De Minister van Oorlog iieeft de prov. kommandanten en hooge militaire autoriteiten doen kennen, dat, ingevolge de bevelen des Konings, voortaan bij alle wapenschouwingen door Z. M. of door een der Prinsen van het Koninklijke Huis te houden, door de muziek het volkslied Wilhelmus van Nassauwen" zal uitgevoerd, geslagen of geblazen worden. De Minister van Finanticn zal op aanst. Donderdag geen gehoor verleenen. Vtveede Wiamer der Staten~f£enet*ual. Zitting van Maandag 18 Junij. In deze zitting is ingekomen een wets-ontwerp tot verlenging van een jaar van den termijn bij art. 293 der gemeentewet gesteld. Bij de behandeling in het algemeen van het wets-ontwerp betreffende de Marine, hebben het woord gevoerd de IleerenSloet tot Oïdhuis, Storm van 's GravcsandeDelprat, Zylker, van Bosse, van Deinse, ter Bruggen Hugen- hollz, van Zuylen van Nyeveft, Wintgcns, Storrn, Gevers van .Endegeest en van Lennep. De algemeene beraadslaging zal morgen worden voortgezet. De Kamer heeft hepaald dat, na afloop van de behandeling der op II. Za- turdag aan de orde gestelde wets-ontwerpcn en voorstellen van leden, zul len in beraadslaging gehragt worden: a. de raming van uitgaven voor de Kamer voor 1856': b. het wets-ontwerp waaromtrent heden het eindverslag werd uitgehragt. De Commissie voor de Verzoekschriften heeft aan bet einde der zitting om trent eenige in hare handen gestelde adressen verslagen uitgebragt. In de zitting van II. Zaturdag heeft de Heer Blaupot ten Cate verlof gevraagd en bekomen om op een nader te bepalen dag van den Minister van Koloniën eenige inlichting te vragen omtrent de verbetering van het lot en den toestand der slaven in onze West-Indische bezittingen. Zitting van Dingsdag 19 Junij. Aan de orde van den dag is de voortzetting der algemeene beraadslagin gen over het VIII Hoofdstuk (Marine) der Staalsbegrooting van 1855. De Minister van Marine voert eerst het woord. De Minister van Financien beantwoordt de aanmerkingen die uit een finan cieel oogpunt tegen het voorstel gemaakt zijn. Daarna spreken de Hecren Dommer van Poldersveldl en Hugenholtz. Bij de afzending is de Minister van Financien aan Jiet woord. NIJMEGEN, 18 Junij. De Arrondissements-Regtbank alhier stelt een geregtelijk onderzoek inno pens den brand 11. Zondag den 10den dezer te Groesbeek in de aan de Hee- ren van Nispen en Dilshuizcn toebehoorende bosschen, waardoor ongeveer 10 bonders jonge dennen en heide zijn verteerd, en welke brand, te meer daar dezelve op twee vai* elkander verwijderde plaatsen tegelijk woedde, door het gerucht aan boos opzet wordt toegeschreven. Gelukkig is de verdere voort gang spoedig gestuit, terwijl anders de gevolgen, wegens de felle droogte, onberekenbaar zouden zijn geweest. Na alvorens hunne roerende en onroerende goederen te gelde hebben ge maaktzijn dezer dagen van hier naar Noord-Amerika afgereisd, een 13-tal personen tot de minderedoch welgestelde burgerklasse behoorende. LEEUWARDEN, 16 Junij. Het eerste gedeelte der werken tot verbetering van het Dokkamer-Grootdiep, om in 1855 te worden uitgevoerd en bestaande in het afdammen, droogma ken en opgraven of slatten- van de stads Zuidergracht te Dokkum, en een gedeelte van genoemd Diep, is gisteren aan het lokaal van liet provinciaal bestuur alhier aanbesteed en aangenomen door den Ilcer J. Zwolsman, te Kuinrc, voor 34,600. In de zitting van den Gemeenteraad van eergisteren is tot Conrector van liet Gijmnasium alhier, met 16 van de 18 stemmen, benoemd de Heer Dr. J. G. Ollema, thans Praeceptor aan dat Gijmnasium; op den Heer Dr. D. TerpstraConrector aan het Gijmnasium te Gouda, waren 2 stemmen uitgebragt. Het onlangs van hier opgezonden adres van adliaesie aan het door de Heeren Bogaers c. s. te Rotterdam bij de Hooge Regering ingediende verzoek schrift, omtrent het bereiden en verkoopen van gedistilleerde dranken, was voorzien van circa 150 onderteekeningenwaaronder van vele der aanzien lijkste ingezetenen. Door liet gemeentebestuur Weststellingwerf is uitgeschreven eene geld- leening van ƒ120,000, en door dat van Oostdongeradeel eene van ƒ65,000, beide tegen 4j pCt.en moetende strekken tot bestrijding der kosten van aanleg van kunstwegen in die gemeenten. BUITENLANDSCHE BERIGTEI\L ENGELAND, LONDEN, 16 Junij. In Trinity-House- is dezer dagen de jaarlijksche feestelijke vergadering ge houden, welke o. a. door Prins Albert werd bijgewoond, als wanneer Z. K. H. een heildronk instelde op Lord Palmerston en de overige Ministers, daarbij te vens doende uitkomen de höoge noodzakelijkheid, om in het tegenwoordige oogenblik, meer dan ooit, aan die Raadslieden der Kroon het volste vertrou wen en de krachtigste medewerking te verleenen. De nieuwe veemarkt in Copenhagenfields heeft, naar men zegt, 400,000 aan de stad gekost. De berigten nopens de gewassen te velde, luiden uit alle deelen des rijks, zonder eenige uilzondering, zeer voldoende; vooral kan dit gezegd wor den van de tarwe; ook de aardappelen beloven eenen ruimen oogst. De Commissie voor het fonds ter ondersteuning der weduwen en weczen van. in den oorlog omkomende Britsche soldaten en zeelieden, heeft haar eerste weislag openbaar gemaakt. Zij heeft thans ruim een millioen M in de bank liggen, van giften uit alle oorden van liet Vcreenigd Koningrijk en uit de koloniën, door bijdragen van builen 's lands, zijnde Britsche onderdanen, van inboorlingen van Ir.die, Indianen in Noord-Amerika en inboorlingen van vele vreemde landen. Het aantal uit dat fonds bedeelde weduwen en weezen be droeg den 10dcü Mei jl. reeds 1487 weduwen en 1835 kinderen. Dezer dagen zal een nieuw linieschip voor de Engelsche oorlogsvloot van stapel gelaten worden, de Marlborough van 130 stukken. Daarna zal een nog grooler linieschip op stapel worden gezet, de Victoriadie slechts één stuk geschut meer zal voeren doch 15 voet langer zal zijn. Dit vermeldende, zegt dc Timesdat het veel nuttiger zijn zou oorlogsvaartuigen van weinig diepgang te houwenwant dat men daarmede alleen meester van de Azowseho zee geworden is en in de Oostzee iels zal kunnen uitrigten. Eerstdaags verwacht men hier het oorlogstoomschip Geyser met 12 prijs gemaakte vaartuigen, van welke 7 onder Mecklenhurgsclie4 onder Deensche en een onder Holsleinsche vlag in de Oostzee werden aangehouden. Brieven van Officieren der in de Oostzee vereenigde vloot, door de Times en door den Franschen Moniteur de la Flotte medegedeeld, geven te kennen dat een aanval van de zeezijde op Kronstadt, zonder ondersteuning van lan dingstroepen, hoogst waarschijnlijk zou mislukken. Doch de Morning Herald zegt, dat de vermeestering van een der buitenwerken van Kronstadt, name lijk bet fort Risbanck, niet onmogelijk geacht wordt, en dat men, van dat punt meester zijnde, van daar de stad en de Russische vloot zou kunnen beschieten. Men had van de Britsche vloot het gezigt op de noordwestkust van het eiland van Kronstadt, en aldaar waren minstens 12,000 Russen werkzaam aan het versterken dier kust, op welke ten vorigen jare geen enkel stuk geschut te zien was. Op de wetenschappelijke reis naar Somali in het noordwesten van Afrika tegenover Adenis de expeditie in het laatst van April door een groot aantal Somalis overvallen, waarbij de Luit. Stroyan vermoord en de Luils. Burton- en Speke zoo vreeselijk gekwetst werden, dat aan hun behoud werd gewan hoopt de Luit. Herne was de eenigedie ongedeerd hleef. FRANKRIJK. PARIJS, 17 Junij. De inschrijving voor de leening van 60 millioen francs ten behoeve der stad Parijs is gesloten. De inschrijvingen bedragen 210 millioen. De obliga- tien werden reeds met 7 4 8 francs premie verhandeld. Volgens den staat van de bank van Frankrijk is de voorraad van edel metaal met 23 millioen. de in circulatie zijnde biljetten met 2 millioen ver minderd. De portefeuille is slechts met ruim millioen verminderd. De voorschotten op fondsen en die op spoorweg-aclien zijn met 5 millioen ver meerderd. De rekening-courant der schatkist is verhoogd met 3 millioen en die van particulieren met ruim 21j millioen verminderd. De verkiezingen van leden voor de Departementale Raden zijn niet in den zin der Regering uitgevallen, en dien ten gevolge hehben verscheidene Prefecten hunne betrekkingen moeten verliezen. Het zwijgen van den Moniteur over de door de Franschen geleden verliezen in de op 7 en 8 dezer geleverde gevechten in de Krim, baart veei onrust. De werkzaamheden aan het Louvre worden met buitengewonen spoed voortgezet. Binnen 3 maanden zullen de gebouwen zijn voltooid. Men is reeds op nieuwe werken bedacht, ten einde aan de arbeiders, die alsdan vrij komen, werk te verschaffen. Onder de door Portugal tentoongestelde voorwerpen behooren volières, die zeer de aandacht trekken. Het zijn glazen stolpen, waarin zich boom stammen en fonteintjes bevinden; op die boomstammen is eene verscheiden heid van opgezette vogels geplaatst. Dat alles is zeer kunstig vervaardigd en ziet er fraai uitmaar het ware toch onbeduidend zonder de bijzonderheid, dat die fonteintjes water werpen en die opgezette vogels zingen gaanwan neer men op zekeren veêr heeft gedrukt. De houding en de zang dier vogels is zoo ten eenernale natuurlijk, dat men in vollen ernst gelooft levende vogels voor zich te zien; tot zelfs het open en toegaan der snavels en het zwellen en dalen der gorgels, is op eene begoochelingwekkende wijze na gebootst. Onder de voorwerpen, door de Amerikaansche nijverheid naar de tentoon stelling gezonden, verdient vooral opmerking eene machine om hout te krom men. Met deze machine, welke uitgevonden is door den Heer Blanchard', zijn den IS"10" Mei in de gieterij van den Heer Alger, te South-Boston, proe ven genomen. De bekende en thans reeds hoogbejaarde dichter Béranger is in den laat- sten tijd op eene hevige wijze aangevallen door het clericale dagblad VUnivers. Een beeldhouwer is desniettemin op het denkbeeld gekomen, om eene kleine buste in pleister van den geliefden dichter te vervaardigen, welke voor 30 c. verkocht wordt, en waarvan in den tijd van weinige dagen ruim 10,000' exemplaren zijn gekocht. In het zuiden des rijks zijn de zijdewormen door eene ziekte aangetast, welke scliadblijk op de zijdeteelt kan werken. De Spaansche post is Vrijdag II. niet aangekomen. Eene Carlistische- bende heeft in de omstreken van Madrid den post aangehouden en al de pakelten verbrand. Eenige oproerlingen hadden Pampeluna verlaten en wa ren naar de grenzen getrokkendóch werden door de Regeringstroepen inge haald. Sommigen hunner, die op Franscli gebied de wijk hadden genomen zijn onverwijld naar eene hooger op gelegen plaats gezonden. Het Spaansch' Congres heeft le dier zake op voorstel van een der leden besloten de Franscher Regering dank te beluigen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 2