BMTENLANDSCIIE BERIGTEN. eener commissie die in de volgende vergadering daarvan verslag 7.011 uitbren gen, en wel op voorstel van den fleer Breda niet uit leden der ontbonden commissie. Hiertoe zijn benoemd de HH. Delprat, v. d. Hoeven en Harting. Voorts was ingekomen een brief van den Secretaris der letterkundige afdcc- ling, met begeleidende stukken, omtrent bet voorstel van den Heer Cobet nopens bet staats-examen. Wordt besloten dat de Voorzitter en Secretaris met den Voorzitter en den Secretaris der zuster-afdeeling overwegen zullen, op welke wijze liet voorstel dient te worden behandeld om daarvan in de volgende vergadering van deze afdeeling verslag uit te brengen en nader voorstel te doen. Na behandeling van nog cenige zaken worden, wegens bet vergevorderde uur, de spreekbeurten tot de volgende vergadeiing uitgesteld. II. M. de Koningin-Moeder beeft wederom bare jaarlijkschc gift van ƒ1000 aan Regenten van bet Burgerweeshuis alhier doen toekomen. Van 23 tot 29 September zijn alhier door de cholera aangetast 192 en overleden 129 personen. MCELAAB. LONDEN, 30 September. Majoor Ctirsonde overbrenger van het rapport van Generaal Simpsonis benoemd tot Luitenant-Kolonel. Het formulier-gebed voor den plegtigen dankdag is door den Aarts bisschop van Canterbury opgesteld. Daarin wordt de Hemel gedankt voor de behaalde overwinning, gewenscht dat die zegepraal niet worde bevlekt door eerzucht of wraakneming en gesmeekt oin een spoedigen vrede. Vrijdag 11. beeft de verkiezing van de Lord-Mayor voor bet volgende jaar plaats gehad. De keuze is op den Alderman Salomons, een Israëliet, gevallen, die vroeger te Greenwich als Parleinents-lid was gekozen, maar bij weigering van den eed, daarin geen zitting beeft kunnen nemen. De Times vraagt welke belooning zal de Generaal Simpson ontvangen en komt tot de slotsom, dat bij wegens onbekwaamheid ontslagen moet worden van eencn post, die hij met tegenzin heeft aanvaard. Ken dagblad deelt mede, dat de legerhoofden der bondgenootcn geene beriglen meer zullen zenden voor dat er iets beslissends is voorgevallen. Zij zullen den vijand vervolgen tot dat hij de Krirn zal hebben ontruimd. Te Woolwich is bevel ontvangen, om eenc groote hoeveelheid wollen dekens, ondoordringbare kapotjasscn, waterdigte laarzen, kagchels en houten buizen naar de Krim in te laden. In de vorige week zijn weder ruim 250 Russische krijgsgevangenen van Plymouth naar de Oostzee vertrokken, om tegen Brilsche gevangenen te worden uitgewisseld. Ook zijn bevelen uitgevaardigd om al de gevangenen die te Bomarsund in handen der onzen zijn gevallen, ter uilwisseling naar Libau te doen vertrekken. De Oostzecrioot zal na bare aankomst, le Sheerness, Chatham, Wool wich Portsmouth en Devenport overwinteren. Eerstdaags zullen 2, onder toezigt van de Regering uitgernste schepen, met 692 landverhuizers, naar Australië vertrekken; daarenboven worden nog 4 andere schepen tot hetzelfde einde gereed gemaakt. Volgens de laatste herigtcn duurt de opstand onder de Santals nog voort, en waren zij ten getale van 50,000 te Beerbtoom vereenigd. FRANKRIJK. PARIJS30 September. Men begint meer cn meer te geloovendat de val van Sebastopol veeleer den vrede meer verwijderd dan naderbij beeft gebragt. Door personen die den Keizer omgeven, wordt besproken om niet alleen de Krim aan Rusland te ontnemen, maar ook Finland, Circassië, Bessarabie, Volhynie en Polen, en datindien men den vrede sloot zonder Rusland te hebben teruggebragt tot zijne oude grenzen vóór Kalbarina II, alle voordeelen van den tegenwoor- digen oorlog verloren zouden gaan. Te oordeelen naar de maatregelen van den Maarschalk Pólissier, schijnt zijn voornemen te zijn de Russen tusschen twee legers te plaatsen cn aan Prins Gortschakoir de keus te laten tusschen de spoedige ontruiming van de Krim of bet leveren van eenen veldslag. Dit laatste zoude voor hein zeer noodlottig knnnen zijn, en de bondgenooten stellen hierbij niets op bet spel. Het zal dus zijn pligt zijn om liever het Russische leger te behouden dan de Krim. Men is daarom van gedachte dat eer een maand is verloopen geen Russisch soldaat meer in de Krim zal zijn. De Vatican te Marseille aangekomen beeft nog de volgende berigten aangebragtSebastopol beeft eene bezetting van de verbonden legers ontvan gen, hetwelk behoorlijk gehuisvest is, vooral aan den kant van bet Quaran taine-fort. Batterijen waren opgerigt om bet vuur van bet fort Konstanlijn te beantwoorden. Ook was een gedeelte der Fransche ruiterij te Karniesch naar Eupatoria ingescheept. Men was tevens voornemens maatregelen te ne men om de hinderpalen aan den ingang van de haven van Sebastopol weg te ruimen. Daartoe zouden de te Kcrtch genomen onderzeesche machines gebe zigd worden, terwijl de riolen den ingang zouden forceren en de noordzijde der vesling beschieten. In de hoofdkerk van Sebastopol was in tegenwoor digheid van den Maarschalk Pélissier een Te Deunt gezongen. Eene andere kerk was aan de Eiigelscben afgestaan. De Generaals Bosquet, Bourbaki en Trochu bevinden zich beter. De Eupliraat beeft beriglen aangebragt tot den 24stcn. De proeven met de rivicrboolen van Kapitein Magnan zijn gunstig uitgevallen. De Russen onderhouden een lievig vuur op Sebastopolhetwelk door de Fransche batte rijen wordt beantwoord. De Fransche bezetting in de stad wordt bij voort during versterkt. Er hebben aanhoudend mededeelingen plaats tusschen Prins Gorlschakoff en Pélissier. Het getal brieven uil de Krim hier thans in omloop, is zeer groot, Ongelukkig dat voor vele huisgezinnen bet berigt der zegepraal ook dat van rouw was en geen wonder dat duizenden met diepe smart zeggen »de over winning, boe schitterend, is te duur gekocht!" Geene stad in Frankrijk, waar geen rouw wordt gedragen, maar in geene, zelfs niet in evenredigheid van hare grootte tegenover andere stedenwaar die zoo algemeen is als bier. Dit komt voornamelijk, wijl de Keizerlijke garde, die in de hoofdstad veel bloedverwanten en vrienden heeft, zoo veel leed, hebbende zij op 5700 strij ders, 500 dooden en 2000 gekwetsten. Onder de berigten omtrent de bestorming van Sebastopol verdient nog eene plaats het verslag van den strijd bij den kleinen Redan en de Courtine, waar die zeer bloedig moet zijn geweest. De soldaten vielen met de grootste hevigheid aan, maar liet vuur, hetwelk ben ontving, was verschrikkelijk; onophoudelijk woedde bet schroot in hunne gelederen zonder dat zij daardoor lot staan gebragt werden. Bij den voet van bet werk gekomen, bevonden zij zich voor eene hoogte, die zij slechts met lange ladders konden beklim men. Hier maaide liet vuur der courtine de aanvallers weg. De Generaal de Marolles viel onder de eersten; eerst laat in den avond beeft men hein onder een hoop lijken gevonden. Al de soldaten hielden met de grootste geestdrift vol en eindelijk drong men in den kleinen Redan door. Daar be gon een moorddadig mnsketvuuren te gelijker tijd viel een regen van bom men en granaten onder hunne gelederen. Men moest terug trekken. Onze soldaten waren woedend. Men besloot lot een tweeden aanval, waarbij de Generaals S'. Pol en Ponteiès werden getroffen. De Generaals Busin en Couston vielen cn den Generaal Bosquet zeiven, werd de schouder door een kogel verbrijzeld. Op bet gezigt van al deze gekwetste of gedoode Generaals en van al deze Officieren, die liet slagveld bedekten, werden de soldaten verbijsterd door woede en drongen den Redan binnen. Maar deze heldendaad was vruchteloosbel was onmogelijk in bet werk te blijven. De Generaal Pélissier deed om de in strijd zijnde troepen te verligten, twee rijdende bat terijen aanrukken, maar in minder dan een kwartier uurs werden de beide batterijen vernield. Eindelijk gaf de Generaal Dulac bet sein tot den aftogt en men liet bet slagveld overdekt met lijken. Onder de gesneuvelden voor Sebastopol telt men de Luitenant de Villeneuvc; hoewel bezitter van een groot vermogen bad hij echter aan den veldtogt willen deel nemen. Voor den stormloop was hij reeds ernstig aan bet gezigt gewond maar met een doek omwonden stelde hij zich aan bet hoofd zijner soldaten. Hij ontving een kogel in den arm, en daarna nog een bajonetsteek in den buik, maar in weerwil van dit alles wilde hij liet slagveld niet ver laten hoe dringend zijne soldaten zulks verzochten. Een kogel in de borst deed hem kort daarop dood nedervallen. In het hotel der Invaliden maakt men toebereidselen tot de ontvangst der kanonnen van Sebastopol en der Russische vaandels. Het besluit, waarbij een credict van 10 millioen fr. wordt geopend lot het ten uitvoer brengen van nuttige werken cn het verlcenen van hulp door de bureaux van weldadigheidmaakt een gunstigen indruk in de departe menten. De landlieden zien er eene dubbele weldaad in, namelijk de verbe tering hunner wegen van gemeenschap en bet onderhoud hunner behoeftigen. De gisting der gemoederen ten gevolge van de hooge broodprijzen neemt toe en doet de eene of andere uitbarsting duchten. Zoowel hier als in alle andere voorname steden wordt de ontevredenheid der bevolking daarover dui delijk kenbaar. Al de hooge ambtenaren hebben dientengevolge aanschrijving ontvangen om op bunnen post le blijven. De Ministerraad beeft zich met de quaeslie der levensmiddelen bezig gehouden. Bij die gelegenheid is een ontwerp ter sprake gekomen van den Heer Beaumont, lid van den Senaat, strekkende om in al de gemeenten des Rijks liefdadigheids-cominissicn te be noemen belast met liet opmaken van de statistiek der behoeftigen, en aan deze de middelen te verschaffen, 0111, zooals dit reeds alhier geschiedt, liet brood te verkrijgen tot een minder lioogen prijs dan de meer gegoede verbrui kers betalen. De Gemeenteraad van Rouaan zal eene belasting beffen van 450,000 fr., grootendeels bestend tot openbaren onderstand. Ook te Orleans is 300,000 fr. aangewezen om aan de minvermogenden brood en werk te verschaffen. De Heer Marei, fabriekant le Rouaan, zal aan zijne werklieden, 40 in getal, voortaan bet hooger bedrag van den broodprijs, boven 50 centimes bet vergoeden. Het verbruik is dagelijks op 2 per hoofd bepaald. De onlangs nieuw gebouwde gevangenis te Poissy, is een prooi der vlammen geworden. De brand is aangestoken door een gevangene van 22 ja rendie bij zijne aankomst reeds tot de policiedienarcn bad gezegd, liever het gebouw te zullen in brand steken dan cr in te blijven. Het gedrag der gevangenen was lofwaardig; slechts ccn hunner beeft eene poging gedaan om te ontvlugten. PORTUGAL. De vader van den jeugdigen Koning van Portugalwelk rijk onder dien veel belovenden Vorst eenc heldere toekomst schijnt te gemoet te gaan, beeft bij de troonbestijging van zijnen zoon, zijn Regentschap neergelegd met eene toespraak, die beiden, vader en zoon, vereert. In die rede drukt zich de eerste o. a. aldus uit: »lk heb mijnen pligt vervuld en het beeft mijne gelieele zorg uitgemaakt de zaken te besturen, volgens de ware beginselen van regtvaardiglieid en de regelen, die bet beste geschikt zijn om de openbare rost te handhaven, do nationale welvaart te ontwikkelen, de banden van liefde cn welwillendheid tusschen de burgers cn bet hoofd van den Staat, met wiens doorluchtig»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 2