KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN, (Be hoorende bij de Leijdsche Courant van 29 Junij dS55iP. 79.) DER -«OOOQcxxk*- Zitting van 28 Junij. Tegenwoordig de HH. Sikkel Groos, Ysselsteyn, Stoffels, Olivier, ten Sande, Bucaille, de Moen, van Kaathoven, Siegenbeek, Lis man, van der Hoeven, Gevers, Luzac, de Breuk, Huyser en de Voorzitter. De HH. Lezwyn en Krantz hebben kennis gegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De Notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Vervolgens legt de Burgemeester over 1". Eene missive van Mren Regenten van het Heiligen Geest of ArmenWees- en Kinderhuis, van den 25 dezer maand, waarbij deze verzoekendat het laatste rapport van de Commissie van Fi- nantie op hunne aanvrage om verhooging van subsidie, alsnog in hunne handen worde gesteld, ten einde zoo noodig daaromtrent hunne tegenbedenkingen te kunnen mededeelen. Op voorstel van den Burgemeester wordt besloten, deze missive met het eerste aan de orde gestelde onderwerp te gelijker tijd te behandelen. 2°. Een adres van P. Clos en Leembruggen, houdende ver zoek tot het leggen van een duiker tot in de Langegracht. 3°. Een adres van J. Dee, houdende verzoek tot den afstand van gemeentegrond tegen een' billijken koopprijs. Beide deze stukken gesteld in handen van de Commissie van Fabricage, ten fine van berigt en raad. 4". Nader rapport van de Commissie tot de huishoudelijke Verordeningen omtrent de Verordening op de veiligheid en reinheid der straten. Is besloten dit rapport aan te houden tot de behandeling van het 5de aan de orde gestelde onderwerp. 5°. Verzoek van W. Verkouw, om vrijstelling van de betaling van het rninerval op het Stedelijk Gymnasium voor zijn' zoon Anthonie. 6C. Een dergelijk verzoek van P. Venker, voor zijn' zoon A lid ré Gesteld in handen van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium, ten fine van berigt en raad. 7°. Rapport van de Commissie omtrent den staat der Gemeente- eigendommen. Nedergelegd ter Leeskamer. Aan de orde is: 1°. Aanvrage van Mren Regenten van het H. G. of Armen Wees- en Kinderhuis om vermeerdering van subsidie over 1854 en 1855. Dit onderwerp in behandeling gebragt zijndegeeft dc Burge meester lecture van den brief van Regenten van het H. G. of Wees huis boven vermeld, waarbij deze verzoeken, dat het rapport van de Commissie van Finantie nog in hunne handen worde gesteld om dienaangaande hunne tegenbedenkingen te doen kennen. Na deliberatie is dit verzoek in rondvraag gebragten ruet 11 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden Olivier, Lisman en Luzac, ingewilligd, hebbende de leden van Kaathoven en Huyser als Regenten dezer administratie zich buiten stemming gehouden. 2". Rekening der dienstdoende Schutterij, 1854. Overeenkomstig de voordragt van de Commissie van Finantie is deze rekening met algemeene stemmen voorloopig goedgekeurd in ontvang en in uitgaaf tot gelijke som van 5932.03. 8°. Rekening van de administratie der Gasthuizen1854. Deze rekening is conform de voordragt van de Commissie van Finantie met algemeene stemmen goedgekeurd in ontvang tot 16,354.21 en in uitgaaf a 15,126.44 en alzoo sluitende met een voordeelig saldo van 1227.77; hetgeen de rendanten iu de eerstvolgende rekening gehouden zijn in ontvang te verant woorden. Bij de behandeling dezer rekening is het lid van Kaathoven, als Regent van dit geslicht, niet tegenwoordig geweest. 4°. Verzoek van G. Couvee Dz.om gemeentegrond. Nadat een besluit was genomen waarbij deze grond niet meer voor de publieke dienst bestemd wordt verklaardis overeen- stig het rapport van de Commissie van Fabricage, met algemeene stemmen, aan den adressant vergund om een gedeelte Gemeente grond van de Boom- of Varkenmarkt in te nemen, ten einde daarop een uitstek of zoogenaamd balcon te timmeren, tegen betaling eener jaarlijksche recognitie van 65 centen. 5°. Verordening voor de vrijheid, veiligheid en reinheid van straten enz. Het lid Olivier stelt als motie van orde voor om, vermits de leden alleen bekend zijn met de verordening zoodanig als deze is voorgesteldmaar niet met die wijzigingen welke op den vorigen dag zijn ingekomen en eerst heden overgelegd, de behandeling van de Verordening voor de vrijheid, veiligheid en reinheid der straten tot eene volgende Vergadering te verdagen. En is hiertoe met 13 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden Lisman, van der Hoeven en Sikkel Groos, besloten. Waarna de Vergadering is gescheiden. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAÜ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 5