QPREGTE ZEEUWSCHE GHOCOLAAD, LEYDSGHE SCHOUWBURG. Heden Vrijdag' 16 blaart, 1 31ïï 981 BURGEMEESTER. £fi WETHOUDERS yan LEYDEN, ontvangen hebbende eene aanschrijving van den Staatsraad-Commissaris des Konings in de Provin cie Zuidholland van den 14den dezer maand ProvBlad n°. 37), houdende inededeeling van Zr. Ms. besluit van den 12den dezer maand n°. 43, waarbij het Hoogstdenzelve behaagd heeft te bepalen, dat er op Dingsdag den 20slen dezer maand, eene Algemeenc Collecte, aan de huizen der Ingezetenen door het geheele Rijk zal worden gedaan, ten hehoeve van de ongelukkige slagt- olïers der Watersnood in de onderscheidene Provinciën, doen te weten, dat deze Collecte zal worden gehouden op hovengenoemden dag 's morgens ten tien nrc met eene opens Schaal, en worden de Ingezetenen bij deze verzocht alsdan op de uitreiking hunner liefdegiften orde te stellen. Burgemeester en Wethouders twijfelen niet aan de voortdurende milddadige gezindheid van Levdens Inwoners ten allen tijde zoo uitstekend hewezen, maar houden zich verzekerd, dat hij deze groote ramp, die het Vaderland heeft gc- tioffen en waarbij de nood van duizenden dringend is, ook Leyden in het verleenen van hulp niet achter zal blijven. Een beroep op de liefdadigheid barer Ingezetenen was nimmer vergeefs en worde ook nn niet te leurgesleld. VAN LIMBURG ST1RUM. Leyden, 15 Maart 1855. De Secretaris VAN PUTTKAMMER. HEKRN1EU1V8. DEVENTER, 10 Maart. De Kerkeraad der Nederd. Hcrv. gemeente alhier, heeft uit liet vroeger gemelde 12-tal Predikanten, het volgend alpliab. gestelde C-tal gemaakt: DD. van Amerom, te Bolswardvan Gricthuysen, te Wad dingsveen; Kits van Heyningen te Oudewater; Moens, te Edam; Sannes, te Oude Pekel A, en Scheller, te Zwaag. Voor de noodlijdenden in Nederhetuweis door den Ondergeteekende met dankzegging ontvangen: van N. 25, de Wedc. B. ƒ10, de V. ƒ10, N.N. ƒ5, G. ƒ1, N. N. ƒ7.50, de werkplaats v. L. ƒ1.50, L. ƒ10, H. 5. N. C. KIST. Bij de Redactie is ontvangen voor de ongelukkigen te Lithvan V. B^5; L. II. ƒ6; voor die van Lith en Lithooijenvan H. d. J. 6. AD VERTENTIE1S. lieden oierlced in den ouderdom van ruim 82 jaren, tot groote droefheid van hare Kinderen, Behuwd-Kinderen en verdere Betrekkingen, Mevrouw de Weduwe A. KARPESTEYN, geb. Frisch. J. II. KARPESTEYN, Rotterdam, 8 Maart 1855. Uit aller Naam. Voor de blijken van deelneming, die wij ontvangen hebben bij het overlij den van onze geliefden Vader en Behuwd-Vader JACOBUS POMPE, betuigen wij onzen opregten dank. Dr. C. W. II. van KA4TIIOVEN, Leyden, 16 Maart 1855. D. A. E. van KAATHOVEN, geb. Pompe. KONINKLIJKE IIOLLANDSCHE TOONEELISTEN, ONDER DIRECTIE VAN BREEOÉ VAEDIS. MAANDAG, 19 MAART. (Ter benefice van Mw. Vaiois Sablairolles en tevens tot sluiting van het Tooneel). sttlrienne heconvreetrof 4ipoff~eritig en Wraak, Tooneelspel in 5 Bedrijven, naar het Fransch van Scribe. Daarna: Jonathans en Jonasvrolijke Vaudeville in 1 Bedrijf. Beide stukken nooit alhier vertoond. Prijzen der plaatsen naar gewoonte. Aanv. ten half zeven ure. HKO?* Hoeren Gcabonneerden kunnen tot Maandag morgen 10 ure, over hunne plaatsen beschikken, tegen betaling van Abonnementsprijs. De DEELHEBBERS in het Fonds voor den Wtatwijkschen Straattveg worden uitgenoodigdom op Woensdag den 21stcn Maart 1855, des middags ten 12 ure te compareren in de Herberg de Zwaante Katwijk aan Zee tot het opnemen der Rekening van Commissarissen, belast met de directie over gezegden Weg en over te gaan tot de Ultloting van één Aan deel der Regotiatie. Namens Commissarissen, A. LIBRECHT LEZWYN, Penningmeester. De Vereeniging van den II. Vincentius van Paulo te dezer Stede, gevolg gevende aan eene opwekking van haar Hoofdbestuur, brengt bij deze ter ken nis, dat zij zich belast met het verzamelen van liefdegiften ter leniging van de rampwelke de bewoners der door watersnood verwoeste oorden onzes Vaderlands heeft getroffen. Dewijl vaardige hulp bij groote ellende, de wel daad verdubbelt, heeft zij zich tot taak gesteld de liefdegiften tot dit doel onverwijld aan voormeld Hoofdbestuur over te maken, hetwelk zal zorgen, dat de eerste hulp in de meest geteisterde plaatsen, naar beschikbare mid delen terstond worde aangebragt. Vari de ontvangst der gelden tot dit doel zal in deze Courant dankbare melding gemaakt worden. Alle Leden belasten zich met de ontvangst der liefdegiften, terwijl onder staande Commissie bijzonder met de verzending derzelve is belast. Zij heeft bereids ontvangen en overgemaakt: een inuntb. ƒ10, een bankb. ƒ40, ƒ3, van H. V. 10D. 1K. 1S. 1S. 0,25V. 0,50R. 0,50D. 2,50 v. C. 1a.R. ƒ2, R. ƒ0,25, door van J.V. ƒ18.11, G. H. 1P. S. ƒ0,50, v. H^0,25, 11. V. 0,50, A. V. 0,25, A. V. 2,50, V. E. 0,25, H.M./2, A. T. M. ƒ5, X. 6,30, V. K. 0,10, M ƒ0,25. De Commissie voornoemd N. J. SANDERS, Breedeslraat, H. HEFFTRICH, Hooigracht, Leyden, 14 Maart 1855. H. J. VERHOEVEN, Haarlemmerstraat. A. A. BOERMA, Pieterskerk Choorsteeg. Met 1°. Mei of eerder, wordt gevraagd tegen een goed Loon, tViw*- eene Keukenmeid, kunnende een Burgerpot koken, Tot uitbreiding eener alhier gevestigde Winstgevende Zaak, wordt door iemand van de P. G. tegen genoegzame verzeke ring ter Leen gevraagd f' 2,©O©tegen een Jaarlijksche Aflossing van ƒ40© en betaling van Renten. Hiertoe genegen zijnde gelieve men franco Brieven onder Lelt. P. Z. te zenden bij den Boekhandelaar C. C. v. D. IIOEK. MEN VEHLAWGT 5. en het gewone werk voor een klein Gezin verrigten. Te bevragen hij ABSPOEL, Hooigracht. om dadelijk in dienst te treden, een Schippersknecht van de R. K. Godsdienst, tegen een goed Loon met geuot van Kost en Inwoning. Adres in Persoon of met franco Brieven, bij J. RUIGROK, te Iloogmadé. Verkrijgbaar a contant in de Kieuwstraat, Wijk VII. N'°. 9O0. Extra kwaliteit £^1.2© per pak. J. P. de REGT, geb. IIazelof. VElÏHURIjNG VAN LAM) in den Haarlemmermeer-polder om te AAttDAPPELEN. De Notaris S. M. HUMMEL, residerende te Lisse zal als lasthebbende van zijnen Principaal, op Maandag den 19den Maart 1855, des voormiddags ten 10 ure, ten Huize lan J. P. ROTTEVEEL in de Witte Zwaan te Lisse in het openbaar verhuren Ruim 37 bunders best TEELLAND (ruim 6 voet boven zomerpeil), gelegen in den Haarlemmermeer-polder, afdeeling Beinsdorp, nabij de Leeghwater, Sectie R. R. N°. 5 en 6, uitsluitend om te aardappelenin percelen van 1 tot lj bunder en grootere combinatiën; bij billetten breeder omschreven. Zijnde nadere infortnalien te bekomen ten Kantore van voorn. Notaris en bij den Opzigter J. KLAPWIJK, op Abenes. zullen de Boekhandelaren C. C. van der HOEK en E. J. BRILL, aldaar 's voormiddags ten elf en 's namiddags ten vijf ure, ten huize van wijlen den Wel-Edelen Hooggel. Heer C. G. C. REINWARDT, verkoopen de Boeken over Zoölogie, Physiologie, Vergelijkende Ontleedkunde Ornithologie IchthyologieEntomologie Hoorns en Schulpen en Geneeskunde. Zaturriag 17 Maart 's Voormiildags ten elf ure de Boeken over Aardrijkskunde, Reisbeschrijvingen, Hand en Volkenkunde, waarbij vele Werken over de Oost- en West-Indien alsmede de Atlassen en Kaarten. Zaturdag 's lamiddags ten vijf ure, de Hoekenkasten, de Boeken over Kunsten en Wetenschap pen, Werken van Genootschappen,Godgeleerdheid, Grieksche, Latijnsche, Javaansche, Maleisclic en tloliandsclie ketterkunde Ge schiedenis LevensbeschrijvingenPortretten en Bi bliographic. De Ingang tot de Verkooping is op de Varken markt, Wijk I. R. 22-1. BËÜRSPR1JS VAN SCIUJLDBltlEVEiM WOENSDAG, 14 Maart. Nederland, Werkelijke Schuld a 2! pCt. Dito Certificaten 3 Dito dito *4 Amortisatie Syndicaat 3' Handelmaatschappij4j O. I. Leening4 Aandeelen Holl. Spoorweg 41 Dito Rijn-Spoorweg 4f Frankrijk, Certifn 3 Dito dito Rusland,Obl. hopeI 798enl816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1840 Dito bij stieglitz C°. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën4 Spanje Obligatiën al Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk, W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie 2 j Dito bij rothschild 25. Brazilië, 1824 100 5 Portugal te Londen3 Dito dito4 Peru Venezuela,3j Mexico,"3 Amerika, Bankactiën u 5 5 n 5 H 4 4 4 6 6 fl.500 3 3 5 4 5 M 5 21 pCt. Laagst.koen. Hoogst.koers. Gebleven. 611 73 j fil 9 DArff 17 O 3 61,V 90 891 9ir'g 91fV 125 101 83' 75 751 1 S 1 59 J 1 S 1 69 69 j 69 j 18i 37 ISf3* ive 31* 2 31J 62 J 63* 63 'V. 74,^ 32 j 49» 88 J 381 38| 69 191 19 5 21 2\l Te I«vden 1er Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 4