51,390 hectoliters gedistilleerd. Uit Nederland lijn in November 2219 en in December 4065 hectoliters gedistilleerd ingevoerd. Mej. Rachel heeft zich verbonden om 200 voorstellingen in de Ver. Staten te geven en ontvangt daarvoor 1,200,000 fr., dus 6000 fr. voor elke voorstelling. De helft zoude bij een bankier alhier worden bewaardom zoo zij op reis stierf, op hare erfgenamen over te gaan. Hierbij zoude echter nog eene zonderlinge voorwaarde komen. Zoo zij gedurende de 200 voorstellin gen stierf, zouden de ondernemers het regt hebben haar te laten balsemen en in de Ver. Staten voor geld te laten zien. Haar stoffelijk overschot zoude eerst aan de familie overgeleverd worden, wanneer de ondernemers er hun millioen mede verdiend hadden. t ZWITSERLAND. Het Bernsche weekblad Minerva deelt, betreffende de vroegere diensten der Zwitsers in het Fransche leger, het volgende mede: In 1479 sloot Lode- wijk XI een verdrag met Zwitserland, wegens het leveren van 16,000 man hulptroepen. Dit verdrag werd in 1553 en 1671 vernieuwd. In 1737 had Frankrijk 12 regementen Zwitsers in soldij. In 1776, 18,040 man. Van 1474 tot 1774, dus in 3 eeuwen, werden 700,000 Zwitsers voor Frankrijk aangeworven. In 1792 hielden de regementen Zwitsers op te bestaandoch reeds in Nov. 1798 sloten de gemeenebesten Frankrijk en Helvelië eene over eenkomst, krachtens welke 18,000 man Zwitsers in Fransche dienst traden. Den 27sten Sept. 1803 werd een militair verdrag geslotenwaarbij Frankrijk 16,000 Zwitsers in dienst nam. Eindelijk stonden in 1815 lot 1830 wederom 12,000 Zwitsers in het Fransche leger. SPANJE. MADRID, 4 Februarij. Krachtens het concordaat is de Regering er op bedacht, de nonnen kloosters, die niet de opvoeding der jeugd of eenig openbaar liefdewerk ten doel hebben, te sluiten. Het openbaar Ministerie heeft geweigerd eene vervolging in te stellen tegen eene in omloop gebragte brochure, getiteld: Nietigheid der dogma tische definitie van de verborgenheden der onbevlekte ontvangenis. Alle aan zoeken der geestelijkheid leden schipbreuk. De schatkist betaalt al hare achterstallen. De Regering heeft bij de bankiers 14 millioen opgenomen, waarvan 8 op Porto-Rico, 2 op de Philip- pijnsche eilanden en 4 op Havana. De bank waarborgt de wissels op 30 da gen zigt, verhandelbaar tegen den geldkoers tusschen Londen en Cuba. Den 28sten Jan. heeft de Heer Sonlé zijne reispassen aangevraagd, en verzocht tol een afscheidsgehoor bij de Koningin te worden toegelaten. Het is alhier rustig, ook uit de provinciën wordt gemelddat aller- wege rust heerscht, doch op onderscheiden plaatsen is de ellende groot, ten gevolge van gebrek aan graan en duurte van levensmiddelen. De vrijwillige dienstneming is talrijker dan men verwachttedit is het gevolg der toegezegde premie van 4000 realen voor 6 jaren dienst. In de provincie Valencia waren de dienstaanbiedingen zoo talrijk, dat de Kapitein- Generaal meende hierin eene Carlistische handeling te zien en de regering om instructien heeft gevraagd. SARDINIË. TURYN3 Februarij. De Regering heeft zich niet verzet tegen de openbaarmaking van het Pause lijk vermaanschrift wegens de voorgenomen opheffing van kloosterorden in Piemont, maar heeft het doen drukken en aan al de leden van het corps diplomatiek te Turyn toegezondendaardoor een bewijs willende geven hoe vast en krachtig haar besluit is om niet af te zien van de kloosterwet. Dit vermaanschrift vordert de intrekking van de voordragt, die daartoe aan de Kamers gedaan is, en tevens van alle sedert 1848 genomen maatregelen waardoor de betrekking tusschen Kerk en Slaat in Piemont gewijzigd en eene scheiding tusschen de handelingen van het godsdienstige en van het burger lijke leven gemaakt is; het behelst geen bepaalde strafbedreiging, maar wijst degenen, die van de Regering kloostergoederen mogten willen koopen, op de gevolgen waaraan zij zich daardoor zouden blootstellen. Bij dit schrijven zijn verscheiden bewijsstukken gevoegd, tot staving van hetgeen daarin betoogd wordt. Volgens een bij de lndépendance Beige ontvangen schrijven uit deze stad van den lstcn dezer, zou de Regering de voordragt tot opheffing van kloosters niet willen intrekkenmaar integendeel bewijsstukken openbaar maken ter wederlegging van het Pauselijk schrijven. Ook heeft de Kamer den lsten dezer het wets-onlwerp aangenomen, hou dende verbod der particuliere loterijen en van den verkoop van loten in vreemde loterijen. De Fransche Regering heeft van het Turynsche Kabinet doortogt ge vraagd voor een Fransch legercorpshetwelk over Sardinisch en Oostcnrijksch grondgebied naar den Donau zou trekken. Het tractaat met de AVestersche Mogendheden heeft te Gcuua een pijn lijken indruk gemaakt. De kooplieden dier stad drijven een aanzienlijken handel op Odessa, en het tractaat werd zoo plotseling gesloten, dat zij niet vooraf hunne bezwaren daartegen konden inbrengen. De reeders van Genua vreezendat hunne met koren geladen schepen door de R.ussen zullen geno men worden. PRVISSEN. BERLIJN, 5 Februarij. Van 1848 tot en met 1854 is in den Pruissischen staat aan electrische telegrafen ten koste gelegd eene som van 1,106,307 thaler. Nu reeds over treft het bedrag der ontvangsten het bedrag der kosten van aanleg. Volgens eene officiële opgave van de Commissie voor den dombouw te Keulen, hedroegen de voor de voltooijing van dat meesterstuk van Gothische houwkunst, over het jaar 1854, bijeengebragte gelden, de aanzienlijke soui van ƒ54,580. In de vorige maand heeft een inwoner dezer stad eene gift van 1000 Rth. tot hetzelfde einde geschonken. ©OSTENROK. AVEENEN, 5 Februarij. Eergisteren is Baron Koller, de nieuw benoemde buitengewone Oosten- rijksche Gezant bij de Porte, naar Konstaritinopel vertrokken, alwaar Baron von Bruck de aankomst zijns opvolgers afwacht, om eerst na overgifte van alles, wat op de Gezantschaps-aangelegenheden betrekking heeft, deTuiksche hoofdstad te verlaten. AVaarschijnlijk zal dus de Heer von Bruck eerst over 3 weken te AVeenen kunnen aankomen, om de portefeuille van Financien te aanvaarden. Voor de Oostenrijksche nijverheid was aanvankelijk in het paleis der Parijsche wereld-tentoonstelling eene ruimte van 5350 ellen beschikbaar gesteld; sedert is zij tol 6000 Q ellen vermeerderd, doch ook deze ruimte is niet voldoende, daar de lot dus verre ontvangen voorwerpen bij de commissie te AA'eenen reeds niet minder dan 7632 Q ellen vercischen. Bij het nieuwe militaire strafwetboek wordt het misdrijf van tweegevecht, wanneer geene verwonding plaats heeft, bedreigd met gevangenisstraf van 6 tot 12 maanden, en met verwonding, van 1 tot 5 jaren; in geval een der strijdenden gedood wordt, is de straf des overlevenden op 5 tot 10 jaren ge vangenis bepaald; is vóór het gevecht afgesproken, dat een van beide moet vallendan boet degene die deze bepaling heeft gevorderd en zijnen tegen stander doodt, deze misdaad met 10 tot 20 jaren zware tuchthuisstraf. In den regel moet de uitdager strenger gestraft worden dan de uitgedaagde, ten zij deze laatste door een in hoogen graad laakbaar of misdadig gedrag de uit daging hebbe geprovoceerd. De secondanten zijn bedreigd met gevangenisstraf van 6 tot 12 maanden in gewone gevallen, doch kunnen een vonnis van zelfs 5 jaren beloopen, ingeval van verzwarende omstandigheden. Nopens de vruchtbaarheid van Hongarije kan het volgende eenig begrip geven: Op de 1800 mijlen, welke aldaar aangebouwd zijn, worden jaar lijks gewonnen 144 millioen schepels granen en 60,000 centenaars tabak. Op zijne vlakten weiden 4 millioen stuks horenvee, 916 millioen stuks schapen Uit de mijnen wordt eene waarde gewonnen van 10 millioen gulden. RVSLAN Generaal Danncnberg, die bij Inkermann over het 4(ie Russische legercorps bevel voerde, is den 25sten Jan. te Petersburg aangekomen, om zitting te nemen in den Opperkrijgsraad des Rijks, waarvan hij door den Keizer tot lid is benoemd. Generaal Readvoormalig Opperbevelhebber des Russischen legers in Azië, thans belast met het bevel over het 3de infanterie-corps, heeft na zijne komst in Bessarabië, hevel gekregen met zijn corps de tweede stra tegische verdedigings-linie in dat gewest te vormen. Volgens de Augsb. Allg. Zeit. bedraagt de Russische krijgsmagt thans 695,000 man, en kan zij binnen 6 maanden met eene reserve van 200,000 man vermeerderd worden. Volgens het jongste legerberigt van \rorst Menzikoff, was in den staat van zaken voor Sebastopol, tot 28 Jan., geen verandering gekomen. De AVeener dagbladen melden, dat de Vorst bevel zoude ontvangen hebben, om Eupatoria en Balaklava aan te tasten. TURHÏE. Uit de Krim wordt gemeld, dat Omcr-Pacha, na Eupatoria versterkt te hebbentegen de Russen die Simferopol dekkenzal oprukken. Het volgende is voor Sebastopol den 17den Januarij geschreven, en door den Moniteur de la Hotte, medegedeeld: Het Russische observatieleger verroert zich niet; de divisie van den Generaal Liprandi heeft sedert omstreeks eene maand hare stelling aan de Tschernaya verlaten, om eene vaste stelling in te nemen op een hoog vlak ten oosten der citadelaan de voorzijde der puinhoopen van Inkermann. Zij zijn daar over eene linie van omstreeks 3 kilometers in front gelegerd, met de linker flank tegen een woud leunende en van voren door verschansingen gedekt. Het corps van Liprandi wordt op omstreeks 80,000 man begroot. De manschappen van hetzelve honden ver blijf in kuilen, die in den grond gegraven, met boomtakken overdekt en met een kleinen schoorsteen voorzien zijn; in dat verblijf heeft de Russische sol daat brandhout in overvloed om zich te verwarmen; maar hij schijnt veel te lijden door regen en gebrek aan levensmiddelen. Ilel is dan ook niet be vreemdend, dat er vele zieken onder hen zijn." Den 20sten Jan. was de toestand van het Engelsche leger, wat betreft gebrek aan verschillende behoeftenen hel bezwaar van de gemeenschap met Balaklava, uog even ongunstig. Van de 14,000 Turken, welke bezuiden Sebastopol aanwezig zijn geweest, waren nog 4000 over. De overige waren groolcndeels door ziekte en gebrek omgekomen en bij Balaklava zoo veel doen lijk begraven. Aldaar heerscht, bij gebrek aan middelen om daarin te voor zien, eene verregaande onreinheid, voor welker gevolgen men, bij het meer warme jaargetijde, niet zonder vrees was. Lord Raglan heeft den 24sten Jan. Balaklava bezocht en aldaar een onderhoud gehad met Admiraal Lyons; den volgenden dag nam hij de loop graven in oogenschouw. Den 288tcn Jan. zijn 1200 man Engelsche troepen uit Konstantinopcl naar de Krim vertrokken. Een brief uit Bucharest meldt, dat de krijgsmagt der Russen in de Krim wederom met 5 regementen kozakken en 2 eskadrons dragonders versterkt is. De Onder-Koning van Egypte heeft op nieuw 500,000 piasters ter voort zetting van den oorlog, beschikbaar gesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 3