LEYDSCHE COURANT. A r>r>. WOENSDAG, 21 FEBRUARIJ. N°. 25 - BINNENLAKDSCHE BERIGTEN. r^k w De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt De Prijs dor Courant is ƒ13 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN 20 Februarij. Gisteren werd bier de 38stc verjaardag van Z. II. onzen geëerbiedigden Koning o. a. door het uitsteken van vlaggen, gevierd. Z. M. beeft eervol ontslag verleend bij de dienstdoende schutterij alhier, aan E. J. Kielil, als 2ae Luitenant, en zulks uit hoofde van verandering van woonplaats; en benoemd tot 2<le Luitenants S. H. Ilinkes, C. U. E. van Itijckevorselthans Sergeants, en H. van Ilall. Onder sterfgevallen van boog bejaarde Geestelijken, verdient vermel ding het overlijden van den sedert Nov. 1853 Emeritus Predikant .J. J. Damsté, in den ouderdom van ruim 84 jaren, die 62 jaren, waarvan 54 op zijn vierde plaats te Uilhuister-Meeden in Groningerland, bet Evangelie bad ver kondigd; en van den R. C. Pastoor J. M. Schrijver, te Sleeuw ijkerwold in den ouderdom van ruim 77 jaren, die in 1854 bet 50-jarig feest zijner priesterlijke wijding gevierd had. Beiden eerwaardig door stand en ouderdom, genoten daarenboven, van wegc hunne vele goede boedanigheden, de achting en liefde niet alleen van hunne eigene gemeentenmaar van de gansehe bevolking. Het leverde 11. Vrijdag en Zaturdag te Rotterdam een zonderling schouw spel op, eenige manschappen van het garnizoen zich op schaatsen op de Maas in den wapenhandel te zien oefenen. Zaturdag 11. beeft te Utrecht de aanbesteding plaats gehad van de ver smalling aan het spoor van den Rijnspoorweg van Driebergen naar Amster dam, met het opbreken van het bestaande spoor tusscheii Amsterdam en Utrecht. Onder de vele inschrijvers is als aannemer biervan aangewezen L. J. de Bont Verdoorn, van Ameyde, voor de som van ƒ14,280, bet onder houd aan bet vverlc, gedurende 6 maanden, daaronder begrepen. De diaconie der Herv. gemeente te Leeuwarden heeft hel besluit geno men, geene bedeeling te verstrekken aan zoodanige personen, van welke het hekend is dat zij gebruik maken van sterken drank. De ruiterij en artillerie van het Limburgsche Bonds-contingent zullen Ie Roermond en omstreken worden bijeengetrokken, om aldaar op voel van oorlog te worden gebragt. Reeds is er onderhandeld voor de leverancie van fourajes voor 700 paarden. 's GRAVENIIAGE 20 Februarij. Z. M. beeft lot Commandeur der Eikenkroon met de Ster benoemd, den lieer E. L. Baron van Tuyll van SerooslcerkenOpperjagermeester van Z. M. Z. M. heeft benoemd tot Notaris te Ticl, J. M. E'. van Everdingen Gandidaat-Notaris aldaar. Gisteren werd op de gebruikelijke wijze de 38ste verjaardag herdacht van Z. M. Uit hoofde der gladheid heeft er geen parade plaats gehad. Des morgens beeft Z. M. het militair huis ontvangen en tegen den middag was er receptie van de Koninklijke hofhouding. Des namiddags had er bij 11. M. de Koningin-moeder familie-diner plaats. Z. K. Iï. de Prins van Oranje is van Leyden gekomen, om bij de viering van den verjaardag van Z. M. tegen woordig te zijn. Bij die gelegenheid zijn de weezen in de godsdienstige gestichtennaar 's Ro llings verlangen, wel bedacht. Ook de oudelieden in het Ilcrv. diaconie- gesticht, werden feestelijk onthaald. 11. M. de Koningin vergezeld van eenige Hofdames en Kamcrhecren, beeft gisteren toen de weczen in het Evangelisch Luth. weeshuis aan tafel gezeten waren, het gesticht met hare tegenwoordigheid vereerd. Onder de menigte, die zich gisteren op den Hofvijver met schaatsen rijden vermaakte, merkte men op Z. K. II. de Prins van Oranje, vergezeld van zijnen GouverneurJhr. Casembroot. Het diner en gala, dat gisteren bij gelegenheid van den verjaardag van Z. M. den Koning, door den Minister van Buitenl. Zaken, den Heer van Ilall werd gegeven, was zeer prachtig en werd door de leden van bet Corps Diplomatique en andere aanzienlijke genoodigden bijgewoond. Naar inen verneemt, worden er in het hotel van den Noord-Amerikaan- schen Gezant verschillende toebereidselen gemaakt voor liet feest van aanst. Donderdag, hetwelk hij uitstek luisterrijk zal wezen. Naar men verzekert, zijn de leden van het Koninklijk gezin door den Gezant uitgenoodigd. De Minister van Binnenl Zaken heeft, als zijne zienswijze te kennen gegeven, dat de Gemeenteraad, en niet Burgemeester cn Wethouders, de be voegde autoriteit is om ondermeesters in openbare scholen te benoemen. De Minster van Finantien heeft, bij resolutie van 23 Januarij jl. be paald, dat bet voor dc betrekking van controleur der directe belastingen in en uitgaande regten en accijnsen vereischt examen dit jaar zal plaats hebben op 13 Maart aanst., en wel in bet locaal van liet Ministerie van Finantien, voor dezelfde hoofd-ainbtenaren, die daartoe in Febr. 1354 waren aangewe zen. Ofschoon geene surnumcrairen tot controleurs benoembaar zijn, dun na een surnumeriaat van minstens 3 jaren, echter tot bet meergemelde examen ook nu reeds zullen worden toegelaten die surnumerairen, welke, op den Istcn Maart aanst. minstens 2 jaren als zoodanig zijn werkzaam geweest. De Staats-Courant bevat den volgenden Staat van de opbrengst der Middelen, in de eerste maand van 1855, tegenover de opbrengst van dc eerste maand van 1854. 1855. Directe belastingen In- en uitgaande regten, scheepvaart-reglen vuur-, Ion- en bakengeld Accijnsen Registratie-, zegel-, successiereglen enz. Regt van waarborg op de gouden en zil veren werken Posterijen Loterij 772,652.40 187,510.26 2,249,681.06 1,036,302.10 14,531.60^ 134,557.57' 307.50 1854. 702,540.93^ 161,621.53» 2,127,991.62J. 393.605.25J. 11,847.01 139,215.89 j- 148.00 Totaal Meerder in 1855 /358.581.19'. 4,395,551.50 4,036,970.30^ Ecrgisleien is van Sclievcningen naar Londen met eene lading boter vertrokken eene der pinken van den reeder A. Mos, stuurman L. Mos. Tiveetle Bidnier der Stssten-tgenera :st. Zitting van Maandag 19 Februarij. fn deze zitting is ingekomen een wets-ontwerp tol het vcrleenen van eene bijdrage voor den aanleg van ccn uit waterings-kanaal van Giave naar den Amer, dat in bet vorige zittingjaar onafgedaan gebleven is. Aan de algemcene beraadslagingen over bet wets-ontwerp regelende de mi nisteriele verantwoordelijkheid, hebben deel genomen de Hoeren: Mackav, van Goltstein en de Minister van Justitie. Daarna zijn in behandeling geno men de artikelen van 1 van de strafregtelijke verantwootdelijkheid. Art. 1 werd zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Op art. 2 stelde de Heer Thorbeckc een amendement voor, strekkende om de in dit artikel voorkomende woorden de uitvoering der te veranderen in die, hetwelk, na eene woordenwisseling tusschen den voorsteller en den Mi nister van Justitie, met 49 legen 2 stemmen aangenomen werd. De beraadslaging over art. 3 is niet geëindigd, maar zal morgen ten 11 ure worden voortgezet. Op dat artikel werden zeven amendementen voorgesteld. Twee van den Heer van Goltstein, die wenschle: 1°. uit litera d weg te laten de woorden ofschoon behoorlijk ingelicht en gewaarschuwd en 2°. achter opzettelijk nalaten in litera e in te voegen of grovelijk verzui menbenevens de bepaling onder litera Ie doen vervallen. Vier van den Heer Thorhccke, die wilde: 1°. uit litera a doen wegvallen bet woord klaarblijkelijk2°. in litera b in plaats van bewust dat door die besluiten of beschikkingen te lezen waardoor3°. in litera c die zij wisten dat niet van eene vereischte medeonderteekening van een der hoofden van de ministeriele departementen voorzien warente vervan gen door niet van de vereischte medeonderteekening van een der hoof den van de ministeriele departementen voorzien; 4°. uit litera d bet woord klaarblijkelijk te doen wegvallen. Eén door den Heer de Brauw, die achter art. 3 bet navolgend nieuw ar tikel verlangde in te voegen: x De hoofden der Ministeriele departementen zijn, volgens deze wet, alleen strafbaar wanneer de handeling met opzet is gepleegd of bet verzuim uit grove nalatigheid is ontstaan." De Commissie voor de verzoekschriften beeft onrltcnt eenige adressen ver- slag uitgebragt. De vergadering heeft beslist: 1". dat nader zd bepaibl worden dc dag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 1