23urgculijlic 5?tanb, Ten aanzien van den Sondtol wordt verzekerd, dat de Deenscbe Rege ring zicli tot ecne algcineene en gelijkelijk werkende vermindering van dien tol bereid beeft verklaard. Deze vergunning, waarmede de Vereenigde Staten van Noord-Amerika wel geen genoegen zullen nemen, zou aan den invloed van Oostenrijk zijn toe te sehrijven. Men voegt er bij dat de Deensche Re gering bare voorsfellen te dien aanzien aan alle bij de zaak belanghebbende Stalen zal mededeelen. OOITENR I.I H. WEENEN, 2 September. De Keizer en de Keizerin begeven zieli morgen naar Iscbl, om aldaar eenige dagen te blijven. Omtrent de financiële plannen, bij den Rijksraad in behandeling, ver neemt men nog dat bet hoofddoel is de afdoening der scbukl van den staat aan de bank en de wijziging van laatstgemelde inrigting. Dien ten gevolge zouden de staatsdomeinen tot een bedrag van 150 rnillioen gl. in eigendom aan de bank overgaan; voorts zoude haar stamkapitaal met 20 rnillioen ver hoogd wordenbovendien spreekt men van eene hypotheek-bank roet een kapitaal van 100 rnillioen gulden. l'it Milaan wordt geschreven, dat de troepen die de Oostenrijkscbe Re gering in het legerkamp bij Soma had vereenigd, naar die stad zijn gezonden en aldaar zijn aangekomen. Men kon de reden hiervan nog niet opgeven. Sommigen schreven liet toe aan vrees voor mogelijke botsingen lusschcn de Fransche en Napelsche Regeringen; anderen aan het plan van een revolutio nairen aanslag op de Zwitsersche grenzen. Talrijke in hechtenis nemingen hadden ook aldaar plaats gehad. De Spaansche Officieren der genie, welke door hunne Regering naar de Krirn waren gezonden, om liet beleg van Sebastopol bij te wonen, zijn dezer dagen van daar te Milaan aangekomen. Zij roemen wel is waar de dapper heid der verbondene troepen, maar verklaren tevens eenparig, dat deze ves ting, bij de bestendige versterkingen, die zij van buiten ontvangt, niet in te nemen is. Een beslissende veldslag zou naar hun gevoelen misschien dien uitslag kunnen geven. De landverhuizing naar Amerika is in de Zuid-Duitsche Stalen dermate afgenomen, dat zij thans naauwclijks 1/10 gedeelte bedraagt van bet aantal personen, dat zich in het vorige jaar derwaarts heeft begeven. Z 1VEDE9T, De Gouverneur-Generaal van Noorwegen heeft zijn ontslag ingediendhet welk door den Koning is aangenomen. Ilem is een pensioen van 2000 daal ders toegelegd. Daarop is bij Koninklijk besluit tot Onder-Koning van Noor wegen benoemd de Kroonprins Karei Lodewijk Eugenius, om met 1 Januarij 1856 in dienst te treden. RU LAN D. De gesneuvelde Generaal Read is opgevolgd door den Generaal PuchsanellI, thans Bevelhebber van de artillerie. In Koerland heeft de Regering, ter voorziening in het onderhoud van troepen, eene belasting uitgeschreven van 1 pCt. op de vaste goederen, als mede op alle handelsartikelen, die zich in de magazijnen bevinden. De Generaal Tottleben is naar Simferopol vervoerd, tot herstel zijner wonde, die door de laatste vermoeijenissen hij de voltooijing der werken van Sebastopol op nieuw was ontstoken. Men vertrouwt echter dat hij spoedig weder in staat zal zijn om naar die vesting terug te keeren. Uit Simferopol en Sebastopol wordt geklaagd over de verschrikkelijke hitte die in de Krirn heerscht, en waardoor de meeste steden aldaar in hos pitalen worden veranderd. De bevolking van Simferopol is door de komst der vlugtclingen van de kustlanden der zee van Azof zoo zeer vermeerderd, dat tnen het personeel der policie heeft moeten uitbreiden, hetwelk voorloopig verdubbeld is. Het aantal zieken en gekwetsten in die stad is gelijk aan der bewoners. De laatste schepen der verbonden vloot die nog voor Kronstadt lagen, zijn vertrokken, zoodat men van daar geen enkel vijandelijk vaartuig meer kan waarnemen. TUUKÏE. De Regering heeft voor het begin van de Bairain-feesten al hare onder danen uitgenoodigdom de vachten der schapen die voor de offeranden moesten dienen, niet, zoo als gewoonlijk, te verkoopen, maar ze aan het leger te schenken om daarvan winter-kleedingslukken te maken. Hieraan is gehoor verleend en reeds zijn 60,000 vachten in de moskeen tot dat einde afgeleverd. Omtrent den aanval der Russen op Kars, reeds vroeger door ons mede gedeeld, verneemt men nog de volgende bijzonderheden: Den 4den Augustus, 's ochtends ten 7 ure, rukten de Russen met al hunne krijgsmagt tegen de verschansingen van Kars op, en vielen de batterij van Kanle aan. Twee uren lang werd er met geschut gestreden. De Russen verloren veel manschappen en deinsden af. Zij hebben ruim 100 man op het slagveld laten liggen, en andere gesneuvelden en gewonden medegenomen. Buitendien vernam men, dat een Generaal aan hunne zijde gesneuveld, en een van hunne stukken geschut zwaar beschadigd en achtergelaten is. Bij dit gevecht hebben de Turksche troepen groote dapperheid beloond, terwijl hun verlies door den aard hunner stelling gering was. Na een gevecht bij Kerpi-Keui, alwaar Kerem-Pacha zich onderscheiden beeft, zijn de Russen weder over het ge bergte Soghanli-Dagh gelrokken, en Erzerum is thans rondom vrij. De Russische Generaal Muravieff heeft in zijne berigten juist liet legen- deel gemeld. In het Jonrn. de Constant, wordt door een ooggetuige de volgende beschrijving gegeven van het slagveld bij de Tschernaiazoo als het zich na het gevecht vertoonde: Van Kamieschvan Balaklava, van alle kanten ko men duizenden nieuwsgierigen het slagveld bezoeken, en dit niet zonder ge vaar, want de Russische batterijen zenden bij tusscbenpoozcn eenige lagen af op de groepen die op de vlakte komen en haar verlaten. AVelk toonecl Hoe veel doodenIloe veel kermen en zuchten! Over een uitgestrektheid van 8 mijlen, is de grond bedekt met lijken, gekwetsten en stervenden. Ik telde 20 Russische dooden legen één Franschman. De ontzielde ligchamen dienen den gekwetsten tot hoofdkussen, en eenige Franschen zijn juist tegenover hunne vijanden gevallen; zij schijnen elkander te hebben omhelsd onder het toeroepen van het allerlaatst vaarwel. De trcin-soldaten beginnen hunne dienst; zij zullen er veel te doen nebben, want ik geloof mij niet te bedrie gen als ik het aantal der op den grond uitgestrekte lijken op 6000 schat; oordeel daarnaar, hoeveel gekwetsten er moeten worden opgenomen. Reeds houdt men zich onledig met het opzamelen van sabels, geweren, pistolen en de kleederen en andere voorwerpen der gesneuvelden, doch de Opperbevelheb ber beeft dien roof verboden. Zeer strenge maatregelen worden tegen alle plunderaars genomen, en de op het slagveld gebleven wapenen worden weg gevoerd zonder dat iemand er handel mede mag drijven. De gevangenen worden bij honderden weggebragt; zwijgend en met neergeslagen blik laten die ongelukkigen zich geleiden. De Britsche Opperbevelhebber heeft eene dagorder uitgevaardigd, waarin het gedrag van sommige lieden, die het slagveld bezocht hebben, berispt wordt, en die berisping was niet onverdiend. Het is schier niet gelooflijk dat zulk een verschrikkelijk tooneel door Dames bezocht en beschouwd werd; en echter heeft dit bedroevende feit zich voorgedaan. Alle Fransche schepen die naar Frankrijk vertrekken om versterkingen af te halen, moeten derwaarts zieken overbrengen. Er zijn vele lijders aan scheurbuik onder, die door het gebruik van plantaardig voedsel spoedig zul len herstellen. Een der gevaarlijkste rooverhoofdliedendie sedert eenigen tijd de om streken van Smyrna onveilig maakte en van wien men weet, dat hij in den laatsten tijd 8 moorden gepleegd had, is in handen van de Justitie gevallen en reeds onthoofd. Doctor Graph, zendelingprediker van Zuid-Afrika, is dezer dagen te Alexandrie teruggekomen van eene zending naar Abyssinie, waarmede hij door den Protcstanlschen Bisschop van Jerusalem, den Heer Gobat, belast was. Hij heeft verscheiden malen een onderhoud met den Koning van Abyssinie gehad die zijn land wensebt vooruit te brengen en wiens gezag nu zoo goed geves tigd is, dat hij in staat is om zijne wenschen te verwezentlijken. Hij heeft de slavernij verboden, afstand van de veelwijverij gedaan, de Jesuiten verbannen, en wenscht dat eenige Europesche ambachtslieden, inzonderheid metselaars, boekdrukkers en geweermakers, zich in zijn land komen nederzetten. Een Engelschinan, met name Bell, heeft een hoogen rang in 's Konings krijgs dienst. Een ander Engelschman, Coffin geheeten die 40 jaren geleden in Abyssinie gekomen is, leeft er nog als hoofd van een gewest en is thans G8 jaren oud. Behalve deze drie Engelschen zijn er geen Europeanen in Abyssinie. STTAMS BERIGTEN. Van dcu 30 Augustus tot en met den 5 September 1855. BEVALLEN: J.T. C. deGraaf, geb. van Leeuwen, D. M. la Lau, geb.lc Feber, twcel. beide Z. A. A. S. van der tlerist. geb. Gravenstein D. J. A. Cockuyt geb. van MeukerenZ. J. J. Cramageb. SievalD. E. Robijngeb. Frank huizen, D. F. M. Privé, geb. Eggink, D. E. Kiekens, D. A.Pison,geb. Meijer, D. J. Meljert, geb. Verdouw, D. K. de Heer, geb. Smit, 7,. II. AVendelgeb. van DijkZ. G. van Helden geb. JanssenZ. II. W'endelgeb. van Dijk, D. levenl.A. van Oijerigeb. van der Veer, D. J. Poptie, geb. S'egtenhorst, D. E. Blok, geb. Koet, Z. A. E. Jong, geb. lloveroort, D. M. KooienD.levenl. C. Onvlee, geb. LangezaalZ. M. Dokter, geb. Fles, Z. J. Peiffers, geb. Nollee, D. GEHUWD N. VelthuisWedr. en S. DerWed. J. Weijers, Wedr. en M. E. van der Wind, WedR. Missaar, Wedr. en J. Blansjaar, Wed. J. J. Chaudron Jin. en T.Ligtvoet, Jd. J. Kouters, Wedr. en G. Altena, Jd. W. Keereweer, Jm. en M. A. C. EikerboutJd. J. Buitendijk Jm. en P. de l'Eclusc, Jd. OVERLEDEN: L. de Vrind, Z.2 j. J. Vavier, geb. Duk, 45 j. N. Vavier, 22 j. tl. Bosmaar, geb. Flaniman63 j. J. Plu D.3 j. J. van der Put ten Z., 12 m. E. van OostenD.9 m. B. J. A. van der Voorden, Z.19 d. P. Verhoef, Z.6j. J. J. Veeren, Z.2 j. en 4 m. J. van Werkhoven, 62j. J. Brouwer, 33 j. J. T. Cuyle, Z.5 rn. A. B. C. van der ReydenD.2 j. P. Fisseur, geb. Koet, 42 j. J. A. van der Reyden, D., 2 j. S. C'. Platteel, D. 3 j. en 6 m. W. Stapelkamp, Wed. 75j. J.SpaandermanD., 6j. en 5 m. A. van Dijk, Z.6 in. J. Poel, 36 j. J. A. de Cler, Z., 4 j. 11.Oudshoorn, Z.5 j. E. ThielD., 2 j. en 4 in. G. de Jong, Z.5 j. 11. M. BlomD. 2 j. G. J. W. Verburgt, Z., 5 w. H. Frishart, Z., 16 j. P. G. Licht, Z. 14 j. A. E. Piqural, D.4 j. A. van DoornZ., 1 j. en 2 m. J. P. Koren hof, Z.3 j. A. T. van Vendeloo, Z.3 j. en 6 m. G. 11. Vos, D.7 m. A. Zwartsf).3 j. VV. Luynenburg, 59 j. M. de Tombe, geb. Flammarn 70 j. K. Kriek, geb. van der Zee 53 j. A. Nieuwenhuizen, 38 j. VV. Gil- zcina, Z.3 j. J. Kupper, 47 j. G. F. Vos, 20 j. S. K. van der Lutgeb. de Leu, 63 j. W. B. Nieuwenburg, D.lj. en 7 in. G. C. Gilein, geb. van Baren 39 j. W. van der ReydenZ.1 j. en 3 m. D. G.de BruinZ.3j. II. tludepoolZ., 4 j. II. C. L. van der Weyden, 7,., 4; j. C. Dekker, D. 3 j. P. van der Weydengeb. de Nobel73 j. J. C. Bakker, D.1 j. en 5m. W. Wekker, D., 11 w. C. B. W. G. Mol ken hoer, D.17 j. G. Miereinet, Z., 4 j. C. Gcerdes, 20 j. Pk Swart, D., 2 j. J. M. van Wijk, D., 9! j. 1). VlasveldD.ly j. S. GuleyD.6 m. M. van Dijk 33 j. Grietje van der Waals, 18 j. B. BorsboomD.3 j. W. J. de Winter, Z.7. j. I!. II. FeenslraZ.1 j. J. van den Berg30 j. P. S. KlaassenZ.1 j. en 3 rn. J. van den EndeZ.5 j- T. J. Vcere58 j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 3