regcment dragonders, onder bevel van den Kolonel, Jhr. van Merlen, eenc vrijwillige bijdrage van een dag tractement verstrekt hebben, tot leniging van den nood, door de oversiroomingen veroorzaakt. Ook verneemt men, dat de werklieden van de Algemeene bandsdrukkerij tot hetzelfde einde eene gift van ruim ƒ60 hebben bijeengebragt. Tiveede Kamer der Staten'Generaal. Zitting van Dingsdag 13 Maart. In deze zitting hebben plaats gehad de beraadslagingen over de wets-ont- werpen betrekkelijk het Indisch muntwezen. Het eerste, tot regeling van de koperen pasmunt in Ned. Indie in het alge meen, is met 30 tegen 25 stemmen aangenomen. Het tweede, houdende nadere aanwijzing van middelen tot regeling van dat muntwezen, is met 31 tegen 24 stemmen aangenomen. De Minister van Koloniën heeft aan de Kamer toegezegd de indiening eencr toelichtende nota op het wets-onlwerp aangaande de regeling van het beheer en de verantwoording der koloniale geldmiddelenin den geest van een voor stel van den Heer van Bosse. Zitting van Woensdag '14 Maart. In deze zitting heeft de (leer Thorbecke, na daartoe bekomen verlof, tot den Minister van Oorlog de vraag gerigtof in den tegenwoordigen toestand, en alvorens de bevoegde autoriteit tot mobilisering besloten hebbe, eene ver plaatsing van het Limburgsch contingent buiten onze grenzen te wachten zij op welke vraag door den Minister ontkennend geantwoord is. De Kamer heeft in overweging genomen de eonclusien van de rapporten der Commission tot onderzoek van1°. de inlichtingen der Regering op het verslag der Commissie uit de Kamer, betrekkelijk het regeringsverslag van den staat der West-Indische koloniën over 1851, en 2°. van het regerings verslag omtrent hel beheer en den staal der W.-I. koloniën over 1855, welke beide zijn goedgekeurd. Daarna zijn behandeld: 1°. het wets-onlwerp houdende nadere bepalingen omtrent de kosten der huizen van bewaring, dat met 35 tegen 21 stemmen is aangenomen. 2°. Het wets ontwerp tot opheffing van het fonds ter beves tiging en wapening van het zuidelijk frontierdat zonder beraadslaging met algemeene stemmen werd aangenomen. Zitting van Donderdag 15 Maart. In deze zitting is na beraadslaging het wets-ontwerp tot stichting van een stoomgemaal ter ontlasting van Rijnlands boezem op den IJssel, met algemeene stemmen aangenomen. De Kamer is tot nadere bijeenroeping uiteengegaan. 3 >U Ff E.ALA A D SC i 1 El! E tl1G T E 13 K Ij G I E. Nadat twee leden der Kamer de betrekking van Minister afgewezen had den, is de Voorzitter van hel aftredend Ministerie weder bij den Koning ont boden, doch blijft aandringen op zijn ontslag. Thans wendt de Koning zich tot de zoogenaamde clericale partij; de Heer de Theux, een ervaren Staats man, die reeds vroeger aan het hoofd van een Ministerie gestaan heeft, is ten hove ontboden en moet Dingsdag een onderhoud met Z. M. gehad hebben. ËNGELlftD. RONDEN, 12 Maart. De Graaf Dundonald, Admiraal der Britsche vloot, heeft eene petitie bij het Parlement ingediend, om voor eene geheime Commissie uit dat Huis toegelaten te worden, ten einde voor haar eenigc door hem opgemaakte plan nen bloot te leggen, volgens welke hij gelooft, de geduchtste maritieme ves tingen, zonder eenige bloedstorting, en in een zeer korten tijd te kunnen Teroveren. Hij is zelfs van meening, dat hij op die wijze in één dag Se- bastopol en Kroonstadt zal kunnen innemen. Den 27sten Januarij is bij Sacramento, op de kust van Californie, op de stoomboot Pearl de ketel gesprongenwaarbij ten minste 70 menschen zijn omgekomen. Van 122 die aan boord waren, zijn er slechts 14 ongedeerd, en onder dezen de machinist die gevangen is gezet, hij beweert dat een gebrek aan de ketel de oorzaak was. -Volgens de laatste berigten uit Australië moeten er op 40 mijlen van Adelaide en ook in Van Diemeosland, goudbeddingen ontdekt zijn. FRANKRIJK. PARIJS, 12 Maart. Do lieer Achille FouldMinister van Staatheeft den Keizer verslag gedaan nopens den staat der werkzaamheden van de vereeniging der Tuileriën met de Louvre. De aan dit werk bestecde som beloopt thans ongeveer 19 millioen francs; tot voltooijing der werkzaamheden zal nog omstreeks 10 mil- lioen gevorderd worden, zoodat de geheele som de begrooting met 4 millioen zal overtreffen. De Regering heeft met eenen scheepsreeder van Nantes dezer dagen eenc overeenkomst aangegaan, waarbij deze zich verbindt om, onder genot van eene premie uit de openbare geldmiddelen3000 arbeiders nit Afrika in de Fransche kolonie Cayenne in te voeren. Hij had eene vroegere overeenkomst van gelijke strekking tot genoegen der Regering uitgevoerd. De Generaal de la Marmora, de Minister van Oorlog van Sardinië, is jl. Zaturdag van Parijs naar Turyn teruggekeerd na met de Fransche en de Engelsche Regering nadere schikkingen gemaakt te hebben betrekkelijk de Sardinische togl naar de Krim,over welke hij in persoon het opperbevel zal voeren. De Parijsche dagbladen, die als onderhandsche organen van de Regering bekend slaanvinden ook in het manifest van Keizer Alexander een bewijs dat de slaat der Europesche aangelegenheden door den overgang der Russische kroon niet veranderd is, en dat alleen met het zwaard een vrede zoo als door de Westersche Mogendheden verlangd wordt, te verkrijgen zal zijn. Uit eene mededeeling van een half-officieel Parijsch dagblad, den Moni- teur de VArmeeblijkt dat te Konstantinopel een Fransch reserve-leger, uit verscheiden afdeelingen bestaande, gevormd zal worden. Een nieuw legercorps, het leger van het Noorden genaamd, zal worden georganiseerd, onder bevel van Generaal Baraguay d'Hilliers, zoodat Frankrijk zal bezitten 3 legers: het leger van het Noorden; dat van het Oosten (hoofd kwartier Parijs) en dat van Lyon. Er is sprake van velerlei vereenigingendie alhier bij gelegenheid der wereldtentoonstelling zullen gehouden worden. Uit Berlijn wordt als zeker gemelddat er alsdan ook vertegenwoordigers van alle Proteslantsche kerk genootschappen uit alle deelen der wereld zullen vergaderen. SPANJE. MADRID, 12 Maart. De Commissie voor de begrooling stelt het bedrag der dotation van het Koninklijk Ilnis voor als volgt: De Koningin 28 millioen, de Koning 1 mil lioen, de Prinses der Asturien 1 millioen, de Infante Dona Maria Louisa Fernanda (Hertogin de Montpensier) 1 millioen; de Infant don Francisco en zijn gezin 1 millioen; totaal 32 millioen realen, zijnde 15,350,000 realen minder dan in het vorige jaar. De Cortes hehben besloten tot afschaffing der regtentot dusverre be taald door eiken Portugees die over de grenzen kwam. Door de Cortes is met 200 tegen 12 stemmen het financiële ontwerp van den Heer ïiïadoz goedgekeurd. De opbrengst der belastingen in Januarij is geweest 70,967,189 realen de vellon, zijnde 8,258,871 realen minder dan in 1854. Men leest in het dagblad la Fé [liet Geloof): Men verzekert ons dat thans duizenden Protestantsche Bijbels alhier gedrukt worden. In de N. westelijke Prov. Galicië hebben vele kiezers verklaardaan die Afgevaardigden, welke voor den tweeden grondslag der staatsregeling, betreffende de godsdienstvrijheid, hebben gestemd, bij eene herkiezing hunne stemmen niet meer le geven. Te Barcelona wordt eene monster-petitie door de vrouwen onderteekend, tegen denzelfden grondslag. Men verzekert, dat Engeland zijne bemiddeling heeft aangeboden in het geschil tusschen de Vereenigde Staten en Spanje. Op onderscheidene punten des lands vertoonen zich gewapende benden; het zijn meestal roovers, die zich den naam van Carlisten geven. De nationale militie telt 435,000 man; een vijfde echter is naauwelijks gewapend. PRUIKKEN. BERLIJN, 12 Maart. Men houdt zich hier vrij algemeen overtuigddat de Regering besloten heeft, haar tot hiertoe volgehouden programma nog met meerdere standvas tigheid en vastberadenheid te volgen. Het Weener Kabinet zou zich, zoo wordt verder gezegd, tegen het voorstel van Pruissen verklaard hebben om de Bondsvestingen van het Westelijk Duitschland met sterkere bezettingen le voorzien. Men verhaaalt, dat Lord J. Russelltijdens zijn verblijf alhier, tot een Pruis, met wien hij zich over de Oostersche zaken onderhield, zeide: »Maar gij kunt toch onmogelijk wenschen dat Konstantinopel eene Russische stad zal worden?" en hoe het antwoord daarop luidde: «Voorzeker niet, Mylord! maar kunt gij wenschen, dat Konstantinopel eene Fransche stad zal blijven, zoo als het nu reeds is?" De ministeriele Zeit zegt in zijn nommer van gisteren: Aldra begint de conferentie te Weenen de onderhandelingen tot herstel des vredes. De over gang der Russische kroon heeft op den staat der Europesche aangelegenheden geen invloed gehad; het was eene verandering van persoon, niet van staat kunde. Het doel van Keizer Nikolaas was, Ruslands roem en magt door een eervollen vrede veilig te stellen. Die taak heeft zijn opvolger overgenomen. Maar de slooping van Sebastopol en de verzwakking der Russische magt in de Zwarte zee blijven het moeijelijke punt; en daar de instructien van de ge- volmagligden der bondgenooten te Weenen dienaangaande niet veranderd schijnen te zijn, blijft de hoop op een goeden uitslag der onderhandelingen zwak, en zou het kunnen gebeuren, dat zij zeer spoedig afgebroken wierden. Van hier wordt gemeld, dat de Thuringsche staten het opperbevel over hunne contingenten hebben opgedragen aan den Prins Bernard ven Saksen- Weimar, gewezen Opperbevelhebber van het leger in Ned. Indië. In Saksen en Anhalt zijn bij de lakenfabriekanten voor Fransche re kening aanzienlijke bestellingen gedaan van laken voor militairen. In Posen bevinden zich op dezen oogenblik 13,000 Russische overloopers. Te Dessau is in den vroegen morgen van 7 dezer, de schouwburg na genoeg geheel afgebrandzoodat alleen de voorgevel en de concertzaal behou den gebleven zijn. De garderobe, tooneelbibliotheek, muziek, muziek-instru- menten en al het mobilair, zijn zoo goed als geheel door de vlammen ver nield. De brand is vermoedelijk op het tooneel ontstaan. OOSTENRIJK. WEENEN, 11 Maart. De dagbladen bevatten uitvoerige bijzonderheden omtrent de dooppleg- tigheid van de jonge Aartshertogin. Bij den op logt van de Keizerlijke familie naar de kapel van den hofburg droeg de min de Keizerlijke spruit op een met zilverstof overtrokken en rijk met paarlen gestikt kussen. Het kostbare doopkleed was afkomstig van de Keizerin Maria Theresia, het wordt het kleed der onschuld genaamd en is een meesterstuk van borduurkunst. De jonge Aartshertogin heeft de namen van Sophia Maria Josepha Dorothea Fredcrica ontvangen. De Aartshertogin Sophia beantwoordde als peetmoeder de vragen van den wijbisschop F. Zenner. Morgen zullen de conferentiën worden geopend. Vorst Gortscbakoff heeft heden zijne nieuwe geloofsbrieven als Russisch Gezant aan den Keizer overhandigd. Gisteren hehben zich le Triëst 18 Duilsche, meestal Oostenrijksche bedevaartgangers voor den optogt naar Jeruzalem over KorfuBeirut en Jaffa (het oude Joppe) op eene stoomboot ingescheept.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 2