SYTHÖFF'S PRENTEMBOEKT KINDERBIBLIOTHEEK. HUISBOEK VOOR JONGENS EN MEISJES. PRUIS SEN. BERLIJN, 26 Mei. Keigisteren hielden de leden der Gustaaf-Adolf-Vereeniging een algemeene vergadering, die door den Predikant Jonas met een gebed geopend werd. Het getal leden der vereeniging, 839 in 1853, 936 in 1854, is tot op dezen oogenblik geklommen tot 1033. De Koningin behoort tot de leden. Rusland heeft zich de onlusten in China ten nutte gemaakt, om zijne grenzen in Zuidelijk Siberië op eene gemakkelijke wijze uit te breiden. Men is namelijk in de pogingen geslaagd om vier Mongoolsche Khans, die sedert langen tijd aan China onderworpen waren, de aanheehting van hun land aan het Russisch keizerrijk te doen verzoeken. Eene depêche van Prins Gortschakoff, dd. 21 dezer, des avonds, meldt, dat voor Sebastopol niets bijzonders was voorgevallen. Den lDde» hadden troepen Eupatoria verlaten, waarheen was onbekend. OOSTENRIJK. WEENEN26 Mei. Men verzekert dat de Keizer uitdrukkelijk bevel beeft gegeven aan den Aartshertog Ferdinand Max, Bevelhebber van het oefenings-eskaderom een bezoek af te leggen bij den Koning van Griekenland. De Prins Gortschakoff* is reeds in zoo ver hersteld dat geene berigten aangaanden zijnen gezondsheidsloestand worden uitgegeven. Het garnizoen van Debreczin heeft den 18den die stad verlaten, daar hel bevel had ontvangen om naar Galicie op te rukken. Het uit Stiermar ken aangekomen regement gaat eerstdaags naar Galicie. RUS LAN D. Te Petersburg is van overheidswege een berigt uit de Krim van 19 Mei openbaar gemaakt. Volgens hetzelve was het vuur der bondgenooten flaauvv en het verlies der Russen niet groot, terwijl aan weerszijden de bestaande batterijen hersteld en nieuwe aangelegd werden. Keizer Alexander II heeft eene groote wapenschouwing gehouden over de tuighuizen, vestingwerken, bezetting, wapenfabrieken, batterijen en vlo ten van Kronstadt. Bij keizerlijke ukase wordt amnestie verleend aan de Finsche deser teurs, op voorwaarde dat zij onmiddellijk dienst nemen in het Russische leger. Keizerin Maria heeft in het winterpaleis de gelegenheid opengesteld lot het storten van giften in geld of in natura, voor de troepen, met name voor de verdedigers van Sebastopol. De verschijning van het Engelsche eskader te Reval heeft onder de be volking dier stad grooten schrik te weeg gebragt. De vrouwen en kinderen hebben de stad moeten verlaten en elk eigenaar heeft bevel ontvangen, zich voor 6 maanden van leeftogl te voorzien. TU RKÏE. Uit eene depêche van Generaal Pélissier van Zaturdag blijkt, dal de Fransehen het terrein gelegen tussehen het centrale bastion en de zee, alwaar eene groote wapenplaats is, en de Russen een aanzienlijke krijgsmagt zouden hebben kunnen vereenigen, bemagligd hebben. liet verlies der Russen moet volgens dezelfde dépêche zeer groot zijn; den 23stcn was hun vuur minder scherp; den 24st0" waren de verliezen der Franschen geringer dan die des vijands. - De Londensche correspondent schrijft aan de Amst. Cour. omtrent den stand der zaken o. a. het volgende: Tussehen 10 en 11 Mei hervatten de Russen hunne uitvallen, waarbij zij meer afbreuk deden aan de Engelschen, die 12 man aan dooden en gewonden verloren. Men sprak in bet kamp van een Fransch-Engelsch korps langs de Tehernaia naar Tehoergoemdoch ver der dan die plaats kon het voetvolk niet gaan. Niettegenstaande deze geruch ten twijfelen sommigen aan een veldtogtdaar het hoogst onwaarschijnlijk is dat het Fransche leger vooralsnog zich zal bewegen, en het Engelsche le ger, dat maar 4000 of 6000 man zou kunnen bijdragen, kun zich geen 10 Eng. mijlen ver (3 uur) verwijderen. Er zijn geene genoegzame vervoermid delen oin aan eene enkele afdeelirig de levensbehoeften te verschaffen en er is geen twintigste gedeelte van het landtransport, dat voor het leger hoogst noodig is, aanwezig. De Franschen zijn in een beteren toestand, doch nog de helft ontbreekt, hoewel zij zich 20 of 25 Eng. mijlen zouden kunnen verwijderen. Alvorens het bombardement te hervattenzijn er CO nieuwe stukken noodig en moet er een aantal 10 a 13 duims mortieren opgcrigt worden. De Franschen hebben eene zeer steike batterij opgerigt, 50 voe ten van liet Mastbastion. Deze wordt algemeen beschouwd als hors de com baten dit punt der Russen wordt kennelijk zwak. Overigens worden er geene bijzonderheden vermeld, dan dat er zware regens vallen en eenige cho leragevallen plaats hadden. Uit Konslantinopel wordt dd. Mei gemeld, dat Miss Nightingale, die zich als vrijwillige ziekenverzorgster derwaarts heeft begeven, ernstig ziek is geweest, doch thans buiten levensgevaar is. Berigten uit de Krim van den 17den behelzen, dat de Generaal Bosquet eene verkenning gedaan heeft tot aan gene zijde van de Tehernaia, en ont dekt, dal de Rossen den weg naar Baidar van versterkingen voorzien. Ten noorden van de vesting, builen het bereik van het geschut, werden meer aardewerken opgeworpen. De stad werd overal versperd. Vóór de bondge nooten de groote krijgsbeweging aanvangen, zal Kamicsch versterkt worden door middel van 7 redoutes en eene gracht. Men was van oordeel, dat de bondgenooten nog altijd minder talrijk waren dan de Russen, in weerwil van de laatste versterkingen. Onderscheidene uitvallen der Russen waren afgesla gen; bij gelegenheid van een uitval aan de zijde van het quarantaine fort was een Fransch kruidhuis in de lucht gesprongen. Een Russisch legerkorps, dat naar Odessa moest, had aan de Prutli stil gehouden, waar Generaal Lu- dors stond met 32,000 man. In de rigting van Kilia en Toelteba was eene kanonnade vernomen. STARS BERIGTEN. VERGADERING van den Gemeenteraad van Levden, Donderdag den 315,ra Mei 1855 's namiddags ten 2 ure. Onderwerpen 1°. Voordragt tot magtiging om te beschikken op het Art. Onvoorziene Uit gaven, begrooting 1855. 2°. Request van Mr. D. Tieboel Siegenbeek, tot het bouwen op de straat. 3°. Voordragt tot regeling van de gcmeenle-politie. 4°. Aanvrage van Curatoren der Leydsehe Iloogeschool tot verlenging van den gestelden termijn betreffende de behouwing der kleine Ruïne. 5". Staat van af- en overschrijving begr. 1854, van de Onderwijzers-Kweekschool. 6°. Rekening van de Gaz-Fabriek 1854. 7°. Request van P. Vromesteyn, tot herstelling der huizing aan het Leyder- dorpsche Hek. AKAREMiE-NlEUWS. PI! O MOTIE AAN DE LEYDSCIIE HOOGESCHOOL. Den 29sle" Mei de lieer N. Plantengageb. teSclzaete, in de Geneeskunde, na Openbare verdediging zijner Dissertatie, continens: Quaedam de usu Venaesectionis. Denzelfden dag de Heer II. P. Bevst, Jr., van Amsterdam, in de Genees kunde, na Openbare verdediging van zijn Specimen, sistens quaedam: de Fe- brium intermittentium medicatione. ABVERTESTIES. Ondertrouwd Leyden, 25 Mei 1855. Eenige Kennisgeving. J. A. HERKLOTS, in A. J. A. SUSANNA. Heden beviel voorspoedig van een ZOON, Vrouwe J. F. Baronnesse TA ETS yan AMERONGEN, Geb. Gevers Leuven. Levden, 27 Mei 1855. Bevallen van eene DOCHTER, G. CORVER, geliefde Echtgenoot van Levden, 28 Mei 1855. Mr. S. VISSERING. Bevallen van eene DOCHTER, J. P. SYTHOFF van AMEYDEN. Levden, 28 Mei 1855. Heden morgen te half zes ure, overleed in den ouderdom van bijna 48 jaren, lot bittere smart van mij, zijne Kinderen en verdere liefhebbende Betrekkingen, waaronder zijne 73-jarige moeder en een zuigeling van drie maanden, mijn tcedergelicfde Echtgenoot, J. KONING, in leven Steenfabrie- kant alhier. Ruim één jaar slechts mocht ik mij in zijn gelukkig bezit veiheugen. Eene kortstondige, doch hevige ziekte nam hem in weinige dagen weg. En hoewel wij niet behoeven te treuren, als degenen die geene hoop hebben, kan alleen de genade Gods ons doen stille zijn in den donkeren weg, waarin de Ileere ons leidt. Levderdorp, 29 Mei 1855. M. van WIJNGAARDEN, Wedc. J. Koning. Algemeene Kennisgeving. De Ondergeteekende voelt zich gedrongen om hartelijk dank te zeggen voor al de deelneming, haar bij den treffenden slag, welken zij ondergaan beeft, bewezen geworden. Levden, 29 Mei 1855. J. NIERMEYER, geb. Diddens. Vijf en twintig Cents liet Boekdeel. Klein kwarto formaat. Met vele liondertl Houtgravuren, Van HET GROOTSTE PRENTENBOEK zijn in weinige maanden eenige duizende Exemplaren verkocht. De uitgever hoopt dat deze Kinder-Biblio- theek met bijschriften van een onzer Nederl. Dichters, in tien deeltjes k 25 Cents compleet zijnde, geene mindere belangstelling zal ontmoeten. Er is meerder zorg aan besleed. Het formaat is kleiner, dus gemakkelijker in de buiskamers, de platen menigvuldigerde prijs goedkooper. Men ver krijgt alzoo ongemerkt een Plaatwerk van grooten omvang. Een Huisboek dat, uithoofde van deszelfs rijken inhoud, de jeugd nooit vervelen zal, maar waarmede de jongens en meisjes, lot in 't volgende geslacht, zich nog ver maken kunnen. De tien afdeelingen zullen bevatten al wat voor de jeugd uiterst aardig, nuttig en aangenaam kan zijn. De titels zijn: de Boekenkastde Globe de Spiegelenz. Leyden, 20 Mei 1855. A. W. SYTHOFF. Bij den Boekhandelaar P. van ZWEEDEN, te Groningen is uitgegeven en alom te bekomen Duitsclie Spraakleer voor Nederlanders. Door D. J. STAHL de BOER. Met een Duitsch Letterschrift, ƒ1.70. ENGER, Beknopte Grieksche Spraakkunst. Bewerkt door Dr. W. HECKER, 3dc drukƒ1.40. ENGER, Opstellen ter vertaling van 't Grieksch in 't Hollandsch en van 't Hollandsch in 't Griekschdoor Dr. W. HECKER, 1.20. TPiEGDERSchets der Grieksche en Bomeinsche Letterkunde. Naar 'tDeensch, door Dr. W. HECKER. 2de herziene druk, ƒ1.40. Slutlenten-Llederen. In Prachtband, 1.40. Te Levden ter Boekdrukkerij van J. G. I.A LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 2