KERSFEEST. FEESTELIJKE ZANGSTOND Te Koop tot Afbraak: Toegangkaartjes zijn a 4LO Cents, alsmede Zanglijstjes OPENBARE VERPACHTING HO UT VE R KOOP ENG PUBLIJ KE VERKOOP1JVG, 4' 4! Secretarie dozer Gemeente, tussclieu morgens tien en 's namiddags diie uren, en in de opgave almede ten duidelijkste te vermelden, bij welk Regiment en Bataillon zij, door of voor wien die aanvrage geschiedt, dienende zijnZul lende, na opgemelderi dag, geene aanvrage ten fine voormeld meer kunnen worden aangenomen. Wijders roepen Burgemeester en Wethouders mede hij deze op, alle zoo danige Jongelingen, die aan de inschrijving voor de Nationale Militie in liet aanstaande jaar belmoren deel te neim n, en niet zijn geboren binnen deze Gemeentebijaldien zij niet moglen zijn voorzien van eene geboorte-acte, om zich van lieden af lot en met den 31 sten December aanslaande aan te melden ter Secretarie dezer Gemeente, tusschen des morgens tien en 's namid dags drie uren, tot het doen eener juiste opgave van den tijd en de plaats hunner geboorte, ten einde van Regeringswege hunne geboorte acte zal kunnen worden aangevraagd, en alzoo hun belang ten dezen bevorderd. En zal deze door aanplakking en plaatsing in de Leydsche Courant wor den afgekondigd. VAN LIMBURG STIRUM. Leiden, 15 December 1853. De Secretaris y. PUTTKAB1BIER. Burgerlijke ^tanb. Van den 8 tot eu met den 14 December 1S53. BEVALLEN: M. BI ijkergeb. de Graaf, Z. M. Grocnewegen geb. Romeyn Z.SI. van TolZ.J. Selier, geb. StolD. E. J. Beens, geb. Halderiet, D. J. van Wijk D. E. SI. van Braningen geb. Uittenhout, Z. S. de Kwikgeb. de Water,D.SI. A. SVeenig.geb. Grönloh,D.G. HoogervorstZ.C.Koolen, Z. J. Hoefsinit, geb. Jongbloed, D. A. Rnorriberg, geb. Breedeveld D. SI. J. Blommestijn, geb. Heyns, D. C. A. van Dijk, geb. LegetZ. A. C. van AVeerengeb. van Sleenis, Z. SI. S. Kwaadgras geb. SleyserZ. L.E. Blooten geb. FavièrZ. 11. Landzaatgeb. Reyners ,Z. A. van der ZonD. N. Wak kaar, D. E. de Beunje. geb. Webber. D. J. de Liriccl, geb. van Leeuwen ,D. A. A. Schreudergeb. Booy D. J. C. la Rivière,geb. Lucas D. SI. van Hou ten geb. Scgaar, D. SI. Neuteboom geb. Breijer, D. J. AVijtcriburg, geb. Brugman D. SI. A. C. L. Chanlepie de la Saussaye, geb. van Schelle,Z. GEHUWD: G. II. Rerlenbaeh Jm. en J. HeusdenJd.SV. Keereweer, Jm. en SI. C. de SleedeJd. OVERLEDENJ. C. van HaasterenD.2 j. C. Massaargeb. Vermeulen 73j. W. H. Kramer, Z., 5 in. Call)3. Aug3, van Gulik, 23 j. C. van Leeuwen34 j. E. SI. C. Endtz, 18 j. A. ti. Seljee, geb. Ncuhaus, 34 j. BIKersbergen D., 4 w. J. C. SwaanenburgD. 14d. SV. de Sleyne, geb. Bulderdijk, 82 j. P. van den Broek 71 j. Ilend3. Ma. Bode, 23 j. S. Schre- gel,58j. SV. van der Horst, 59j. A. Bloemendaal78 jBI.L.Gilein, D.9 m. G. Slolenaar, geb. van Gog, 74 j. J. C. Koutersgeb. Schenk, 48 j. KEUKNIËIIWS. De Kerkeraad der Nederd. Herv. gemeente te Slonnikkendam heeft uit bet vroeger gemelde zestal Predikanten liet navolgend drietal gemaakt: DD. Gewin, te Oud-Loosdreehtvan den Broek, te Aarlanderveenen Hanewinckelte Ravestein. Het twaalftal Predikanten te Utrecht is, tengevolge van bet verzoek van Dr. van Oosterzee, om niet verder in aanmerking te komen, door den Ker keraad der Ned. Herv. gemeente aldaar aangevuld met Ds. Taats, te Bliddelburg. Den 12>ien Dec. is door den Kerkeraad der Nederd. Herv. gemeente te Zwolle bel volgende drietal van Predikanten gemaakt: DD. van Loon, leEdain; Poortman, te Leerdam; en Kits van Heyriingente Oudewater. SNEER. 9 Dee. Ter voorziening in de vacature, die ontstaan zal door bet vertrek van Ds. G. J. S'inke, Tb. Dr. naar Amsterdambeeft de Kerkeraad der Herv. gemeente heden bet volgend alphabelisch gestelde twaalftal Predikanten gemaakt: DD, Begeniannte Bovenkarspcl Bruins, te Lensden; van Griet- huysen Tb. Dr. Ie 'tSVaal; Morityn, te Goudriaan; Oolgaardt, te Zwartsluis; Ouwersloot, te ScberpenzeelScheuer, te Sassenheim; Schorse, te Almelo; Talma, te Vreeland; Vei ff, te Mastenbroek; Verbosff, te Sluis; en van JJzendijk, te Hoevelaken. Tot vervulling der vacature van de Predikantsplaats in de Hervormde gemeente te fiedel (Gelderland), zijnde eene Koninklijke collatie, is overeen komstig de door de leden des kerkeraads, mitsgaders kerkvoogden en nota belen, uit eene door bel Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz. opgegevene nominatie, gedane keuze, hij Kon. besluit van 7 Dec. j 1 de benoeming uilgebragt op den Heer V. Koningsberger, Predikant te Koudekerke. AKAHKMIE-aSlEiJWS. A £3 V S3 R T15.]# TT E W Heden beviel door Gods goedheid zeer voorspoedig van een welgeschapen ZOON, SI. A. C. L. van SCHELLE, geliefde Echtgenoot van Leyden, 14 December 1853. D. CtlANTEPIE de ia SAUSSAYE. Algemeene Kennisgeving. Het jongste Kindje, ons voor bijna twee maanden geschonken, nam Gods wijsheid weder tot zich. F. STOKHUYZEN, Leyden, 15 December 1853. H. C. STOKHUYZEN, van Pdtten. De Mtentmeester van SSiJntand zal op Woensdag den 28stc[! De cember 1853, des middags te twaalf ure, in bet Geineenlandsbuis binnen Leydenmet opene deuren, ten aanhooren van elk en een ieder, die daarbij zal willen tegenwoordig zijn doen zijne Rekening en Verant woording van primo Januarij tot ultimo December 1852. PROSIOTIE AAN DE LEYDSCHE IIOOGESCHOOL. Den 14den December de Heer D. II. Ort, van Nijmegen, in de Geneeskunde, na Openbare verdediging zijner Dissertatie, conlinens: casum Gastrotomiae cum epicrisi annexa. PROMOTIE AAN DE UTRECIITSCIIE HOOGESCHOOL. Den 9de" December de Heer L. C. L. E. Schmidt, van Maastricht, in de Regtcnmet Theses. Op tweeden. Kersdag's avonds ten G ure zal in de PIETERSKERK alhier een gehouden worden. a Cents, ten behoeve vooral van bet Fonds voor de verspreiding van Gezangboeken onder Behoeftigenverkrijgbaar bij de Boekban delaren C. C. v. d. HOEK, ENGELS, COUVÉE en SCHREUDER en yan BAAK. vier steenen Gebouwen met eene houten Schuur. Te bevragen bij den Tuinman op den Huize Vreewijk aan den Vliet. op bet Raadhuis binnen de Gemeente Leydenop Donderdag den 22slen De cember 1853, voor den tijd van twee jaren, ingaande den lsten Januarij 1854, van de Opbrengst der Marktvelden van de Beesten markt binnen deze Gemeente; de Voorwaarden liggen dagelijks ter lezing ter Plaatselijke Secretarie. op de Hofstede Veenenburgonder Lisse, op Donderdag den 22stcn De cember 1853, des voormiddags ten 10 ure, van eene aanzienlijke partij extra zwaar Esschen, Elzen, Eiken en Berken Hakhout, slaande op Struik, benevens eenige koopen Gehakt Hout. Alles gemakkelijk vervoerbaar zoo te SVater als te Land (Te betalen 25 Julij 1854), Ten Sterfhuize van I. SCHREUDER, te Leydenop hel Levendaal, Wijk III. N°. 505, op Dingsdag den 20slen December 1853, des voorrnid- dags te elf urevan Eene zeer goed ingerigte BOEKDRUKKERIJ met al betgeen tot dezelve behoort. Te bezigtigen daags voor de Verkooping. Zijnde nadere information te bekomen ten Kantore van den Notaris P. B1ULLER te Leyden. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. WOENSDAG, 14 December. Laagsl.koer». Hoogst.koers. Gebleven. Nederland, Werkelijke Schuld a 2' l pCt. 61* 62 ei 74} 93} Dito Certificaten 3 M 73' 741 Dito dito 4 0 92 93} Amortisatie Syndicaat 3! tt Handelmaatschappij tt 0. I. Leening 4 tt Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Itijn-Spoorweg tt Haarlemmermeer 5 tt 100 Frankrijk, Certif 3 tt Dito dito 5 tt Rusland,Obl.noPEl798enl816 5 tt 104* Dito dito 1828 en 1829 a 5 tt 103 103} 103 Cert, bij dito 1831 en 1833 5 0 Dito 1840 4 tt 881 Dito bij stieglitz Cu. 4 tt SU! 87} 87|} Dito dito Nieuwe 4 0 Inschrijving in Assign. 6 0 Certificaten van dito r 6 0 Polen Aandeelen 1835 fl. 500 158} 158} Dito Obligatiën 4 tt Spanje, Obligatiëna 1 pCt. 21 9 1 fi 91 1 1 1 te 21}} Dito Obligatiën 3 0 45 5} Dito Binnenl. a 6 m. 3 0 4i ;i 41! Bewijzen Coupons 6} Oostenrijk, W. B. bij Goll. 5 0 4 0 5 0 76,96 76» Dito Nieuwe 5 0 91» 91} 9 Ij Dito 1847 2 1 1 0 39} 39 ml Belgie Banc 2} 0 Dito bij rothschild r 2f 0 50,7ff 50 A 50 A Brazilië, 1824 100 M 5 0 95 Portugal te Londen 3 0 361 36} 36} Dito dito 4 0 Venezuela, 3* 0 «T 32 3 0 22} 23} Amerika, Bankactiën Koers van het Geld: Beleening 3} pCt. Prolongatie 4 pCt. Wissel-Disconto 3. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4