geving tusschen beide moei komen om een eind ie maken aan liet tegenwoor dige stelsel van geldelijke uitkeeringen bij de begrafenisbussen. De in de afgeloopen zitting der assisen behandelde zaken, gelijk vroegere ondervinding, doen ons denken dat dit stelsel werkt als eerie reglstreeksche aansporing tot moord en dat velen van onze natuurgcnooten jaar op jaar ontijdig de eeuwig heid ingaan door toedoen dergenen die met hen door den band der natuur en des bloeds het naauwst verbonden zijn, inaar dien band verscheuren om eene kleine som gelds, welke volgens de tegenwoordige inrigting dier vereeni- gingen moet worden uitgekeerd aan de nagebleven betrekkingen. Dit ver schrikkelijke kwaad zou kunnen worden verholpen, zonder te kort te doen aan de onmiskenbaar nuttige strekking der vereenigingen tot onderlingen bijstand bij ziekte en andere ongelukken." Verder wordt door de Jory, hij de toeneming van deze en andere misda den, de verbetering der volksopvoeding en inzonderheid de uitbreiding van liet staatsonderwijs, dringend aanbevolen als hel eenige grondige en afdoende middel tot genezing van bet verergerend kwaad. De Voorzitter de memorie aannemende, zeide dat de Jury eene groote dienst aan de maatschappij had gedaan door den pijnlijken indruk te verkondigen dien de voor het Hof behandelde misdaden op baar hadden gemaakt, en dat hij de memorie aan bet gouvernement zou doen toekomen. De Engelsclie geleerde Morrison, een der beste kenners van de Chinescbe literatuur, is te Hong-kong overleden. Verder heeft men met de overland- maal uit China vernomen, dat te Whampoa veel opgewondenheid heerscbte ten gevolge van het overlijden eener Chinesche vrouw, welke door den Brit- schen Consul naar de gevangenis was gezonden. De Amerikanen beschermden dien ambtenaar. Bij Shanghai en Amoy werd aanhoudend gevochten. Te Canton was nog alles rustig, hoewel men voor opstand of aanval was be dacht. Zoowel in Engclsch-Iudie als in China was de handel levendig. FKAlVHAiJK. PARIJS, 13 December. De Keizer heeft Zondag 11. in burgerkleeding door twee heeren vergezeld het Museum bezocht, waar hij een geruimen tijd te midden der menigte heeft doorgebragt, welke daar.des Zondags steeds zeer talrijk is; na verschil lende zalen te hebhen bezien, is Z. M. het plein der Louvre overgegaan en heeft de werkzaamheden in oogenschouw genomen welke aan de zijde van St. Germain-l'Auxerrois ten uitvoer worden gelegd; vervolgens is de Keizer, steeds te voet, naar de Tuillerien teruggekeerd, terwijl hij inmiddels de aan- bonwingen van de nieuwe Louvre gadesloeg. De Keizer heeft onlangs voor eene waarde van 100 tot opbouw van eene kerk ter dienste der te Parijs verblijf houdende Engelschen bijgedragen. In 1839 bestond de aanmunting voor negen tiende gedeelten uit zil vergeld en een tiende goudgeld. Deze verhouding is allengs omgekeerd. In de verloopen maanden dezes jaars heeft de munt voor 350,074,460 fr. goudgeld vervaardigd tegen 10,264,887 zilvergeld. Tevens is de uitvoer van zilver nit Frankrijk sterk toegenomen. Het vriest hier thans zoo sterk, dat men alle metselwerk heeft moe ten staken. SPANJE. MADRID, 12 December. Nadat de Senaat in zijne zitting van den 7dcB de conclusien der meerder heid van de commissie, welke over de zaak der spoorwegen rapport had uit- gebragt, had aangenomen met 105 tegen 69 stemmen, en dus het Ministerie eene nederlaag had geleden, zijn de Cortes heden door de Regering geschorst, zonder dat hel tijdstip barer nieuwe bijeenroeping bepaald is. Het museum voor het zeewezen, dat alhier is opgerigt zal binnen kort worden ingew ijd. Onder de voorwerpen die in de laatste dagen in het mu seum zijn geplaatst, bevinden zich de volgende hoogst belangrijke voorwerpen: 1° de typografische kaart, ontworpen door Juan de la Cosadie als Stuur man Columbus op diens tweede reis verzeldedeze kaart was onlangs door de Spaansche Regering, op de verkooping der bibliotheek van AValckenaer te Parijs, aangekocht; 2° de thermometer, waarvan Don Antonio Ulloa en Don Jorge Juan, met verscheidene Fransche geleerden zich bedienden, bij de me ting van den eersten meridiaanen 3° de firinanin 1784 door Sultan Abdul-llamid, te Konstanlinopel uitgevaardigd, waarbij de Spaansche Admi raal Aristizabal werd gemagtigd met zijn smaldeel door de straat der Darda- nellen te zeilen. SARDINIË. TURYN, 14 December. De uitslag is bekend van 178 verkiezingen, waarvan 123 naar den wensch des gouvernements waren uitgevallen, terwijl slechts 15 demokratische en 40 reactionaire Candidaten tot leden der nieuwe Kamer van Volksvertegen woordigers waren gekozen. Daar nog slechts van 26 verkiezingen berigt ont vangen moest wordenachtte men het zeker dal de meerderheid der nieuwe Kamer op de zijde der Regering zou zijn. ITALIË* Men heeft hij de laatste opgravingen te Pompeji groote stukken verwstof van de heerlijkste kleuren gevonden, zeer helder en goed bewaard, waarmede de voormalige inwoners hunne fraaije schilderijen aan de muren uitvoerden. Niet minder belangrijk is het vinden van een vergrootglas, waarmede men tot dus verre niet wist, dat de Ouden bekend waren, ofschoon men niet kon begrij pen hoe dat de in de verzameling van edelgesteenten enz. in het Museo Borbonico kunstig gesnedene steenenkonden vervaardigd wordendaar er figuurtjes op staanwelke men naauwelijks met het bloote oog kan ontwaren. PRUIS SEN. De 6 Universiteits-bihliotheken bevallen het volgende aantal boekdeelen te Breslau gesticht in 1811, 300,000; te Bonn gesticht in 1818, 120,000; te Halle gesticht in 1696, 100,000; te Koningsbergen gesticht in 1544,100,000; te Greifswalde gesticht in 1604, 60,000; te Berlijn gesticht in 1830, 40,000. - Prof. Neuman meldt in de Augsb. Allg. Zeilung dat de opstandelingen in China, in hunnen haat tegen de beeldendienst, ook den vermaarden porse leinen toren hij Nanking, het Buddhistische gedenkteeken en den tempel der Dankbaarheid geheel vernield hebbeu en dus dit bewonderingswaardig werk verloren is gegaan. Men heeft in den nacht van den 4dcB in Waadland, in Zwitzerland, lievige schokken van aardbeving gevoeld, die zich den volgenden morgen herhaalden en belangrijke schade aan gebouwen veroorzaakten. VEREENIGDE STATEN. Dc Heer C. E. Wiedmayer, Chef van de afdeeling Duitschland, in het kristallen paleis te New-York, is den 23sten November aldaar in hechtenis genomen. Hij was op heeterdaad betrapt bij het wederreglelijk zich toeeige nen van eene flesch essence, in de afdeeling Frankrijk. Bij eene bij hem bewerkstelligde huiszoekingheeft men talrijke voorwerpen ontdekt als klcinoodiën, shawls, zijden goederen, lakens, porselein, zilverwerken; onder anderen worden genoemd een prachtige porseleinen vaas uil de fabriek van Sèvresbenevens een service de déjeunerdat Keizer Nikolaas naar de ten toonstelling had gezonden. Al die voorwerpen waren aldaar ter bezigtiging gesteld en door den Heer Wiedmayer ontvreemd. De jongste New-Yorksche dagbladen deelen de uitkomst mede van het met den 30steB Junij jl. geëindigde financiële dienstjaar, zooals die opgegeven wordt in het officieel verslag hetwelk aldra aan het Congres zou worden voorgelegd. De schatkist der Unie heeft gedurende dat jaar ontvangen: aan tolregten 58,931,865 dollars, wegens den verkoop van staatslanderijen 1,667,085 dollars, en uit verschillende andere bronnen 738,624 dollars: te zamen 61,337,574 dollars; terwijl het in de schatkist aanwezige overschot op den istcn Julij 1852 eene som bedroeg van 14,632,136 dollars; zoodat het totaal der middelen 75,969,710 dollars was. De gezamenlijke uitgaven bedroegen daarentegen slechts 54,026,818 dolk, waaronder eene som van 10,482,555 d. 89 c. die tot het inkoopen en uit delgen van staatsschuld is besteed. De opbrengst der tolregten was bij den aanvang van het jaar geraamd op 50 millioen dollars en gaat alzoo de raming met een vijfde te boven. Over het loopende dienstjaar wordt echter vrij minder van dit middel verwacht. De jongste tijdingen uit Californië melden dat de goudgroevoen in den laatsten tijd rijke opbrengsten leverden, en dat er weder op onderscheiden plaatsen gondhoudende aardlagen ontdekt waren. Op den lsteü November was te San Francisco voor niet minder dan 2,750,000 dollars aan goud inge scheept meerendeels naar New-York. KAAP DE GOEDE HOOP, 7 Novemher. Betrekkelijk het Souvereiniteitsgebied aan de Oranje-rivier wordt gemeld, dat, het Britsche Gouvernement besloten heeft dat gewest niet langer als een gedeelte van zijn Koloniaal gebied te behandelenalle Britsche gezag voerders uit hetzelve terug te roepen, en aan de bevolking, deels uit inlan ders en deels uit landbouwers van Hollandsche of Engelsche afkomst be staande de inrigting van haar bestuur en de regeling barer aangelegenheden over te laten. Een bijzonder Commissaris, de Heer Clerk, is met eene ruime volmagt naar Afrika gezonden om dat besluit ten uitvoer te leggen; maar hij vond. volgens de jongste berigten, dc Engelsche inwoners van het Souvereiniteitsgebied in groote ongerustheid door het vooruilzigt dat zij dc Britsche bescherming zouden verliezen; zij meenden deze bescherming te behoeven en te kannen vorderen, zoowel tegen de inlanders, als tegen de Hollandsche boeren van de Transvaalsche republiek, die vroeger de beste lan derijen in de Souvereiniteit bezaten, maar door het Britsche bewind van der- zelver bezit ontzet werden. Eenige bataillons Britsche troepen zouden de Kolonie weldra verlaten. In- tusschen was men niet zonder vrees dat de Kaffers na het inhalen van hun nen oogstde eerste gelegenheid zonden aangrijpen om weder vijandelijkhe den te plegen. STADS BERIGTEN. JVationale Militie BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LEYDEN, gezien hebbende art. 21 der Wet voor dc Nationale-Militic, van den 8steD Januarij 1817, waar hij aan manschappendienende bij de Nationale Militiewordt toegestaan, dat ingeval zij, na hunne inlijvingeene der vrijstellingen mogtcn hebben bekomen, die hij art. 21 en 94 van gemelde Wet zijn uitgedrukt, zij daar van ten spoedigste aangifte kunnen doen aan het Bestuur der Gemeente, voor welker contingent zij zijn ingideeld; Roepen bij deze op, zoodanige bij de Militie voor zich zeiven dienende manschappen, die door het overlijden van hunnen vaderof hunne moe derweduive zijndeof door regterlijke echtscheiding hunner ouders of door overlijden van een' of meer broedersvoorgevallen na hunne in lijving, zijn geworden: Eenige wettige zonen, tevens éénige kinderen zijnde. Kostwinners van moeders of grootmoeders, weduwen zijnde, of in regtcn gesepareerd. Kostwinners van ouderlooze broeders of zusters, Of eenige broeder van een onherstelbaar gebrekkigen broeder. Om, uiterlijk vóór of op den 5den Januarij 1854, schriftelijke aanvrage om ontslag, met opgave der redenen in te leveren of te doen leveren op de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3