De Baron von Bruek is tot Minister van Financiën benoemd. Het Journal de Francfort, een Oostenrijks gezind blad, bevat een brief uit AVeenen van G dezer, waarin gezegd wordt, dat door het overlijden van Keizer Nikolaas hel vooruitzigt op vrede niet veel verbeterd is. De weder- zijdsche belangen, zegt de briefschrijver, zijn in strijd; en niet veranderd door het aftreden van een der kampvechters. Keizer Alexander zoual wilde hij ook, bezwaarlijk bij magte zijn om geheel het politieke stelsel van Rusland ten aanzien des buitenlands te veranderen; en er is in dat stelsel een punt, hetwelk zelfs de alleenheerscher aller Russen in zijne toegefelijkheid jegens het Westen niet zou durven overschrijden. De vrede is alzoo niet van Keizer Alexander's gezindheid alleen afhankelijk: zonder groote gematigdheid aan weerszijden is het herstel des vredes niet mogelijk. Terwijl de Westersche Mogendheden de blokkade van den Donau op heffen spreekt de Triester Zeitung van nieuwe belemmeringendoor de Russen aan de vaart op de rivier in den weg gelegd. De Bevelhebber van Reui heeft de vaart op den Nedcr-Donau verboden, tot groot nadeel van den Oostenrijkschcn handel. [Rcni, de uiterste grensplaats der Russische pro vincie Bessarabië, die ten zuiden ter lengte van ongeveer 30 uren door de Donau van het Turksche gebied wordt gescheiden.] HügLAN Keizer Alexander heeft bij eene dagorder aan de land- en zeemagt kennis gegeven van het overlijden van Keizer Nikolaas, en haar op last van den overleden Vorst de volgende woorden overgebragt, door hem met veegen mond gesproken: »Ik dank mijne trouwe garde, die Rusland in 1825 gered heeft en steeds haren roem heeft opgehouden. Ik dank insgelijks het geheele leger en de vloot. Ik bid God, dat zij zoo dapper en welgezind mogen blijven. Dan heeft het Russische Rijk geen gevaar binnen of buiten zijne grenzen te duchten. Wee dan den vijand! Dat het lot des legers niet nog meer werd verbeterd, is daaraan toe te schrijven dat ik niet in staat was meer voor hetzelve te beramen en te doen." De 16de Maart is de bepaalde dag voor de hooge lijkplegtigheid. In- tusschen ligt het lijk van den overleden Vorst met ontbloot gelaat op een jj praalbed, en is aan de ingezetenen der hoofdstad bekend gemaakt: »dat een ij ieder, zonder onderscheid van stand of rang, dagelijks van 8 tot 11 en van 2 tot 6 ure, op het paleis zou toegelaten worden om de laatste hulde te brengen aan wijlen Z. M. Keizer Nikolaas Iroemrijker gedachtenis". Volgens officiële berigtcn hebben de manschappen van de vloot der Zwarte zee, bij de verdediging van Sebastopol, van 17 Oct. tot 15 Dec. 1.854, aan dooden en gewonden de volgende verliezen geledendooden 1 Admiraal 18 Officieren, 789 Onderofficieren en matrozen, geheel 808 dooden; ge kwetsten 2 Admiraals128 Officieren2934 Onderofficieren en matrozen geheel 3064 gekwetsten. TÜRKïE. Uit Konstantinopel is aan de Times den 26stea Febr. een brief geschre ven waarin o. a. het volgende voorkomt Terwijl het Turksche leger iets van zijn ouden roem herwint, gaan de binnenlandsche aangelegenheden niet vooruit. De Mohammedaansche bevolking is geheel ter neêr geslagen door haren meer en meer kommcrvollen toestand. Niet alleen is de prijs der levensmiddelen hooger dan ooit, maar de finanliele staat des rijks wordt meer en meer bedenkelijken bedreigt het inet zware schokken. De Divan is ten einde raadniemand ziet cenen uitweg uit de geldelijke ongelegenheden. De Mohammedaansche en de Christen bevolking schijnen thans eenstemmig de AVestersche bescherming als eene ondragelijke slavernij te beschouwen. De Turk ziet, dat zijne eigen Regering, dat hij zelf minder geteld wordt; dat ieder schoon of groot gebouw in de handen der bondgenooten geraaktin zijn oog is zijn land reeds een wingewest der ongeloovigen, en ondergaat het bereids het ergste wat het te duchten had en juist door de inroeping der AVestersche j hulp wilde afweren. De opgewondenheid legen Rusland is geheel voorhij. Indien Nikolaas te Konstantinopel kwam, kon hij het niet erger maken dan de bondgenooten. De Turken meenen, dat hun land eene verdeeling te gemoet gaaten sedert kort hcerscht hier het denkbeeld, dat er onder de Mogendheden reeds afspraken tot slooping van het Turksche rijk gemaakt zijn. Lord Raglan meldt van den 24sten Febr., dat de sneeuw nog op den grond lag en de nachten nog zeer koud waren, doch dat het weder over het algemeen in de laatste dagen gunstiger was geweest. Onder de Russische troepen bleef eene zeer groote bedrijvigheid heerschen ten Noorden van de haven; bij voortduring kwamen daar groote konvooijen aan, en het scheen, dat zij zich aan hun linker vleugel sterk verschansten op de hoogten langs de vallei der Tschernaya. In den ochtend van 24 Febr. had eene Fransche kolonne van 1500 man, onder aanvoering van de Generaals Monet enftlayran, den vijand verdreven van de hoogte nabij de brug van Inkerman, waar hij op 300 ellen afstands van de nieuwe paralel der Franschen zich genesteld had. Deze onderneming was volkomen gelukt, en de werken der Russen op het bedoelde punt waren vernield; doch de Franschen hadden daarbij nog al eenig verlies geleden. Het maken van den spoorweg van Balaklava vorderde steeds goed. De Russen laten niets onbeproefd om het nadeel te herstellen, dat voor hen ontstaat ten gevolge van het bezetten van Eupatoria door de Turken. Een Russisch kamp van 40,000 man wordt gevormd te Orts-Oblandeze troepen moeten als observatie-corps tegenover de Turken dienen en de operation volbrengendie nog tegen Eupatoria zullen worden ondernomen. Daarentegen versterken zich de Turken op alle punten, zelfs naar den kant van bet meer Issassyk of Sasik, bij Eupatoria, alwaar zij echter moeijclijk kunnen worden aangetast. STABS BERIftTEiV. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Leyden, gezien de artt. 10, 34 en 35 der AVet van 4 Julij 1850 (Staatsblad N°. 37) brengen bij deze ter kennis der belanghebbenden, dat de lijsten der personen, die tol bet verkiezen van leden der Tweede Kamer, van de Stalen-Generaalvan de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad hevoegd zijn, op heden zijn vastgesteld en gedurende de eerstkomende veertien dagen voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd ter Plaatselijke Secretarieterwijl een exemplaar van ieder is aangeplakt op de kleine Pers van het Raadhuis; voorts dat van die lijsten zijn afgelaten de navolgende personendie een of meer der voor het kiesregt gevorderde vereischten verloren hebben of overleden zijn, als: L. Alofs, Ds. N. Berkhout, P. Beyeveld, J. AAL van Borselen, K. Broek huizen, P. A. Bronsgeest, I. I. Colin J. J. Francken, A. Gijsberti Hodenpijl II. N. van HaansbergenJ. van 't Hooft, T. van 't Hooft, J. den Houter, AV. L. IvanghJ. van der Kaay, I. A. Lardé, M. van Leeuwen, I. van der Linden, J. II. Molkenboer, I. Noest, J. Oesterman, H. Picket, Prof. M. SiegcnbeckJ. B. Sliggers en 13. Sneldie overleden zijn. II. AAL P. L. van Beek, I. A. Beyerinck, P. J. Boelbouwer. I. AA', ten Gate, N. C. V3U Daale AVetters, J. van Deventer, F. H. Dorikelman, S. van Dissel, P. J. li. Froschhart, A. J. A. GerlachA. Gussenk'lo, Mr. A. J. Hoekwater, A. C. XV. L. Keller, F. J. Knage, I. A. Koppelaar, C. van Leeuweu, L. van Lies hout, F. van Massow, T. AAL C. Messert, T. MollesE. du Moulin, P. C. van Rijzen, P. P. Roorda van Eysinga, H. A. Sparenberg, T. van der Voort en I. L. Wassemdie naar elders zijn vertrokken. en C. P. Mussert, J. J. F. Ootmar en L. J. Pienas, die niet gebleven zijn in het volle genot hunner burger schap sr egt en. Terwijl de volgende niet of niet tot den bepaalden census zijn aan geslagen tot de keuze van den Gemeenteraad: F. Aniba, AV. F. Arbouw, S. G. Bentiuk, S. J. Brouwer, J. Brouwer, G. van Eldik, E. Elsgeest, J. G. Epke, C. F. Gerike, P. de Groot de Bruin, J. C. Jung, J. J. Kooreman, AV. II. Koppescliaar, J. J. Pommee, II. Pieterse, AA'. Rieuks, P. II. Straat man, II. Boomberg, P. A'is, Y. S. de Vries, J. H. WarljouwD. van AV ij k Jp. II. AVijtcnbnrg, D. van ZwietenP. II. Aalberse, AV. AardrijkAV. F. Ar bouw A. Bazel, C- C. Bender, J. Bey, J. Blink, AV. van Braak, P. J. Broek- hoff, J. de Bruin, P. J. Coffrie, II. de Does, J. C. F. Donkersloot, D. Engels, A. Gijbeis, 11. T. Hart wijk, II. A. Keller, AV. Keller. J. van Kampenhout Jr. J. Mulie, C. J. Oudshoorn, S. C. Rijk, A. C. Taverne, II. van der AVeyde, J. AVeijers en J. T. AVasscm. En tot de keuze voor Leden der Provinciale Staten en van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalP. II. AlberseJ. P. Barning, J. F. Beekman, II. Bolland, L. Boot, G. Diepenbach, G. tan Driel, L. J. GodefroovJ. E. van GorkumJ. Groeven B. J. HenscheliusC. AVil, Z. Longepee, J. G. Meijer, T. L. Muusers, L. FlattcelJ. Rl. Randoe, D. S. Rienks, J. C. du Saar, J. Schahbing, AV. J. Scheurleer, J. J. Verdonk, G. A'is, C. F. AA'eening, F. AVijnstroom en H. AVijtenburg. En zal deze door plaatsing in de I.eydsche Courant worden afgekondigd. Burgemeester en AVelhouders voornoemd Leyden 14 Maart 1855. VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris Y. PUTTKAMMER. BURGEMEESTER en AVETHOUDERS tan LEYDEN, Gezien de requesten van Peter Arnold ScHARWaCHTER en Johannes yan der Driet Smeden, wonende alhier, beiden verzoekende vergunning tot het plaatsen eener Smidsede eerste in het Iluis aan de oostzijde van de St. Pieterskerkgracht, AVijk IV. N°. 682, de tweede in het Huis aan de noordzijde van de Haarlemmerstraat, AVijk VI. N°. 474. Gelet op Zp. Ms. besluit van den 31slca Januarij 1824, rakende vergun ningen ter oprigting van sommige Fabrijken en Trafijken Doen te wetendat tot het hooren der Eigenaars en Bewoners van de naastbijgelegene en belendende Panden, ten opzigte der Informatiën de Com- rncdo et Incommododoor Burgemeester en AVethouders zal worden geva ceerd, op bet Raadhuis dezer Gemeente, op Maandag den 19dca Maart aanstaande, des voormiddags ten 11 ure; zullende de belanghebbenden ver- pligt zijnhunne bezwaren tegen opgeroeide verzoeken op dien tijd in te bren gen terwijl bij verzuim, daarvanzij gehouden zullen wordenzich tegen de inwilliging van die verzoeken niet te hebben verzet. Burgemeester en AVethouders voorn., Leyden, 15 Maart 1855. VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTT KAAI MER Burgcvïtj&c St.iüb. Van den 8 tot en met den 14 Maart 1855. BEVALLENJ. S. Bom geb. Slegtenhorsl, Z. A. M. Sladhouder, geb. Dick- hoof, Z. M. G. van Beekgeb. van OmmerenZ. C. Boomgeb. van der Lin den, D. J. Colpa, geb. Marks, D. C. Clanier, geb. van den Eerdweg, Z. J. M. Buy tend ijkgeb. van LoonZ. M. Karslens, geb. Spristerbag, D. S. C. Kwik, geb. BeriemonZ. A. E. Verkerk, geb. MoolenaarD. M. A.de Blaauw, geb. Tak, Z. S. C. Goedeljee, geb. 44'agemans, Z. C. C. van der Maasgeb. Delfos, D. J. Schild, geb. van Mastrigl, Z. J.C. Broekfeld,geb.Labree,Z.— J. Ansum geb. Hakkert, Z. J. M. Pieters, geb. de Cler, Z. M. II. van Zyp, geb. de AVildD. P. Blansjaar, Z. GEHUWDL. van der Velden, AA'edp. en AI. G.vandcrReyden, Jd. AV. Smit, Jm. en M. van der AVaart, Jd. J. Montagne, Jm. en J.Sloos, .Jd. H. J.Selier, Jin. en J. Bernts, Jd. M. GbergJm. en J. KwestroJd. OVERLEDENJoha. Hoftuin71 j. AV. F. Sliva, Z.5 m. II. A. Land- wehr, Z., 1 j. en 10 m. A. van Bommelgeb. Thomasse, 82 j. J. J. Priester, 51 j. [Aaltje Veuger, 84 j. A. E. Nagtegaal, AVed. van de Ree, 45 j. P. Benning, Z., 10 w. M. AV. Rosier, D., 12 rn. N. van der AA'eegengeb. Roosendaal55 j. AI. van der Zwel, geb. van der Plas, 62 j. Corna. Selier, 67j. C. Aiark, geb. Overmeer, 85j. J. van den Burg, 74 j. AI. van der Reyden D., 2 rn. P. van Leeuwen - Gij. J. S. van Haansbergengeb. Hes man, 77j. II. Colpa, 35j. P. Schouten, 37j. D. Nagtegaal, Z., 4 m. A. Roskes, 23 j. AIa. Calli3. Kolpa, 22 j. j. Ryke, Z., 2 j. J. Stroehei geb. de Gunst, 39 j. T. C. B. van Poelgeest, Z., 2j. en 3 m. G.Sanders, Z. 1 j. en 7 m. C. Frankhuizen, geb. Siljee, 53 j. J. Frankhuizen, geb. van Nierop, 68 j. J. Hofkes, D., 4 d. N. Keizer, Z.5 m. II. Nooteboom, 61 j. G. J. B. van der VoordenZ.2 j. en 7 m. C. van Cokkinge83 j, B. Swicrs86 j. E. Gotz, geb. Loeber, 34 j. E. Vylbrief, D.4 w. C. E. Kottner, geb. van Rossum, 45 j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 3