fl. OPEISBARE VERKOOPING OPENBARE YERKOOPING OPENBARE YERKOOPING ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff En word! wijders, door dr/.e, ter kennis van de belanghebbenden gchragt, flat lot jaarlelterfjednrende 1855, voor den Ijk der Malen en Gewigton be paald is de lel Ier En zal deze d or aanplakking en plaatsing in de Leydsche Courant wor den afgekondigd. Burgemeester en Wethouders voorn., Leyden, 24 Maart 1855. van LIMBURG STIRUM. De Secretaris, v. PUTTKAMMER KEKRS1EIIWS. SCHIEDAM, 1 April. Heden is door den Kerkeraad der Herv. gemeente liet volgende 12-tal Predikanten gemaakt: DD. van der Scheer te Hoorn; Hooykaas Herderschee, te NijmegenRauwenhof, te Mijdrecht; Berlage, te Kaarden; van Dijk, te ZevenhuizenMolhuyzen, te Voilenhoven; Kachenius Jr.te Maassluis; üolgaardt, te SneekBouman, te Kieuwenhoorn Krolte Heukelom; du Saar, te Medemhlik; Iliehm, te Vlaardingen met het lot legen Moens, te Edam. AKA©EiMIE-AIE(IWS. PROMOTIEN AAN DE GRONIKGSCHE IIOOGËSCHOOL. Den 29s,en Maart de Heer S. Ypey, van Leeuwarden, in de Regten, met Theses. Den 30ster> Maart de Heer J. Offerhaus Lr., beroepen Predik, te Burum, in de Godgeleerdheid, na Openbare verdediging zijner Dissertatie, exhibens: Aboelardi Tlieolngi methodum. Ds. van 1TERSOK ontving met dankzegging voor de ongelukkigen door den watersnood te HeestRhenoyGellicum en Acquoi, van Mevr. d. L. V. W. een Munlh. K°. 76; A. L. 50; en van B. D. een dito K°. 94; L. II. ƒ10. ADVERVGHTIEH, Bevallen van een ZOON, R. van der TUUK I.OEFF. Ieyden, 2 April 1855. REIGERS van der Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER, R. VOS, Echtgenoot van Leyden3 April 1855. J. E. GOUDSMET. Meden overleed in den ouderdom van 65 jaren, mijne geliefde Eehtgenoote SOPHIA van DAM. Leyden, 1 April 1855. ADS. van DIJK, J'. Heden overleed na een langdurig lijden, mijne hartelijk geliefde Eeht genoote, GEERTRUI VROEGOP. in den ouderdom van 36 jaren, na eene gelukkige Echlvcreeniging van bijna 12 jaren, mij nalatende 3 Kinderen nog te jong om bun groot verlies te kunnen beseffen. Leyden, 1 April 1855. J. H. MARYT. Eenige Kennisgeving. Onzen hartelijken dank betuigen wij langs deze aan alle Vrienden en Re kenden voor de bijzondere belangstelling zoo ruimschoots ondervonden bij onze vijf en twintig jarige Eehtveiecniging. W. OOSTVEEN. Leyden, 2 April 1855. L. H. OOSTVEEN, geb. Rozendaal. Voor de betoonde belangstelling in de bevalling mijner Echtgenoot, betuig ik mijnen hartelijken dank. Leyden, 3 April 1855. 11. F. SCHLETTE. Voor de menigvuldige blijken van belangstelling, mij betoond bij de be valling mijner Eehtgenoote, betuig ik mijnen opregten dank. Leyden, 3 Apiil 1855. J. A. SCHMIER. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de bevalling zijner Eehtgenoote, wordt welmeenend dank betuigd door C. K ER BERT Jr. JPUBILIEILE AAIBESTEDIMÖ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente LEYDEN, zijn van meerling iri het Openhaar aan te besteden De leverantie van Houtwarenten lehoeve der Publieke Werken der Gemeente. Op het Raadhuis aldaar, op Dingsdag den 10lIen April 1855, des middags ten 12 ure. Zullende de Voorwaarden van heden af, dagelijks (uitgezonderd de Zondag) ter Secretarie dezer Gemeente ter lezing liggen van 's voormiddags ten tien lot 's namiddags ten twee ure. Alsmede aan de Stads Timmerwerf, van 's voormiddags ten tien tot 's namiddags ten vier ure terwijl door den Stads Architect dc verlangde ophelderingen en aanwijzingen zullen wor den gegeven. in het Ileeren-Logement aan den Bnrg, te Leydenop }Zalurdag den 14Jen April 1855 bij Opveiling, en op Za- turdag den 21slen April 1855 bij Afslag, beiden des avonds ten 7 ure, van: N°. 1. Een BUITENPLAATSJE onder Soeterwoudemet deszelfs Koe pel, Woonhuis en verdere Getimmerten, even buiten de Wittepoort der Stad Leydengeteekend met N°. 192. N°. 2. Een WINKELHUIS en EPiVE, te Leydenaan de oostzijde van de Mare, geteekend Wijk V. N°. 646. Het eerste Perceel is te bezigtigen des Woensdags en Donderdags, en liet tweede des Dingsdags en Donderdags, beiden van de week der Vei ling en van die der Toewijzing. Terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris D. N. ROSKES, te Leydenten wiens Kantore lussclien de Veiling en den Afslag Veihoogin- gen zullen worden aangenomen, tegen genot van dén vijfde der verlioogsom. in het Heeren-Logement aan den Burg, te Leyden. op Zaturdag den 21sleB April 1855, bij Opveiling, en op Zaturdag den 28stel3 April daaraanvolgende bij Afslag des avonds ten 7 are, van: Vrijwillig» N°. 1. Een HUIS en ERF, te Leydenaan de noordzijde van den Ouden Rijn, omtrent de Kuipersteeg, Wijk VI. N°. 103. N°. 2. Een HUIS en ERF, aan de westzijde van de Oostdwersgracht, omtrent de Baatstraat, Wijk V. N°. 541. Op Stegterlijlee Autorisatie, N°. 3. Een HUIS en ERF, aan de oostzijde van de Westdwcrs- of IJze- rengracht, Wijk V. N°. 1092. N°. 4. Een HUIS en ERF, aan de zuidzijde van het Marendorp of Haar lemmerstraat, omtrent de Hooglandsche Kerksteeg, Wijk VI. N°. 257. N°. 5. Een HUIS en ERVE, aan de noordzijde van de Langegracht om trent de Oostdwersgracht, Wijk V. N°. 949. N°. 6. Een HUIS en ERF, aan de noordzijde van de Langegracht, om trent de OostdwersgrachtWijk V. N°. 948. En Vrijwillig. N°. 7. Twee partijen extra best TEELLAND, gelegen onder de Gemeente Oegstgeest, aan den Leyderweg en Grocnestceg, bij het Kadaster bekend, Sectie B. N°. 402, ter grootte van 51 roeden en 10 ellen, en N°. 403, ter grootte van 89 roeden en 40ellen, dus te zamen 1 bunder 40 roeden en 50ellen. Verhuurd tot Kersmis 1857, voor ƒ160 per jaar. Op het perceel N°. 7 worden van de Opveiling tot daags vóór den Af slag, Verhoogingen aangenomen, en zijn inlichtingen te bekomen ten Kan tore van den Notaris C. KLAVERWYDEN, te Soeterwoude. Op Dingsdag den 10dcn April 1855, des morgens om 10 ure, zal men binnen Leydenin de Nieuwslceg AVijk IV. N°. 707publiek verkoopen eenige Meubilaire Goederen, waaronder 1 mahonyhoulen Trektafel met Bladen, 1 ronde dito, mahonyhouten en andere Ledekan ten met Behang sel, Chiffonnière, Bureau, TrumeauSpiegel, Ladetafels, Stoelen, Canapó, Secrétaire, Buffet, Pers, slaande Klok, Kagcliels, Platen in Lijsten, Gordij nen en Draperien1 Bed met toebehooren, Dekens, diverse Smirnasche Ta pijten en A'loerkleedeneenig Koper- en Blikwerk, eenig Porselein en Aarde werk, waaronder een Tafelservies, eenig Glaswerk, een Handkoets, een Bad, een Tent, een partij Kagchel- en Keukenhoilt, en hetgeen verder Ier Verkoop zal worden aangeboden. Kunnende worden bezigtigd des Zaturdags vóór de A'erkooping, den 7(tcn April 1855, van des 's morgens 10 tot des namiddags ten 3 ure. van Gevende Have en Bouwgereedschappen om Contant Geldop Donderdag den 12dcn April 1855, des morgens ten 10 ure aan de AVoning bij G1JSBERT de BRUIN, in het AA^esleinde, te Soeterivoudeten overstaan van den Not. Mr. II. OBREEN. BEÜRSPRÏJS VAN SCHULDBRIEVEN. MAANDAG, 2 April. Laagst.koer*. Hoogst.koers. Gebleven. Nederland, Werkelijke Schuld a 21 pCt. 61! 6 62} 62 Dito Certificaten M 3 M 731 73' 73 4 ölr's 90 91} 91 Amortisatie Syndicaat 0 3' 0 2 1 5 Handelmaatschappij 0 4} 0 O. I. Leening 0 4 0 91} Aandeelen Holl. Spoorweg 0 4} 74* Dito Rijn-Spoorweg 0 4! 0 991 Frankrijk, Certif 0 3 0 - Dito dito 0 4} 0 Rusland, Obl. H0PEl798enl816 0 5 0 101® o 1 l-H 101} Dito dito 1828 en 1829 0 5 0 101} Cert. bij dito 1831 en 1833 0 5 0 83} Dito 1840 0 4 0 77} Dito bij stieglitz C°. 0 4 76} 76® 76} Dito dito Nieuwe 0 4 76} Inschrijving in Assign. 0 6 Certificaten van dito 0 6 60} Polen Aandeelen 1835 500 t 0 4 0 69} Spanje Obligatien N a 1 pCt. 18 r'* 18} is ,!e Dito Obligatiën 0 3 87-/, 37} Dito Binnenl. a 6 m. 0 3 31} Bewijzen Coupons 5u 6f7g 51 Oostenrijk, W. B. bij Goll. 0 5 0 4 58} 0 5 63» 63} 63} 0 5 74} 75} 74} 0 2f 32} 32» .0 2» 50} 50}* 50» Dito bij rothschild 0 2! Brazilië, 1824 100 5 98} 0 3 38} «te co co oo co 0 4 4} 68 3} 26} 27 3 19} 20 Amerika, Bankactiën Te I.evden ter Boekdrukkerij van J. G. IA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 4