LEYDSCHE COURANT?® MAANDAG, 18 JUiNIJ. N°t 74, 4s> afi i ftS BIMENLANDSCBE BERIGTEN. De Courant wordt Maandag, Woensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. V-jV' "sj,. i 'j-y De Prijs der Courant is ƒ13 tn fee/ jaar; de afzonderlijke nornmers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN, 1G Junij. De feestelijkheden, die den Optogt later zouden volgen, zijn alle in de lteste orde afgeloopen. Zoowel de Matinee Musicale 11. Woensdag door bet Sladcnten-Corps, als de Vauxhal en bet Bal gisteren door hel Muziekgezelschap van HH. Studenten, Sempre Crescendo, beide aan de Vink gegeven waren hoewel het winderige en nu dan buijige weder wel iets te wenschen overliet, heide druk bezocht, en hebben aan de vriendelijke bedoeling van 1111. Stu denten om den kring van ingezetenen, waarmede ze meer bijzonder in aan raking komen, ecnig genoegen te verschaffen, gelukkig beantwoord. Bijzonder verdient de Donderdag avond vermelding, toen het Ruïne plein een schouwspel aanbood dat zelden ergens in ons Vaderland zoo zal voorkomen. Het door eene schutting grootendeels afgezette Ruïne-plein, onmiddeiijk grenzende aan het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, wier zalen door deze ter feestviering aan Uil. Studenten waren afgestaan, was lot het tooneel der feestviering bestemd. Het weder, dat zich 's morgens zeer ongunstig liet aanzien, liet 's avonds niets te wenschen overig, zoodat de opkomst dan ook bijzonder groot was, terwijl echter de aanzienlijke omvang van het terrein nog plaats genoeg tot rondwandeling over liet, waar zich al de 1111. Studenten in hnnne fraaije costumen van den Optogt vertoondenhetgeen aan deze bijeenkomst een gansch bijzonder karakter gaf. In den avond werden IIH. Studenten en 't ganschc publick vereerd door de tegenwoordigheid van Z. K. II. den Prins van Oranje met de lleeren van zijn Huis, die te midden der menigte plaats namen. Te midden van het terrein voerde het muziekcorps van het Regiment Gre nadiers, de schoonste mnziekstukken uit, terwijl eene overvloedige en sierlijke verlichting uitstekend voldeed. Een fraai vuurwerk vervaardigd door J. van Eeenwen en Zoon, te Haarlem, besloot het feest, hetwelk in twaalf afdeelin- gen bij opklimming, de schoonste verlooningen en mengeling van kleuren opleverde, en vooral door de voorstelling van eenen prachtigen tempel door wit Bengaalsch vuur verlicht, het gansche publiek in verrukking hragt. Na den afloop hiervan wijdde nog een gedeelte van de menigte een paar uren aan den dans, en mogt alles in de meest gcwenschte orde eindigen. De leden der Sociëteit Minerva die Leydens ingezetenen dit feest bereidden, hebben er eere bij ingelegd en dank voor verdiend, 't Laatste is ook zoo wel begrepen dat zich bereids eene Commissie uit leden der Sociëteit Amicitia heeft vereenigd en de ingezetenen uitgenoodigdom dien dank aan het Stu denten-Corps op nader te bepalen wijzeaan den dag te leggen. De Leydsche Stoomboot heeft bij gelegenheid van hel Studentenfeest ongeveer 250 reizigers aangebragt en prijkte sierlijk met de vlaggen van vele natiënzij is den volgenden morgen met ongeveer 150 reizigers weder vertrokken. Het getal opgenomenen in het werkhuis gedurende de afgeloopen week it geweest als volgt 10 Junij 63 volwassenen, 18 kinderen, te zamen 81. 91. 11 12 13 14 15 16 74 77 78 76 80 19 22 22 22 19 oo 96. 99. 100. 95. 102. -LI. Woensdag stoomde het Nieuwcdiep binnen de Fransche oorlogska- nonneerboot met stoomvermogengenaamd Tourmentevan Cherbourg,en bestemd naar Kronstadt; een van die nieuwe kanonneerbootendie te Cher bourg gebouwd zijn. Het is daar om steenkolen in te nemen. Dienzeifden dag kwain ter reede van llellevoetsluis het Fransche stoomschip La Tempdte mede van Cherbourg. Dit vaartuig moet, naar men verneemt, krnisende zijn in de Noordzee, en bij gebrek aan steenkolen en water daar zijn binnen- gcloopen, om zich daarvan te voorzien. Van 51 jonge lieden, die examen voor de Kon-Akadcmie te Delft heb ben afgelegd, zijn 33 toegelaten. In Drenthe en omstreken heeft 11. Woensdag een vrecselijk onweder gewoed. De bliksem heeft te Sleenwijk een toren in brand gestokendie echter nog behouden is; op de Friesche grenzen een groote boerewoning in vlammen verleerdte Meppol een mast cn voorsteven van een schip gespleten te Giethoorn een arbeider op 't veld zwaar gewond en aan de Smilde een bakkersknecht dood geslagen, Uit de ijzergieterij van de Heeren G. L. Wispclwey en C°. te Zwolle, is:eergisteren verzonden eene ijzeren draaibrug, wegende omstreeks 70,000 N. U', waarvan de leggers eene lengte hebben van 22 el 60 duim. Dqze brug is bestemd voor de stad Groningen, en reeds de tweede, welke door de genoemde fabriekanten voor die stad vervaardigd is. Maandag 11. heeft de opening van het Overijssclschc kanaal op eene plegtige wijze plaats gehad. Te Wyckel, gemeente Gaastcrland, prov. Friesland is thans een schoone vijf-jarige os, die, volgens berekening van deskundigen, p. m. 1000 Ncd. fi.' weegt. De eigenaar heeft plan, om dezen os naar 's Hertogenbosch te zenden bij gelegenheid van het aldaar te houden Iandhuishoudkundig congres. In Zeeland staat de tarwe bijzonder schoon en belooft een overvloedig gewas. De aardappelen zijn achterlijk en zullen zeker veertien dagen later komen dan anders. Zij staan overigens veelbelovend. Het Koninklijke Athenaeum te Maastricht, onderging een treffend ver lies, door het plotseling overlijden van den Eerw. Heer Dr. II. J. A. Kerzmann R. K. Priester, Professor der Rhetorica en Rector der eerste afdeeling, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw. 's GRAVENHAGE, 16 Junij. Z. M. heeft tot Burgemeester der gemeente Maastricht benoemd H. J. W. van Aken. Z. M. heeft benoemd bij het 8ste regement infanterie, tot Kapitein van de 3de kl. den lslen Luitenant J. J. F. Eras, van het 2de regement infanterie. Z. M. heeft gisteren in een bijzonder gehoor ontvangen den Ridder Martini, Minister van het Nederl. Hof bij het Hof van Zweden en Noorwegen, en den Ridder de Bazo, voormalig Minister van Spanje bij ons Hof. 7,. M. de Koning heeft bij zijn vertrek van Nytnegen aan den Heer Bur gemeester ter hand gesteld eene som van ƒ600, voor de armen. Gedurende het korte verblijf van II. K. H. Prinses Marianne der Neder landen alhier, heeft Hoogstdezelve gedurig bezoeken ontvangen van en afge legd bij Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. Alhier is aangekomen, de Generaal Baron Geledorff, Kamerheer van Z. M. den Koning van Pruissen. De leden van de Eerste Kamer zijn aangeschreven oin te vergaderen op Maandag den 25slen dezer. Van Regeringswege is een ontwerp ingediend, om de bij de wet aan gewezen som van ƒ2,725,000 tot aankoop van 2J en 3 pCt. schuld voor het munt-depót met nog ƒ17.160 te verhoogenvermits men, tengevolge van de rijzing der prijzen dezer schulden, nog 13,000 aan schatkist-biljetten iu dat depót heeft moeten latenen het geraden schijnt om in stede daarvan een kapitaal van ƒ26,000, 2} pCt. schuld aan te koopen. Om niet tot eene nieuwe voordragt te behoeven te komen, is de koopprijs een weinig ruim ge steld cn op 66 gerekend. Tuieede Kamer sier Staten-Generaal. Vervolg van de Zitting van Donderdag 14 Junij. In deze zitting is ingekomen een wcls-ontwerp tot vaststelling der raming van uitgaven wegens verstrekkingen door het Ministerie van Marine voor de dienst van 1855, met memorie van toelichting. De beraadslagingen over de artikelen van het wets-ontwerp tot afschaffing van den accijns op hel gemaal (welks aanneming wij in ons vorig noinmer vermeldden) hebben heden plaats gehad. Art. 1, bepalende dat met 1" Januarij 1856 de rijks-accijns op het gemaal wordt afgeschaft, en welke wetten dien ten gevolge builen werking gestold worden, werd zonder beraadslaging met 42 tegen 19 stemmen aangenomen. Op art. 2vaststellende dat de opcenten op de hoofdsom van de grondbe lasting, het personeel en de patenten, op de hoofdsom van den rijks-accijns cn het collectief zegel op het binnen- en buitenlandsche gedistilleerd, den wijn en het geslagt, op de hoofdsom der zegel-, registratie-, griffie-, hypotheek en succcssieregten op de hoofdsom van het regt van waarborg op de gouden en zilveren werken, zullen verhoogd worden ter voorziening, voor zooverrede overige middelen niet voldoende mogten zijn orn te vervangen hetgeen 's Rijks schatkist bij de afschaffing van den accijns op het gemaal zal derven, werden drie wijzigingen voorgedragen. De eerste was van den Heer van Bossc, daartoe strekkende om het artikel aan te vullen met het volgende tweede lid:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 1