LEYDSCIIE COURANT. N\ 1 WOENSDAG, 3 OCTOBER. SB B öe Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag tornt uit Zaturdag Avond. T£ De Prijs der Courant ie ƒ13 het jaar de afzonderlijke nommcrs worden tegen 10 Centen afgegeven. BINNENLANDSCHE BERIGTEJV. LEYDEN, 2 October. Morgen zal als naar gewoonte de gedenkdag van 'Leydens Ontzet op eene Ij godsdienstige wijze worden gevierd. Ofschoon reeds 281 jaren na die uitred- I ding zijn verloopen en gewigtiger gebeurtenissen baar in de schaduw hebben I gesteld, blijft zij nog altijd voor het nageslacht gedenkwaardig. Zij brengt I ■ons voor den geest bet grootsche tijdperk van de worsteling onzer vaderen-, voor I de godsdienstige en burgerlijke vrijheid, eene strijd waaruit voor ons vader- I land zulke heerlijke gevolgen zijn ontstaan en waarop men met vrijmoedigheid I rnag terug zien, in tegenoverstelling van zoovele oorlogen uit wraak- of I eerzucht gevoerd. Maar vooral blijft zij voor onze stad belangrijk, omdat I de zegenrijke gevolgen tot op bet tegenwoordig oogenblik voortdurendoor I hel bezit der Hoogeschooldie daar staat als eene getuige van de vol- j| harding van het voorgeslacht. Moge ons volk, ziende op den duren prijs, I waarvoor de vrijheid is verkregen, dat kostbaar pand steeds bewaren en zich I meer en meer waardig maken. Dat daartoe ook de Hoogeschool het hare moge I bijdragen en immer voor onze stad een waardig sieraad blijven. De Heer IV. J. C. Adriaan van Hasselt, Nederlandse!) Agent bij de Parijsche wereldtentoonstelling, heeft een catalogus vervaardigd van de Nedcr- landsche inzenders, gerangschikt in alfabetische orde naar de plaatsen waar ilie inzenders woonachtig zijn. Uit deze opgave blijkt dat uit onze stad door 5 personen inzendingen zijn gedaan. Sedert de vorige opgave bedraagt het getal der door de Cholera aange- tasten 18, hersteld 3 en overleden 13; blijvende er alzoo op heden nog in be handeling 21 personen. Te Groningen zijn in eene maand tijds 41 personen door de cholera aangetast en daarvan 22 overleden. Aan de Dedemsvaart hebben wederom onderscheiden gevallen plaats gehad. Volgens de Wekker zal er zoo spoedig mogelijk aan de Stalcn-Generaal een ontwerp worden ingediend nopens de regeling van het lager onderwijs, gewijzigd naar de wenschen van de Tweede Kamer, uitgedrukt in haar voor- loopig verslag. Zondag II. is hij de collecte in de Hervormde kerk te Schiedam een hankbillet groot ƒ1000 ontvangen. Bij het inladen van turf aan de Dedemsvaart wordt jaarlijks voor ƒ10,000 aan sterken drank verbruikt. De Heer Datemaverveencr aldaar, heeft voorgesteld om dit door geld te vervangen, en die som des winters onder ile arbeiders te verdeelen. Men hoopt dat dit voorstel algemeene deelneming zal vinden. De Gemeenteraad te 's Hertogenbosch heeft in de zitting van den 28slen Sept. met 9 tegen 7 stemmen besloten den accijns op hel gemaal af te schaften. De spoorweg van Arnhem op Emmerik zal op 15 dezer worden geopend. Men heeft reeds op dien weg een proeftogt gedaan. 's GRAVENHAGE, 2 October. Bij Kon. besluit is de Staals-Commissie benoemd, om onder voorzitting van «den Minister van "Koloniën, de jaarlijksche algemeene rekening aanteonende de boegrootheid der koloniale remises in goederen en geld., en het gebruik -van die remises gemaakt, te onderzoeken. Tot leden dier Commissie zijn be- Eitoemd de Heeren D. Blarikenheym en Mr. II. R. IV. Baron van Goltstein van fOldenaller, leden van de Eerste Kamer der Staten-GeneraalJhr. Mr. W. M. <tle Brauw en Mr. J. Heemskerk Bz.leden van de Tweede_Kamer der Statcn- tGeneraal; E. C. U. van Doorn en Jhr. J. C. R. van Hoorn van Burgh, leden ■van den Raad van Stale; J. J. Pflster en C. H. T. Baron Nahuys, leden van ule Algemeene Rekenkamer, en tot Secretaris Mr. L. W. C. Keuchenius, fun gerend Secretaris-Generaal bij het Depart, van Koloniën. Z. M. heeft op verzoek ecrvdl ontslag verleend aan den Heer Mr. J. C. ïFelix, zich schrijvende C. J. F. van den Heuvel, als President der Arrond.- 'Jtcgtbank te Breda; alsmede aan den Heer J. P. van Mansvelt, lid van de Algemeene Rekenkamer. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag verleend uit 's lands dienst aan ■den Luit. ter zee 2de klasse J. J. Koster, alsmede aan den Kapitein van het leger iri Oost-Indië F. J. Raebel. Z. M. heeft benoemd: bij het reg. grenadiers en jagers, tot ls,eo Lui tenant., den 2(,fn Luitenant J. N. A. Baron Taets van Ainerongenvan het corps, en bij bet 6tlc reg. infanterie, tot lstCD Luitenant, den 2<]cn Luitenant C. TV. T. von Jeetze, van bet corps. De Minister van Binnenl. Zaken heeft bekend gemaakt, dat met 2 dezer de stoomboolvaart in bet veer van Willeinsdorp op den Moerdijk en omge keerd is opgeheven, en in de dienst van dat .veer met de gewone zeil- en roeivaartuigen wordt voorzien. De Tweede Kamer der Staten-Generaal zal Woensdag den 3(lcn dezer, des morgens ten 11 ure, eene zitting houden. Hare Afdcelingen zullen hel onderzoek der Staatsbcgrooling over 185G voortzetten. Gisteren heeft alhier eene plegtige vergadering van den Hoogen Raad plaats géhad. Het Voorzitterschap werd waargenomen door den benoemden Vice-President, Mr. F. de Greie. Deze verleende het woord aan den Procureur- Generaal, van Maanen, die in eene sierlijke rede bet zware verlies schetste, dat de Hooge Raad en het Vaderland geleden hadden door de aftreding van den Voorzitter W. B. Donker Curlius van Tienhoven en door den plotselingcn dood van zijnen opvolger, Mr. J. Op den lloolï. Hij herinnerde hoe beide geachte mannen eene reeks van jaren, in verschillende betrekkingen, schier dezelfde loopbaan hadden vervuld; dat thans al de leden van den Raad, die hij zijne vestiging bestonden niet incer waren, en bragt verder hulde aan den nieuw benoemden Vice-President. Daarna herdacht deze in roerende taal de verdiensten en groote talenten van den afgetreden en van den afgestorven Voorzitter, en wendde zich ten slotte meer bijzonder tot den Deken der orde van Advocaten Mr. Faher van Riemsdijk en den oudste der Procureurs Mr. Clant, welk laatste gedeelte door eerstgenoemde in krachtige taal werd beantwoord. Nadat de Heer Mr. F. de Grcve als Vice President geïnstalleerd was verklaard, werd deze algemeene vergadering gesloten. Onlangs vermeldden de dagbladen, dat iEngclsche en Fransche Inge nieurs, door ondernemende kapitalisten ondersteund, aan den Onder-Koning van Egypte een plan aangeboden hebben, om den Wijl te mogen afsluiten, om ter geschikter tijd het Nijl-vvaler ter besproeijing van onmetelijke woestenijen aan te wenden. De Onder-Koning bepaalde, dat hij de uitspraak over de deugdelijkheid., uitvoerbaarheid en het nut dier onderneming zoude onderwerpen aan flolland- sche waterbouwkundigen. Werkelijk is dan ook een Gezant van wege dien 'Vorst te 's Hage aangeko men, met verzoek aan onzen geëerbiedigden Koning om eene commissie te willen benoemen uit 's Rijks waterstaat, onder voorloopige overlegging der plannen, tot onderzoek van dit ontwerp. Gisteren is te Schcveningen aanbesteed eene nieuwe kerk met toren en pastorie voor de R. K. gemeente, voor 45,900. Naar men verneemt liggen 3 ter stcurharing visscherij varende pinken van Scheveningen in de haven van Lowstoft' en is het scheepsvolk in hechtenis genomen. Aan boord van het vaartuig moet door de tolbeambten, eene zekere hoeveelheid tabak gevonden zijn. ROTTERDAM, 1 October. Het is de policie gelukt den dader te ontdekken van den diefst.il dezer da gen alhier gepleegd in het kantoor van de Heeren Hoböken en Zonen. Die persoon, R. genaamd, winkelier alhier, moet daarbij geheel alleen geweest zijn en is, zegt men, reeds tot volledjge bekentenis gekomen; ook hel geslo- lene is nog voor bel grootste gedeelte teruggevonden. Men is tol de onldek- king geraakt door dat bij heeft getracht eenige oude en vreemde muntspeciën te verkoopen. AMSTERDAM, .1 October. Zaturdag II. had alhier eene gewone vergadering ;plaats -van de afdeeling wis- en natuurkundige wetenschappen -van de Koninkl. Akadeir.ie van Weten schappen. Zij werd bijgewoond door 20 leden, onder welken van Levden de Heeren: van der Hoeven, Oudemans, Halbcrtsrna, Dozy., de'Vriese, en van de letterkundige afdeeling de Heer Janssen. Onder de ingekomen brieven behoorden: een van de akademie te Dyon, met verzoek de werken van het voormalig instituut te mogen ontvangen, ten einde daardoor in de gelegenheid te zijn de Moll, taal te bestuderen; een van de akademie te Napels en een van de Sociête de Biologie te Parijsbeiden met verzoek om de werken der akademie. Hierop werd gelezen eene missive van den Minister van Binnenl. Zaken kennis gevende van de ontbinding der commissie voor de Geologie in Nederland, en wordt besloten tot het benoemen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 1