kaansche boekerij van 10,000 deelen, medailles, munten, kaarten, gravures, portrettenenz. In Jen Coiirrier de Marseille leest men dat een enkele stoomboot maatschappij op den Röne in minder dan acht dagen 892,500 kilo verschil lende voorwerpen, bestemd voor het leger in de Krim, heeft vervoerd. Da gelijks worden in de haven van la Joliette 4 a 500,000 kilo materieel naar de Krirn ingescheept. De Keizer van Oostenrijk heeft aan den bekenden leeuwenjager, Jules Gérard, verscheiden zeer kostbare wapens ten geschenke aangeboden. In Zwitserland zijn vele vrouwen aangesteld bij de kantoren voor de dienst der telegrafen; zij kwijten zich met veel beleid van hare taak. Alleen in het kanton Bern telt men op negen kantorenzevendie door vrouwen bediend worden. SPAKJE. MADRID24 Junij. In den laatsten Ministerraad heeft men zich bezig gehouden met de reis, welke de Koningin tegen het einde dezer of in het begin der volgende maand voornemens is te doen, ter bevordering der gezondheid van de Prinses van Austuriën. De Koningin is er voor, om zich naar la Granja te begeven, maar de Ministers zijn daar tegen, op grond der moeijelijkhedenom tegen woordig troepen derwaarts te zenden. Hierop heeft de Koningin geantwoord, dat zij zich aan haar volk toevertrouwde, en dat ten haren behoeve geen troepen naar la Granja behoefden gezonden te worden. Buitendien oordeelde zij de daar aanwezige krijgsmagt voldoende om haar te beschermen; zoodat deze zaak in den Ministerraad thans nog tot geene beslissing is gekomen. Volgens loopende geruchten zouden de 1111. Bruil en Zabala de porte- 1 feuilles van Finanlien en Bnitcnlandsche Zaken hebben nedergelegd. Wat den Heer Bruil betreft, verwacht men de bevestiging van het gerucht; men grondt zich ten deze op de schorsing van betaling van het door den Staat verschuldigde over de maand Meiterwijl het overigens reeds bekend is dat de ambtgenooten van den Minister van Finantien diens meening, omtrent do wederinvoering der verbruiksbelastingen niet deelen. Van den 20stcn wordt geschrevenDe betaling van hetgeen over de maand Mei is verschuldigd, is geschorst, zonder dat men er nog de oorzaak van weet. De Minister van Finantien heeft 7 millioen daartoe beschikbaar; er ontbraken hem dus 8 millioen om alles tc betalen, en hij nam bij het linis Weisweiler 2 millioen fr. op. Alles was geschikt; de bank was bereid om de wissels te ontvangen en te honoreren, toen plotseling de onderhande ling afbrak om vooreerst nog onbekende redenen. De tegenstanddien de Geestelijkheid tot dusverre heeft aan den dag gelegd tegen de wet tot verkoop der geestelijke goederen, begint zich thans j ook tegen hare uitvoering te openbaren. Twee Bisschoppen hebben aan den agent der Regering, om den inventaris der goederen op te maken, verklaard, dat zij stellig weigeren om de goederen aan den Staat af te staan. pRüissEmr. BERLIJN, 26 Junij. Bij gelegenheid van het feest der orde van S'. Jan, op eergisteren, dat de Koning en de Koningin benevens Prins en Prinses Frederik der Nederlanden met hunne dochter Maria bijwoondenhebben 43 nieuwe benoemde eere- i ridders dier orde den ridderslag ontvangen. Onder de benoemden behooren j Z. K. II. Prins Frederik der Nederlanden, en de Graaf von Königsmarck, Pruissisch Gezant bij het Nederlandsche Ilof. De Prins is daarna tot eere- Commandeur verheven. Na afloop was er diner ten hove. Prins Frederik met zijne gemalin en dochter zijn 's avonds naar Petersburg vertrokken. Ter voldoening aan den wensch der Poolsche bevolking van de pro vincie Posen beeft de Minister van openbaar onderwijs bepaalddat voortaan in alle klassen der Lycea de Poolsche taal zal onderwezen worden. Men voedt gegronde hoop dat het telegraaf-congres, dat thans door Pruissen, Frankrijk en België te Berlijn gehouden wordt, tot een zeer gunsti- gen uitslag zal leiden. De tegenwoordige oorlog zal ten gevolge hebben de opening van den Donau en mitsdien meer verkeer met de Zwarte zee en de Donau-vorsten- dommen. Het wordt derhalve noodig een zoo regtslreeks mogelijke gemeen schap tot stand te brengen tusschen het zuiden en het noordwestenvoor de handelsartikelen die van de Donau-streken komen en hun vervoer over Weenen naar Hamburg, Engeland, Stettin of in de Oostzee. Bijgevolg bestaat er reeds plan om eenen nieuwen spoorweg te maken regtstreeks van hier naar Weenen, gaande door Lausnitz, een deel van het Koningrijk Saksen, en zich bij het station te Parduhitz aansluitende aan den Oostenrijkschen noorder spoorweg. Met de werkzaamheden van dezen door de Pruissche Regering be reids goedgekcurden weg zal onmiddellijk begonnen worden, en is hij vol tooid, dan zal de afstand tusschen deze stad en Weenen 19 Duilsche mijlen korter zijn. De toebereidselen der Russen in de Oostzee, doen voorzien dat de vlo ten der bondgenooten bij hunne onderneming aldaar op groote moeijelijkhe den zullen stuiten. De Russische vloot van Sweaborg heeft zich met die van Kronstadt vereenigd en beide voeren een groot aantal stukken geschut van zwaar kaliber en verre dragtwaardoor de vesting niet weinig aan sterkte heeft toegenomen. Het cenige vaarwater naar Petersburg wordt door ver scheidene forten en honderden vuurmonden verdedigd, daarenboven zijn er dwars op het vaarwater 3 driedekkers gestationneerddie hun vuur kruisen met de batterijen van de forten Menzikoff en CronslolT; aan den anderen kant van het eiland, op den rivierarm, die te ondiep is voor groote schepen, hebben de Russen 4 linieschepen, 5 fregatten en 2 korvetten doen post vat ten. Bovendien tel't men in de haven 17 linie- en 10 stoomschepen, en een aantal roei- en sloom-kanonneerhooten gereed om de schepen der bondgenoo ten aan te tasten, die bij ongeluk of bij eenepoging om de vijandelijke linie door te breken op het drooge mogten raken. Vier schepen van de Oostzec-vloot der bondgenooten zijnvolgens een berigt uit Kopenhagen van heden, in de Wille zee verschenen, koers zetlende naar Archangel. OOSTENRIJK. WEENEN, 25 Junij. De Keizer, in aanmerking nemende de vele ziekten, die zijn leger in Gallicië teisteren, en zelf zich van den droevigen toestand dier manschappen hebbende overtuigd, beeft bevel gegeven, dat een deel der troepen van Gal licië en de Bukowina zal worden verplaatst naar Moravië, bepaaldelijk te Leipnik, Brunn en Olmulz. In verscheidene voorname kringen alhier wint het gerucht veld, dat Engeland en Frankrijk ieder voor zich in deze stad in het geheim pogingen aanwendenom zoo spoedig mogelijk het herstel des vredes te bewerken. Een dagblad van OIrautz wil weten, dat volgens officiële opgaven, onder de 21,000 zieken, welke in de verschillende militaire hospitalen in Gallicië liggen, ongeveer 8000 sterfgevallen hebben plaats gehad. Te Venetie is de cholera weder met vrij groote hevigheid verschenen. De ziekte breidt zich allengs over het geheele vasteland uit; zij is tc Padua Vicenza, Verona, enz., verschenen, alsmede in de streken in de nabijheid der Alpen-hellingen. De groote afwisseling in de temperatuur bevordert deze ziekte. RU S LAN Generaal Osten-Sacken heeft zijn hoofd-kwartier gevestigd op het fort Katharina, én aan de Generaals en Admiraals Pansiloff, Chruleff en Stepha- nowich de verdediging der vesting van Sebastopol zelve overgelaten, alwaar proviand voor verscheidene maanden aanwezig is. Vorst Gortschakoff heeft, bij het vernemen dat de bondgenooten een togt naar de golf van Odessa en Perekop beramen, al de reserve-troepen onder Generaal Uschakoff te Nikola- jew bijeengetrokken. Brieven uit Odessa melden dat bij het afzenden der laatste berigton aldaar sedert verscheidene dagen eene hitte heerschte, zoo als bij geen nren- schengeheugenis bekend was; aan den oever der zee teekende de thermometer 40° Réaumur, 120° Fahrenheit. TURK YE. Aan de Indëp. Beige is uit Konstantinopel den 14den dezer het vol gende geschreven: De Porte is tot het beslnit gekomen om van het middel van geldleening voor hare schatkist gebruik te maken op veel grooter schaal, dan zij dns ver gedaan had. Dien ten gevolge heeft zij dezer dagen aan hare zaakgelastigden te Londen en Parijs magtiging gezonden om eene nieuwe leening van 100 millioen fr. aan te gaanen dit zal wel denkelijk de laatste niet zijn. Het is te wenschen dat de leening tot stand kome; want de geldmiddelen der Porte zijn geheel uitgeput, en de nieuwe Minister van Oorlog heeft reeds moeite gehad om in de behoeften van het leger te voorzien. Hij heeft zich daarover in den Ministerraad onbewimpeld uitgelaten, en bepaaldelijk ver klaard niets te kunnen doen zoo lang hem geen geld verschaft wierd. Doch geld te verschaffen is de eenige moeijelijkheid niet, er bestaat bij het Minis terie van Oorlog een raadgevend collegie voor al wat het onderhoud der krijgsmagt betreftde leden er van zijn meerendeels in verstandhouding met de leveranciers, en laten hen de Regering bedriegen; zoolang die zoogenaamde raad in wezen blijft, zal het met het onderhoud der troepen niet beter gaan. In dat collegie vallen ergerlijke dingen voor, en de nieuwe Minister van Oorlog zou aan het land en aan het leger eene bijzondere groote dienst doenindien hij de opheffing, of althans de afzetting der tegenwoordige leden bewerken kon. De vrienden van Reschid Pacha blijven werkzaam om hem op nieuw, en hooger nog dan vroeger, te verheffen; maar dit plan schijnt bij bel Fransche Gezantschap opentlijke tegenkanting te ontmoeten. Daarentegen wil de Engel- sclie Gezant niet, dat Riza Pacha, de afgetreden Minister van Oorlog, weder in het bewind trede. De Porte kan bezwaarlijk in dezen strijd om het over- wigt, tusschen de beide Mogendheden uitspraak doen; in de tegenwoordige omstandigheden begrijpt zij dat het raadzaam is, niet langer in het personeel der Staatsdienaren veranderingen te brengen, zonder overleg met hare hoogc bondgenooten en zonder goedvinden van beide. Deze gedragslijn behoorde zij reeds eerder aangenomen te hebbenmaar nu nog kan zij vele ongelegenhe den ontgaan door daaraan vast te houden. De Generaal Pélissier heeft een zeer streng dagorder uitgevaardigd, ten einde voor het vervolg te belettendat de troepen in te ver gedreven ijver meer doen, dan bun bevolen wordt. De Keizerlijke garde heeft thans den Mamelon-Vert bezet, terwijl de Turken, bij wijze van gunst, de vergunning hebben erlangd, om de overige werken te bezettendie den 7<Ien dezer genomen zijn. Russische krijgsgevangenen verhalen, dat de werken van den Malakoff- toren ondermijnd zijn. Generaal Bosquet voert bevel over de troepen aan de Tschernaya 60,000 man sterk, terwijl Regnault de Saint Angély over de divisien May- ran en Brunet bevel voert. De expeditie van Kertch is teruggekeerd, 4000 man te Jeni-Kalch achterlatende. Dc vernieling van de versterkingen te Anapa wordt voortgezet, reeds door de inwoners, die hunne voornaamste kost baarheden hadden medegenomen, verlaten; ook waren vier vaartuigen afge zonden ter voltooijing der vernieling van Arabat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 3