOIND VOOR HE 111TRREID1XG DER EïAMELlE-ïERKIWDIGIM OXDER DE CÜHEZEÜ, Op Maandag 8 October 1855, In tie Kerk der Doopsgezinde Gemeente. des avonds ten half acht ure. DIRECTEUREN van het Kantoor van Administratie van Rationale Fondsengevestigd te Leydenberigtendat van beden af zal worden ge vaceerd tot Betaling der Couponsverschenen 1 October 1855 van de Certificaten 4 pCt. Rationale Schuld hunner Administratie, en wel behalve Dingsdag van 12 tot 2 ure, ten Kantore der Administratie op de Hooglandsclie Kerkgracht, ook des AVoensdags, Donderdags en ATijdagsvan 10 tot 12 ure, ten Kantoren van van der SP11UYT de GRAAF en van HARTEVELT ROSKES. Ten Kantore van LEZAVYN EIGEMANop het Rapenburg, Wijk I. N°. 240, te Leyden, wordt gevaceerd Dingsdags, Woensdags en Donder dagsvan 9 tot 11 ure, ter Betaling van al de COUPONS, verschenen primo October 1855, van de 4 pCts. CERTIFICATEN der volgende Admi nistratie-Kantoren. als van De Heercn KETAV1CH VOOMBERGH Wed. AA'. BORSKL A. K. P. K. van HARPEN en PLUYM en BACKER. s> S. D. SAPORTASvan MAARSEVKEN le JOLEE en BUYS KERKHOVEN. En De Wed. II. F. TJKF.NCKc, s. Woensdag 3 October 1855des namiddags ten 5 uren in de IVieuwe Zaal, door de beroemde Familie SAUVLET, geassisteerd door Mlle ZULMA (Chanteuse, oud 12 jaren), den Heer en Mevr. HENKEL (Komiek Zangers van Hamburg, en den Heer MOIIRENSLAGER, Solo Clari nettist van Manehen. Heden ontvangen Versch Kitxinger Winterlagerbler en beden avond Muziek van de Familie SAUVLET. Leyden, 3 October 1855. C. F. MULLER. Bij J. HEFFTRICH, in bet Oestêrhuis op de Breedestraatzijn te bekomen versch gespeende Oesters, vette gerookte Zalm, keü«iiiiiS3l Groenen Haring, vet en niet zout. Maakt ook weder gereed Haring-, Ansjovis- en Huzaren-Salade, ook ter ver zending. Versch van bet Vat, echt Beijersch Bier, Schotscbe Ale, Porter Lambiek, Faro en meer andere soorten van Bieren tot eivile prijzen te bekomen. Beste Brielschc Aardappelen, h f 3.80 per mud, zijn te bekomen bij G. van RIJN, op den hoek van het Rapenburg en Nonnesteeg. Op Dingsdag den 9<,en October 1855 des voormiddags ten tien uren op bet Erf, gelegen aan den boek der Heeren- en Salomonstegente Leydenvan eene groote partij Afbraak, voornamelijk beslaande in: Kozijnen, Ramen, Deuren, Vensters, Blinden, Scliotwerkeneene aanzienlijke partij Bindten, Rib- en Kaphont, Planken, Latten en Brandhout; alsmede eene partij beste oude Bakpannen. Alles daags voor de Verkooping te zien. Ponderd<i^ 4 October, 'snamiddags ten vijf ure, zal de Boekbandelaar C. C. van der HOEK ver- koopen, de Boeken, betreffende Kunsten en Wetenschappen, Natuur- en Scheikunde, de Anatomische Voorwerpen en de Slmpliciekastalsmede de Geneeskundige Boeken. Heden ziet bij bovengen, het lichthet XXXIste Vervolg op de Catalogus zijner Bibliotheekinhoudende de nieuwste llistor. Romant. AVerken. Deze Verzameling bevat nu 10930 Boekwerken. BEURSPRIJS VAN MAANDAG Nederland, Werkelijke Schuld Dito Certificaten Dito dito Amortisatie Syndicaat Handelmaatschappij O. I. Leening Aandeelen Holl. Spoorweg Dito Bijn-Spoorweg Frankrijk, Certif Dito dito Rusland, Obi. no p e 17 9 8 enl 816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1840 Dito bij stieglitz O. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën Spanje Obligatiën Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie Dito bij rothschild Brazilië, 1824 100 M Portugal tc Londen Dito dito Peru Venezuela, Mexico, Amerika, Bankactiën SCHULDBRIEVEN. 1 October, a 21 pCt. M 3 9 #4 3» 4,1 #4 it 4 '- 4* 9 #3 9 4| 9 9 5 9 #5 9 1 5 9 ft 4 9 #4 9 9 4 9 9 6 9 9 6 fl.500 #4 9 a 1 pCt* #3 9 9 5 9 4 9 5 5 - H H 5 3 9 4 *1 0 3| Laagst.koers. Hoogst koers. GcMereo. 63f' 63 H 63» 76 93 93' M|'. 122» 93g 100 100 100£ 100 73^ 731 731 57{ 142' 69 19J 191 19» 311 si siïS 70 62J 63,'c 621 735 74 74 SIJ 32f'(s 50| 99 j 991 99» 39 40 39 205 20j Is •L s J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 4