LEYDSCHE COURANT# WOENSDAG, 7 MAART. N 8IW. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond. S i i m! te-W, Dg Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven BINiVEXLAXDSCHE BERIGTEi\. LEYDEN 8 Maart. Wij vernemen met groot genoegen, dat Z. K. II. Prins Frederik der Ne derlanden, de toezending van een exemplaar der lijkrede op Prof. Siegenbeek door Ds. C. Sepp, beantwoord heeft met eene aanzienlijke gift voor de op le riglen bewaarschool, tot wier voordeel deze leerrede het licht ziet. In ons vorig nommer hadden wij vermeld, dat onze stadgenoot Dr. L. J. F. Janssen benoemd is tot gewoon lid van het Hist. Genootschap te Utrecht; dit berigt door ons van elders overgenomen, is in zoo verre onjuist, dat die Heer niet tot gewoon maar tot honorair lid is benoemd. Vergelijkende Staat van de zuivere opbrengst der opcenten en eigene middelen, ten behoeve dezer Stad geheven, gedurende de maanden Februarij 1854 en 1855. 1854. opcenten 7,667.70 -5 l eigen midd. - 247.01 1855. 6,418.52 - 399.68 f I opcenten 1,320.80} eigen midd. - 356.53 Wijn .opcenten 1,332.06 eigen midd. - 1,021.78} .5 S I en O 7,914.71 6,818.20' 1,146.22} 365.89 f 1,677.33} 1,512.12 1,213.25630.25 1,405.02' - 836.86* ^3 f opcenten 77.91 S eigen midd. - 96.62 '3 v I C9 O l 2,353.841 2,241.89 174.53 13,333.67 75.14 86.35} 161.49} 11,363.96 Minder over 1855 ƒ1,969.71. De vercenigde contingenten voor de ligting der nationale militie voor het jaar 1855 in de provincie Zuidholland, bedragen 1693 manschappen. Daartoe zal onder anderen moeten leverenRotterdam 267 miliciens, 's Gra- venbage 219, Leyden 106, Dordrecht 64, Delft 55, Gouda 42, Schiedam 39, Gorinchem en Vlaardingen ieder 24, Sliedrecht 15, Katwijk 14, Oud-Beijer- land en Ridderkerk ieder 13, Alkemade, Brielle, Hardinxvehl, Maassluis en Ouddorp ieder 12. Ingevolge aanschrijving van den Minister van Oorlog van 1 Maart jl., worden de miliciens der ligting van 1854 tegen 3 April aanstaande onder de wapenen geroepen; die der infanterie, vesting-artillerie en het bataljon mi neurs en sappeurs om voor 6 maanden dienst te doen, en die voor de ruiterij, rijdende- en veld-artillerie voor één jaar. Den 15deD Mei e. k. zullen de miliciens der ligting van 1850 het paspoort ontvangen. In Februarij zijn op den Holl. spoorweg vervoerd 58,212 personen en is ontvangen ƒ73,586; op den Rijnspoorweg vervoerd 20,761 personen en ontvangen 43,775. De behandeling der zoo veel besprokene zaak van den hoofd-architect W. N. Rose te Rotterdam, is in den Gemeenteraad ten einde gebragt en be sloten, dien Heer als zoodanig eervol te ontslaan en hem aan te stellen tol ingenieur op een salaris van 3000, met proeftijd van 3 jaren; vervolgens is de adjunct-architect, de Heer Scholten, benoemd tot Directeur der ge meentewerken op een salaris van ƒ2000 met vrije woning. In den Gemeenteraad van Haarlem is, bij de beraadslaging over de herziening van het belastingstelsel, met bijna algemeene stemmen besloten, om art. 225 der gemeentewet niet ten behoeve dier gemeente in te roepen, en voorts met algemeene stemmendat in het te kort zal worden voorzien door een hoofdelijken omslag of andere directe belasting. Uit Bommenede, bij Brouwershaven, wordt van den lstcn dezer gemeld: Gisteren avond ten 11 ure ontdekte men hier brand bij de wed. Filé. Niet tegenstaande men alle mogelijke moeite heeft aangewend, om de bijna 80-jarige weduwe uit den brand te redden, is zulks niet mogen gelukken; haar lijk is, geheel verkoold, in den afgeloopen nacht van onder het smeulende puin gehaald. Men vermoedt, dat zij zich met eene stoof met vuur naar bed heeft begevenzoodat hierdoor bedgordijnenbcddelakens of iets anders vuur heeft gevat. Te Middelburg was de sterfte in de afgeloopen maand buitengemeen groot, zoodat 82 personen aldaar overleden zijn, terwijl het getal der sterf gevallen in Januarij slechts 37 bedroeg. Ook te Vere sterven vele menschen. Gedurende de twee eerste maanden dezes jaars zijn daar, op eene bevolking van naauwelijks duizend zielen, 18 sterfgevallen, en dus even zoo velen als gedurende het geheele jaar 1854, aangegeven. Men verneemt, dat de Burgemeester van Hilvarenheek (arr. Eindhoven) bij Kon. besluit, voor eene maand in zijne betrekking is geschorst, en wel, omdat hij had toegelaten de ter aarde bestelling van een lijk buiten de alge meene begraafplaats der gemeente, en verzuimd had, alhoewel hierop door anderen opmerkzaam gemaakt, de noodige maatregelen tegen eene tweede dergelijke begrafenis te nemen. LI. Woensdag heeft de Heer Ilosenveldt te Breda het feest zijner 50-jarige tooneeldienst gevierd. In de voorstelling van de Vreli van Molière, gaf de loffelijk bekende tooneelspeler nieuwe bewijzen van zijn talent, bij het ver vullen der titelrol. Het J.desDëh. schrijft, dat de Keizer van Rusland reeds 12 dagen ziek was, dat hij het bed hield en ook de Keizerin bedlegerig was. Dat echter de een beneden en de andere boven sliep, maar dat de Keizer op zijn uiterste liggende, zijne gemalin had laten roepen. Dat de oorzaak zijner ziekte eene verkoudheid was, dat de Keizer zich niet ontzag, en als zijne betrekkingen hem zulks opmerkten, hij tot antwoord gaf, dat hij wel wat anders le doen had, dan voor zijne gezondheid te zorgen. Sedert een jaar was hij echter behoedzamer, en zeide zelfs nu en dan, dat hij het jarental reeds had over schreden, hetwelk God zijnen voorgangers had verleend. Evenwel had zijn Geneesheer Mandt zeer korten tijd te voren nog geene zwarigheid gezien. De Troonopvolger was reeds tijdig door zijn vader in de regeringszaken in gewijd, en bad bij diens afwezigheid de leiding daarvan. Hij is bij het volk geacht en geliefd; hij zal niet dat gezag zijns vaders hebben; bij heeft noch diens booge statuur, noch diens onbuigzaamheid bij zal meer door zachtheid en gemeenzaamheid behagen, zooals zijn oorn Alexander I, van wiens in borst de zijne veel heeft. Men zegt ook zeer veel goeds van de Keizerin men prijst haar regtschapen en verheven oordeelharen verzoenenden aarden meent, dat zij een weldadigen invloed op den Keizer zal oefenen. Verder schrijft de openbare meening in Rusland den Keizer eene van die zijns Vaders verschillende, meer vreedzame staatkunde toe. Men beweert, dat hij niet altijd het gedrag van het Russisch Kabinet, sedert 2 jaren in de Oostcrsche zaken goedkeurde; dat hij b. v. met leedwezen de zending van Vorst Menzikoff naar Konslantinopel en de bezetting van de Vorstendommen beeft gezien. Hoe onmogelijk het zijn moge, om de gevolgen van den dood des Keizers te voorzien, is het echter zeker, dat men in weêrwil van diens beluigingen, de verantwoordelijkheid van den oorlog op hem laadde, dat hem dit zeer griefde en dat hierdoor de strijd eenigzins persoonlijk was geworden. Men mag dos hopen, dat de betrekking tusschen Ruslands vijanden enden Keizer voordecliger zullen staan voor den vrede, dan onder zijn' vader. 's GRAVENHAGE 6 Maart. Z. M. heeft benoemd tot Notaris te Horst, T. J. L. Bosser, te Well, en gemeente Bergen, J. H. W. van EylI, Candidaat-Notarissen. De Opper-Ceremoniemeester heeft bekend gemaakt, dat het Hof den rouw zal aannemen wegens het overlijden van Z. M. Nikolaas IKeizer aller Russeri, voor dbn tijd van 10 dagen geheelen3 weken middelbaren en 2 weken ligten rouw, met ingang van Maandag den 5den Maart. Het paleis van H. M. de Koningin-Weduwe is, ten gevolge van het overlijden van den Keizer van Rusland, gesloten, alsook het hotel van den Heer Lomonossoff, Gezant van Z. M. den Keizer aller Russen bij het Ned. Hof. Zaturdag 11. zijn er brieven van rouwbeklag van de leden der Konink lijke familie naar Petersburg afgezonden, en tevens van gelukwensching voor Z. M. den Keizer Alexander den Tweeden. Z. M. de Koning begeeft zich heden, naar men verneemt, naar het Isjo. 1'iveede Hamer tier Staten-füeneraat. Zitting van Maandag 5 Maart. In deze zitting is ingekomen het verslag der Commissie van liquidatie voor de zaken der voormalige wees- en momboirkamerswelk stuk lot onderzoek in handen cener Commissie van 5 leden is gesteld. De beraadslagingen over het wets-ontwerp tot regeling en bepeiking der uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering, zijn heden aange-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 1