KOEK- EN BANKETBAKKERIJ, BERIGT VOOR SL NICOLAAS. LUTKIE, CRANENBURG EN GEYER, 2V« OPENBARE VERKOOPÊNG, De Naamlooze A'cnnootschap der Bierbrouwerij tie Posthoorn en Azijn makerij de tivee Sleutelsbrengen ter kennisse hunner geacble Begunstigers, dat ook zij om de hooge prijzen van Gerst en Hoppe, verpligt zijn de prijzen der KIEKENf tijdelijk te ver- lioogenzoodat deze van beden af aldus genoteerd worden Lambiekop ƒ21.de Ton of ƒ5.32} per Vierde. Faro-18.- 457} .ƒ10 Oud Luikse!) en Loender -17.- 4.32} i- 8 Idem idern idem en Gersle -13.50 -3.45 E 1- 8 Verseb Prineessc en Loender -13.-3.32} b (- Gerste-11.50 -2,95 l oD J- Verscli Prineessc en Loender -11.- 2.82} N I- 4 Prineesse en Gerste - 8.40 -2.15 v - 3 Verseli - 6.50 -1.70 De Naamlooze Vennootschap voornoemd, Leyden, 1 December 1853, C. LEEMBRUGGEN, Presid.-Comm. M. JAPIKSE, Secretaris. De Ondergeleekcnde maakt aan zijne geëerde Begunstigers zoowel binnen als buiten deze Stad bekend, dat door de verbooging der Bicrprijzen door I1H. Bierbrouwers, ook bij zich gedrongen heeft gevonden, de prijzen zijner MEI&EiN tijdelijk te verhoogen, als: De Oude Bieren met 6 Kruiken gelijk2 Cts per Kruik. De Gerste en Verscli Prineesse, idem idem 1 Dantziger Mom 25 Flcsch. Jopenbier10 door welke verbooging bij in slaat is steeds de beste kwaliteiten te kunnen leveren. Leyden t 3 December 1853. II. J. 1VYTENBURG. Bij toeval door verandering van Woonplaats te Koop: Eene Timmer mans- en Metselaars-Affaire met annexe AVoonhuizen. Adres in Persoon of met franco Brieven onder Letter G. bij de Boekhandelaren D. DU MORTIER ZOON, alhier. De Ondergeleekende beeft de eer te berigten dat bij uit eene der beste Fabrieken in ons Land heeft aangekregen een schoon assortiment Meubelenwelke bij beneden Fabrieksprijzen kan leveren als: Chiffonnières, Linnenkastjes, Canape's, Tafels, AA7aschtafeIsStoelen enz. Ook beveelt hij zich aan tot bel leveren van XSedden met Toebe- hoorenmede tegen zeer matige prijzenalsA'eren Bedden met nieuwe beste Linnen Tijken, Peluwen en twee Kussens van 24.tot ƒ30.en dito Zecdons Bedden van 11.tot 13.belovende in alles eene prompte en zeer civiele bediening. Ook vraagt bij 2 a 3 bekwame Schrijnwerkers-Knechts, voorzien van goede Getuigschriften kunnende terstond en den gehcelen AVinter door, bij hem werk verkrijgen. R. M. BEUTH Hoogewoerd AVijk III, N°. 291. Op het Mapenburg oeer den Vliet. De Ondergeteekcnde maakt bij deze aan zijne geëerde Begunstigers bekend dat van lieden af aan alles in gereedheid is gehragt en verkrijgbaar gesteld, wat tot bet St. BJIcolaaS-Feest behoort, tot zeer civiele prijzen; bij beveelt zich verder beleefdelijk aan. I.. F. MEIJER AAN. ISotennarTst IV. IV. A. G Hebben bet genoegen te annonceren dat hun Magazijn voor bet op banden zijnde St. NICOLAAS-FEEST ruim voorzien is van eene uitmuntende sorte ring zeer fraaije en tevens buitengewoon goedkoope Prenten- en Lees boekjes van 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25 cents en hooger, welke alle voorzien met fraaije gekleurde Plaatjes, en in vloeijenden Hollandschen stijl geschreven zijn alsmede een zeer schoone collectie zoowel Fransche als flol- landsche Leesboekjes, met zeer fijn geïllustreerde bandjes, rijk gccar- tonneerde, met gouden en zilveren omslagenmet medaillons en de elegantste in mosaique linnen banden a 253585 cents en hooger. Tevens een zeer groole voorraad der modernste Porte-Monnalesvan geheel leder a 20 cents, met brcede stalen beugels a 25 cents, en dito met dubbele sluiting of binnen-sluiling a 60 cents en hooger; Sigarenko kers van 12, 20 en 25 cents, met stalen beugel a 90 cents en hooger; voorts zeer fraaije Zak-PortcfeulllesAlbumsCartonnages, PapeterlCS waaronder a 20 cents en hoogerSchrijf-Mappen in geheel leder k 40 cents en hooger; Itouw-DoozcnDomino-, Schimmel-, Kien- en Belegcrings-SpelenTerwdoozen a 8, TO en 12 cents; Porceleinen en Marmeren Inktpotten in soorten; Passerdoozen Legkaarten Loterijspelen en Metamor- pliosen. Ook hebben zij op nieuw ontvangen de AVcrken wan HENDRIK CON SCIENCE, alsook eene sortering der modernste Abat-Jours. Men vraagt zoo wel lc Leyden als in de andere Steden en Kantonsboofdplaalsen van het Arrondissementeenige Itur- ger-Jufvrouwen, tot de waarneming eener fatsoenlijke Betrekking ten baren eigen Huize, bij voorkeur gehuwd, goed kunnende schrijven en die eene fatsoenlijke Beneden- of vrijen opgang hebbende Bovenwoning bewonen. Adres franco Lett. II. T. aan bet Bureau dezer Courant. Op mondelinge aanvragen kan geen antwoord worden gegeven. op de Buitenplaats Stadivijkbuiten de Hoogew oerdspoort der Stad Leydenonder Soeterwoudeop AVoensdag den 28sten De cember 1853, des voormiddags ten 10 ure, van 42 Opgaande Eiken en Iepen ISoomen, ter zwaarte van 51 tot 44 duim middellijn, 2 zware Populieren ISoomen, voorts eene partij Eiken en Iepen Oppcr- bout, Esscben en AAblgen Slakhouteene partij oude gebikte Stecnen, en hetgeen meerder zal worden geveild. Te zien in de laatste week vóór de Verkooping, dagelijks van 11 tot 2 ure, mits zich aanmeldende hij den Tuinman op de Plaats; kunnende alles gemakkelijk te AA'atcr en te Land worden vervoerd. De Ondergeteekcnde beeft de eer te berigten dat bij de Boek- en Kunst handelaren SCI1REUDER in van BAAK, in bet volgende jaar het licht zal zien een Cahier van vier Gelitbograpbieerde Platen, getiteld: zijnde vier STADSGEZIGTENfin Kleuren, door T. C. BRÜINING. Prijs bij Inteekening 4.Buiten Inteekening 3. De eerste Aflevering van genoemd AA'erk zal in bet begin der maand April e. k. verschijnen als wanneer tevens de Inteekening zal gesloten wor den. De Platen zullen voorzien zijn van een' gëïllnstrcerden Omslag, waarbij voor UIL Intcckenaren nog gratis zal worden gevoegd eene Premieplaat, voorstellende de Sociëteit der UIL Studenten, die echter later niet verkrijg baar zal worden gesteld. Leyden, December 1853. T. C. BRUIN ING. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE AA'AAG TE LEYDEN. Zaturdag 3 December. A'an 43 tot 48. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 3 December. Tarw e ƒ15.50 tot ƒ16.50. Oude Rogge ƒ10.50 tot ƒ10.80. Nieuwe Ro<qjo ƒ11.00 tot 11.50. Gerst 7.80 lot 8.30. Haver 4.40 lot 5.00. Paardeboonen 7.80 tot ƒ8.00. Duivcboonen 8.50 tot /"8.80. 4! 5 5 5 5 5 4 4 4 6 ■6 fl.500 a 4 5 5 2} 2j Dito Obligatiën 3 Dito Binncnl. a 6 m. 3 Bewijzen Coupons Oostenrijk, W. B. bii Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Bei.gie Banc Dito bij rothschild r Brazilië, 1824 100 5" Portugal te Londen3 Dito dito4 Venezuela3} Mexico,3 Amerika, Bankactiën Grieken 4,'j. Koers van liet Geld Wissel-Disconto 3. pCt. 6lf3e 13\ 9U 100 1031 102} 91' 89' 87} GS 46 40 11 67 751 90 39 491 941 36} 22 J l 6H 73} 92} Gebleven. 6i,s« 92' BEURSPRIJS VAN SCIHjLDBlUEYEN. AR IJ DAG2 December. Laag»t.kocr«.[ Roogst.Xoer». Nederland, Werkelijke Schuld a 2} pCt. Dito Certificaten 3 Dito dito 4 Amortisatie Syndicaat SJ Handelmaatschappij4} O. I. Leening 4 Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Kijn-Spoorweg Haarlemmermeer Frankrijk Certif3 Dito dito Rusland,Obl.noPEl798enl816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1S40 Dito bij stieglitz C". Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën4 Spanje, Obligatiënal 1031 21 9 I 6 41 5 7 18 75 '°r6 90' 36' 23 103} 211 90} 36- Beleening 3} pCt. Prolongatie 4 pCt. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4