PROGRAMMA, MASKERADETE HOLDEN OP 12 JUNIJ 181. BROODZETTING, BEURTSCHEPEN DE WIT EN KUPFER UIT BE MAWB TE KOOP: LADING LIGGENDE TE LEYDEN IN DE HAVEN, 11. 9 9 Ilet Museum van Oudheden wordt op Dlngsdag den dezer, te drie ure des namiddags gesloten. De Dirccleur LEEMANS. Vrowtuesteeg bij ite Haarlemmerstraat Hebben de eer le beriglen, dat bij lien le verkrijgen is: Zuivere Citroen Limonadeh 0.70 en 1.00 per Flescb. Limonade a la Framboise- 1.00 1.20 Frambozen lialafia- 1.20 Frambozen en Morellen Brandewijn- 0.30 1.00 Keurige Citroen Likeuren- 0.85 Delicaat Kirscliwasscr- 2.10 Echte Absinthe Suisse- 2.00 2.50 ld. Marasquin de Zara- 2.10 Madera's- 0.50 0.70 Puike Champagne- 2.25 3.00 Verder alle soorten van Likeuren van ƒ0.50, 0.70, 0.30, 0.95, 1.20 eri 1.50 per Flescb. Zuivere Genever, Brandewijn, Rurn, Voorloop voor Ileercn Apothekers, Hoedenmakers, Schrijnwerkers, voor huishoudelijk gebruik onder thee ketels enz. en al wat tot den handel in Gedistilleerd en Wijnen behoort, nnvervalschl lot de laagst mogelijke prijzen, zoowel op fust, als bij de Resell, tot welker levering zij zich minzaam aanbevelen. waarvoor goed en deugdzaam Brood kan worden verkocht, geregeld naar den prijs der granen, volgens Marktberigten, van geaccrediteerde Graanhandelaars, in te gaan Maandag den 1 lden Junij 1855. Hlankbrood rper Ned. tt 40 Cents. Brulubroodi> 36 Ongebuild Tarwebrood30 Roggebroodper Ned. TC en 5 Oneen 25 Aldus opgemaakt door het Bestuur der Vereeniging van Broodbakkers hier ter Slede, Uit naam van het Bestuur, Leyden 7 Junij 1855. D. 11. RElVEILO, Secretaris. De Ingezetenen worden opmerkzaam gemaakt op wigt en qualiteit te letten. 'n een stil fatsoenlijk Huishouden, vraagt men met Augus- "Vw v, lus a. s. eene knappe Werkmeid, van de Prot. Gods dienst en 20 a 30 jaar oud. Loon naar bekwaamheid. Te bevragen bij den Boekhandelaar D. J. COUVÉE. Een zeer goed onderhouden Huls en Erf, gelegen in liet midden der Stad LeydenWijk VII. N°. 109G, bevattende vijf Beneden- en vier Boven- kameis met ruime Keuken, Kelder en verder alles wat tot eene goede Wo ning behoort, vooral ook best Welwater en twee Hegenbakkcn, benevens een daaraan belendend ruim, hecht en sterk Paklillls, met groote Zolders, zeer geschikt voor Fabriek en berging van Manufacturen of Kruideniers waren enz. De aanvaarding kan geschieden met 1 Augustus aanstaande, terwijl des verkiezende de helft der Koopsom op hetzelve kan gevestigd blijven met onder linge bepaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris D. N. KOSKES, aan den Ouden Tvijnte Leyden. De Notaris E. H.GERAERDS THESINGII, te Hazerswoudeis voornemens op Donderdag den 28stcn Junij 1855, des morgens ten 10 ure, in bel Regt- huis aldaar, Publiek voor Afbraak te Veilen en Verkoopeii: Het in den jare 1843 geheel nieuw gebouwde ARM- en BESTEDELINGS- III)ISmet Houten en Sleenen SCHUUPi en verdere Aanliooriglicdenstaande in de Kom der Gemeente Hazerswoudezoomede eenige Meubilaire en andere roerende GOEDEREN, tot Ameublement van genoemd Geslicht ge- gestrekt hebbende. Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris. 15. II. EVERS, Makelaar, zal op Maandag den 25sl(,n Junij 1855, in bet voormalig O. Z. Heeren-l.ogement te Amsterdamten overslaan van den Notaris H. A. J- AMYV ESSE11) verkoopen: 1,1 De kapitale, welgelegene It O Ell KA-HOK- STEDE van ouds genaamd: EEet Mtegthuis ran Achttienhoven en de Vrije Eiaakmet derzelver HUIS- M A NS WONINGSTALLING voor 38 stuks Hoornvee, STALLING voor 2 Paar den, ZOMERHUIS, WAGENHUIS, twee HOOIBERGEN en verdere GETIM MERTEN; mitsgaders MOESTUIN, BOOMGAARDEN, ERVE, WERF en •verscheidene Kampen bijzonder welig en weltoegemaakt YVEI-in HOOIJjAND, BOSCH, KADIJK en POLDERWATER; staande en gelegen aan liet Woerd- sche Verlaat, onder de Gemeente AchttienhovenKanton Woerden, Arron dissement Ley dengroot 46 bunders, 24 roeden en 78 ellen; bekend onder zie N°». 1 tot en met 36, 38 tot en met 44, 46, 64, 62, 63. 312 tot en niet 316, 369 tot en met 375, 498, 512, 524, 574 tot en met 578, 603 lot en met 611, 963, 964, 980 en 983, alles aan elkander gelegen en te zamen in één koop). Breeder bij Bil letten omschrevenen te zien des Dingsdags, Donderdags, Zalurilags cr> op den verkoopdag. De Bewijzen van Eigendom en de VeiI- conditiën zullen 4 dagen vóór de Verkooping le lezen zijn ten Kantore van genoemden Notaris. op hel Rok in hij de Olieslagerssleeg, N°. 31. Rij de Uilgevers C. C. van beu HOEK en P. ENG EIS, ziet beden het licht, en is alom verkrijgbaar, a 25 Cents DER Leyden, 6 Junij. Bij de Boek- en Kunsthandelaren SCHREUDER en van BAAK, alhier, is uitgegeven en verkrijgbaar: I. EEESTEEABtSCEEbij gelegenheid der te houden Maskerade door bet Leydscbe Studenten-Corps, opgedragen aan BH. Deelnemers, door II. M. J. HOFFMANN v. HOVE, Jur. Stud.-, gezet voor Piano. Prijs ƒ0.50. VEttVEEEEHL, EEEEEEEL en TOEEiOEEST eene stem uit de Rei der Studenten-Deelnemers aan dc Maskerade. Prijs ƒ0.25. POEtTElET van J. ROBERT en J. C. EMEISnaar de Daguer réotype op steen gebragt en geteekend door J. P. BEPvGHAUS. Prijs per stuk ƒ1. ET V BEES EEE EEfnWJEtES, d'après Nature, dessinées et litho graphic»!, par A. J. KOUWELS, compleet in 10 bladen. ƒ7.50. Los per stuk, a - 1. Voorts de Platen van den OptagtProgramma's enz. bij bovenstaanden voorhanden. II. III IV. Maandag 11 Junij 12 uur, Schipper II. RIDDERIKHOFF. Naar Zwolle, X) AlkmaarWoensdag 13 i> 10 Sneek, 13 11 DeventerDonderdag 14 12 Kampen, 14 12 Apeldoorn14 12» Hoorn, Vrijdag 15 10 L. KROON. S. de VRIES. J. BUISMAN. K. de HAAN. H. van TRIEST. J. RAJER. Alle Goederen zullen dosverkiezende bij den Bestelder C. van DORSTEN in 'tVeerhuis lot de eerst afvarende gelegenheid aangenomen worden, als voor geheel EoordhollandGelderlandOverijssel, Friesland Groningen, Drenthe, enz. De Vertrek-uren zijn opgegeven volgens de Reglementen, echter komen sommige schepen wel eens later door. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE WAAG TE LEYDEN. Zaturdag 9 Junij. Van ƒ39 tot ƒ43 a 44. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 9 Junij. Tarwe ƒ16.00 tot 16.50. Rogge ƒ10.50 tot 11.00. Gerst 6.80 tot 7.20. Haver 5.20 tot ƒ5.50. Paurdebooneu 8.75 lot ƒ9.20. Duive- hoonen ƒ9.20 tot 9.50. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. VRIJDAG, 8 Junij. Laagst.kocrs. Iloogst.kofrs. I Nederland, Werkelijke Schuld a 2} pCt. Dito Certificaten M 3 0 Dito dito 0 4 0 Amortisatie Syndicaat 0 3 0 Handelmaatschappij 0 4} 0 O. I. Leening 0 4 0 Aandeelen Holl. Spoorweg 0 4} Dito Rijn-Spoorweg 0 0 Frankrijk, Certif 0 3 0 Dito dito 0 4} 0 Rusi.and,Obl. HOPEl798enl816 0 5 0 Dito dito 1828 en 1829 0 5 0 Cert. bij dito 1831 en 1833 0 5 0 Dito 1S40 0 4 0 Dito bij STIEGLITZ C°. i 0 4 0 Dito dito Nieuwe 0 4 Inschrijving in Assign. 0 6 0 Certificaten van dito 0 6 0 Polen Aandeelen 1835 500 Dito Obligatiën 0 4 0 N a 1 pCt. Dito Obligatiën 0 3 0 Dito Binnenl. a 6 m. 0 3 0 Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. 0 5 0 0 4 0 0 5 0 5 0 Dito 1847 0 2} 0 0 2} 0 Dito bij rothschild 0 2} 0 Brazilië, 1824 100 5 0 Portugal te Londen 0 3 0 Dito dito 0 4 0 4} 0 Venezuela, 0 3} 0 W 3 63 74} 93} 90} 90 100 102} i011 83} 77} TH 58} 59} 145 69} 18 36 30- 4' 63} 74} 94 102} 77} 59} 18 rs 30 GCblevew. 63} 74} 93} 102} 77} 30, Amerika, Bankactiën 60} 61} 71.9, 72T'e 72} 31:5s 31} 50} 50} 99} 99.7« 99,'a 39J} 40,5e 40} 67} - 27} 20' 20} 2Ji Te leyden ter Boekdrukkerij van J. G. I.A I.AU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 4