MEI WE POPHAM WETENSCHAPPELIJKE WERKEN GESCHIEDENIS DER SCHEPPING, OPENBARE YEEKOOPIJNG OPEISBARE YEREOOPliYG, DE SCHEIKUNDE IN HET DACELIJSCH LEVEN, GOEDKOOPE BIBLIOTHEEK ENZ ïoi; 1001 19,V O j. C. P. A. E. Stiehl, 34 j. J. J. T. Schol te, Z., 6 m. C. P. Spek. D., 2 j. C. M. van der Wyngaardeu, geb. Moriaanshoofd ïroinp, 61 j. R. Tik, 28 j. W. C. Lafcher, D.7 in. J. II. de Ilaan,D., 5 j. II. Loeber,Z.,1 d. A. Hof kens, geli. IVrrin, 58 j. J. Scliuurmans Stekhoven, 62 j. J. van Oos- 1en43 j. E. Lepelaar, D., 2 j. C. Sarbnig, D.4j. F. Franke, 47 j. P. Wassenaar, 63 j. A. KorpcrshoekZ., 6j. L. Bolstier, D., 4jj. M.C. J. Delfos, D., 3j. J. W. van Sweers, 22 j. J. Sirag, D., 5; j. 11. Blyleven, Z.1 j. C. Hoogkamer, Z.4} j. A. G. Sutherland, 62 j. J. van Zyp, Z., 2 j. Adr. Planken, 22 j. Elis. Timp, 57 j. J. W. van Borselen 34j. .1. Mainerling, 34 j. J. Lau, goh. Steenbergen, 38 j. J. T. Aalberse, Z., 5 j. J. C. WendelZ.16 d. UI. C. de HaasD.9 w. T. Dictnel72 j. 11. Boekraad, geb. Koekkoek, 43 j. S. K. Hudepoolgeb. Straathof, 42 j. J. Stoute, D.,4j. J. van den Berg,74j. C. van Dorsten, 56 j.Petra. Blanken, 82 j. W. Lolkes, D.4j j. K ËltKNIEUWS. UTRECHT, 19 September. Door den Keikeraad der Herv. gemeente is uit het vroeger gemelde 12-tal Predikanten, het volgende 6-tal gemaakt: l)D. Schouw Sand voort, te Arnhem; Gewin, te Heemstede; Bargcr, te Vreeland; Gildeineester, te Elburg; Schijvliet, te RennekomMolenaar, Ie Schevcningen. Door de Herv. gemeente te Wassenaar is het volgende 8-la! Predikanten gemaakt: DD. Merens, te Olterloo, Schuuring, te lluurlo; v. d. Mandcle, te Egmond op Zee; Sibmacher Zijnen, te Delden; Denier v. d. Gon, te Soe- tervvoudc; La Lau, te St. Anthony-PolderQuack, te Brake), en Badon van den Berg, te Hoogmade. Waaruit is beroepen Ds. F. VV. Merens. De Kerkeraad der Ev. Lath, gemeente te Rotterdam, heeft ten tweede male tot Predikant beroepen Ds. J. R. Filers Koch Pred. te Pekel-Aa. 22ïsle Staats-Loterij. Trekking der Vierde Klasse. gile Trekking. N®. 8169 een prijs van 5,000. N's. 1420 en 3809 ieder een prijs van 1,250. Nos. 652, 962. 12028, 16549, 18176 en 18280 ieder een prijs van ƒ1,000. 4ds Geene. De Directeur van het Postkantoor verwittigt het Publiek, dat te beginnen inet 19 September e. k. de vertrek-uren der lc Spoortreinen in de rigting zoo van Amsterdam naar Rotterdam, als van Rotterdam naar Amsterdam eene wijziging zullen ondergaan, zoodat de Brieven in beide rigtingen gelijk tijdig zullen vertrekkenen wel ten 9 u. 15 m. 's morgens, zullende dien ten gevolge de eerste ligting der Hulpbussen ten 8 u. 50 in. voortaan plaats hebben, terwijl wal de verdere Treinen aangaat, de tegenwoordige bepalingen in werking blijven. Leïden, 17'September 1855. W. P. KLUIT. ADI EKTElt I IEit Heden beviel voorspoedig van eene DOCH TE R, Vrouwe O. C. A. STEENLACK, geliefde Echtgenoote van Leïden, 16 September 1855. .1. van HEUKEILOM Jr. Heden overleed, tot mijne dicpe droefheid, mijn hartelijk geliefde Echtge noot, J. \V. van BORSELEN, in den ouderdom van 34 jaren, mij nalatende vier Kinderen, te jong om hun verlies Ie beseffen. God sterke mij in deze voor mij zoo zware beproeving. Leïden, 17 September 1855. G. STEPHANUS, Wed. van Borselen. Heden overleed mijne hartelijk geliefde Tante Mejuffrouw PETRONELLA BLANKEN, in den ouderdom van circa 83 jaren. I,eïden', 18 September 1855. N. J. HAANEGRAAFF. Eenige en Algemeene Kennisgeving. De Ondergeteekenrlen beluigen hunnen welmeenendeu dank aan Familie, Vrienden en Bekenden, voor de vele blijken van belangstelling, die zij bij hunne vijfentwintig-jarige Echtvereeniging mogten ontvangen. P. van der MEER. Leïden, 20 September 1855. M. van der MEER, Vermeulen. Voor de vele bewijzen van deelneming, bij de bevalling zijner Echtgenoote ■ondervonden, betuigt de Ondergeteekende bij deze, ook namens haar, zijnen opregten dank. Leïden, 20 September 1855. J. J. van BEETEN Jr. De HOOFD-D1RECTIE der Leydsclie Maatschappij van Weldadigheid maakt aan de bijdragende en medewerkende Leden bekend, dat de Algemeene Vergadering tot het doen van Verslag en Rekening over het laatste Roekjaar, zal gehouden worden op Maandag den 24stcn September, des \s namiddags ten half twee uren in de Kerk der Doopsgezinden. Namens de Hoofd-Directie M. A. KLUIT. in het Heeren-Logement aan den Burg te Leyden, op Zaturdag den 22steD September 1855, bij Opveiling, en op Zaturdag den ogstcn September 1855, bij Afslag, telkens des avonds ten zeven urevan Een HUIS en ERF, in het Noordeinde, NV ijk I. N". 146. Een DITO op de Haarlemmerstraat, Wijk VI. N°. 276. Een DITO, in de Lange Scheistraat, Wijk V. N°. 683. Een DITO, op de Volmolengracht, Wijk VI. N°. 691. Vijf DITO, in de Melkmeisjespoort, uitkomende in de Kodde- steeg, Wijk VI. Nos. 1063 tol 1067. Een DITO, in de Mirakelsleeg, Wijk VI. N°. 1094. Een DITOop de Uiterste grachtWijk VII. N". 521. Allen binnen Leyden. Te bczigligen daags vóór en op den dag der Veiling en Toewijzing, zijnde nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris I'. MULLER, te Leyden. f.n"i 311III Ten huize van den Kastelein A. van RIJZEN, te Hoogmade, op Dingsdag den 10<lcn October 1855, bij Opbod, Vethooging en Af- v-g~*v slag, des morgens om 10 ure, van: N°. 1. Het REGT van OPSTAL en den OPSTAL zeiven van een HUIS, bevattende een Zolder, een Voorhuis, een Opkamertje, een Binnenkamer en een Keukenvan een Kaaspakhuis waarin de Waag wordt gehoudenen van een Schuur; slaande binnen de Gemeente van Hoogmadehekend onder N». 201, als Huis, Regt van Opstal op het Erf, groot 3 roeden en 80 ellen. N°. 2. Een HUIS, verdere Getimmerten, TUIN en ERF, staande en lig gende in den Fredcrikspolder, onder de Gemeente WouhruggeWijk I. N°. 15, nabij de Roomsch-Katholieke Kerk van Hoogmade en Wouhrugge Kadaster Sectie A. N°. 614, als Tuin groot 4 roeden en 614Azs, als Huis en Erf groot 5 roeden en 90 ellen. De percelen kunnen worden bezigligd des DingsdagsWoensdags en Donderdags van elke week, van des voormiddags 10 tot des namiddags ten 3 ure, en zijn te aanvaarden den lstcn December aanstaande bij de betaling der Kooppenningen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris J. P. W. SCHERMER, te Leydenalwaar de Verkoopsvoorwaarden in tijds ter lezing zullen liggen. voor 80 Cts a ƒ1.20 per Deel in plaats van ƒ2.40 a ƒ3.60. Door II. BURMEISTER. Naar den vijfden Druk uil het Iloogduitsch door A. WINKLER PRINS. Met eene Voorrede van Prof. BUYS BALLOT, lsle Dl. a ƒ1.10. Door J. F. W. JOHNSTONvoor Nederland bewerktdoor Dr. J. W. GUNNING Lector aan de Hoogeschool te Utrecht. lsle Dl. a ƒ1.00zijnde Deel III en VI van VAN DRUTEN BLEEKERS Deel I en II, GEiCHIEDENIS MEK ClïltlSTELI.VKE KERK, door II. van BERKUM, met eene Voorrede van Prof. P. HOFSTEDE de GROOT. 2 Dn. ƒ1.80. De meer uitvoerige Prospectus dezer belangrijke onderneming is in alle Boekwinkels verkrijgbaar. 5 5 5 4 e 4 4 6 6 fl. 500 Dito bij stieglitz C°. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën4 Spanje Obligatiënal Dito Obligatiën#3 Dito Binnenl. a 6 m. ..,#8 Bewijzen Coupons Oostenrijk, W. B. bij Goll. 5 Dito#4 Dito Metall5 pCt, Dito Nieuwe Dito 1847 5 Belgie2\ e 2| 5 Dito bij rothschild Brazilië, 1824 100 Portugal te Londen3 Dito dito4 Peru Venezuela,3^ Mexico,3 Amerika, Bankactiën Braz. 1843, 100, 4J pCt. 98^. 63/4 76 93,9, 90 63' BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. WOENSDAG, 19 September. LaagsLkocrs. Hoogst koers, Nederland, Werkelijke Schuld a 2J pCt. Dito Certificaten 3 Dito dito 4 Amortisatie Syndicaat 3' Handelmaatschappij4.j O. I. Leening4 Aandeelen Holl. Spoorweg 4.J. Dito Rijn-Spoorweg 4.| Frankrijk, Certif3 Dito dito RusLAND,Obl.HOPEl798enl816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1840 101 100J 75J- 7 4 67{ 143 j 69 191 38' 32' 62; 74 «A 51J 19! 401 20j 631« 74; 82, 40 20; Gcblcveo. 6s; 101 1001 62 J 74 40,»ff Koers van het Geld: Beleening 3 pCt. Prolongatie 3 3} pCt, Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 4