n n VIUJWILLIGK VKIWvOüJ'IM; f hij Ojibml en Af'siag BEÜRSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. fl. meid, 58 j. C. van Polancn, D.4 j. en C in. F. M. M. Kluk. D., 1 j. Lena Ma. Hagemaus, 61 j. II. van den Berg, 55 j. W. A. Hofma20 j. C.Slik- kelorum, f)., 2 j. en 8 in. L. M. Ingenegcr, D.11 in. J. van Geinerl, 7... i j. en 7 in. A. A i bouw, 48 j. K. Hollebeek, 1).1 j. en 9 in. M. Carton, geb. Kaneinun, 48 j. M. II. van Mcurs, I)., 5 j. en 2 in. L.van Leeuwen, 4 in. F. van der Blom Z.7 w. M. C. an AaldercnZ.1 j. en 9 in. W. <le Kok 23 j. P. S. Haunt-ma34 j. M. Col la, D.11 j. en 3 in. D. Bric- Zwarl, Z., 1 j. W. Kreps44 j. G. T. Werlcr, I)., 1 j. en 10 in. G. du 11 ieugcb. Mispel blom Beyer41 j. C. E. van SantenI). ,2j. en 5 in. G. Trishartgeb. Ilagetnan, 53 j. A. Ktinis, geb. Geuting, 42 j. J. C. M. Piket, 0., 5 j. en 9 m. II. Wegman 7,., 2 j. en 5 m. D. Kramp, D., 15 d. D. Hofkes, Z., 5 j. en 1 in. D. J. van dcr Lee, Z., 11 j. T. de tleer, 0., 2 j. en 7 m. M. C. Gruridemann, geb. Jansen37 j. L. II. van Dooremalcn, 65 j. C. Spannemaker. Z.10 j. en 4 m. A.-van den Berg, geb. van der Fluit, 48 j. A. A. de Lange, Z.5 j. en 3 m. II. M. van Beek, I)., 3 j. cn 7 rn. HAATOIVGERECT LEÏDEA. Bij Vonnis van den Plaatsvervangend Kanton-Regter, dd. 20 Augustus 1855, zijn veroordeeld: A. Benninck, broodbakker te Ulrecbt, wegens over treding der Keur op liet bakken en verkoopen van brood te Levden van 31 JiiIij 1854, in twee geldboeten, een van 25 en een van 2 en twee dagen gevangenisstraf. J. Somcrwil, broodslijtster te Leyden, wegens over treding van dezelfde Keur, tot f 1 boete. L. Nolle, koflijbuisboudster A. F. Mumme borologiemaker II. van Dorsten, commissaris, C. II. Schiiller, schoenmaker.1. B. Pierlo, tapper, J. II. Faas, meesterknecht, T. L. Muusers, tapper, allen Ie Leyden, wegens overtreding der Keur op de tapperijen te Leyden, ieder in eene boete van 1. J. Sira. koopman, P. Gerniers, hleeker, J. van Zwietcn, buisvrouw van P. Kwestroo en J. van Kessel, koopman, allen te Leyden, wegens overtre ding der Keur ter wering van ongeregeldheden bij liet rijden van koetsen en andere rijtuigen te Leyden, ieder in eene geldboete van ƒ1. Bij Vonnis van den Kanton-Rcgter te Leyden, dd. 27 Augustus II.. zijn veroordeeld: J. van Bosstiin, zonder beroep te Levden, J. A. Scheels, sjouwer 1e Leyden, dezelfde, J. Bolstier, zonder beroep, onder Soeterwoude, W. de Kier, wever te Leyden, J. van Pollanen, wever te Leyden, I!. van Meygaar- den, werkman te Leyden, wegens overtreding der wel op dejagt cn visschcrij, ieder in eene geldboete van ƒ10. W. Kershof, koopman te Leyden wegens overtreding der Keur op het rijden met koetsen en andere lijtuigen te Leyden, in eene geldboete van 6. T. Spelman, te Leyden, wegens oveitrcding dcr Verordening van 6 October 1853, in eene geldboete van 15. AD VKKTKN'f 1EN. De Ondergetcekendebiertoe dringend uitgenoodigd door ecnige Menschen- vrienden te IJsselsteinwil zich gaarne belasten niet liet ontvangen cn bezorgen van bijdragen, die de Christelijke liefde zou willen afzonderen voor eene ongelukkige Predikants-weduvve, die onlangs baren man op 39-jarigcn leeftijd verloren beeft en dientengevolge met liaie Kinderen in zeer hulpbe hoevenden toestand verkeert. Leyden28 Augustus 1855. A. rvUTGEPvS yan der LOEFF. lieden oveilccd tot mijne innige droefheid mijn geliefde Echtgenoot WILLEM KPvEPS, in den ouderdom van 44 jaren. Leyden, 26 Augustus 1855. Wed. KPvEPS, Geb. Kaneman. De Affaire cal door de Weduwe op denzelfden voet voortgezet worden. lieden overleed na een langdurig lijden, in den ouderdom van 37 jaren en 6 maanden, mijne geliefde Echtgenoot, MAPvIA CHRISTINA JANSEN, mij nalatende 5 Kinderen. Leyden, 27 Augustus 1855. G. W. GRUNDEMAN. Op verlangen van de Overledenezal de Bouw door mij alleen worden aangenomen. Heden overleed, na eene ongesteldheid van 13 dagen, mijne geliefde Echt- genootc MAAPvTJE van 1 PER ENiu den ouderdom van 71 jaren, waarvan ik 44 jaren met baar in den genoegelijksten Echt vereenigd was. Soeterwoude, 30 Augustus 1855. J. SNEL. Voor de vele bewijzen van deelneming bij bet overlijden van bun Kind ondervonden, beluigen de Ondergcleekenden langs dezen weg, bunnen wel- mecnenden dank. H. J. GIEZEN, C. C. GIEZEN, geb. Meerburg. Ondergetcekende met liet eindigen der Vacantiezijne RESTAURATIE op aanstaande Zaturdag den lstcn September weder zullende openen, brengt dit door deze ter kennis der HH. Studenten en verdere Begunstigers, eene allezins prompte en civile bediening verzekerende. Leyden 29 Augustus 1855. G. H. STEENWEG. Het op den 30sl0D Augustus jl. ten overstaan van den Notaris C. KLA- VERWYDEN, in de Herberg genaamd de Ooijevaaraan den Hoogen Rijn dijk onder Soeterwoudegeveilde HUIS, met eene partij TLINGPvOND of WARMOESLANDis in Rod gekomen op de Somme van 2,57.5. Zullende hetzelve op den GJcn September 1855, des middags ten 12 ure, ten bovengemelde plaatse worden afgeslagen en verkocht, terwijl ten Kantore van den voornoemden Notaris, tot daags voor den Afslag, Verhoogingen zul len worden aangenomen, tegen genot van een vijfde van iedere Verhooging. Fransch. Mejufvrouw G. A. van B1JLEVELT, geb. Meylan, verlangt ten spoedigste eene Secondantegeëxamineerd in bet Adres in Persoon of met franco Brieven. in bet IIe eren-Logement aan den Burg binnen Leydenvan onder- im scheidene en KUVliN aldaar, als: N». 1. Eet» f.aifea gr°ot, ruim, hecht, sterk cn weldoortimmerd HUIS en EPvF, heb bende diie Beneden- en drie Bovenkamers, waarvan 5 behangen en niet Stookplaatsen, Diensthodekamertje, Kelderkeuken, Regen- en Pulwaterpomp, Kelder, Binnenplaats, Droog- en Turfzolders en verder Gemakken, aan de zuidzijde van de Breedestraat om den hoek van en uilgang hebbende in de Plaatsteeg gctcekend, Wijk IV. N°. 284 en 284roo<1. N°. 2. fop Btefj- teriijke Autorisatie). Een groot, ruim, hecht, sterk en weldoor timmerd WINKELHUIS en ERE, waarin sedert vele jaren de Negotie in Grutters- en Kruidenierswaren met goed succes is uitgeoefend, hebbende een Voorhuis, een Zijkamertje of Kantoortje, ruime behangen Binnenkamer met Stookplaats, twee Bovenvoorkamers en een Achterkamer, waarvan 2 be hangen en met Stookplaatsen, allen uitzigt hebbende op de straat, groole Kelderkeuken met Regen- en Putwaterpomp, ruime Kelder, waarin eene onder de Sloep uitgebouwde Oven, 2 ruime Zolders en verdere Gemakken, aan de zuidzijde van de Breedestraat, om den boek van de Korte Diefsleeg, Wijk IV. N°. 412. N°. 3. Een HUIS en EPvF, aan de oostzijde van de Oostcrlingplaats of Garenmarkt, Wijk II. N°. 248a. N°. 4 en 5. Twee HUIZEN en ERVEN, aan de Binnenvestgracht, Wijk V. N°. 133 en 133IOO(I en 133a. N°. 6, 7 en 8. Drie HUIZEN en ERVEN, in de Kruisstraat, Wijk V. N°. 174, 201 A cn 228. N°. 9 en 10. Twee HUIZEN en ERVEN, in de Klei- of Galgstraat, Wijk V. Nos. 273 en 276. N°. 11 tot en met 20. Tien HUIZEN, aan de zuidzijde van de MicbielstraatWijk VI. N". 1399 A. B. C. D. E. F. G. II. I. en K. N». 21. Een HUIS en ERF, in de Veste- straat, Wijk VII. N°. 176 C, cn N°. 22. Een PAKHUIS, in de Vcste- straat, Wijk VII. N°. 176 19. Allen breeder bij aangeplakte billetten omschreven. Waarvan de provisionele Opveiling zal plaats hebben op Zaturdag den 15dcn September 1855, cn de finale Afslag op Zaturdag den 22sleD Septem ber 1855, beide des avonds ten 6 ure. De Percelen zullen kunnen worden aanvaard als: Het Perceel N". 1 den lslen November 1855 en de overigen dadelijk. En zullen kunnen worden bczigtigd, liet Perceel N°. 1 op Woensdag en Donderdag van iedere week vóór de Veikooping tussebcn 1 en 3 ure, mits vooraf bij de Bewoonster belet vragende; bet Perceel N°. 2 op dezelfde da gen van 10 tot 2 ure, cn de overige Percelen daags vóór- en op de dagen dcr Veiling cn Afslag. Zijnde inmiddels nadere inforinatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris A. B. BARKEY Nz., te Leyden. WOENSDAG 29 Augustus. Laagsl.koers. Hoogst koers. Gchlcve». Nederland, Werkelijke Schuld a 2' "i pCt. 63J 76 Dito Certificaten a 3 9 76,*b Dito dito if 4 9 931 Amortisatie Syndicaat 9 9 90J Handelmaatschappij a 9 O. I. Leening u 4 9 Aandeelen Holl. Spoorweg 9 Dito Rijn-Spoorweg 9 4! 9 Frankrijk Certif 9 3' 9 Dito dito ff 4J 9 Itusi.and,Ob].HOPEl798enl816 9 5 9 102 J 102 J 102 J Dito dito 1828 en 1829 9 5 0 102 J 102» Cevt. bij dito 1831 en 1833 9 5 9 84' Dito 1840 9 4 9 77' 77 j 77] Dito bij stieglitz C°. 9 4 76' Dito dito Nieuwe 9 4 0 Inschrijving in Assign. 9 6 9 Certificaten van dito 9 6 9 581 Polen Aandeelen 1835 500 Dito Obligatiën 0 4 9 Spanje Obligatiën a 1 pCt. co n 1811 Dito Obligatiën 0 3 9 Dito Binnenl. a 6 m. 0 3 9 Bewijzen Coupons 4 J Oostenrijk, W. B. bij Goll. 0 5 9 n 4 9 56J- 0 5 9 62 62 Dito Nieuwe 0 5 9 74' '4 ®8 741 Dito 1847 0 2'- 0 32 32' 0 n 0 5 Ij Dito bij rothschild 0 21 1 0 Brazilië, 1824 100 5 9 98' Portugal te Londen 0 3 9 40]*e 0 4 9 0 4J 9 0 9 29 J- M exico 0 3 9 20 U 21 Amerika, Bankactiëu 2ji Te Leyden ter Roekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 4