LEYDSCHE col KANT. mil N°. 5 MAANDAG, 26 MAART. BIMENLAA'DSCIÏE BERIGTEN. BUlTENLAIVllSCHE BEltltiTKN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. V i De Prijs der Courant is ƒ13 in hot jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN 24 Maart. Z. M. heeft aan den Heer Dr. J. Hoffmann alhier, Japansch Translatenr der Regering van Ned.-Indië, den titel van Hooglecraar verleend. Aanst. Donderdag houdt de Rederijkerskamer Vondel alhier hare laatste vergadering met Dames voor dit saisoenwaarop ten gehoore zal worden ge- liragtLodewijk AT, drama in 5 bedrijven naar het Franscli van Casimir de la Vigne, door II. J. Schimmel. Het getal opgenomenen in het werkhuis gedurende de afgeloopen week is geweest als volgt: 18 Maart 407 volwassenen, 190 kinderen, te zamen 597. 19 364 153 517. 20 341 140 481. 21 365 147 512. 22 338 134 472. 23 336 135 471. 24 330 127 457. Z. M. de Koning wordt, volgens het IIhl.aanst. Donderdag te Amster dam verwacht en zal tot den volgenden Maandag aldaar vertoeven. Z. M. heeft den Heer Directeur der Kon. Academie te Delft zijne te vredenheid betuigd over de beambten bij den waterstaat, die aan genoemde akademie zijn opgeleid, en bij de overstroomingen hunne diensten en verplig- tingen op zoo uitstekende wijze hebben vervuld. Vervolg der opgave van de opbrengst der algemeene collecte voor den watersnood: Te Katwijk ƒ380, Rijnsburg ƒ95, Valkenburg 50, Arnhem ƒ7,541, Amersfoort ƒ1,910, Assen ƒ601, Almelo ƒ391, Blokzijl f277, Delfshaven ƒ400, Delfzijl ƒ289, Doesburg 775, Doelinchem ƒ218, En schede ƒ500, Gcnemuiden 133 Goes 565, Gorinchem 1,400, Gronin gen ƒ6,739, Hasselt ƒ135, Hoorn ƒ1,300, Leerdam ƒ187, Leeuwarden ƒ5,469, Meppel ƒ662, Middelburg 4,000, Ootmarsum 188Rotterdam ƒ25,145, Sneek 2,230, Tiel 1,068, Vlaardingen ƒ500, Wageningen 1,355, Wccsp 761, Zevenaary 810, Zierikzee 954, Zutphen 4,000, Zwolle 4,035. De inzameling door de afdeeling Vijfbeercnlandenden Alblasserwaard en het Land van Arkel beneden de Zouwe van de Holl. Maatschappij van Landbouw heeft, ten behoeve van de noodlijdenden door den watersnood, ecne som van ongeveer ƒ2,000 opgebragt. De Adelborsten en Radellen van de Kon. Akad. voor de zee- en land- magt te Breda, hebben voor den watersnood 300 bijeengebragt. Tc Deventer zullen 4 der Hoogleeraren, de HH. v. d. Willigen, v. VIo- tenKiehl en Mulder twee avondbijeenkomsten tegen entree voor elkeen (ook voor Dames) toegankelijk, geven; waarvan de opbrengst mede voor de noodlij denden zal strekken. Men mag met grond verwachten, dat deze poging door vele ingezetenen zal worden ondersteund. Blijkens cene bij den Heer Commissaris des Konings in Zuidholland ontvangene medcdeeling van den Minister van Binnenl. Zaken, zijn door den Minister van Finantien de noodigc voorschriften gegeven, ten gevolge waarvan dé geldendoor de algemeene collecte ter zake van den watersnood in te za melen, door de gemeentebesturen bij de betaalmeesters in de arrondissementen kunnen worden gestort, mits worde gezorgd, dat de bestemming der gestorte gelden worde aangewezen in de quitantien van overstorting, terwijlindien er giften worden ingezameld, aan welke de gevers duidelijk cene bepaalde bestemming verbinden, het bedrag daarvan afzonderlijk gestort en die be stemming in de quitantie aangewezen zal behooren te worden. Uit Barneveld wordt gemeldLI. Maandag bedekten eene menigte wagens beladen met rnenschen van allerlei leeftijd, onze binnenwegen. De boeren, die zoo regt broederlijk gedurende 10 dagen de ongelukkige Vcenendaalers hadden geherbergd, bragten hunne gasten naar andere boerderijen over, vvaür zij even hartelijk werden ontvangen. Gelukkig de landman, die aan eigen tafel een gedeelte van zijnen ge/.egemlcn bouw den arinen broeder kan voorzetten. Ofschoon er in het land van Ileusden en Altena geene doorbraken ge vallen zijn, zoo is echter dit heerlijke land, ten gevolge van hel aanhoudende loopen van den Baardwijkschen Overlaat geheel en al overstroomd, terwijl er vele polders zijn, die er uitzien even of zij door inbraken overstroomd wa ren. Nog altijd blijven de uitwalerings-sluizen digt en wordt door de kwel van builen, nog dagelijks het binnenwater hooger. Er zijn hier dan ook nog geene aardappelen gepoot, noch granen gezaaid, terwijl de winter-granen voor bet mcerendeel door het hooge water zullen verdrinken. (iV, R. C.) -De commissie van beheer en toezigl op de droogmaking van de Haar lemmermeer, zal overgaan lot de 9dc verkooping van ecne partij gronden in den Haarlemmermeer-polder, groot ongeveer 1200 bunders, en wel in de maand Mei cerslk. te Haarlem. Te Ridderkerk werd 11. Donderdag bij openbare verkooping, bouwland verkocht voor ƒ1,260 het bunder. Ditzelfde land werd in 1801 verkocht voor ƒ240 per bunder, en in 1846 werd het bij de verdeeling eener nalaten schap, den erfgenamen toegerekend op ƒ600 per bunder. Naar wij vernemen zal de Boekhandel van Nederlandbinnen kort te Utrecht eene verloting houden van boek- en plaatwerken, zonder nieten, ten oordeele der ongelukkigen bij den jongstcn watersnood, waarvoor reeds aan zienlijke geschenken zijn ingekomen en waarvan het programma eerstdaags wordt te gemoet gezien. Den 19dcl1 Jan. is aan de Tafelbaai binnengekomen het Nederl. oorlogs- fregat de RugterKapt. 't Hooft, van Vlissingen naar Batavia; den 21sle!l Jan. Nederl. oorlogsschooner Remkang, Luit. Hansen, van Texel naar Batavia. Te Brussel in de Naamsche voorstraat is zekere gehuwde vrouw Minnaert oud 42 jaren, uit een raam van de tweede verdieping gesprongen. Toen ze werd opgenomen, gaf zij nog eenige teekenen van leven, maar haar hersenpan was deerlijk verbrijzeld; na weinige uren stierf zij. Verslaafdheid van haren man aan den drank, bragt baar tot deze wanhopige daad, waartoe zij het vrécselijk voornemen meermalen aan anderen had te kennen gegeven. Zij laat den dronkaard twee diep beklagenswaardige jonge kinderen na. 's GRAVENHAGE, 24 Maart. Z. M. heeft aan Mr. G. R. Naula, op zijn daartoe gedaan verzoek, ver leend eervol ontslag als President der Arrond.-Reglbank te Heerenveen. Z. M. heeft benoemd tot Notaris te FinsterwoldeG. Bakker, Cand.-Not. Een schrijven van Z. M. Gezant te Washington, gewaagt van voort durende klaglen tegen sommige Regeringen wegens het overbrengen naar de Vereenigde Staten van bedelaars en misdadigers. Hij doet opmerken, dat, indien ook uit Nederland armen worden overgebragf, hij buiten slaat is, die personen onder zijne bescherming te nemen. Het aantal behoeftige Neder landers in de Vereenigde Staten is onnoemelijk en de Gezant is, wil hij hierin eenigermate voorzien, dagelijks in de verpligting, uit eigen middelen onder stand te verleenen aan landgenootensoms met talrijke huisgezinneu, die door gebrek in de grootste ellende verkeeren. Het corps muziekanten der dienstdoende schutterij alhier, heeft zich 11. Maandag bereid verklaard tot het geven eener serenade aan Z. M. den Ko ning, bij zijne terugkomst in de residentie, na het snel bezoek in die streken des lands, waar zoo veel nood en ellende heerscht. Z. M. van dat voornemen onderrigt, heeft zijne gevoeligheid voor dit blijk van gehechtheid betoond, doch daarvoor bedankt, uithoofde Z. M. van oordeel was, in dezen niet anders te hebben gedaan, dan elk menschcnvriend in deze omstandigheid verpligt was. Aan de fabriek van de Heeren Enthoven alhier, heeft thans het afgieten plaats gehad van het derde en laatste gedeelte van het standbeeld van Lourens Coster, zoodat men nu weldra de oprigting van dat beeld mag te gemoet zien. ARNHEM, 23 Maart. Den 19dcn had aan dén verlengden spoorweg alhier een droevig ongeluk plaats. Een jongen, bij de zandwagens werkzaam, geraakte onder een dier wagens, welke over zijn ligchaatn reed en hem verbrijzelde. Zekere T. alhier is in zijne woning dood gevonden en, naar men ver moedt, door het overmatig gebruik van sterken drank gestikt. Volgens verklaring van een ooggetuige zijn eergisteren drie landlieden onder de gemeente Veenendaal, welke eene koe uit het water wilden redden, met de schuit, waarin zij zich bevonden, omgeslagen en hebben hunnen dood in de golven gevonden. Elf GELAND. LONDEN, 22 Maart. De Times schrijft bij gelegenheid van den biddag o. a. de volgende opmerkelijke woorden: «Opregtel ijk gesproken zijn wij als natie reeds gekastijd en vernederd, en wij zouden beter doen om het spreekwoord »van dén nood een 'deugd te maken" te gedenken, en nut uit onze vernedering te trekken. Wij lijden twee der grootste rampen, die een volk treffen kunnen. Wij zijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 1