Daarna vatte Lord Pslmcrston het woord op, die zich almede in de meest gunstigs bewoordingen over het gedrag van Sir de Lacy Evans uitliet. De Generaal Evans, die den gelukvrenseh van het Parlement heeft ont vangen wegens zijn moedig gedrag in de Kriinwerd 44 jaren geleden 5 maal in 5 maanden tijds door de officiële courant vermeld; hij was destijds Luitenant, had aan 10 veldslagen deelgenomen, 5 paarden onder zich zien doodschieten, en zelf 3 wonden bekomen. Hij had toenmaals reeds den veld- togt in Gosl-lndië en Spanje bijgewoonden was rn 1814 naar de Ver. Staten vertrokken, waar hem in het gevecht van Bladensburg nabij Washington, 2 paarden onder het lijf werden gedood. Hij heeft zich ook in Spanje on derscheiden en nu eindelijk in de Krim wonderen van dapperheid verrigt. Uit de Krim wordt het overlijden gemeld van den Majoor Macdonald, die in den nacht van 16 Jan. in de loopgraven voor Sebaslopol door de koude is omgekomen. Bij hel departement van oorlog is weder eene opgaaf ontvangen van 174 sergeanten, korporaals en soldaten, die in de hospitalen te Scutari, of op den overtogt derwaarts uit de Krim, aan ziekten, of wonden zijn overleden. Lnidens berigt uit het legerkamp voor Sebastopol is een groot aantal Onderofficieren, ten gevolge van den door II. M. te kennen gegeven wensch, alleen wegens betoonde dapperheid, en dus zonder den post te koopen, tot den rang van Luitenant bevorderd. Het Britsche Ministerie van Oorlog heeft tegen morgen de aanbesteding aangekondigd van het oprigten der noodige voorloopige en vaste gebouwen voor een legerkamp te Aldershot, in Hampshire, hetwelk voor 20,000 man troepen huisvesting, magazijnen enz. moet bevatten. Dit is een lang ge- wcnschte slap tot verbetering van het Britsche krijgswezen. De meerdere uitgaven voor de vloot over het dienstjaar 185455 wor den geraamd op 1,938,104 waarvan 550,000 voor proviand, 88,000 voor buitengewone soldij, 988,429 voor voorraad, schepen, machines, enz., 224,500 voor de transportdienst naar de Krim. Het admiraliteitshof heeft uitspraak gedaan in de zaak van de Holland- sclie schepen Vrouw Alida en Annechienabeschuldigd van het verbreken van blokkade. De schepen en de vracht zijn voor goeden prijs verklaard doch de ladingen kunnen terug ontvangen wordenlegen betaling van de kosten van liet prii,smaken. Vele huisbedienden alhier en elders hebben de som van 500 bijeen- gebragt, waarvoor aan de Engelsche soldaten in de Krim een goede voorraad tabakbenevens tinnen doozen vol korte pijpen is aangeboden. Aan boord van bet met spoorwegwerkers en andere arbeiders naar de Krim bestemde schip Wildfireis op 20 Jan. nabij Malta oproer ontstaan, waarbij de eerste Stuurman den Kapitein doodschoot. Het herwaarts bestemde stoomschip Mercury is in de baai van Biscaje door een Fransch schip in den grond gezeild en het is niet dan met levens gevaar, dat de bemanning, ten getale van 22 koppen, in 2 booten gedurende 20 uren heeft rondgedobberd, eer zij door het barkschip Johanna van Hartle pool werd opgenomen en te Gibraltar aan wal gezet. Blijkens de jongste beriglen uit Britsch Indie leed de bevolking aldaar veel door de duurte der rijst. Te Madras heeft dezelve aanleiding gegeven tot een oproer, hetwelk door hulp der gewapende magt gestuit is, nadat er veel schade aangerigt was. In Ceylon waren moedersdie hare kinderen voor voedsel verkochten. FRANKRIJK. PARIJSgo Januarij. De Keizer heeft den Heer Magne tot Minister van Financiën en den Heer Ilouher tot Minister van Openbare werken benoemd. De Heer Barociie, President van den Raad van State, Minister van Financien ad interim is tol Grootkruis van het Legioen van Eer benoemd. Ingeval de Keizer het noodig mogt achten zelf het opperbevel des legers op zich te r.cmen, zal, naar men zegt, de Graaf de Morny, tot Luitenant- Generaal des Kcizerrijks benoemd wordenom bet gedurende 's Keizers afwe- ïigheid in zijnen naam Ie besturen. Prins Napoleon beeft een lang onderhoud gehad met den Keizer. Dr. Mihel Lévy, Inspecteur-Generaal der Geneeskundige dienst bij het Fransche leger in de Levantis door den Sultan met de orde van Medjidié vereerd, als belooning voor zijne aan Turkye bewezen diensten. In de staalkundige kringen alhier loopt het geruchtdat Spanje en Portugal, op het voorbeeld van Sardinië, tot het verbond der Westersche Mo gendheden zullen toetreden. Reeds spreekt men van een leger van 12,000 Portugezen, dat naar de Krim zal worden gezonden. Met zekerheid wordt berigt, dat Frankrijk en Engeland ernstige pogingen aanwenden, om ook Zwe den over te halen openlijk hunne partij Ie kiezen. In den Moniteur van den 2den dezer is het volgende medegedeeld Sedert eenige dagen zijn voor het Fransche leger naar de Krim gezonden 150 barakken voor Officieren en 950 voor 30,400 soldalen, die te Toulon en Marseille vervaardigd waren; 450 barakken voor Officieren en 1500 voor 3900 soldalen, wier vervaardiging in Engeland uitbesteed was; 210 bouten stallen voor 10,000 paarden, die te Parijs waren besteld. In een landsge- bouw te Konstantinopel, hetwelk door de Porie voor onze geneeskundige dienst beschikbaar gesteld is, zal, door toevoeging van houten loodsen, plaats ge vonden worden voor 1200 zieken of gekwetsten. Sedert 15 Nov. 11. heeft het aantal zieken en gekwetsten in onze militaire hospitalen in en bij Konstan tinopel steeds 3500 tot hoogstens 4000 bedragen er zijn in een tijdsbestek van vele maanden slechts omstreeks 1000 lijders gestorven. In de Fransche hospitalen te Konstantinopel schijnt de inrigting en ver pleging beter te zijn dan in de Engelsche; men telt in de Fransche één sterfgeval op 271 verpleegden en in de Engelsche één op 88. De stoomboot Scamander laadt thans een aantal bcnoodigdheden vooy het leger in de Krin>, zooals 500 vaatjes gezouten eetwaren, 1000 ijzeren kribben, 50 wagens, 15 ambulance-wagens, 100 balen met ledige zakkeny koffijmolens, zeeften en andere uslensilien, verder steenen bakovens, kruiwa gens enz.alsmede 22 kisten met suiker. Een persoon, tot een der eerste farailien van Portugal behoorende en die onbekend wenscht te blijven, heeft aan het leger in bet Oosten 10,000 fles- schen portwijn aangeboden. Uit Straatsburg wordt gemelddat de regementen in den Elsas vol tallig worden gemaakt; de Regering beeft ook vele paarden doen aankoopen. In de magazijnen en tuighuizen zijn dwizende arbeiders werkzaam. In de wapen- en kruidfabrieken heerscht de grootste bedrijvigheid. Niemand gelooft aan het spoedig tot stand komen van den vrede. In weerwil van deze om standigheden, verheugen zich handel en nijverheid in eene bijzondere leven digheid, de geldsomloop is zeer aanzienlijk; men wil zelfs weten, dat de bank van Frankrijk haar disconto eerlang van 4 op 3 pCt. zal verminderen. Het ruiterstandbeeld van Jeanne Dare (d'Arc), is thans voltooid door den beeldhouwer Foyatier, en zal op de Parijsche wereldtentoonstelling prijken. In den plantentuin binnen deze hoofdstad zijn in de laatste dagen ge- - storven de beruchte rhinoceros en de olifant, die er reeds sedert 30 jaren leefde en een geschenk was van Mehemed Ali. Negen bewoners van S'. Engrace kwamen met wijn beladen van de Spaansche grenzen terug, toen een smal pad, waarlangs zij trokken, gedeel telijk instortte, met het ongelukkig gevolg, dat 4 hunner in een afgrond storttenwaaruit slechts hunne verscheurde ledematen konden worden opgehaald. SPiSJE. MADRID, 2 Februarij. De Regering, in het verkoopen van kerkelijke goederen verder willende gaan dan het concordaat toelaat, heeft deswege besloten weder eenen Gezant naar Rome te zenden, en daartoe den Heer Pacheco gekozen, welke zich in 1841 openlijk ^verklaard had tegen dien verkoop, gelijk dezelve destijds geschiedde. Over deze zending sprekende, zeide de Minister van Buitenl. Zaken in de zitting der Cortes van 25 Jan. jl.Wij hebben te Rome een uitstekend man noodig voor eene zeer moeijelijke onderhandeling, eenen man, kortom, als de Heer Pacheco. Rome staal niet gelijk met andere builenlandsche Mo gendheden het is eene magtdie ook binnen onze grenzen gelegen isin het hart en in het geloof onzer Katholieke natie." In de rede gevallen zijnde, vervolgde hij: »YVij moeten met de denk wijze der maatschappij te rade gaan, al moge haar geloof door sommigen bijgeloof en vooroordeel geheeten worden. Hoe men ook over dat geloof oor- deele, het bestaat, en van dit feit mogen wij ons niet onkundig houden." De Gaceta bevat eene circulaire van Espartero aan de Gouverneurs der provinciën, waarin hij hen aanschrijft al die maatregelen te nemen, welke de omstandigheden zullen voorschrijven, om den geregelden gang van de heffing der belastingen te hevorderen, als zijnde dit het eenige middel om te voorzien in de behoeften van den staat. Den 26sten Jan. hebben de voornaamste kapitalisten der hoofdstad eene bijeenkomst gehad met den Minister van Financien, den Heer Madoz, bij welke gelegenheid de genoemde Bewindsman mededeeling heeft gedaan van de wijze, waarop hij zijne beginselen, aangaande de financiële aangelegenheden, in toepassing dacht te brengen. Hij verklaarde, dat hij de bijeenkomst bad belegd, minder om de geldelijke ondersteuning der kapitalisten te verzoeken, dan wel om zich zooveel mogelijk van bunnen morelen bijstand te verzeke ren. Volgens hembezat Spanje genoegzame hulpmiddelen om aan zijne financiële verpligtingen te voldoen, en was de verkoop der geestelijke eigen dommen niet alleen noodig, maar ook allezins billijk. Die goederen moesten, in twee kathegorien worden gesplitst. Een gedeelte kon, ingevolge de bepa lingen van bet concordaat, terstond worden verkocht. Het andere gedeelte zou mede worden verkocht, doch, ten einde zooveel mogelijk te gemoet te komen aan de naauwgezelheid van sommige liedenzouden, in verhand daar mede, instructien warden gegeven aan den Spaanschen Zaakgelastigde te Rome. De Heer Madoz gaat dan ook onvermoeid voort met de reorganisatie van zijn departement; bij zal binnen eenige dagen aan de Cortes een geheel nieuw plan voordragen nopens de heffing der belastingenwaarvan hij de beste uitkomsten verwacht. Aan de Indëpend, Beige is nit deze stadonder dagteekening van 26 Jan. jl.het volgende geschreven door eenen beriglgevcrdie de tegen woordige Regering geenszins ongenegen is: »Er zijn nu 4 weken verloopen sedert de belastingen op alle levensmiddelen opgeheven zijn; en nog doen d© gevolgen zich niet voor, welke daarvan in het belang der verbruikers ver wacht werden. Wel verre van in prijs te dalen, worden alle artikelen van algemeen gebruik met den dag duurder; en het volk, ziende dat alleen zij, die in het groot inkoopen, door het verlies der schatkist gebaat worden, vindt hierin eene nieuwe reden tot misnoegen. Het zal dan ooknaar ik vermoedweldra zoo ver komendat de afgeschafte belastingen door de Re gering, onder toejuiching des volks, weder ingevoerd worden." FRANKFORT. Uit Munchen wordt aan de Kallnische Zaitung geschrevenBij ons Ministerie van Oorlog heerscht groote drukte ten gevolge van de oorlogstoe rustingen. Belangrijke aanbestedingen van krijgsbehoeften zijn gedaan; de rekruten der ligting van dit jaar worden met groolen ijver gedrilden naar men verneemt zullen de verlofgangers eerstdaags worden opgeroepen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1855 | | pagina 2