ÉC^llTRtSTim NAAI! OOST- EN GOEDIvOOPE VERKOOPHUIS. Men vraagt ten spoedigste STEDELIJK GYMNASIUM. NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. SAïaON DES VARIÉTÉS, 5K2T LEYDSCHE MsH ST00MB00TDIENST YERKOOPING VAN TIENDEN beursprijsTvan schuldbrieven. 80 81/, Namens de Commissie, door den Stedelijken Raad benoemd en gequalificeerd tot liet afnemen van de Facamens van Toelatingvermeld in Art. 3 en 4 van liet Reglement, beeft de Ondergeteekendc de eer ter kcn- nisse der Belanghebbenden te brengen, dat deze Examens eenen aanvang zullen nemen op Vrijdag den September. Inlusscben verzoekt bij de aangifte daartoe te mogen bekomen vóór bet einde der maand Augustus, en is gaarne bereid, des gevraagd zijnde, de noodige inlichtingen te geven omtrent de vcreiscliten. Tevens herinnert hij bij deze aan de bepaling van HI1. Curatoren dd. 7 JiiIij 1848, bekend gemaakt in Bijlage E. van het Programma van dat jaar: Tot de Examina van Toelating zal aan de Onderwijzers ter dezer Stede toegang verleend worden op bun verzoek, mits zij dit vooraf aan den Rector kenbaar maken." IV. H. D. SURINGAR, Gymnasii Rector. De in de Vergadering van Commissarissen goedgekeurde BAXiANS over bet Boekjaar 1854benevens die van bet Reserve-Fonds over hetzelfde tijd vak, zullen voor de Aandeelhouders ter visie liggen, van den 19den dezer tot en met den 4den Augustus eerstkomende, ter Secretarie van de Directie te Amsterdambij de Agenten der Maatschappij te RotterdamMiddelburg cn Dordrecht en bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Leyden cn 's Gravenhage. Naar aanleiding der wijziging door de Vergadering van Stcmgcregtigde Deelhebbers van 29 November 1854, in het 6llc der Artikelen van overeen komst gebragt, en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 15deD Decem ber daaraanvolgende N°. GO, worden de aldus gewijzigde artikelentegen beta ling van 25 cents, voor belanghebbenden verkrijgbaar gesteld ten Kantore der Directie en van hare Agenten in die Sleden waar Kies-Collegiën gevestigd zijn. Amsterdam, 10 Julij 1855. De President van de Biatner van Bioophuttdel en Fa' krieken te BjCtjtlenverwittigt de Deelhebbers in de IS'ederlandsche Handel-Maatschappij, dat de BALANS over bet met ultimo December 1854 geëindigde Boekjaar, alsmede een afzonderlijk AFSCHUIFT der Balans van bet Reservefonds op den 31stcn December 1854, gedurende 14 dagen en wel van den 20stco dezer tot den 4den Augustus, des middags van twaalf lol eèn ure, (Zondagen uitgezonderd) ter inzage zal liggen, in het Gehouw der Lakenhal. De President voornoemd Levdeiv 19 Julij 1855. A. HAIITEVELT Jz. Van P. BOAS cn IV. JUBEL!!» staande met hunne nieuwe Schouwburg-Tent op de Bloeminarkt. TOORLOOPIG BERIGT. De Directie heeft de eer te berigten, dat zij gedurende de Leydsche Kermis, weder eenige Voorstellingen zullen geven, beslaande in de opvoering van de schoonste en nieuwste Stukken van bet Repertoiredie zoowel te Amsterdam als elders den meesten bijval hebben mogen verwerven en waarvan de eerste Voorstelling zal plaats hebben op Maandag 23 Julij, bestaande in: MBarry de Miuivelnieuw groot Melodrama met Zang in 3 Bedrijven, naar liet Fransch, met nieuwe Decoratien en Costumes. Na hetzelve: Mie Secreta ris en de B£oknieuwe vrolijke Vaudeville in een Bedrijf, naar bet Fransch. Aanvang ten half negen ure. BOAS en JUDELS. Worden binnen weinige dagen in gereedheid gebragt in liet 's Ilageboek van de Spuistraat en Vol- dersgraeht LENDEN, Apotliekersdijk het 2de huis van de Vrouwesteeg, Wijk VI. N°. 44. De Ondergetcekende heeft de eer zijne geëerde Begunstigers te berigten dat in bovengemelde Magazijnen nog steeds voorbanden zijn 's HageSpuistraat het 2dl! buis van de Haagpoort. Lakensche Paletots en Jassen, ƒ10.50 e. h. Bukskin Tuins. - 6.25 Cassinette Kriplasting Princepte Marquise Linnen Stofjassen Satijn de I.aine Broeken. Lakensche 4.25 4.75 - 2.75 1.40 1.75 G.50 4.50 Bukskin Broekenƒ3.75 Cassinette - 2.90 Dril - 1.75 Een groot assortimentWerkbroeken - 0.90 Satijnen en Zijden Vesten. - 2.75 Lakensche - 2.50 Piqué ...- 2.25 Bukskin - 2.10 Moderne Zomerveslen- 1.25 Voorts een groot assortiment Satijnen en Zijden Dassen 90 ets., moderne Cols 75 ets, supra Jijne Overhemden 90 ets., bonte Hemden 80 ets., Half- hemden 20 ets., moderne Boorden 10 ets, Bretels 20 ets; Fantasie-Sokken, Handschoenen, Fantasie-Knoopcnen nog vele andere artikelen, allen aan bovengemelde prijzen geëvenredigd. Tot spoedigen uitverkoop ontvangen een groot assortiment Amerikaansche Reis- en Jagtpclten80 ets, alsook eene nieuwe bezending der zoo gunstig bekende krlmpvrijc Flanellen Hemden. Voor de soliditeit der Goederen wordt gewaarborgd door kostelooze reparation. Men home. zie en oordeele! J. CA 11 EN. I, IMANS, van ouds van der Plas, maakt aan zijne ge- eerde Begunstigers en Stadgenootcn bekend dat hij weder met zijne twee Poffertjeskramen staat op de Beestenmarkt, de eerste en tweede van de Slcenstraat, alwaar bij op Maandag den 23sten Julij voor bet eerst zal bakken. Daar hij gedurende eene reeks van jaren zich door Levdens Ingezetenen beeft begunstigd gezien, zoo verzoekt hij weder ieders gunst en aanbevelingbelovende eene prompte en zindelijke bediening. De twee Dozijn a 15 Cents. I)e Ondergeleekcndendoor belangrijken aanvoer van puiken Nieuwen Groenen Haringin de gelegenheid gesteld zijnde, die tot aanmerkelijke minderen prijs te verkoopenhaasten zich langs dezen weg, dit ter kennisse hunner geëerde Begunstigers te bren gen; zijnde de beste qualiteiten op heden a 10 en 12 cents, ten bunnen huize verkrijgbaar. Tevens de eerste aanvoer van Nieuwen Sloepcn- vlscll stelt hen in gelegenheid ook die tot de gewone prijzen a 10 12} en 15 cents, per 5 Ons aan te bevelen. Zullende de Ondergeleekcnden niets onbeproefd laten het steeds genoten vertrouwen door eene beste bediening te behouden. C. VLIELAND ZOON, Mandemakersteeg. PLE1Z1EKTWGT. Op Zondag 22 Julij aanst. zal de Stoomboot Volharding ten half drie ure van 't Station op de Haven vertrekken langs de Zijl, Leeghwater, Kaag, Leimuiden tot Aalsmeer. Aldaar zal één uur vertoefd worden en na de Bra- semermecr om gevaren te hebben, langs denzelfden weg terugkeeren. Ongeveer honderd plaatsen zullen daartoe verkrijgbaar zijn, op Zondag 22 Julij, tusschen een en twee ure, aan het Station op de Haven. Voor heen en terugƒ!.- Kinderen beneden 10 jaar - 0.50 DE DIRECTIE. een Boekbinders Gezel, zijn werk grondig verstaande, van de P. G. en van goede getuigschriften voorzien. Adres met franco Brieven of in Persoort hij den Boekhandelaar R. F. van ARUM, in de Groole Houtstraat te Haarlem. onder de Gemeente Leyderdorpover dén Oogst en de Jaarschare van 1855, aankomende voor de eene heift de Gemeente Leydenen voor de wederhelft 's Konings particuliere Domeinen, op Woensdag den 258lcn Julij 1855, 's voor- middags ten elf ure, ten huize van P1ETER VROOMESTEYN, aan het I.cy- dcrdorpsche Hek. WOENSDAG, 18 Julij. Laagsl.Koers 1 Hoogst.koers, 2} i 3 F 4 3,1 4 K 4' 3 4} 5 5 5 4 4 4 6 6 fl. 500 e 4 1 3 3 5 4 5 5 2} Belgie 2 j Dito bij rothschild 21 Brazilie, 1824 200 5 Portugal te Londen3 Dito dito4 Peru4} Venezuela,3} Mexico .»3 Amerika, Bankactiën Nederland Werkelijke Schuld a Dito Certificaten Dito dito Amortisatie Syndicaat Handelmaatschappij O. I. Leening Aandeelen Holl. Spoorweg Dito llijn-Spoorweg Frankrijk, Certif Dito dito Rusland,Obl.uoPEl798enl816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1840 Dito bij stieglitz O. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën Spanje Obligatiën Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk, W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 pCt. a pCt. 63 93; 90} 93} 101 103} 101} 76} 143 70 18} 37 s, 4 1 16 eu 72}» 30 51} 39} 74} 28} 21} 6 Vu 75} 93s 90» 78' 18} 30} ®1 in 72}} 31L 39}} 74} 28} 21 5 S11 e Gebleven. 03 75} 93} 90} 18 iV 3&U 61,Rff 72} 39} jj 74} Tc Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 4