LEYDSCHE Ir t COURANT. VRIJDAG, 80 DECEMBER. 1833, J)e Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenMaandag komt 15#. Be Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. BimiVLAiVDSCHE BKRIGTEK. LEYDEN, 2ö December. Bij Z. M. besluiten van den 2®sten dezer, zijn benoemdtol Renter in de Arrondissements-Reglbank alhier, Mr. II. P. J. Tollens, thans Kantonregter te Noorduijk; tot Kantonreglër alhierMr. II. Gevers, thans Griffier bij het Kantongereg'ttot Griffier bij het Kantongeregt alhier, Mr. II. C. Huyser, ihans Plaatsvervangend Kantonregteren tot Plaatsvervanger van den Kan tonregter Mr. P. II. BerkhoutAdvocaat alhier. Het getal opgenomenen in liet werkhuis, in de twee laatste dagen, is rgeweest als volgt: 28 December 645 volwassenen, 231 kinderen, te zamen 876. 29 673 245 J> 918. De Staats-Cour. bevat bet volgende: De Provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Zuidholland, residerende te 's Gra- verihage, acht bet doelmatig ter algemeens kennis te brengen, dat zij, op den 25stcn December 1853, de lijkschouwing gedaan heeft van Engeltje van der Vlies, den 23sten dier maand te Pijnacker overleden, welke vrouw, vol gens opgaaf, van den jarc 1818 af, geen voedsel gebruikt zoude hebben. Bij d ie lijkschouwing, waarvan proces-verbaal is opgemaakt, is echter geble ken, dat die opgaaf éNWAAft is, en dat genoemde Engeltje van der Vlies, tot zeer kort voor haren doodvoedsei tot &ich genomen heeft. De Provinciale Geneeskundige Commissie voornoemd In derzelver naam, 's Gravcnhagc, 28 December 1853. G. II. Wachter Pz., President, W. IIcycENS AVz.Secretaris. De Koninklijke Akademie van Wetenschappen heeft den 24stcn te Am sterdam hare gewone vergadering gehouden waarin onder anderen de Heer Stanikart, met de llecren F. IV, Conrad en J. P. Delprat benoemd tol cene Cqjninissie van onderzoek over de middelen waarop de met betrekking tot de vermoedelijke daling van den grond in Nederland voorgedragen maatregelen kunnen worden ten uitvoer gebragt, uitbrengt bet rapport van die Commissie. Vervolgens is de lieer G. J. Mulder, benoemd tnet de Hceren J. C. Rijk en A. II. van der Boon Meseh tot eene Commissie van onderzoek naar de oorza ken der zelfontbranding van ladingen in schepenhet 2de en 3Ue gedeelte van liet rapport dier Cqmmissie uitbragt, liet rapport behelst een voor den handel hoogst belangrijk overzigt der voorwerpen welke tot de zelfontbrand- bare en ligt ontvlambare kunnen gerekend worden, vooral van die, welke onder onhestemden naam (b. v. kramerijen) opgegeven, bij andere schade lijke stoffen te zamen ingepakt, aan boord van schepen worden verzonden en door wrijving of stooting lot ontbranding aanleiding geven en daardoor de noodlotligsle gevolgen, het verlies van menscbenlevens en goederen, na zicli slepen. Onder die voorwerpen, welke bij gemis van zorgvuldige inscheping en vervoer, als zeer gevaarlijk zijn te beschouwen, mag inzonderheid de ether gerekend worden. Zij is gevaarlijker dan buskruid. Lucifers, phosphorus en alle sporten van spiritus behooren aan boord van schepen in niet te groote boeveelheden (in kleine flesschen, met blikken doozen omgeven) ingepakt te worden. Ook droogerijen en chemikaliën zijn gevaarlijk, indien zij, zoo als dikwijls het geval is, bij elkander worden ingepakt. Voorwerpen die niet gedroogd zijn als koffijzakken, garens, touw en pakwerk, kunr.cn door bet Lroeijen van groot gevaar worden. De Heer G. Yrolik heeft eene voordragt gehouden over eene natuurkundige beschouwing van den groei eens aardappels in bet weefsel van den moeder knobbel. Ten slotte sprak de Beer Donders over den oogspiegel en de wijzigingen door hein sedert zijne vroegere incdedeeling in dat werktuig ge bragt; over den oplitalinoskoop door Dr. Cramer, te Groningen, uitgevonden, ■en de door spr. aangebragte vereenvoudigingen, ten einde liet accommodatie- vermogen van bet oog te bepalen. De Heeren Halbertsma en Sehroeder van der Kolk zijn uitgenoodigd in dè volgende vergadering hunne spreekbeurt te vervullen, De ingezonden ver handeling van den lieer de Haan; Schets cener natuurlijke verdeeling der •Lepidoptera gegrond op metamorphose en?,, is niet gelezen maar zal in de Verslagen worden opgenomen. De Algemeene Collecte te Amsterdam heeft gisteren 30,596 opgê- liragt, benevens een aantal gouden en zilveren muntspeciën; bovendien is &an bet HuisziHenhuis 2100 gezonden. Men leest in de Utr. Coier. het vólgendeTen opzigte van bet berigt onlangs in ons blad medegedeeld over de beweging van den grond van den zoogenaamden Zandberg, lusschen Rijswijk en Ravensvvaaij, ontvangen wij lieden een schrijven, waarin wordt beweerd, dat het hoogst onwaarschijnlijk zijn zou, dat die beweging een vuicatiischen oorsprong bad. Schrijver merkt op, dat een zelfde verschijnsel ook tijdens de droogmaking van bet Haarlem mermeer is waargenomeniets wat hem aanleiding geeft tot het gevoelen dat, daar de omstreken van bet dorp Rijswijk grootendcels op zoogenaamden Derrie-gronddie door zijne weekheid zeer gemakkelijk voor verschuiving vatbaar is, rusten deze door den minderen druk van liet tegenwoordig bui tengewoon lage water, en daaruit volgende lagen waterstand van de binnen dijks gelegene poelen, allen steun van het water missende, eene langzame verschuiving ondergaan en daardoor aan den bovengrond eene geringe bewe ging mcdedeelen. Te Nijmegen zal éën ingezeten dagelijks gedurende den winter, uit eigen middelen, voor 150 behoeftige huisgezinnen-, warme spijs doen bereiden. Den 25sten dezer bereikte de Wed. van J. Mink te Zwolle haren 101stcn verjaardag, zij is volkomen gezond en in liet bezit van al bare zintuigen. 's Lands stoomschip Hekla, van Batavia gezeild, was te Plymouth binnengevallen en bad 11. Vrijdag de reis voortgezet. 's GRAVENHAGE, 29 December. Bij onderscheidene besluiten gedagteekend van gisterenbeeft bet den Ko ning behaagd: es. den Generaal der Infanterie Barön 11. Fagelbehoudens zijne aanspraak op pensioeneervol le ontslaan als 's KoniUgs Buitenge woon Gezant en gevolmagligd Minister bij bet Hof van Frankrijk, onder dankbetuiging voor de zeer trouwe, zeer goede en langdurige diensten door hem aan den lande, aan den Koning en aan Zijn Huis bewezen, en hem voorts te benoemen tot Minister van Staat; b. den Heer Mr. L. A. Ligliten- velt, met dèn iaatsten dezer inaand eervol te ontslaan als Minister voor dé Zaken dér Roomsèh-Katholijke Eeredienst, onder dankbetuiging voor de ge- wigtigê diensten door hem in die betrekking bewezen, en hein te benoemen tot 's Konings Buitengewoon Gezant en gevolmagligd Minister bij bet Hof van Frankrijk c. met den lstcn Jannarij aanstaanden tot Minister voor de Zaken van de Roomsch-Kalholijke Eercdiensl le benoemen den Heer Mr. J. A. Mutsaers, thans Raadsheer in den lloogen Raad. Bij Z. M. besluit van den 24stetl dezer, zijn tot Notarissen benoemd: te Dordrecht, Mr. G. P. A. Struijk, Advocaat èn Candidaat-Notaris aldaar; te Winterswijk, Mr. W. A. Roelvink, Plaatsvervangend Kantonregter en Candi daat-Notaris aldaar. Bij Z. M. besluit van den 2êsten dezer, is Op buU daartoe gedaan Verzoek eervol ontslag verleend aan W. D. van Roggen, als plaatsvervangend Kantonregter le Wijehen; en aan Jhr. Mr. W. T. Gevers Deijnoot, als Regter Plaatsvervanger in de ArrondisSements-Regtbank te Rotterdam. Z. M. heeft tot leden van dé Provinciale Commissie van Genees kundig onderzoek en toevoorzigt in Noordbolland gevestigd te Haarlem be noemd Dr. R. G. Colonius Fei'lh te Enkhuizen en Dr. D. Lubach te Haarlem; en zulks in dè plaats van II. van der Voort, op zijn verzoek eervol ontsla gen, en van Dr. J. A. van Beinmelen, overleden. - De Minister van Finantiën heeft tér kermis gebragt van dè belangheb benden, dat bij de wét van 23 Dec. 1853, met 1 Jan. 1854 zijn aflosbaar* gesteld alle obligatië'n gesproten uit de, krachlens de wet van 22 Maart 1839, lot een gezamenlijk bedrag van ƒ8,000,000 gedane geldleeniugen voor dè kosten der bedijking en droogmaking van bet Haarlemmermeer, en dat mits dien de rente dier leeningen, in geen geval, verder dan lot den verschijndag Van 1 Jan. 1854 kan Worden goedgedaan. De aflossing zal, zoo ir. het al gemeen als voor dè prov. Noordholland in bet bijzonder plaats hebben teri kantore van den betaalmeester té Amsterdam, tegen intrekking der obliga tion aan de keerzijde voor voldaan geteekenden voorzien van allé daarbij behoorende coupons, waarvan de eerste verschijnt óp 1 J'ulij 1854; terwijl ook, indien dit verlangd wordt, gelijke aflossing zal kunnen geschieden ten kantore van dèn betaalmeester in de hoofdplaatsen dér overige provinciën ert van dien te Rotterdam, doch alleen Voor die obligatië'n van welker itoinmers daartoe vóór of op Donderdag dèn 29sten dezer inaanddoor de houders a«A deze betaalmeesters opgave zal zijn gedaan-.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1