LEYDSCHE COURANT YRIJDAG, 16 MAART. BIMENLANDSCIIE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond, De Prijs der Courant is f 13 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN, 15 Maart. Apenbare Vergadering van den CJemeenleraad. Donderdag15 Maart. Tegenwoordig de BH. van der Boon Mesch, Gevers, de Moen, Siegenbeekde Breuk, Leembruggen, Lisman, van Outeren, le l'oole, Stoffels, Lezwijn, Ysselsleyn, Krantz, Sikkel Groos, Bucaille, Luzac, Huyser, Olivier, van der Hoeven en de Voorzitter. De Notulen der vorige Vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De Burgemeester legt over: 1°. Voorstel van het raadslid ran Outeren tot intrekking van liet besluit van den Raad van den 22 Junij 1854 betreffende den Archivaris. 2°. Voorstel van de Commissie tot de huishoudelijke verorde ningen, houdende nadere wijziging der instructie van den Archivaris. 3°. Rapport van dezelfde Commissie omtrent de voorgedragen wijziging in art. 43 van het Reglement van Orde. 4". Rapport van de Commissie van Fabricage op de bestekken van het nieuw te bouwen Stedelijk Ziekenhuis. En is overeenkomstig het voorstel besloten deze stukken ter inzage van de leden in de leeskamer neder te leggen. 5°. Berigt van het bestuur der Grofsmederij omtrent het aan gevraagd terrein. Besloten dit te stellen in handen van de Commissie van Fabricage. De Burgemeester brengt in behandeling: Voorstellen tot herziening van het belastingstelsel. En wordt door hel lid van der Boon Mesch als motie van orde voorgesteld, met de behandeling dezer stukken geen begin le maken, maar zulks uit te stellen tot na den afloop der behandeling van de wet op het gemaal thans bij de Staten-Generaal ingediend. En is hiertoe met algemeeue stemmen besloten. Waarna de Vergadering is gesloten. De Staats-C. bevat het volgende stuk, hetwelk wij vermcenen onze lezers le moeten mededeelen. Zie ook de Stedel. Publicatie onder de Stads berigten Groot is de ramp, die het Vaderland heeft getroffendringend de nood van duizende zijner kinderen. Hulp, krachtige hulp wordt van de Natie verwacht. Een beroep op hare liefdadigheid was nimmer vergeefsch. Ook nu zal het niet onverhoord blijven. Daarop vertrouwende stelt de Koning, door het volgende besluit, alle Nederlanders in de gelegenheid om te voldoen aan de inspraak van hun hart. 12 Maart 1855, Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning n". 43. der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Gelet op de vele rampen door den watersnood in onderscheiden provinciën veroorzaakt En willende voor het geheele Nederlandsche volk de gelegenheid openstellen om zijne bekende weldadigheid uit te oefenen, en hulp te verlecnenwaar duizende lijdenden haar zoo dringend behoeven Op het rapport van Onzen Minister van IJinnenlandsche Zaken van den lOdcn Maart 1855, lit. E. 7de afdeeling. Ifehhen goedgevonden en verstaante bepalen 1°. Er zal op fUngsdag den tivintigsten SSaart aanslaande cene algemeene collecte aari de huizeu der ingezetenen door het geheele Rijk worden gedaan 2°. Onze Commissarissen in de onderscheidene provinciën zullen onverwijld de noodige maatregelen nemen opdat die collecte in elke gemeente hunner provincie door de zorg der besturen geschiede op zoodanige wijze als, naar hun oordeel, de genegenheid tot milde bijdrage het meest kan bevorderen; 3°. de bijdrage van elke gemeente zal door het bestuur ten spoedigste worden overgemaakt aan de Commissaris der provincie, die de som ter ken nis van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken zal brengen 4°. Onze Minister voornoemd zalzoodra de vereischte inlichtingen zullen zijn ontvangen, het aandeel bepalen, dat aan elke der door den watersnood geteisterde provinciën in de opbrengst der collecte zal worden toegekend; 5°. in elke provincie zal de verdeeling van dat aandeel tusschcn de nood lijdenden, die het ontbreekt aan eigen middelen tot herstel van hun verlies of tot voorziening in hunne behoeften, geschieden door de zorg der Gedepu teerde Staten, met overleg en hijstand der gemeentebesturen 6". van de besteding zal later, onder het beleid van Onzen Minister van Binnenlandsche Zakeneene algemeene openbare rekenschap worden gedaan. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Bronheek, den 12dcn Maart 1855. WILLEM. De Minister van Binnenlandsche Zaken Van Reenen. Door de Ministers voor de zaken der onderscheiden Eerediensten zijn de vereischte uitnoodigingen gedaan, ten einde de te houden collecte, bij de uitoefening der openbare eeredienst op den 17den en den 18den dezer maand, door de leeraren der verschillende gezindten worde aanbevolen. Naar wij vernemen heeft de Algemeene Commissie te Amsterdam voor den watersnood weder eene aanzienlijke lijst van giften in gereedheidwij zien daaruit met genoegen, dat het geheele bedrag der ontvangsten, alleen in gelden, de aanzienlijke som van ƒ30,000 reeds ver te boven gaat. llbl De Staats-Cour. meldt dat de heringing der doorbraak van den Greh- hedijit gelukt is, waardoor het rivierwater geheel van den Veenendaalschen polder is afgesloten. Veel water werd door de Grebbesluis geloosd. Omtrent het opnemen der Veenendalers le Utrecht, deelt de Ulr. C. nog het volgende mede: De Geertekerk was bevloerd, en verwarmd, ingc- rigt voor vrouwen en kinderen, en mannen, elk afzonderlijk. Dadelijk wer den allen op zuurkool met spek onthaald. Hoe dat hun gesmaakt heeft, na zoo veel leedDankbaar waren dan ook allenmaar ze voelden behoefte daarvan blijk te gevendoor hun diep geschokt gemoed te verligtenin een innig gebed tot Hem, die altijd troost zendt in nood! Maandag zijn nog 33 Veenendalers herwaarts gekomen, zoodat er thans 434 hier zijn; alle in de kerk aanwezigen zijn van verschooning voorzien, en de kinderen zijn eer gisteren naar verschillende scholen gezonden. De jagt op eendvogels in eene eendekooi cf een daarmede gelijkstaand toestel wordt met 15 dezer gesloten. Die op watersnippen en ganzen met uitsluiting van waterwild, opengesteld van 15 dezer tot 20 April, en liet wei- of jaglspel van kwartelen met steekgaren of vliegnet op 1 Mei en gesloten op 15 Julij. Op Maandag 11. zou te Tilburg worden aanbesteed de leverancie van 201 paarden voor het regement jagers te paard aldaar in garnizoen. Geen enkel inschrijvingsbillet is ingekomen. Schaarste aan geschikte paarden en buitengewone duurte derzelve, wordt als oorzaak daarvan beschouwd. Te Deventer was een eenig inschrijver J. O. Smit, van Groningen, wien hel gegund is, voor de som van ƒ359.25 per paard. LI. Zaturdag overleed te Groningen de lieer J. J. C. Mascheck, Kolonel en Militie-Commissaris in de prov. Groningen en Ridder der Orde van den Nederl. Leenw. In het begin der vorige week zag men onder het behoor van het dorp Holwerd een vreemd verschijnsel. Van den kant van het eiland Ameland kwam nit zee een hoop takken aandrijven. Toen zij aan het strand waren gespoeldmaakte men de takken los en ontdekte men er meer dan 500 doode ratten in verborgen. Men houdt het er voor, dat dit ongedierte hij do laatste koude daarin eene schuilplaats heeft gezocht, doch zoowel door de koude, als wegens gebrek aan voedsel, is omgekomen. [Leeuw. C.) 's GRAVENHAGE 15 Maart. Z. M. heeft aan D. C. D. van Rijnberk, Burgemeester van Beusichem op zijn verzoek, eervol ontslag verleend. Ook heeft Z. M. op zijn verzoek eervol bntslag verleend aan J. A. Mannens, Burgemeester van lloensbrock en in zijne plaats benoemd E. Slanghen. Z. M. heeft aan den lieer L. James, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als Ontvanger teGinneken, en in zijne plaats benoemd den Heer C. de Braauw, thans te Vinkeveen. Tol Ontvanger te Zwolle, den Heer B. J. G. Bouricius, thans Controleur te Meppel. Te Duisburg in Pruissen heeft zich cene maatschappij gevestigd bij een aldaar ontdekte steenkolenlaag, om daar eene uitgebreide ijzersmelterij en fa briek op te rigten. Deze Maatschappijde Vulcaangenoemd heeft reeds twee hooge ovens in aanbouw en ook verdere gebouwen gereed, en bestaat schier geheel uil Nederlanders. Z. M. onze Koning heeft vergund, dat aan het steenkolenveld de naam worde gegeven van Koning van Nederland. Men heeft nog een tweede kolenveld mede van de beste soort ontdekt. Men verneemt, dat de Onderofficieren cn manschappen van hel tweede

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 1