KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. (Behoorende bij de Leydsche Courant van 66 December d853F°. ó50.) UUISL i» li°. 40. DER o-oo-O-O 0"CH>0-0— Zitting van 15 December. Afwezig de Heeren: Bake, Cock, van der Hoeven, Taels van Amerongen, Krantz en Leembruggen. De Notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd zijnde, is vervolgens gelezen: Eene dispositie van Gedeputeerde Stalen van Zuid-Holland van den 6J,!n dezer maand N°.29, waarbij de begrooting der Schutterij dezer Gemeente voor de dienst van het volgende jaar wordt goedgekeurd. Aangenomen voor kennisgeving. Hierna zijn door den Burgemeester overgelegd de navolgende stukken sedert de jongste vergadering ingekomen, als: 1°. Eene voordragt van Commissarissen dezer Stadsbank van Leening, ter voorziening in de vacature, ontstaan door de perio dieke aftreding van den Heer M. G. ten Sande. 2°. Een Rapport van de Commissie voor de Algemeene Voor waarden, benoemd in de raadsvergadering van 8 December.il. 3°. Een Rapport van de Commissie in zake van reclames van dienstpligtige Schutters, tegen de bekostiging hunner uniform. Al deze stukken ter visie van de leden in de Leeskamer. 4°. Adres van J. Hopman distelateur en likeur-stoker alhier, verzoekende afschrift te erlangen van de stukken betrekkelijk de invoering liier ter stede van den Thermometre Alcoöraetrique. Ten fine van berigl en raad in handen van den Burgemeester en Wethouders. 5°. Adres van W. Jonker om als agent van policie te worden benoemd. Wordt besloten dit stuk als niet tot de bemoeijingen dezer Vergadering behoorende, aan den Burgemeester te renvoijeren als hoofd der plaatselijke policie. De Burgemeester stelt verder voor dat het rapport van Burge meester en Wethouders omtrent de Thermometre Alcoöraetrique moge worden teruggenomen, en zulks ten gevolge eener missive van den Heer Leembruggen, die aanleiding heeft gegeven om in dat rapport eene wijziging te brengen En dit in rondvraag gebragt zijnde, is daartoe met algemeene stemmen besloten. Daarna wordt aan de orde der beraadslagingen gesteld 1°. De Tarieven op de wegen. a. Wegens de heffing der tolgelden aan de Gabel op de Trek vaart tusschen Haarlem en Leyden aan den Rijnsburgervliet. b. Wegens de heffing van het weggeld voor het gebruiken van den Zijlweg of van het Zijllaantje te betalen aan het Hek aan de Spanjaardsbrug. c. Wegens hetgeen betaald moet worden voor het openen van het Hek en het ophalen van de Valbrug te Leyderdorp. d. Van het weggeld voor het gebruik maken van het Jaagpad langs de Haarlemmervaartte betalen aan den Slagboom geplaatst bij de Postbrug. e. Van het Gabel voor het gebruiken van het Jaagpad langs den Vliet tusschen Leyden en de Leydschendam te betalen aan den Hofweg onder Voorschoten. Welke allen met algemeene stemmen zijn vastgesteld, ten einde daarop de Koninklijke goedkeuring te vragen. 2». De missive van Gecommitteerden der vereenigde Gasthuizen omtrent de behandeling der zieken in het Caecilia Gasthuis. Bij de deliberatiën hierover wordt door den Burgemeester voor gesteld, deze missive aan H1I. Gecommitteerden te renvoijeren, met verzoek de namen der daarin betrokken Doctoren te noemen en voorts Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, verder dit stuk te stellen in handen van stads Doctorenten einde daar over te worden gehoord. Welk voorstel in rondvraag gebragt zijnde, is hetzelve met 15 tegen 4 stemmen, die van de HI1. Lisman, van der Boon Mesch van Kaathoven en Sikkel Groos aangenomen. 3°. De Verordening tot afwering der besmetting door pokken of door gewijzigde pokken. Door hel lid van Outeren voorgesteld zijnde, om alvorens met de verdere behandeling dezer Verordening voort te gaandit stuk als nog ten fine van berigt en raad te stellen in handen der Commissie van plaatselijk geneeskundig toevoorzigtis hiertoe met algemeene stemmen beslotenwaarna de Vergadering is uiteengegaan. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 5